Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 23-01-2013

Wrocław

Wniosek do Ministra J. Gowina o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec stronniczej SSO Anety Fiałkowskiej - Sobczyk SO Wrocław.

Wrocław, dnia 18. 01. 20113 r.

Emilia Cenacewicz

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
JAROSŁAW GOWIN
00-950 Warszawa
Al. Ujazdowskie 11

sygn. akt : I C 624/04 obecnie I C 1232/12

Wniosek I

o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego i skierowanie do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przy KRS w Warszawie zalecenia podjęcia czynności dyscyplinarno-karnych, braku pobłażliwości wobec stronniczej SSO Anety Fiałkowskiej - Sobczyk za brak rzetelności w orzekaniu w procesie sądowym o sygn. akt I C 624/04 , obecnie sygn..akt I C 1232/12 za nie przestrzeganie zasad etyki zawodu, powagi sądu, niekompetentności zawodowej, umyślnego matactwa procesowego, i szczególnej ochrony przez odstąpienie od przesłuchania wezwanych przedstawicieli strony pozwanej - najważniejszych świadków wnioskowanych przez powódkę a przede wszystkim „ naruszenie procedur sądowych, złamanie zasad etyki sędziowskiej, nie wyłączenie się z dalszego orzekania po złożeniu do akt sprawy uzasadnionego Wniosku powódki o wyłączenie del.SSR Anety Fiałkowskiej-Sobczy. Z uwagi na stawiane uzasadnione zarzuty w/w sędzia nie miała prawa orzekać oraz podstaw aby wydać wyrok w dniu 27.08.2009r. tj. oddalenie Pozwu powódki !

Popełnienie tak wielu pomyłek w tym merytorycznych stanowi ewidentny dowód nieznajomości treści akt sprawy o sygn.. I C 624/04 i ogłoszenia Wyroku przez del. SSR Anetę Fiałkowską - Sobczyk, polegającego na oddaleniu powództwa po 6 latach procesu sądowego, pomimo wyczerpującej dokumentacji dowodowej oraz kilkukrotnych wniosków strony powodowej o powołanie biegłego sądowego z Warszawy i przesłuchania ważnych świadków mających bezpośredni kontakt z Fiatem Coupe przez jego eksploatację w przypadku Bogdana Żaka lub przygotowania do sprzedaży przez Pawła Chmulaka przez umyślne zaniechanie sporządzenia istotnego dla sprawy materiału dowodowego. Na działania do których strona powodowa miała zastrzeżenia były Skargi kierowane do Prezesów Sądu oraz Wniosek stanowiące niepodważalny materiał dowodowy na istnienie zmowy i działania w zorganizowanej grupie układów korupcyjnych i wpływu pełnomocnika strony pozwanej adw. Grażyny Wołków na orzekającego sędziego. Powódka w dniu 12.03.2007r. złożyła Skargę na czynności adw. Grażyny Wołków do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Rzecznika Dyscyplinarnego adw. Marka Mazurkiewicza przesłanej do Referatu Skarg Okręgowej Rady Adwokackiej o czym informował powódkę adw. Renata Błuszkowska.

Wniosek II

o uznanie w/w zarzutów oraz zalecenie w y d a n i a U c h w a ł y dotyczącej usunięcia z sądownictwa polskiego niekompetentnego i skorumpowanego SSR Anety Fiałkowskiej - Sobczyk awansowanej na SSO nagrodzonego za umyślne matactwa procesowe i wydanie skandalicznie korupcyjnego wyroku „oddalenie Pozwu bez woli dojścia do prawdy i nie przesłuchania najważniejszych świadków chroniąc ich przed odpowiedzialnością cywilno-karną.

Każdy „ kto łamie prawo jest przestępcą !

Uzasadnienie

W dobie „naprawy wymiaru sprawiedliwości” i oczyszczenia z sędziów niegodnych tego urzędu rażąco naruszających prawo a także faktu złożenia w dniu 08.08.2012 r. Skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny sygn. akt I C 624/04 przez w niczym nieuzasadnione oddalenie powództwa bez woli rzetelnego dojścia do prawdy oraz NIE-uznania Wniosku z 2004 roku o powołanie do sporządzenie Opinii dla SO przez biegłego sądowego z Warszawy z uzasadnionej przyczyny zlecenia takiej opinii, ponieważ powództwo dotyczyło „ nowości motoryzacyjnej” modelu Fiata Coupe, którego tylko 4 modele zostały skierowane na rynek polski do sprzedaży w ofercie kontyngentowej a nowy model Fiata Coupe nie był powszechnie znany poza warszawskim Koncernem General Motors oraz firmą Fiat Auto Poland z Warszawy i firmą Fiat Auto Poland z Bielska Białej .

Del. SSR Aneta Fiałkowska - Sobczyk do sprawy I C 624/04 ( szybki awans w tym czasie na SSO ) umyślnie wielokrotnie oddalała wnioski o powołanie kompetentnych Rzeczoznawców Motoryzacji z Warszawy i z Wałbrzycha umyślnie powoływała wrocławskich dyspozycyjnych dla sądu i oszusta Bogdana Żaka oraz umocowanego w strukturach sądowych pełnomocnika adw. Grażyny Wołków, posiadającej duży wpływ na orzekanie niekompetentnej i stronniczej del. SSR Anety Fiałkowskiej - Sobczyk nie ukrywane na sali sądowej – podobnie jak to miało miejsce przy orzekaniu Asesora Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna w procesie sądowym o sygn. akt XI/C/173/04 .

Natomiast wystawiane opinie przez niekompetentnych biegłych sądowych podważane przez powódkę oraz Rzeczoznawcę Motoryzacji PZM we Wrocławiu obecnie biegły sądowy SO inż. Andrzeja Rojewskiego, który sporządzał również kontr opinie do OPINII biegłego sądowego M. MISZCZYSZYNA.

