Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PROTOKOŁY OBRAD MĘDRCÓW SYJONU MIĘDZYNARODOWY SPISEK ŻYDOWSKI PRZECIW CHRZEŚCIJAŃSKIM NARODOM

P R O T O K O Ł Y    O B R A D

MĘDRCÓW   SYJONU 

Międzynarodowy spisek żydowski przeciw chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywilizacji 

Dosłowne tłumaczenie tajnych dokumentów żydowskich wraz  z objaśnieniami. 

NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PRAWDY 
publikacja z cyklu POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA dla uświadomienia faktów zarówno wyborcom, jak i tym urzędnikom, których wybieramy do władz... 

WSTĘP cz. I

 Nota:   ( red. polonica.net )

" "Protokoły mędrców Syjonu". Treścią ich wskazówki, jak zrobić z narodów podnóżek Izraela; poucza o tym szereg rozprawek, pisanych stylem izraelskim. Kto nadal im wspólny tytuł "protokołów"? Nazwa zupełnie nie stosowna a jakżeż znamienna. Wyobrażano sobie, ze odbywało się jakieś zgromadzenie dostojników żydowskich, z którego sami Żydzi spisywali protokóły w takiej formie! 

Jako "protokoły" nie mogą być autentyczne żadna miara, lecz są autentycznym dziełem jakiegoś żydowskiego autora. Powszechnie przypuszczają, ze autorem jest Aszer Ginsberg, używający pseudonimu Ahad-Ha-Am. Pisał to po hebrajsku. Być może, ze "Protokoły" stanowią część jakiejś większej całości, ze służyły do wykładów, urządzanych przy odeskiej loży Bnei-Brith, która Ginsberg kierował."  --  Feliks Konieczny "Cywilizacja żydowska"

* * * 

"(...) słynne „Protokoły Mędrców Syjonu" zostały przekazane carowi przez Sergieja Nilusa, aby przestrzec cara przed zgubnym wpływem mistrza martynistów, okultysty i satanisty - Papusa. 

Car zlekceważył ostrzeżenie lub był już tak omotany przez Papusa i Rasputina - także okultystę, ze nie mógł się im przeciwstawić. Jedna z hipotez co do autorstwa „Protokołów..." wskazuje na Papusa, inni przypisują je przywódcy syjonistów Teodorowi Herzlowi, z cala jednak pewnością owe „Protokoły" nie są protokołami z kongresu syjonistów w 1896 roku, gdyż istniały już kilkanaście lat przedtem."  -- Henryk Pająk "Bestie końca czasów"
 

Dostojewski : "Wszystkie mocarstwa polityczne to złudzenie - jedynie Żydzi i ich banki są panami Europy i świata, rządzą nauka, kultura, cywilizacja, socjalizmem, wszystkim" 


"The only statement I care to make about the Protocols is that they fit in with what is going on. They are sixteen years old, and they have fitted the world situation up to this time. THEY FIT IT NOW.'"

- Henry Ford, in an interview published in the New York WORLD, February 17th, 1921.

Ku przestrodze - Tekst autentyczny z roku 1920 

„Mane, Tekel, Upharsin!”

 

KSIĘGA  STRASZLIWA 

 

P R O T O K O Ł Y    O B R A D   MĘDRCÓW   SYJONU 

czyli

Międzynarodowy spisek żydowski przeciw

chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywilizacji

 

Dosłowne tłumaczenie tajnych dokumentów żydowskich wraz  z objaśnieniami

Tekst autentyczny z roku 1920  New York

Nakładem Spółki Wydawniczej  „ Książka Polska”  1 9 2 0  

Kto postępuje według tych szatańskich praw zawartych w tej książce,

deklaruje swoją przynależność.

 

„Nastały czasy Antychrysta 

i królestwo szatana na ziemi” 

Dla tych, którzy dotąd wierzyć nie chcieli, że straszliwe tajemnicze widmo czai się u wrót naszych.


C Z Ę Ś Ć  PIERWSZA 

PROTOKOŁY OBRAD MĘDRCÓW SYJONU

 

Kto je odkrył i jak dostały się na światło dzienne.

Pod fundamentami cywilizacji chrześcijańskiej ryją krety międzynarodowego spisku nienawiści.

 

 Objawienie i nieznane szczegóły.  - Kto jest autorem Protokołów!

Wypadki historyczne potwierdzają ich autentyczność. 

