Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-09-2012

Status sędziego w państwie polskim a prowokacja dziennikarska

Status urzędu sędziowskiego w naszym państwie reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r., Nr 98 poz. 1000 z późn. zm.). Sędziego w sądzie powszechnym powołuje na stanowisko Prezydent państwa na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa – specjalnego organu będącego emanacją środowiska sędziowskiego w Polsce. 
Generalnie na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni spraw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznawane w kraju, jest zdolny ze względu na stan zdrowia, ukończył 29 lat, złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski, ukończył specjalną aplikację lub spełniał inne specjalne warunki. Ustawa stwarza możliwość powołania profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, jako przypadek nadzwyczajny ustanowienia sędziego. Nieco wyższe wymogi są, jeżeli chodzi o stanowiska w sądach okręgowych i apelacyjnych.

Przy powołaniu nowo powołany sędzia składa wobec Prezydenta państwa ślubowanie: Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.” 
Do tego może dodać odwołanie do Boga.

Zwyczajowo sędzia przechodzi w stan spoczynku w wieku 65 lat, chyba, że pół roku wcześniej zgłosi Ministrowi Sprawiedliwości, że chce dłużej pracować, co jest możliwe do 70 roku życia. Może przy tym przejść w stan spoczynku wcześniej – na swój wniosek, kobieta w wieku 55 lat, jeżeli przepracowała nie mniej niż 25 lat a mężczyzna 60 lat, jeżeli przepracował, co najmniej 30. Stosunek służbowy rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli sędzia zrzekła się urzędu. 
Drugą formą „odwołania” jest prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o złożeniu sędziego z urzędu oraz prawomocne orzeczenie sądu skazujące na środek karny pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska sędziego. Pociąga to za sobą z mocy prawa utratę urzędu i stanowiska sędziego. Stosunek służbowy wygasa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia właściwego sądu. Dodatkowo, stosunek służbowy sędziego wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa polskiego. Sędziego można też przenieść w stan spoczynku na jego wniosek lub kolegium sądu z powodu choroby.

Przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe może nastąpić tylko za jego zgodą, z wyjątkiem zniesienia stanowiska wywołanego zmianą organizacji sądownictwa lub zniesienia danego sądu, albo niedopuszczalności zajmowania stanowiska sędziego w danym sądzie wskutek zawarcia związku małżeńskiego lub powinowactwa (z innym sędzią).

Sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do czasu wydania uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wolno podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki. O zatrzymaniu sędziego powiadamia się właściwego prezesa sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie sędziego.

Bardzo ciekawie sformułowano prawa i obowiązki sędziów. 
Przede wszystkim są oni zobowiązani postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem. A w służbie i poza nią powinni strzec powagi zajmowanego stanowiska i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności. Dodatkowo, ma to także znaczenie dla sędziów w stanie spoczynku – oni również są zobowiązani dochować godności sędziego. W skrajnych przypadkach mogą być pozbawieni prawa do uposażenia. Sędzia czynny zawodowo jest zobowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, a czas jego pracy jest określony wymiarem jego zadań.

Sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia poza przypadkami wymienionymi w ustawie. Co więcej sędziemu nie wolno podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego. 
W szczególności sędzia nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, spółdzielni, ani członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, ani posiadać więcej niż 10% akcji lub udziałów kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego.

Żądania, wystąpienia i zażalenia w sprawach związanych z pełnionym urzędem sędzia może wnosić tylko w drodze służbowej. Nie może zwracać się do instytucji lub osób postronnych ani podawać tych spraw do wiadomości publicznej.

Sędzia musi zawiadamiać swojego prezesa, jeżeli toczy się sprawa sądowa, w której jest świadkiem lun uczestnikiem postępowania.

Wysokość wynagrodzenia sędziów zajmujących równorzędne stanowiska różnicuje staż pracy lub pełnione funkcje. Jednakże sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub z innych przewidzianych w ustawie przyczyn – przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 65 lat uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Sędziemu można udzielić płatnego urlopu dla podratowania zdrowia. W razie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje wynagrodzenie, ale nie dłużej niż rok. Sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. Uposażenia te dla sędziego niepracującego podwyższa się stosownie do zmian wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów czynnych zawodowo. A w momencie odejścia w stan spoczynku sędziemu przysługuje odprawa równa sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu.

Za przewinienia służbowe w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie. 
Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego. Karami dyscyplinarnymi wobec sędziów są: upomnienie, nagana, usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie na inne miejsce służbowe i złożenie z urzędu.