Opinia która w całości została umyślnie pominięta przez del. SSR Anetę Fiałkowską - Sobczyk i fakt ten stanowi istotny zarzut dot. „sędziowskiej ochrony za wszelką cenę” przed odpowiedzialnością cywilno-karną przedstawicieli strony pozwanej oraz sprzeniewierzenie się rzetelnego stosowania prawa w sprawie o sygn. akt I C 624/04 .

Orzekanie del. SSR Anety Fiałkowskiej - Sobczyk stanowi wielką szkodę wyrządzoną wrocławskiemu wymiarowi sprawiedliwości - dowód: akta sprawy o sygn. akt I C 624/04 !

Orzekanie del. SSR Anety Fiałkowskiej –Sobczyk stanowi dowód na współudział we wrocławskiej zorganizowanej grupie przestępczej okradającej obywatela w majestacie prawa dowód: opisane w załączonym materiale dowodowym do n/Wniosku jak daleka może być pobłażliwość sędziego dla wnioskowanych przez powódkę ważnych świadków na okoliczność złożenia najważniejszych zeznań na temat przygotowania Fiata Coupe do jego sprzedaży w Salonie Nowych Samochodów przy ul. Szewskiej we Wrocławiu - jego udziału w kolizji i rozbiciu Fiata Couope przed jego sprzedażą oraz nieprofesjonalne złożenie własnego serwisu i w konsekwencji latami występujących problemów z elektroniką, która już w następnym dniu od zakupu Fiata Coupe w Salonie Nowych Samochodów powodowała non stop występujące problemy przez następne lata narażając powódkę na ogromne koszty jakie musiała ponieść przez zaplanowane oszustwo Prezesa AdfAuto Bogdana Żaka, który powódkę osobiście zapewniał, że autko Fiat Coupe jest szczególne i bez wad .

Dlatego kupiłam w dobrej wierze Fiata Coupe polegając na zapewnieniach Bogdana Żaka, że tylko on osobiście przejechał 2.900 km przed sprzedażą wyjaśniając, że jeździł nowym modelem Fiata Coupe wyłącznie na tereny wystawowe.

I tak doszło do umyślnego oszustwa przy sprzedaży auta regulowanego przepisami kodeksu cywilnego.

Ponieważ samochód ten brał udział w kolizji to można mówić o umyślnym oszustwie przy sprzedaży wcześniej rozbitego Fiata Coupe jako nowego i wolnego od wad w Salonie Nowych Samochodów.

Kierownikiem i osobą odpowiedzialną za przygotowanie samochodu do sprzedaży „tak” aby ukryć złamany fotel pasażera i że nie ma on żadnych uszkodzeń był Paweł Chmulak, którego del. SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk umyślnie uchroniła przed składaniem zeznań w celu ukrycia wad po kolizji Fiata Coupe w firmie , w której Prezesem był Bogdan Żak i który nie został przesłuchany z podobnych powodów jak Paweł Chmulak, który był chroniony przed złożeniem fałszywych zeznań kiedy będzie zaprzeczał stawianym zarzutom zaistnienia kolizji nowego Fiata Coupe.

Sędzia SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk bezprawnie odstąpiła od przesłuchana w/w świadków i umyślnie nie zamierzała dochodzić prawdy i podjęła decyzję wydania skorumpowanego wyroku, ponieważ przez cały czas pozostawała pod wpływem pełnomocnika strony pozwanej oraz wnosiła non stop o oddalenie wszystkich składanych wniosków powódki na okoliczność wyrażnej ochrony swojego mocodawcy i wnioski adw. G. Wołków były uznawane.

W tak patowej sytuacji poszkodowana powódka nie miała żadnych szans dochodzenia swoich roszczeń i złożyła Skargę o wznowienie procesu sądowego i została nadana nowa sygn. akt I O 1232/12. Sędzia Aneta Fiałkowska-Sobczyk umyślnie nie stosowała zasady :

Veritate Segui Et Tureii Justita - iść za prawdą nie zapominać o sprawiedliwości !

Kolejne naruszenie procedur sądowych nastąpiło, kiedy del. SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk na ponowny Wniosek strony powodowej o wyłączenie sędziego z orzekania w procesie sądowym o sygn.. akt I C 624/04 - NIE wyłączyła się z orzekania a w odpowiedzi na złożony Wniosek z uśmiechem na ustach i nieukrywanym spojrzeniem wymienionym z adw. Grażynę Wołków w y d a ł a skorumpowane orzeczenie z dnia 27.08.2009 r. „oddalenie powództwa bez rzetelnego dojścia do prawdy” i bez najmniejszej odrobiny dobrej woli dojścia do prawdy i wnikliwego poznania treści akt sprawy o sygn. I C 624/04, popełniła wiele ewidentnych błędów merytorycznych, które potwierdzały brak znajomości treści akt sprawy m. in. nie logiczne zlecenie sporządzania Opinii dla sądu przez świadka powódki Rzeczoznawcę PZM składającego wcześniej Opinie i kontr - Opinie oraz zeznania, podczas których wyraźnie twierdził, że Fiat Coupe w Serwisie AdfAuto był nieprofesjonalnie naprawiany od dnia od jego sprzedaży przez nieprzeszkolonych pracowników Serwisu a co potwierdzały częste wizyty w Serwisie przez 7 lat żeby powódka 2-3 razy w tygodniu nie zostawiała swojego samochodu do kolejnej reklamacyjnej naprawy w Serwisie przy ul. Karkonoskiej 45 z powodu wadliwie działającej elektroniki, która w jeden rok od zakupu Fiata Coupe tj. 3 listopada 1996 roku uległa całkowitemu zniszczeniu . Wniosku o wymianę Fiata Coupe na nowy i wolny od wad Prezes Bogdan Żak n i g d y nie rozpatrzył ukrywając w ten sposób kolizje i wadliwość sprzedanego Fiata Coupe jako samochodu nowego i wolnego od wad.

