Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Porozumienie Polsko – Polonijne. Koniec kłótni o stanowiska? - z cyklu fakty i mity o Ameryce.

Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek

Kamil NORWID) – Bazylea, 11 listopada 2009 r. Polsko – Polonijne [PPP]

My, Polacy z całego świata, dla których KRAJ jest jeden, a OJCZYZNA wspólnotą i rodziną rodzin, którzy żyli, żyją i chcą żyć POLSKĄ i polskością w myśl hasła

„BÓG – HONOR – OJCZYZNA”

My NARÓD POLSKI, uważamy, że Polska jest jedna.
Ma swoją genezę, historię wielowiekową, swoje zakorzenienie w świecie. Ziemie Polskie mają swój kształt, swoje oblicze, charakter, specyfikę, bogactwa, potencjał rozwojowy. Kształty Polski wyznacza tysiąclecie chrześcijaństwa, dziesięć wieków państwa polskiego i całe wieki jego poprzedniej tożsamości słowiańskiej. Polska to rzeczywistość realna. To Kraj kultury, siły duchowej, ale też walk i klęsk, rozczarowań i upokorzeń. Polska to Kraj możliwości, szans, ale i zagrożeń. Polska to Kraj o wielkiej przeszłości, ale i przyszłości w teraźniejszości. Polska to serce Europy i nadzieja na dobre jutro.

Na początku XXI wieku trzeba jednak zadać pytanie – Polsko jaka jesteś ?, gdzie jesteś ?, dokąd zmierzasz ?. Chodzi o kształty materialne i duchowe Polski i o jej przyszłość, a ta przyszłość budzi poważny niepokój.

Zatroskani w stopniu najwyższym o przyszły los Polski i Polaków, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, prezentujemy Porozumienie Polsko – Polonijne – jak poniżej.

Uważamy, że nasze zaniepokojenie i troska o Polskę jest w pełni uzasadniona ze względu na:

1. wzrost aktywności ugrupowań agenturalnych i mafii przestępczych oraz różnych grup nacisku, lobby nieprzyjaznych Polsce i Polakom oraz masonerii

2. postępujące zniewolenie Kraju sterowane z zewnątrz, ale przy udziale rozmaitych popleczników i zdrajców w kraju

3. blokowanie przedsiębiorczości Polaków w Kraju i Polaków spoza Kraju, którzy próbowali inwestować w Polsce

4. upokarzanie Polaków w oczach całego świata i braku reakcji władz, co bulwersuje społeczeństwo polskie, uraża ich dumę i tłamsi poczucie wartości (Polacy boją się być sobą)

5. upadek kultury i sztuki polskiej w Kraju i poza jej granicami oraz bagatelizowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, religijnego Polski i Polaków

6. osłabianie sił fizycznych i psychicznych Polaków oraz propagowanie zachowań antyrodzinnych i antyzdrowotnych

7. chaos polityczny, prawny, administracyjny, społeczny, ekonomiczny, przestrzenny, anarchizację życia politycznego (żadna z 4-ch partii będąca w Sejmie nie jest alternatywą dla Polski)

8. brak wizji długofalowej rozwoju Polski i spójnych strategii całościowych oraz planów zagospodarowania przestrzennego, które zastępuje się np. przepisami gminnymi

9. zaśmiecanie języka polskiego i propagowanie w świecie „antykultury” polskiej

10. poddaństwo i służalczość wcześniej Moskwie, a obecnie Brukseli (podległość w miejsce niezależności)

11. narastanie wielu zagrożeń i uzależnień zwłaszcza: politycznych, gospodarczych i finansowych oraz społecznych i zdrowotnych, postępującą destrukcję państwa polskiego oraz ubożenie Kraju i społeczeństwa polskiego. Utrzymuje się ujemny przyrost naturalny (od 2001 r.); z liczby ok. 2 mln. Polaków, którzy opuścili Polskę, ok. 40% nie powróci do Kraju – (wg różnych ocen)

12. Kraj cierpi z powodu braku myśli, strategicznej wizji długofalowej, z powodu braku solidarności, wolności słowa i ducha, z braku jedności, marazmu, beznadziei

13. narasta i tak ogromny dług zagraniczny i wewnętrzny państwa polskiego

14. zatrważający jest stan wojska polskiego – (armia została praktycznie „rozbrojona”)

15. narastają też zagrożenia zewnętrzne i obniża się bezpieczeństwo państwa polskiego

