Projekt Nowej Konstytucji wg Mari Leśniak-Wojciechowskiej

Projekt Konstytucji opracowany przez Marię Leśniak-Wojciechowską i opublikowany po raz pierwszy 3 V 2015r.

Przedstawiam Państwu główny zarys projektowanej przez mnie Konstytucji RP. Jest ona wynikiem moich doświadczeń i przemyśleń. Mam świadomość, że wszelkie zmiany dokonują się bardzo powoli, ale w naszym społeczeństwie narosło tyle zła i patologii, że mam przekonanie, iż wiele z propozycji zostanie wprowadzonych jeszcze w tej dekadzie.

Preambuła

Dobrobyt, szczęście, bezpieczeństwo obywateli jest najwyższą powinnością państwa i w tym celu wybierane są organy państwa, które tworzą struktury administracji państwowej i samorządowej.

Prawo oparte jest na wieczystym przymierzu z Bogiem, który jest królem Naroku Polskiego.Narody wyznające inną religię uznają prawo Boskie za obowiązujące na terytorium Polski.

Wszyscy obywatele państwa mają prawo do ochrony zdrowia, życia, nietykalności osobistej, wolności osobistej.

Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego lub przestępstwa.

Każdy ma prawo do obrońcy z urzędu.

Dopuszcza się stosowanie kary śmierci.

Osoby pozostające w trudnej sytuacji materialnej mają prawo do pomocy państwa.

Prezydent jest wybierany z pośród obywateli narodowości polskiej, urodzonych w Polsce i z rodziców narodowości polskiej, co najmniej od 3 pokoleń będących Polakami.

Prezydent jest wybierany na pięcioletniąkadencję przez Naród w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych w głosowaniu tajnym.

Jest najwyższym przedstawicielem państwa. Może w sytuacji zagrożenia powołać Radę Regencyjną w celu gwarancji ciągłości państwa.

Powołuje i odwołuje ministrów, sędziów.

Jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP.

Władzą ustawodawczą jest Sejm w liczbie 230 posłów.

Znosi się izbę wyższą – Senat.

Posłowie wybierani są w wyborach tajnych powszechnych, jednomandatowych okręgach wyborczych.

Do kompetencji Sejmu należy zwoływanie referendum, na wniosek społeczeństwa przez zgłoszenie w fromie petycji.

Sejm jest organem ustawodawczym i kontrolnym w stosunku do finansów państwa.

Finanse państwa pochodzą ze sprzedaży nieruchomości, obligacji skarbowych, darowizn, pożyczek od obywateli polskich.

Pożyczki z obcych źródeł muszą mieć kontrasygnatę prezydenta.

Sądy i Trybunały podlegają Prezydentowi.

Prezydent powołuje Sędziów na okres 10 lat.

Wprowadza się SĄDY KONTRAKTOWE.

Prezydent odwołuje sędziów.

Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

Wprowadza się sądy społeczne.

Najwyższym organem sądowniczym jest Sąd Najwyższy.

Znosi się sądy administracyjne i wojskowe.

Sędziowie, prokuratorzy, posłowie nie korzystają z immunitetu, tylko z ochrony w zakresie sprawowania urzędu.

Proszę udostępniać w forach społecznościowych. Chronione prawami autorskimi.

Maria Leśniak-Wojciechowska

Powyższy Projekt Konstytucji został uroczyście odczytany podczas protestu: „STOP cenzurze prewencyjnej w mediach! NIE dla 5G!” w dniu 4 sierpnia 2019r.na Rynku Głównym w Krakowie. 
Tu link do wystąpienia (od minuty 59’44s)  https://www.youtube.com/watch?v=5qziNuJ75_I

Projekt w/w Konstytucji w pliku pdf do pobrania tu: Projekt Konstytucji opracowany przez Marię Leśniak Wojciechowska