Natomiast od m-ca maja do lipca 2002 roku były przeprowadzane dwumiesięczne naprawy i po kilku dniach powódka zmuszona była pozostawić swój samochód do kolejnej naprawy Reklamacyjnej w/w dwumiesięcznych napraw, które do dnia dzisiejszego nie zostały przeprowadzone i Fiat Coupe nie został nigdy naprawiony i od 2002 roku został w sposób umyślny doprowadzony do złomu przez 10 lat z bezprawnym żądaniem w Sądzie Grodzkim „zapłaty za jego parkowanie na terenie Serwisu”.

Na takie zachowania mógł pozwolić sobie Prezes Bogdan Żak mając przychylność przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości tj.SO Marka Kurkowskiego, del. SSR Anety Fiałkowskiej - Sobczyk, adw. Grażyny Wołków i biegłych sądowych, którzy w swoich Opiniach dla sądu poświadczali nieprawdę uzgadnianą z przestępcami przy kawie sami o tym mówili kpiąc sobie ze sprawiedliwości licząc na swoje układy w sądzie przez adw. Grażynę Wołków .

„Kto łamie prawo jest przestępcą „ Przez układ i wpływ pełnomocnika AdfAuto adw. Grażyny Wołków na niedoświadczonego asesora Sądu Grodzkiego a następnie na orzekanie skorumpowanego del. SSR i na wartość Fiata Coupe wycenionego na kwotę 80 zł wystawiony do licytacji komorniczej w sytuacji kiedy Fiat Coupe stanowi nadal materiał dowodowy w ponownie wznowionym procesie I C 624/04 o nowej sygnaturze akt I C 1232/12 po uznaniu stawianych zarzutów wyszczególnionych w Skardze z dnia 08.08.2012 r. o wznowienie procesu zakończonego prawomocnym wyrokiem uzyskanym w drodze przestępstwa...

Dla informacji Wnioskodawczyni podaje, iż w załączonym do n/Wniosku dowodem jest „ Pismo procesowe z dnia 23.11.2005 r. stanowiące ostateczne s p r e c y z o w a n i e dochodzonych roszczeń co do wartości i zakresu złożonego Pozwu wobec chronionej firmy AdfAuto z dnia 29.06.2004 roku (sygn. akt - I C 624/04), w którym poszkodowana powódka dochodziła roszczeń finansowych i zadośćuczynienia za narażenie powódki na utratę życia, kiedy rzekomo naprawianym rocznym Fiatem Coupe w nocy 3 /4 listopada 1996 roku przejeżdżając przez Złoty Stok uległa całkowitemu zniszczeniu pełna elektronika i powódka bez możliwości wezwania pomocy została narażona była na wielkie niebezpieczeństwo...pozostając w niesprawnym samochodzie w nocy i w lesie i była narażona nawet na utratę swojego życia !

Wniosku z 1996 roku o wymianę wadliwego Fiata Coupe na nowy i wolny od wad nie uznał oszust Prezes AdfAuto Bogdan Żak z powodu ukrywania faktu, że dostarczony do Wrocławia Fiat Coupe ze stanem licznika 20 km z Fiata Poland z Bielska Białej i w okresie od maja do listopada 1995 roku został r o z b i t y w czasie intensywnej eksploatacji następnie szybko naprawiony i sprzedany w salonie Nowych samochodów ( zaplanowane oszustwo w dniu sprzedaży ).

Aby sprawy rozbicia Fiata Coupe nie wyjaśniać na niekorzyść sprzedającego i dla ochrony kierownika Salonu Sprzedaży Nowych Samochodów Pawła Chmulaka syna Janiny Chmulak, członka zarządu AdfAuto - rewidenta księgowego z listy biegłych sądowych, pomimo wezwania Pawła Chmulaka, gdy ten nie zgłosił się na Wezwanie to del. SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk umyślnie odstąpiła od jego przesłuchania, podobnie jak z przesłuchania pozwanego Prezesa AdfAuto Bogdana Żaka !

Dlatego del. SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk u m y ś l n i e i b e z p r a w n i e odstąpiła od przesłuchania zawnioskowanych najważniejszych świadków w sprawie I C 624/04 tj. eksploatującego Fiata Coupe przez m.in. Prezesa Bogdana Żaka i Pawła Chmulaka oraz innych członków zarządu oraz także mechanicy wyjeżdżali na autostradę by wycisnąć z fiata co dała fabryka.

Obowiązkiem Pawła Chmulaka było przygotowanie Fiata Coupe do sprzedaży w Salonie przez umyślne ukrywanie przed kupującym, że samochód jest on wadliwy i po przejściach tj. kolizji, po której został złamany fotel pasażera o popękana tapicerka. Fiat Coupe w Salonie był tak ustawiony by kupujący nie mógł oglądać samochodu od strony pasażera i stwierdzić złamany fotel, który został naprawiony przez Serwis a naprawę tą na moje żądanie niedbale odnotowano w Książce Gwarancyjnej 1995 roku .

Udział w kolizji Fiata Coupe jeszcze przed jego sprzedażą miał swoje dalsze konsekwencje non stop powtarzających się tych samych napraw aż do m-ca maja 2002 r. i dwumiesięcznych jego napraw do m-ca lipca 2002 roku , po których natychmiast wystąpiła kolejna awaria, której Serwis AdfAuto już nie potrafił naprawić i użył umyślnego podstępu aby bez ponoszenia konsekwencji mógłby się pozbyć się z Serwisu AdfAuto tego problematycznego i stale nieprofesjonalnie naprawianego samochodu przez nieprzeszkolonych pracowników serwisu. Dowód: zeznania diagnostyka Serwisu AdfAuto.

