Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA WYBORCZE RAPORT WYBORY 2007 STANOWISKO POLONII AMERYKAŃSKIEJ

RAPORT PO WYBORACH 2007- STANOWISKO POLONII AMERYKAŃSKIEJ.

1. Wybory były nielegalne gdyż decyzja prezydenta nie utrzymała wymaganego ustawą okresu 90 dni między ogłoszeniem wyborów 7 września 2007 a wyborami 21 Października 2007 . W rzeczywistości był to okres 44 dni a w/g zarządzenia PKW tylko 37 dni. Złożono w tej sprawie protest wielokrotnie na który PKW odpowiedział potwierdzając fakty ale uznając wybory 2007 mimo wszystko za zgodne z prawem.

Celem tego wykroczenia PiS u była blokada możliwości powoływania Obywatelskich Komitetów Wyborczych z niezależnymi kandydatami na posłów ograniczając przez to wyborcom możliwości głosowania tylko na członków partii politycznych lub na osoby bezpartyjne lecz z nimi skoligacone np- bezpartyjna Nelly Rokita ..

2. Wielokrotnie monitowaliśmy Komisję Europejską o delegację obserwatorów co się w końcu stało , ale symbolicznie w liczbie 12 osób na 25 tysięcy punktów wyborczych.

4.Wielokrotnie w czasie ciszy dokonano wykroczeń bez jakichkolwiek konsekwencji.

5.Wybory przedłużono o 3 godziny i w tym czasie pojawiły się „korekty” wyników wyborczych ( szczególnie karykaturalny był przypadek lokomotyw wyborczych PIS i PO Ziobro i Gowina w Krakowie gdy przed korektą było 200/150 tys na korzyść PO a po 3 godzinach zmieniło się na 164/160 tys na korzyść PiS czyli Ziobro) .

6. Rządząca PiS używała tajnych służb dla zdyskredytowania rywali – np. w przypadkach Sawickiej z PO i Leppera z Samoobrony kandydaci i partia Samoobrona zostali dosłownie zniszczeni.

7. Aktualnie złożono też Pozew ( Prezydent Warszawy Waltz )do sądu przeciwko partii PiS o przywłaszczenie drukarni, pisma Ekspres Wieczorny i ich posiadłości o wartości ponad 100 milionów dolarów US. ( W „trosce” PiS o człowieka – straciło pracę 750 drukarzy!)

8.Tusk , zobowiązał się do powołania komisji w nowym sejmie w celu wyjaśnienia spraw i wykroczeń przeciwko prawu dokonanych przez ekipę PiS w trakcie administracji rządu PR.

9. Przez cały okres wyborczy opinia publiczna była manipulowana tzw. sondażami. Przy czym dostęp do mediów był na korzyść PO i PiS z wielkimi ograniczeniem dla Samoobrony i LPR

WYNIKI :

10.Wygrała PO dzięki akcji młodzieży zesłanej na roboty do Wielkiej Brytanii i innych państw Europy która cierpi na dotkliwy brak rąk do pracy. PO- jest zaś drugim członem tej samej partii Unii Wolności z której wywodzi się także PiS.

11. W rzeczywistości PiS będący na smyczy Żydów z USA i Izraela został przez nich odsunięty za niedotrzymanie obietnicy dostarczenia $65 miliardów dolarów dla nowej szlachty żydowskiej która przebiera nogami ( z nowymi paszportami i nowym obywatelstwem – a jest ich już ponad 100 tysięcy) aby natychmiast się pojawić w Polsce gdy przydział ten otrzyma.

12.PO jest na utrzymaniu Żydów z Europy i Niemcy .PO i Tusk byli widoczni z w czasie eliminowania pod dyrekcja ówczesnego prezydenta L. Wałęsy -ekipy rządowej Olszewskiego - za próbę lustracji i usuwanie agentów i Służb Specjalnych z organów państwa polskiego. Obecnie dochodzi wielka groźba powrotu przesiedleńców niemieckich a jest ich ponad milion, którzy zostali usunięci z terenów przydzielonych Polsce w/g Umowy Poczdamskiej ( Więcej znajdziesz w Raporcie Nr.1 : „ Agresja Niemiec na Polskę w XX i XXI wieku.- na str. głównej www.Infonurt2.com ) Już obecnie zapadł nielegalny wyrok Sądu Najwyższego w Polsce nakazujący oddanie posiadłości w Nartach dla Niemki której rodzina przebywała w Polsce jako V kolumna pozostawiona na terenach Prus i Ziemiach Zachodnich ...

13 Stanowisko Emigracji Polskiej w tych wyborach 2007 jest opisane poniżej na str. głównej, można określić krótko : Aby Polska była Polska - trzeba wprowadzić Polaków do rządu, Sejmu i Senatu. Istniejące partie za zdradę interesu narodu Polskiego ( Ustawa nr 133 o przekazaniu Żydom USA $65 miliardów – ciągle w Sejmie !) usunąć z Polityki i administracji w Polsce . Połowicznie to osiągnięto na szczeblu samorządów w 2006 r- a czy nastąpi to na górze -ostatecznie zobaczymy w działaniach nowo wybranego Sejmu .