16. upadają instytucje polskie działające poza Krajem

Władza zastępuje myślenie w kategoriach państwa, Narodu, dobra ogółu, pseudo-demokracją i prawem bez wartości, skazując Polskę na pozycję trzeciorzędną w Europie. Dialog ze społeczeństwem zastępuje się językiem nowomowy typu brukselskiego w połączeniu z lekceważeniem Narodu. W miejsce wizji chrześcijańskiej promuje się ateizm wg wzorów UE. Rozbija się unitarność państwa polskiego autonomią tzw. regionów i przyznawaniem im coraz większych uprawnień. To samo odnosi się do samorządów terytorialnych, na których nakłada się nowe obowiązki bez wsparcia, zwłaszcza finansowego. Okres PRL’u jeszcze nie przeminął, a rządy komunistyczne nie zostały rozliczone. Po 1989 r. nastąpiły zmiany, ale tylko w drobnej części korzystne dla Polski i Polaków. Władze wyprzedały ¾ majątku narodowego Polski, często za bezcen. Stan gospodarki polskiej jest tragiczny. Z zagranicy (głównie z Niemiec) sprowadza się np.: gwoździe, papę, papier toaletowy. Importuje się węgiel, cukier, chmiel czyli produkty, które przez lata Polska eksportowała. Trwa wyprzedaż ziemi polskiej, co jest tragedią narodową. Zniszczono zaplecze badawczo-naukowe (B+R) przemysłu. Handel jest zdominowany przez supermarkety, które dyktują nie tylko ceny, ale i jakość produktów. Brak polityki patentowej, a pod względem liczby patentów Polska zajmuje dalekie miejsce w Europie. Ogranicza się badania naukowe. Stan finansów państwa jest fatalny, a ok. 85% aktywów znajduje się w rękach zagranicznych, głównie niemieckich. Wzrasta buta Niemców zamieszkałych w Polsce. Narasta anarchia w dziedzinie politycznej oraz nieład prawny i administracyjny. Poziom etyki, zwłaszcza decydentów, spada. Wyśmiewa się to co moralne, uczciwe, szczere, dobre, polskie. Stan służby zdrowia jest beznadziejny. Prasa w ok. 80 % jest kontrolowana przez zagranicę (prasa polskojęzyczna). Jej antypolskość jest faktem (podobnie jest z radiem i telewizją). Reklama jest wszechobecna, nachalna i ogłupiająca. Codziennością jest skłócanie i rozbijanie Polonii przez środowiska niepolskie, przy współudziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ambasady i konsulaty „polskie” w różnych krajach. Niepokojący jest spadek prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Obserwuje się nasilanie antypolonizmów zewnętrznych (i wewnętrznych) oraz działań nieprzyjaznych Polakom i Polonii zwłaszcza w takich krajach jak: Niemcy, Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa, ale i w innych krajach, jak np. w USA i Kanada. Władza publiczna i państwowa w Polsce zanika, a Kraj zmierza ku ruinie społeczno-gospodarczej i chaosowi, zwłaszcza w sferach: politycznej, legislacyjnej, finansowej. Długi (zewnętrzny i wewnętrzny) państwa b. szybko narastają. Wyprzedaje się nadal nie tylko zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa komunalne, ale nawet uzdrowiska, a wyższe uczelnie przejmują nie-Polacy. Co więcej - próbuje się również sprzedać lasy państwowe. Padają sklepy prywatne - np. zielarsko-medyczne, a wielu punktom aptecznym na wsi grozi upadłość. Przekręty gonią przekręty, poprawność polityczna jest powszechna, a kłamstwo uzyskało rangę państwową. Państwo traci kontrolę nad rozwojem społeczno-gospodarczym itp., itd.

Wszystko to oznacza, że dalej tego stanu rzeczy nie można tolerować.

Należy wystąpić przeciw rządom w Polsce z nadania obcych, z polityką bez polityki, w istocie rzeczy antynarodową.

uważamy, że

Polska znalazła się w sytuacji niezwykle dramatycznej, którą można porównać tylko do położenia Polski przed III rozbiorem w 1795 r., możliwością powtórzenia wszystkich nieszczęść jakie w następstwie zaborów na nią spadły

dlatego

Wypowiadamy się przeciw korupcji politycznej, przeciw kupczeniu dobrem Polski i Polaków. Występujemy przeciw nowopowstałym (w październiku 2009 r.) władzom Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych _ EUWP (Union of Polish Communities in Europe) jako zupełnie niewiarygodnej. Odrzucamy także wszelkie próby dywersji polonijnej w rodzaju tworzenia np. Partii Słowian (w październiku 2009 r.). Nie godzimy się na skłócanie i rozbijanie Polonii na świecie, zwłaszcza w: Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej, Australii i w Europie.

Dlatego rozumiejąc potrzeby współczesne społeczności polskiej i przyszłościowe pokoleń następnych. Dążąc do zmian pożądanych w interesie NARODU i ogółu Polaków. Mając na względzie potrzeby współczesne społeczności polskiej i przyszłościowe pokoleń następnych

zwracamy się do

POLONII ŚWIATA aby przejęła inicjatywę, wyłaniając elity prawdziwe zdolne pokierować wszystkimi działaniami koniecznymi, przy współudziale środowisk patriotycznych w Kraju, zmierzającymi do odzyskania przez Polskę niepodległości, suwerenności, godności, honoru i należnego jej miejsca w rodzinie narodów świata.

Pierwszym krokiem POLONII w tym dziele powinno być wystawienie kandydata w najbliższych wyborach prezydenckich - tak było z wyborem Gabriela Narutowicza po I wojnie światowej - (kandydaci z Polski, włącznie z obecnym prezydentem, nie zasługują na jakiekolwiek poparcie).

Zwracamy się z tym wezwaniem do Polonii ponieważ wszelkie próby ratowania Polski podejmowane dotychczas w Kraju były i są natychmiast rozbijane przy pomocy wszystkich dostępnych środków jakimi dysponuje obecna władza

deklarujemy

pełne poparcie dla wszystkich działań istotnie propolskich Polonii świata przez wszystkie organizacje i stowarzyszenia w Kraju, których charakteryzuje miłość Ojczyzny, którzy kochają Polskę i wierzą w jej sukces

zaświadczamy

o osiągnięciu zgody i jedności na rzecz ratowania Polski

wzywamy

wszystkich Polaków – patriotów w Polsce i poza jej granicami o podjecie działań niezbędnych i udział aktywny w dziele odzyskania niepodległości przez Polskę, dla odrodzenia POLSKI, NARODU POLSKIEGO, PAŃSTWA POLSKIEGO .

Rada Naczelna

Polsko-Polonijnej

Organizacji Narodu Polskiego

Ligi Polskiej


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.