W procesie o sygn. akt I C 624/04 nie zostali przesłuchani zawnioskowani inni świadkowie przez poszkodowaną powódkę stosując zaplanowane oszustwo i fałszerstwo wraz z pełnomocnikiem AdfAuto adw. Grażyną Wołków, by za wszelką cenę uchronić znanych ewidentnych oszustów przed odpowiedzialnością cywilno - karną.

Awansowana na SSO Aneta Fiałkowska-Sobczyk orzeczeniem Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Sądownictwa za wszystkie oszustwa, fałszerstwa, brak etyki sędziego, poświadczania nieprawdy w procesie o sygn. akt I C 624/04 i rażącym umyślnym niedbalstwem – „NIE- powinna sprawować swojego urzędu aby prawo znaczyło prawo a nie układ kolesi i niszczenie życia zawodowo- społeczno- rodzinnego niewinnemu Obywatelowi by ukryć ciężkie przestępstwa wynikające z obrazy art. 231 &1 Kodeksu Karnego i wielu innych jak : Konstytucja RP i Konwencja o Ochronie Praw Człowieka...

Nie ma i nie powinno być żadnego usprawiedliwienia dla obecnego SSO Anety Fiałkowskiej-Sobczyk, kiedy prawo przewiduje możliwość z ł o ż e n i a sędziego z urzędu, które stanowi jedną z kar dyscyplinarnych wobec sędziego za jego oczywiste przewinienia służbowe pod postacią rażącej obrazy przepisów prawa i u m y ś l n e g o mataczenia procesowego, uchybienia godności sprawowanego urzędu i złamania zasad etyki zawodu sędziego sądu powszechnego.

Sędzia, który przy rozstrzyganiu sporu nie zna dokładnie akt sprawy co potwierdza, że „wyrok ustalony był z góry” i kiedy sędzia narusza swoje obowiązki i naraża w ten sposób stronę powodową na szkodę majątkową, której powództwo przysługiwało w celu wynagrodzenia wyrządzonej szkody przez stronę pozwaną.

Sędzia del SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk orzekając w procesie sądowym miała zły zamiar i wykazała ewidentnie brak roztropności i uczciwości wydając wyrok w dniu 27.08.2009 r. nie mający NIC wspólnego ze sprawiedliwym orzekaniem i wolą dojścia do ustalenia prawdy.

”Niczym jest prawo kiedy nie ma dobrego obyczaju” i del. SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk do orzekania w sprawie I C 624/04 należy do niekompetentnych, niedoświadczonych i skorumpowanych sędziów, których należy usunąć z urzędu lub na wniosek poszkodowanej strony.

Zdaniem poszkodowanej to del. SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk do orzekania w sprawie o sygn. akt I C 624/04 n a r u s z y ł a zasady etyki zawodowej i dlatego w tej sprawie powinien wypowiedzieć się Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych przy KRS w Warszawie po otrzymaniu zaleceń od Ministra Sprawiedliwości.

Z materiału dowodowego wyraźnie wynika, iż w SO I Wydział Cywilny działa zorganizowana grupa mająca w pogardzie wszelkie przepisy prawa i zasady etyki zawodu sędziego del. SSR Anety Fiałkowskiej -Sobczyk, który umyślnie odrzuca prawdę, sprawiedliwość i podstawowe prawa człowieka a działa wyłącznie na układach korupcyjnych i chroni pozwanego Prezesa AdfAuto Bogdana Żaka, pomimo, że ten dokonał wielu oszustw wobec Klienta, grabieży majątku doprowadzając nieprofesjonalnymi naprawami w Serwisie do totalnego zniszczenia !!!

Poszkodowana od 1995 roku przez oszusta Prezesa Bogdana Żaka, kłamliwych zeznań pracowników Serwisu, pełnomocnika procesowego adw. Grażynę Wołków oraz wielu przedstawicieli wymiaru (nie) sprawiedliwości do dnia dzisiejszego składa oświadcza, iż w przypadku nie stwierdzenia podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na żądanie n/Wnioskiem pokrzywdzonej doprowadzonej do życia w biedzie, utraty firm i majątku życia przez wieloletnie „matactwa procesowe” w sprawie o sygn. akt I C 624/04 i wydania przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Postanowienia o odmowie wszczęcia wydalenia z zawodu obecnie SSO Anetę Fiałkowską-Sobczyk poszkodowana przedłoży akta spraw dot. Fiata Coupe Przysięgłym Sądu Obywatelskiego oraz zmuszona będzie nagłośnić bezkarne działania korupcyjne i wszystkie matactwa procesowe w Internecie w kilku stacjach, ujawniając nazwiska tych funkcjonariuszy państwowych, tych którzy winni stać na straży prawa a nie stoją !

Taka debata jest ważnym interesem społecznym a dla sprawiedliwości społecznej powinna być nagłośniona w massmediach w celu skutecznej naprawy wymiaru sprawiedliwości !

Ponadto poszkodowana powódka wnosi do Ministra Sprawiedliwości o szczególny nadzór na zgłaszaną sprawą, ponieważ waga umyślnie popełnianych czynów przez del. SSR Anetę Fiałkowską-Sobczyk, dowodów mataczenia procesowego i rażącego bezprawnego działania:

na szkodę pokrzywdzonej uwikłanej latami w korupcyjne procesy sądowe przez które utraciła zdrowie, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w dwóch firmach oraz osiągania dochodów w szczególnie ważnym okresie przedemerytalnym i braku możliwości zwiększenia podstawy prawnej do wyliczenia przez ZUS wysokości świadczenia emerytalnego.