Jak widać, być filarem wymiaru sprawiedliwości wcale nie jest w Polsce tak łatwo, jak by się to mogło wydawać. Jeżeli do opisanej powyżej strony formalnej dodamy jeszcze zasady działania samorządu sędziowskiego i administracji wymiaru sprawiedliwości, której sędziowie podlegają – to obraz całości wskazuje na stosunkowo trudne warunki pełnienia obowiązków, albowiem, co powiedział autorowi kiedyś pewien znajomy sędzia – „Bizancjum się nie umywa…”. Więcej nie wypada napisać, bez narażania się na wizytę stosownych funkcjonariuszy o wczesnej porze, jednakże fakty są faktami – w naszych realiach praca sędziów to orka na ugorze, albowiem sama organizacja sądów – zwłaszcza powszechnych w tym najbardziej interesujących obywatela, bo rejonowych – jest najdelikatniej mówiąc trudna. Komfort pracy jest przeważnie zerowy, poza tym, że jest to praca w ustalonych godzinach pracy. Ilość pracy – tomy akt, przekracza skalę pojęciowo zwykłych ludzi. Są to niekończące się szafy akt – szytych i numerowanych po 200 kart każdy tom. Są sprawy mające po 200 tomów. Czy można sobie wyobrazić sprawne poruszanie się po takim materiale? Zwłaszcza, jeżeli ma się kilkaset spraw w referacie. To wszystko i inne fakty sprawiają, że to ciężka, wymagająca poświęcenia i niezwykle odpowiedzialna praca, od której zależy kształt naszego państwa.

W powyższym kontekście, a w szczególności odnośnie zapisów nakazujących sędziemu unikania wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności. Jak w tym kontekście zakwalifikować dokonaną przez pewną gazetę prowokację dziennikarską polegającą na podszyciu się pod urzędnika państwowego i powoływanie się w związku z tym na wpływy. 
Im bardziej zagłębimy się w stenogram rozmowy z sędzią, jaką odbył reporter, tym można mieć większe wątpliwości czy aby ta kluczowa zasada nie została nadszarpnięta, ale żeby nikogo nie pomawiać, albowiem to poważna sprawa mająca z jednej strony tło personalne, a z drugiej polityczne, – przy czym całość jest podlana systemowym sosem nagonki na wymiar sprawiedliwości „za złoty biznes gdański”, najlepiej niech państwo czytelnicy wyrobią sobie zdanie sami.

Bez względu na wszystko należy jednak uznać, że prowokacje dziennikarskie to niesłychanie użyteczne narzędzia weryfikujące sprawność i uczciwość – w pewnym sensie pokazujące prawdziwą twarz polskiej władzy. W tym kontekście zawsze, jeżeli prowokacja jest ujawniona powinna być traktowana zgodnie z prawem prasowym, jako narzędzie pracy dziennikarza. Nic ponadto. W przeciwnym wypadku – nigdy, bowiem, byśmy się nie dowiedzieli o prawdziwym obliczu i mechanizmach pewnych zjawisk istotnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa. W zasadzie poza tym, nie ma jak pokazać wad systemu i ludzi źle wypełniających a także rozumiejących swoje obowiązki.
Autor: 

PS.

Anonimowy list od grupy sędziów, którzy popierają protest przed sądem krakowskim:

Jestem sędzią okręgowym, gnębionym od lat na rozmaite sposoby przez trzymającą władzę, między innymi przez „mściwych tumanów”, tylko dlatego, że orzekam w sposób niezawisły. 
W okręgu krakowskiej apelacji obowiązuje niepisany zakaz stosowania prawa. Sędziowie. którzy się temu zakazowi nie podporządkują są wyszydzani i piętnowani w orzeczeniach wyższej instancji, a następnie rozliczani z wymkow orzecznictwa w świetle ilości uchylonych, czy też zmienionych w następstwie apelacji rozstrzygnięć. 
Awanse odbywają się według tych właśnie kryteriów. Wskutek tego „swoim” sędziom nie zmienia się i nie uchyla wyroków. a „nie swoim” wręcz przeciwnie. 
To przede wszystkim wewnętrzne układy, sympatie i antypatie oraz rozgrywki sędziów w walce o awanse decydują o treści wyroków. Prawo, zwykli ludzie i ich sprawy nie mają żadnego znaczenia. Śledzę wszystkie Pana i Pana Kolegów kroki, pisma i reportaże, podziwiam za odwagę i przenikliwość, wierzę. że przyczynicie się Państwo do naprawienia tej patologii, w jakiej mam nieszczęście uczestniczyć i bezradnie od wielu lat się przyglądać.

Więcej o patologiach w sądownictwie:

KORUPCJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI ISTNIEJE I TO SZEROKO ROZPOWSZECHNIONA CZEGO DOWODEM JEST NIE TYLKO SPRAWA AMBER GOLD.
Była posłanka PO Beata Sawicka jest winna płatnej protekcji, żądania i przyjęcia łapówki - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie pod naciskiem PiS i mediów wałczących z korupcją.
Korupcja w Sądzie Najwyższym, wrocławskiej prokuraturze, itd. - słowem szambo sądowo-prokuratorski coraz bardziej śmierdzi...
Korupcja w Polsce za rządów PO (platformy) wręcz rozkwita. Jest gorzej niż Botswanie... tylko ruscy są lepsi, ale oni więcej od Tuska piją :-)
Korupcja - Polska bliżej Afryki niż Europy. Wszyscy płacimy łapówki. Piotr Krysa
KORUPCJA OSÓB PUBLICZNYCH - aspekt kryminalistyczny
Czy walkę z korupcją należy zacząć od czystki w CBA i SN? Sensacyjne wyznanie Kamińskiego - "7 śledztw ws. ludzi z najwyższej władzy"
KONFERENCJA PRASOWA ORGANIZOWANA PRZEZ OGÓLNOPOLSKI RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH I WALKI Z KORUPCJA W POZNANIU W DNIU 29.10.2009r
KORUPCJA URZĘDNICZA DOT. DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH BĘDZIE MIAŁA FINAŁ - PUBLIKUJEMY AKT OSKARŻENIA W TEJ OLBRZYMIEJ WROCŁAWSKIEJ AFERZE.
Tańczący z korupcją
Jak Ministerstwo Sprawiedliwości walczy z korupcją we własnych szeregach?
EUROFARM - zawiadomienie ministra Z. Cwiąkalskiego - korupcja prokuratorów w Kłodzku i syndyka Jana Dobrowolskiego.
Dębica - TRANSPORT I KORUPCJA, Stanisław (68 lat), przeciwnik: Minister szt. 3 - wybrane z listów od czytelników...
Transparency International: korupcja w Polsce jak na Kubie
Wrocław - Korupcja i powiązania gangstersko-biznesowe we wrocławskiej prokuraturze sięgają bardzo głęboko
Biegli sądowi są jedną z najbardziej skorumpowanych grup - w polskich sądach kwitnie korupcja - raport Transparency International.
EUROFARM - korupcja prokuratorów w Kłodzku i syndyka Włodzimierza Bernackiego - zażalenie na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przestępstw syndyka.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~teresa kawiak
20-09-2012 / 01:40
" Doświadczony życiowo" cierpiący na niedorozwój umysłowy (uzasadnienie) ASR Paweł Styrna (obecnie SSR w Wieliczce orzekł, że studentce architektury wystarczy 100 zł miesięcznie na utrzymanie. Przedstawione rachunki to wymysł!! Ponieważ doświadczonemu życiowo sędziemu powódka nie "udowodniła" swoich potrzeb , uznał że ma prawo tylko do alimentów na wyżywienie . Wyrok utrzymała w mocy obecna Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Barbara Baran. Zażalenia o wyłączeniu asesora nie rozpoznano, co oznacza że orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy. Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego urąga prawu, zapewne z tej racji SSO awansowała na prezesa sądu w Krakowie. Jedyne kompetencje tej Pani to umiejętności do łamania prawa i totalna. porażająca głupota o czym świadczy uzasadnienie wyroku, pomijając bezprawie i proces zwany "ustawką" Podobno tatuś tej Pani to PRL-owski prokurator wyczekujący na dyspozycje od władzy kogo i na ile skazać. Jak napisał "gość" w komentarzu pod artykułem "nowa prezes Sądu Okręgowego" ujawniający rodowód Pani Prezes oczekiwanie że niezawisły potomek rodu ( kanalie - pradziadek, dziadek i tatuś) oczekiwanie na zmiany w sądownictwie (obiecywała) jest śmieszne. Poprzedniczka Maja Rymar figuruje na liście IPN za skazanie małoletnich za rozlepianie ulotek w Nowej Hucie w czasie wojennym. Co Pan na to mister Gowin? Moze Pan zbada życiorys Barbary Baran i zakończy nasz protest przed sądem w Krakowie?
~kaśka
16-09-2012 / 22:36
Już sam fakt ze młodzi ludzie nie maja równych szans dostępu do zawodów prawniczych jest bezprawiem.Dziwię się że studenci na to się zgadzają.
~Obywatel
15-09-2012 / 18:21
Zaciekawił mnie ten list Sędziego. Oburzające, że czasami młody sędzia np. z 5 letnim stażem awansuje i orzeka podając w orzeczeniach sformułowania z stylu "wyrok opiera się na podstawie doświadczenia życiowego", którego młody sędzia nie tylko może nie posiadać (nie ma rodziny, nie jest ekspertem w wielu dziedzinach) to uzasadnienia czasami pozbawione są wszelkiego sensu, logiki, i owego doświadczenia życiowego. To jest skandal, że Rząd RP nie podejmuje zdecydowanych działań, by ten proceder kolesiostwa, wszelkich układów i korupcji ukrucić. Nie tylko na łamach AP widać jak to wygląda w Polsce, ale są inne media jak Pani Red. Fedorowicz z TVP, Nowy Ekran etc. Ludzie mają dość tego wszystkiego i chcą walczyć!
~obserwator
15-09-2012 / 15:32
i należy jeszcze dodać, że sędzia ma bardzo kiepskie humanistyczne wykształcenie, w zasadzie aktorskie dlatego tylko w teatrze sądowy może występować, nie odpowiada za wypisane przez siebie pierdoły wydając orzeczenia z tematów na których wcale się nie zna, nielimitowany czas pracy a kasę tak średnio 10tys. złotych i jeszcze potrafi protestować, ze to za mało... to co się ostatnio dzieje w sadach to nawet nie teatr, to po prostu cyrk w kiepskim wykonaniu aktorów w todze :-)