14. W międzyczasie Węgrzy wyszli na ulice z demonstracjami – ponad 150 wystąpień od Poniedziałku - a Polacy którzy kiedyś – w 1956 r szli – przelewać krew razem z Węgrami – teraz potulnie wybrali kolejny reżim oprawców ...jaki powiedział Jurek Owsiak: Polacy mają wybór jak „miedzy Dziadem i Perschingiem” .. i wybrali Perschinga.

Więcej informacji podamy po ogłoszeni Stanu osobowego Sejmu i Senatu z podaniem wiecej osobowych danych o członkach nowej ekipy – w kolejnym wydaniu www.Infonurt2.com

15. PO i PSL dokonują uzgodnień na koalicję a Wałęsa ponownie jako Bolek udziela im entuzjastycznego poparcia. Pamiętajmy że obaj panowie Tusk i Pawlak pod wodzą ówczesnego prezydenta Wałęsy brali aktywny udział w likwidacji rządów Jana Olszewskiego który aktualnie został wyeliminowany w drodze do Senatu gdyż ktoś z PiS „zapomniał” zebrać dla niego wymaganej wstępnej liczby podpisów osób go popierających dla kwalifikacji startującego kandydata w wyborach !

WYDAWCA

Kanada Październik 2007.

Wybory oprotestował też były poseł Zbigniew Nowak.

Sąd Najwyższy
Warszawa

P R O T E S T W Y B O R C Z Y

Działając w oparciu o ustawę Ordynacja Wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej wnoszę o rozpatrzenie mojego protestu wyborczego i uznanie przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku wyborów z powodu na niekonstytucyjność niektórych, przytoczonych w uzasadnieniu przepisów, mających istotny wpływ na wynik wyborów, za

n i e w a ż n e

Uzasadnienie:

Wybory do Sejmu i Senatu RP, są na mocy Konstytucji RP - r ó w n e. Ordynacja Wyborcza, zarówno do Sejmu jak o do Senatu nie spełnia takiego wymogu. Zatem siła głosu oddana na kandydatów np: w Okręgu Chrzanowskim, a tym w Warszawskim jest diametralnie różna.

Sytuacja ta dotyczy zarówno wyborów do Sejmu jak i Senatu. Jest to najbardziej oczywista przesłanka powodująca konieczność ogłoszenia przeprowadzonych w dniu 21 października wyborów za nieważne.

Za niezgodny z Konstytucja RP, a zatem powodujący nieważność wyborów, należy uznać też przepis, który ceduje wszystkie głosy oddane za granicą na kandydatów w okręgu stołecznym.

Zapis ten narusza wg wnioskodawcy prawo oddającego głos do jego oddania w sposób zgodny z jego wolą, nadto nie może on oddać głosu w swoim okręgu wyborczym, w którym zamieszkuje na stałe, lub był zameldowany na pobyt stały przed przemieszczeniem się poza granice kraju.

Również brak normy regulującej możliwość oddania głosu korespondencyjnie, w szczególności, gdy znaczna cześć wyborców przebywa poza granicami Rzeczpospolitej, powoduje, że wynik wyborów jest w sposób znaczny zniekształcony i ma tym samym ma bardzo istotny wpływ na wynik wyborów w poszczególnych okręgach. Oddawanie głosu w na kandydatów jest sterowaniem podażą głosów doprowadzająca do zmuszania wyborców do określonego głosowania.

Istotnym przy głosowaniu poza granicami RP jest też to, że w krajach, gdzie występują ogromne ilości wyborców, była jedynie znikoma ilość komisji wyborczych, co zapewne determinowało uczestnictwo i zamiar wzięcia udziału w głosowaniu jak również miało wpływ na wynik wyborów.

Niezgodny, wg wnioskodawcy, z Konstytucja RP jest również przepis zawarty w Ordynacji Wyborczej do Sejmu RP, ustanawiający 5 % próg wyborczy, tym bardziej, że nie dotyczy on mniejszości narodowej, np. Niemieckiej. Taki zapis jest niezgodny z Konstytucja RP.

Przepis ten ogranicza w sposób istotny prawo obywateli RP, dysponujących biernym prawem wyborczym do skutecznego uzyskania mandatu posła do Sejmu RP, jest ono bowiem uzależnione od preselekcji przynależnej liderom lub gremiom partyjnym. Takie zarzutu nie można by było podnieść, kiedy, np.: połowa kandydatów do Sejmu była by wybieralna w wyborach bezpośrednich, tak np. jak jest na Węgrzech czy też w Republice Federalnej Niemiec. Szansa uzyskania mandatu była by też większa, gdyby próg nie wynosił 5 % a np. znacznie mniej, np. 3 % jak jest na Ukrainie, czy tez 2% jak to ma miejsce w Izraelu. Ustanowiony na tak wysokim poziomie próg wyborczy skutkuje tez niską frekwencją wyborczą, co wg wnoszącego protest jest działaniem celowym określonych środowisk politycznych.