Poszkodowana zmuszona była uczestniczyć w „ sądowym mataczeniu” jaki rozgrywał się na oczach poszkodowanej, doznała dyskryminacji sądowej, pozbawiona była prawa do sądu i do sprawiedliwego wyroku przez umyślne, zaplanowane z góry oddalanie zasadnych Wniosków, których rozpatrzenie byłoby niekorzystne dla strony pozwanej d l a t e g o wszystkie przewinienia del. SSR /SSO Anety Fiałkowskiej - Sobczyk noszą znamiona przestępstwa i dlatego Sąd Dyscyplinarny z urzędu winien rozpoznać Wniosek o złożenie sędziego z urzędu za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych i uchybienia godności urzędu przez wydania orzeczenia w dniu 27.08.2009 r. dotkniętego nieważnością – ukrytą w piśmie przed apelacyjnym adw. Grażyny Wołków złożonym przed apelacyjną rozprawą w tajemnicy przed stroną powodową, do której nie docierała korespondencja w tym sądowa z powodu zaplanowanych włamań do jej skrzynki lokatorskiej, na które powódka złożyła stosowne Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyków celem wyjaśnienia podejrzenia o włamania przez wskazanego Andrzeja Chmielowskiego, poszukiwanego przez policję, urzędy skarbowe, biura windykacyjne, do którego przychodziła korespondencja na adres powódki przy ul. Hallera 11/4 również od pozwanego Prezesa Bogdana Żaka.

Działania zorganizowanej grupy przestępczej uczestniczącej w procesie sądowym o sygn.. akt I C 624/04 pozbawiły powódkę osobistego uczestnictwa w rozprawie apelacyjnej, a „skorumpowana adw. Grażyna Wołków złożyła s p r e p a r o w a n e pismo rażąco poświadczające nieprawdę i wskazujące jak to del. SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk przejrzyście, rzetelnie i wystarczająco przeprowadziła i wyjaśniła wszystkie okoliczności sprawy, co stanowiło dalsze mataczenie procesowe i poświadczenie nieprawdy tym razem przed Sądem Apelacyjnym w zaplanowanym celu tj. odrzucenia Apelacji powódki pozbawiając prawa do sądu i obrony !

Zaplanowany cel skorumpowanej adw. G. Wołków został osiągnięty w 2010 r, ponieważ apelacja poszkodowanej powódki została oddalona – pomimo, że była z rażącym naruszeniem prawa polskiego !

Skala bezprawia SSO Anety Fiałkowskiej- Sobczyk i wpływowej adw. G. Wołków na orzekanie w/w sędziego osiągnęła stan krytyczny i dlatego niniejszy Wniosek jest uzasadniony i konieczny dla dobra wymiaru sprawiedliwości i poszkodowanej powódki.

W/w del. SSR przyjęła opinie biegłych sądowych z układu a nie od biegłych sądowych zawnioskowanych przez stronę powodową w sposób umyślny nie przyjmując uzasadnienia powódki, że nieznany dotąd nowy model Fiata Coupe pochodził z krótkiej produkcji, w roku 1995 był nowością motoryzacyjną, nie był znany w innych Serwisach i biegłych sądowych tych na układach z Prezesem AdfAuto Bogdanem Żakiem oraz w zmowie„aby sprawa rozbicia auta i totalnego zniszczenia nie wyszła poza wrocławskie układy sądowe”.

Jedną z osób odpowiedzialnych za przygotowanie Fiata Coupe do sprzedaży w m-cu listopadzie 1995 roku w Salonie Nowych Samochodów był Kierownik Salonu Paweł Chmulak, którego del. SSR Aneta Fiałkowka-Sobczyk pomimo składanych Wniosków chroniła przed składanie zeznań

nigdy nie zamierzała przesłuchać i nie karała za niestawiennictwo na rozprawie sądowej widocznie dlatego, że Matka Pawła Chmulaka - Pani Janina Chmulak w tym czasie była biegłym sądowym - Rewidentem księgowym oraz członkiem Zarządu AdfAuto.

W/w del. SSR odstąpił również od przesłuchania najważniejszego świadka w sprawie – oszusta Prezesa AdfAuto Bogdana Żaka na okoliczność rozbicia Fiata Coupe przed jego sprzedażą. W/w ochrona najważniejszych świadków w sprawie wyraźnie potwierdza intencję chronienia strony pozwanej przez stronniczą del. SSR Anetę Fiałkowską – Sobczyk .

W dniu 30 .09. 2012 roku została nadana przez Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny nowa sygnatura akt I C 1232/12 i proces, w którym orzekała SSO Aneta Fiałkowska-Sobczyk w r a c a do p o n o w n e g o rozpatrzenia a fakt ten stanowi kolejny dowód potwierdzenia u z n a n y ch zarzutów dot. „wydanego orzeczenie przez del. SSR Anetę Fiałkowską – Sobczyk, które w dniu jego ogłoszenia tj. 27.08.2009 r. powstało w drodze przestępstwa ... !!!

Za umyślne matactwa procesowe w sprawie sądowej o sygn. akt I C 624/04 del. SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk a obecnie SSO Aneta Fiałkowska-Sobczyk „nie powinna o s t a ć się wśród Sędziów Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle faktów niniejszy Wniosek I i II jest uzasadniony i konieczny aby prawo stanowiło prawo a milczenie wobec bezprawia nie stanowiło przyzwolenia na to bezprawie... ponieważ „Sprawiedliwość jest stałą niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa” a jednym z najgroźniejszych kłamstw jest kłamstwo przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości czyli kłamstwo sądowe!

Trafność podejmowanych przez del. SSR Anetę Fiałkowską –Sobczyk „decyzji zależało od dobrej woli wykorzystania możliwości ustalenia prawdy” a nie pomijania składanych uzasadnionych wniosków strony powodowej tak bardzo poszkodowanej od pierwszego dnia zakupu Fiata Coupe, który już na drugi dzień okazał się, że jest po dużych przejściach a na pewno nie był samochodem nowym, wolnym od wad i biorącym udział w kolizji !

Zasada prawdy materialnej jest jedną z podstawowych zasad polskiego procesu cywilnego. A słuszność podejmowanych decyzji przez orzekającego del. SSR/ SSO oraz ich trafna ocena jest jednym z podstawowych elementów, na których opiera się autorytet i powaga orzekającego sędziego, a który dał się poznać jako niekompetentny, stronniczy, skorumpowany i bezduszny.

Dopuszczenie do kłamstwa sądowego przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości – instytucji zaufania publicznego jest na szkodę wymiaru sprawiedliwości jest niemoralne i społecznie szkodliwe. Dlatego walka z kłamstwem sądowym powinna dotyczyć wszystkich uczestników procesu a więc także sędziów, adwokatów i biegłych sadowych.

Dlatego w przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości del. SSR Aneta Fiałkowska –Sobczyk jak i pełnomocnik pozwanego adw. Grażyna Wołków nie dopuszczalnych praktyk przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz wzywanych na świadków w sprawie o sygn.. akt I C 624/04 za swoje przewinienia wszyscy w inni zostać surowo ukarani a zwłaszcza kłamstwa popełniane przez sędziów muszą być karane bardziej surowo dla naprawy wymiaru sprawiedliwości i usprawnienia działania przez wydawanie sprawiedliwych wyroków i zmniejszeniu kosztu procesu !

W świetle powyższych faktów niniejsze Wnioski I - II strony powodowej są zasadne i zasługują na pozytywne rozpatrzenie przez Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przy Krajowej Radzie Sądowniczej w Warszawie.

Natomiast w świetle wykazanych w Załączniku nr 1 do n/Wniosków „wachlarza przestępczych działań zorganizowanej wrocławskiej grupy przestępczej we wrocławskim wymiarze sprawiedliwości” z urzędu powinna być oddzielną sprawą złożenia wszystkich sędziów i prezesów z urzędu orzekających w Sądzie Okręgowym i Apelacyjnym w sprawie dot. ewidentnego oszustwa dealera Fiata Bogdana Żaka i jego skorumpowanego pełnomocnika, nadużycia władzy sądowniczej i skandalicznej przychylności wrocławskiego wymiaru sprawiedliwości w umyślnym zamiarze zapewnienia ochrony przed odpowiedzialnością „oszusta Bogdana Żaka” i jego kolesi bezprawnie narażając uczciwego obywatela na duże szkody od 1995 roku, dyskryminacji sądowej i szeroko pojętej bezkarnej korupcji przedstawicieli wrocławskiego wymiaru sprawiedliwości do dnia dzisiejszego . Wiele pism skarg i zażaleń przez okres trwania w/w procesów jest dobrze zabezpieczone kilkanaście segregatorów. Rolą sędziów było dojście do prawdy i wydanie sprawiedliwego wyroku w imieniu RP. A nie chronienie oszusta Bogdana Żaka i jego współpracowników – przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Ten wrocławski skandal nad skandale zasługujący na medialne nagłośnienie, jeżeli nie zostaną surowo ukarani sędziowie SO/SA orzekający w sprawach dot. Fiata Coupe .

Złożenie sędziów z urzędu byłoby widoczną naprawą wrocławskiego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ sędziowie ci byli niekompetentni, niesprawiedliwi i z góry zadecydowali kto ma procesach dot. Fiata Coupe być stroną wygraną, sędziowie ci nie sądzili tylko okradali poszkodowaną stronę powodową z majątku dla układu w majestacie prawa …!

A dowodem jest ochrona strony pozwanej i brak woli dojścia do prawdy o czym świadczy wiele Wniosków o powołanie biegłego z Warszawy, nie uznanie Opinii uczciwego Rzeczoznawcy PZM Andrzeja Rojewskiego tylko powoływanie współpracowników pozwanego Bogdana Żaka, uznanie w sprawie apelacyjnej rażąco kłamliwych stwierdzeń przez pełnomocnika pozwanego skorumpowaną adw. Grażynę Wołków, umyślna w niczym nie uzasadniona przewlekłość procesowa, uzasadnione wyłączenie z orzekania SO Marka Kurkowskiego oraz specjalnie del. SSR Anety Fiałkowskiej – Sobczyk, która miała zadanie wydać orzeczenie na korzyść przestępcy i na szkodę strony powodowej po latach nic nie ustalenia a bezprawnie oddalić Pozew wymaga natychmiastowej naprawy wrocławskiego wymiaru sprawiedliwości !!!

Przebieg procesów sądowych o sygn.. XI/C/173/04 oraz I C 624/04 wiele mówi o dobieranym składzie sędziowskim i braku Interwencji wielu Prezesów Sądu Okręgowego i Apelacyjnego we Wrocławiu na składane wnioski krzywdzonej strony powodowej.

Z własnego doświadczenia z sali sądowej jak również z doświadczenia dziennikarza obywatelskiego moim zdaniem jest tylko jedno stwierdzenie, iż we wrocławskim wymiarze sprawiedliwości panuje „totalne bezprawie” niszczące uczciwych i niewinnych obywateli przez korupcje wśród sędziów znaną nie tylko z w/w procesów sądowych przez orzekanie na korzyść wrocławskich funkcjonariuszy i osób publicznych popełniających przestępstwa m.in. przez świadome wydawanie zaocznych wyroków eksmisji lub nakazu zapłaty na podstawie fałszywej dokumentacji dowodowej i na tzw. zły adres aby pozbawić prawa do sądu i obrony przyzwalając na gangsterska licytacje samochodu sportowego i z nieruchomości – jedynego małego mieszkanka niewinnemu obywatelowi, który za odmowę płacenia haraczy jest latami niszczony aż do wyrzucenia go na bruk i powiększenia grona ubogich i bezdomnych obywateli.

Wymiar sprawiedliwości to nie tylko Kodeksy, strona pozwana i jego przedstawiciele, ich charaktery i kompetencje ale również w niczym niezasłużone tragedie osobiste poszkodowanej powódki i jej Rodziny.