W efekcie takich przepisów oraz wysoko postawionych wymogów dochodzi do sytuacji, gdzie znaczna część wyborców dysponujący czynnym prawem wyborczym nie może oddawać głosu w sposób efektywny na kandydatów, którzy wg ich oceny posiadają największe predyspozycje do uzyskania mandatu posła. Takie prawo było by efektywnie zagwarantowane, gdyby np. choć część głosów na kandydatów była oddawana w sposób bezpośredni, czego nie wyklucza Konstytucja RP.

W końcu za niezgodny z Konstytucja RP, oraz wprost naruszający prawo karne, poprzez popełnienie przestępstwa przekroczenia uprawnień przez Prezydenta RP, który miał obowiązek zgodnie z konstytucja RP, rozpisać wybory z terminem 90 dniowym, należy uznać krótki okres czasu, który upływał od rozpisania wyborów do dnia ich przeprowadzenia. Tak krótki okres czasu zabiera kandydatom do Sejmu i Senatu prawo do skutecznego zorganizowania komitetów wyborczych, szczególnie tym mniejszym, w przeciwieństwie do ugrupowań partyjnych, które zaczynały kampanie wyborcze zanim ogłoszono wybory, prawo efektywnego kandydowania.

Ja osobiście, jako osoba uczestnicząca - jako kandydat do Senatu w wyborach w 2007 roku - uznałem, że skuteczne logistycznie przygotowanie kampanii i uczestniczenie w niej w czasie - okresie 45 dni w wyborach A.D. 2007 nie jest możliwe, z tego też powodu nie organizowałem komitetu wyborczego. Uważam, że taki krótki okres naruszył moje prawo kandydowania do Sejmu lub Senatu.

Komitety wyborcze wyborców, z natury rzeczy powoływane są z dniem ogłoszenia, zatem krótki okres jest znaczna oraz bardzo istotną przeszkodą, mająca wpływ na prawo obywateli do organizowania inicjatyw wyborczych.

W kwestii niezgodności z Konstytucja RP, załącznika do obecnie obowiązującej Ustawy Ordynacja do Sejmu i Senatu, regulującego kształt okręgów wyborczych, załączam uzasadnienie do wniesionego w 2001 roku do Trybunału Konstytucyjnego wniosku 50 posłów AWS, o uznanie takiego kształtu okręgów wyborczych, jaki obecnie obowiązuje, za niezgodny z Konstytucja RP. Użyte w nim argumenty wyraźnie pokazują, że kształt okręgów wyborczych nie jest zgodny z konstytucyjną zasadą równości wyborów.

Załącznik ten też reguluje oddawanie głosów w okręgu Warszawskim przez wyborców przebywających poza granicami RP.

Wniosek posłów AWS w tym zakresie nie został przez Trybunał Konstytucyjny merytorycznie zbadany, bowiem został on z przyczyn formalnych odrzucony. Wprawdzie zmieniono w odniesieniu do stanu sprzed daty wniesienia tego wniosku kształt okręgów wyborczych, ale był to zabieg „kosmetyczny”, rozbieżność powodująca niezgodność z wymogami Konstytucji RP pozostała, a przesunięto jedynie ilość mandatów.

Wnoszę o użycie wszystkich tych argumentów zawartych w uzasadnieniu przedłożonym w roku 2001 Trybunałowi Konstytucyjnemu, które odnoszą się do podnoszonych przeze mnie zarzutów. Reszta argumentów jest bezprzedmiotowa.

Zatem, by wybory, można było uznać za zgodne z normami polskiej ustawy zasadniczej, a wybory przeprowadzone w dniu 21.10.2007 roku za ważne, konieczną jest uprzednia zmiana ordynacji wyborczej uchwalonej w kwietniu 2001 roku, wprowadzenia doń prawa głosowania korespondencyjnego, usunięcia ograniczeń i niezgodności z Konstytucją RP.

W szczególności wnoszę o wystąpienie przed rozpatrzeniem mojego protestu do Trybunału Konstytucyjnego za zapytaniem prawnym, mającym na celu ustalenie - czy podniesione w niniejszym proteście zastrzeżenia nie naruszają prawa wyborców i obywateli w zakresie biernego i czynnego prawa wyborczego, tj. w szczególności ustalenia, czy w przypadku, gdy obowiązuje 5 % próg wyborczy jest on zgodny z Konstytucją RP. Podobnie w przypadku innych zarzutów.

Wniosek zawierający sugestie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Najwyższy, determinowany jest też koniecznością wyczerpania drogi prawnej, bowiem wnoszący protest wyborczy, po jego odrzuceniu, zamierza wystąpić sam – w ramach ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – z takim wnioskiem.
Oddalenie protestu będzie skutkowało taką możliwością.

Z poważaniem

Zbigniew NOWAK

Osądzenie pozostawiamy czytelnikom.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.