Jak wynika z powyżej opisanych faktów sędziowie ci zawiedli i podważyli zaufanie do Wymiaru Sprawiedliwości w demokratycznym państwie polskim.

Orzekający del. SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk nie wykazała należytej staranności a dochowanie należytej staranności wymaga nie tylko dobry obyczaj , ale również polskie prawo.

W/w sędzia nie wykonał swojego obowiązku z wykorzystaniem niezbędnej wiedzy a przede wszystkim dobrej znajomości akt sprawy o sygn. I C 624/04, posiadania umiejętności i doświadczenia w rzetelnym orzekaniu!

Natomiast umyślne zaniedbania i nie stosowanie zasady należytej staranności i przestrzegania etyki zawodu sędziego jest niewątpliwie naruszeniem prawa i zasady należytej staranności co powinno skutkować złożeniem z urzędu na Wniosek strony powodowej bezprawnie poszkodowanej.

Sędzia Aneta Fiałkowska-Sobczyk umyślnie i w zmowie z pełnomocnikiem adw. Grażyna Wołków odstąpiła od ustalenia prawdy na zaplanowanej z góry ochronie przed odpowiedzialnością oszusta Prezesa AdfAuto Bogdana Żaka nadużywając prawo a stronniczość, mataczenie procesem, uznawanie kłamstwa sądowego przyczyniła się do ogromnej przewlekłości postępowania procesowego, ponieważ już w roku 2003 Opinie PZM wskazywały na nieprofesjonalne serwisowanie Fiata Coupe jak również udowodnione wielokrotne składanie Reklamacji po każdej z kolejnych napraw jak również zawyżanie kosztów naprawy jak to miało miejsce przy naprawie alternatora i zlecenia jej w innym zakładzie współpracującym z serwisem za kwotę ok. 1,2 tys. zł kiedy w tym samym czasie cena nowego alternatora w sprzedaży detalicznej wynosiła tylko 450 zł ! (dowód: rozmowa z właścicielem w/w warsztatu przy ul. Irysowej 3 na Bielanach , który stwierdził, że gdybym sama przyjechała z alternatorem to jego naprawa byłaby poniżej kosztu nowego alternatora tj. 300 zł ).

W aktach sprawy jest wiele przykładów niekompetentności, korupcji i umyślnego działania na szkodę powódki. Zanim powódka wdała się w spór sądowy przez dwa lata rozmawiała i pisała do Prezesa AdfAuto Bogdana Żaka i szukała `wyjaśnienia sprawy rozbicia Fiata Coupe w 1995 roku i sprzedaży jako nowy i bez wad szczegółowo dokumentowała fakty i roszczenia ale del. SSR Aneta Fiałkowska-Sobczyk nie była zainteresowana ich analizą z wiadomego powodu wyżej opisanego.

Miała za zadanie ogłosić wyrok „oddalenie Pozwu po 6 latach” a nie analizowanie akt sprawy i dochodzić do prawdy dowód: zleciła w roku 2009 sporządzenie opinii dla sądu Rzeczoznawcy PZM, który był świadkiem strony powodowej a nie dyspozycyjnym dla sądu i Prezesa B.Żaka biegłym sądowym.

W aktach sprawy były dwie Opinie jedna już z 2003 roku i druga jako kontr opinia do opinii (nieprzydatnej) do opinii biegłego sadowego M. Miszczyszyna. –

dowód : treść maila z 2009 r. do Pana Andrzeja Rojewskiego i jego odpowiedź, która jest bardzo wymowna cyt.. ” nie wiem kto to robi ” ?

Ponieważ prawo przewiduje możliwość złożenia z urzędu sędziego w/w Wnioski poszkodowanej, które są zasadne i zasługują na rozpatrzenie przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz wydania „stosownych zaleceń” w tym dla Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przy KRS na okoliczność konieczności przeprowadzenia procesu sądowego w Sądzie Dyscyplinarno-Karnym.

Dla sprawiedliwości społecznej w/w Wnioski są uzasadnione i zasługują na ich uznanie.

Przedstawiona sprawa dot. zakupu Fiata Coupe i jego nieprofesjonalnego serwisowania od samego początku tj. od 23.11.1995 roku do dnia dzisiejszego ma charakter precedensowy, chronią oszusta naraża Skarb Państwa na kolejne straty. Dlatego będę zabiegać aby zostało wyemitowane w programie TVP Polsat „Państwo w Państwie”.

W załączeniu strona powodowa poszkodowana i pokrzywdzona przez działania zorganizowanej grupy której działania były o charakterze przestępczym (oszustwo, ochrona, zmowa, doprowadzenie do zniszczenia mienia, nadużycia władzy itp… ) przesyła wybiórczo materiał dowodowy , który stanowi oczywisty dowód oraz stwierdza i potwierdza wadliwość wydanego orzeczenia Sądu Okręgowego i Apelacyjnego !!!

Emilia Cenacewicz

Więcej:

Z jakich układów sędziowie Sądu Okręgowego we Wrocławiu: Anna Stańczyk, Aneta Fiałkowska - Sobczyk, Agnieszka Hreczeńska - Cholewa stali się funkcjonariuszkami? Z cyklu sędziowie SO piszą kolejne wypracowanie "nie na temat"...

Korupcja w Sądzie Najwyższym, wrocławskiej prokuraturze, itd. - słowem szambo sądowo-prokuratorski coraz bardziej śmierdzi...

Wrocław - czy odpadły biegły sądowy Mariusz Miszczyszyn skorumpował SA Elżbietę Lipińską? - pomówiony redaktor AP zaprasza media i widzów na rozprawę 7 lutego 2012r godz.11 sala 7 SO Wrocław ul. Sądowa 1

Wrocław pomówienie Redakcji AFER PRAWA i kolejny sędziowski przekręt - Skarga na naruszanie procedury sądowej przez sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sławomira Urbaniaka.

Wrocław - upozorowana śmierć samobójcza przez powieszenie Marka Stróżyka wraca do ponownego rozpatrzenia. Interwencja dziennikarska

Wrocław - skandaliczny wyrok w sprawie prezesa Malmy Michela Marbot

Jakie jest wasze prawo – taka jest wasza sprawiedliwość. O prześladowaniach ruchu narodowego we Wrocławiu i o poprawności politycznej w Polsce. Cz. I

Orzeczenie dotyczące granic krytyki - sąd wrocławski orzekł: Wulgarne lżenie internauty dozwolone :-)

Sędzia Ewa Barnaszewska, Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu ZASZCZYCA ZUS

Arogancja prokuratora krajowego z Wrocławia Janusza Jarocha cz.2 - z cyklu dajcie człowieka a paragraf się znajdzie...

KORUPCJA URZĘDNICZA DOT. DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH BĘDZIE MIAŁA FINAŁ - PUBLIKUJEMY AKT OSKARŻENIA W TEJ OLBRZYMIEJ WROCŁAWSKIEJ AFERZE.

Towarzystwo wzajemnej adoracji ” narkotycznych organów prawa”- wrocławski prokurator Dariusz Sulikowski - z cyklu dajcie człowieka a paragraf się znajdzie...

Skorumpowany ? czy chory umysłowo "narkotyczny" prokurator Prokuratury Krajowej Janusz Jaroch delegowany do Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu - z cyklu "dajcie człowieka a paragraf się znajdzie"...

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~zouxiktio
03-02-2013 / 22:04
~npwbixhhbn
03-02-2013 / 22:04
~ohuagfu
02-02-2013 / 13:03
~Sopin
02-02-2013 / 04:53
Wow. I suck. I got only 4 points for joaunrl-keeping. The most poignant part of your post is the line inspirational movie star teachers who no longer teach Makes it hard to take them seriously, eh? At least someone like Rafe Esquith has been teaching for over 20 years and has replicated his results with many groups of students. (Though I've heard he may get to hand-pick his class.)
~Józek
30-01-2013 / 20:52
Pan Gowin dostał historyczną szansę.Stanie z ludźmi będzie bohaterem.Nie to ludzie zrobią swoje bez niego.Walesa byl dupkiem ,on może być kimś.
~Jan
26-01-2013 / 13:39
Polska na świecie uchodzi jako centrum rasizmu,antysemityzmu, łapówkarstwa. Jeżeli nawet ktoś ma obce a żydowskie szczególnie nazwisko to automatycznie wszelkie polskie - wrocławskie szczególnie urzędy rzucają się nań. Polska była potęgą świata, gdy miała żydów pl.wikipedia.org/wiki/Historia_%C5%BByd%C3%B3w_w_Polsce . Więc stoczyliśmy się gospodarczo na 211 pozycję.
~przeciek
26-01-2013 / 10:08
czy to prawda, że w LOT są zatrudnieni m.in np rodziny - syn przewodniczącego rady miasta Wrocław Ossowski. Przypomnę , że przewodniczący bierze 3nny udział w bezprawnie prze3mywaniu zamurowanej w mieszkaniu rodziny i firmy Sławomira Salomona za karę ujawnienia zabójstwa głównego najemcy i całego układu tzw "małej fontanny", który postanowił zająć sąsiednie mieszkania i KAMIENICE. To są najbardziej elitarne kamienice w mieście. Tydzień temu przed kamienicą doszło do zawalenia się schronu po niemieckiego. Dziura ujawniła tajemnie przejście POd odrą.
~Anetka
24-01-2013 / 12:40
wiecie co mazgaje. Możecie mi skoczyć. Układ mnie chroni. Robimy dużą kasiorę a Wy nam przeszkadzacie. Sio bo poszczuję psami a pamiętacie bejzbole w restauracji reduta... www.youtube.com/watch?v=i5e60lTmves
~3rny
24-01-2013 / 12:34
i tak wrocławscy prawnicy górą. Przypominamy że Sławomir Salomo0n wraz z rodziną i firmą od 1996r jest żywcem zamurowany w mieszkaniu przez wmeldowanych na tzw krzywy ryj ludzi z bezpieki czyli MSWiA. Za ujawnienie fałszerstw w których brał udział prezydent minister Zdrojewski ojciec. Sławomira Aleksander Salomon został zamordowany uderzeniem w głowę. Dziekan ORA , sędziowie to niczym terroryści wszystkich załatwią. Przypominam, że w sprawie czynny udział brali np. adw Maćkowska, Koksztys, Łebek, Kaczorowski, POseł prawnik Piechota. POstanowili nawet fałszywe nieistniejącej firmy wprowadzić do obiegu prawnego ( w tle są np. P. Sobiesiak czy sędziowie - ale o tym w innym 3sie;-) . Tym samym komornikiem oraz W banku zachodnim WBK blokując firmę p Sławomira. Jedyna w Europie firma produkująca zjeżdżalnie do aquaparków i twórca systemów zarządzania w hotelarstwie dla ok 15.000 obiektów tzw hotelowych. Wartość firmy ok 100 mln. Są twardze dowody na zabójstwo. 460 posłów i 100 senatorów dostało opis fałszerstw w tym obecny tzw prezydent. I co i gówno. To znaczy , że wszystkich można nawet bezkarnie zabić. Przypominamy sprawę szefa izby skarbowej Józefa Dolaty, posła szefa PIS Dawida Jackiewicza. Słowem Hitler czy Stalin mógłby uczyć się od wrocławskiego układu jak siać terror. Współczuję p. Emilii też straciła nieruchomość. Ale żyje nie jak Aleksander Salomon
~Kazek
23-01-2013 / 18:43
W pełni popieram. Właśnie po to jest Minister Sprawiedliwości. Czekamy na dalszy przebieg sprawy.Powodzenia