W roku 1901-ym wręczył pisarzowi rosyjskiemu Sergiuszowi Nilusowi przyjaciel jego Aleksiej Nikolajewicz Suchotin, były marszałek powiatowy, a później wice gubernator staropolski, rękopis. zatytułowany „Protokoły Obrad Mędrców Syjonu”.

 Wręczając przyjacielowi manuskrypt, Suchotin rzekł: „Oddaje te papiery do twego rozporządzenia. Przeczytaj je, natchnij się ich treścią i wykorzystaj je dla dobra Chrześcijan. W moich rękach mogłyby dalej leżeć bezcelowo i bezużytecznie. Z politycznego punktu widzenia papiery te na nic się nie zdadzą, bo już jest za późno. Ale pod względem duchowym - to rzecz odmienna. Może jednak jeszcze z pomocą Bożą, będą z tego owoce”. 

Suchotin objaśnił Nilusa, ze rękopis ów otrzymał od pewnej Rosjanki w największej tajemnicy. Duplikat Protokołów wręczyła ona Sipiaginowi, ministrowi spraw wewnętrznych, który wkrótce potem został zamordowany. 

Gdzie i od kogo ten manuskrypt dostał się w jego ręce, tego Rosjanka owa z łatwo zrozumiałych powodów powiedzieć nie chciała. Nilus zabrał się natychmiast do czytania tajemniczego rękopisu, a w miarę jak go czytał, otwierały się przed nim widnokręgi i rozwiązywała się przed oczyma jego duszy ohydna zagadka, wiązały się nici wypadków przeszłości z teraźniejszością, rozumieć poczynał związek przyczyn i skutków, stawał przerażony przed widmem okropnej prawdy. 

Oto co Sergiej Nilus sam napisał w przedmowie do ostatniego wydania „Protokołów”. „Ogłoszenie tych „Protokołów”, to ile mi wiadomo, pierwsze zdarcie zasłony z tajnego spisku żydowsko-masońskiego przeciw światu Chrześcijańskiemu, spisku, którego źródło jasno jest wskazane przez jego przywódców. Pierwsze moje wydanie Protokołów nie wielkie poza ściśle tajnymi kołami, wywarło wrażenie. Prasa już to znajdująca się w rękach żydowskich, już to pozostająca pod żydowskim kierownictwem i wpływami, przeszła nad tą książką do porządku dziennego, co najwyżej wzmiankując ja jako dzieło dzikiej wyobraźni, jako czczy wymysł. Ale wśród wierzących Chrześcijan „Protokoły” zrobiły swoje i książka moja miała powodzenie wprost nieoczekiwane. Uświadomiła ona ludzi i wtajemniczyła szerokie warstwy chrześcijańskie w sekrety wypadków obecnych... 

Te „Protokoły” to nic innego, jak strategiczne plany podbicia świata i rzucenia go pod nogi Izraela, opracowane przez przywódców żydowskich, walczących z Bogiem. Plany przygotowywano w ciągu długich wieków rozpraszania Żydów, a odczytane przed Rada Starszyzny Żydowskiej na pierwszym kongresie Syjonistów z Bazylei w sierpniu 1897-go roku przez „Księcia Wygnanego” Teodora Herzla. „Książę Wygnany” albo „Książę Wygnania” - po żydowsku „ Reszmalotarcha, albo Reszgoluta - to tytuł nadany przez księgi Talmudu Książętom Izraela, których identyczność ukrywana jest w ścisłej tajemnicy przez żydów. Teodor Herzel, był oficjalnym korespondentem wiedeńskiego dziennika „Neue Freie Presse” w Paryżu. Dziennik ten subwencjonowany był przez wiedeńskich Rotszyldów.

 „Tak zwany ruch Syjonistyczny objawił się po raz pierwszy przed trzydziestu, czy czterdziestu laty miedzy inteligencja żydowska jako wyraz tendencji ku powrotowi do ziemi obiecanej. Powstanie tego ruchu przypisane jest Herzlowi... „Jaki sposobem te dokumenty, przedstawiające „sacro-sanctum” marzeń Izraela, a utrzymanie przez stulecia w tajemnicy przez jego przywódców, dostały się do wiadomości ogółu, to jest i prawdopodobnie pozostanie na zawsze niewyjaśnionym. „Otrzymałem rękopis ich w roku 1901-ym, a już w tym samym roku w cyrkularzu No. 18 Syjonistycznego Komitetu Akcji, Teodor Herzel uskarżał się, ze pewne tajne komunikaty mimo przestrogi nie zostały w ukryciu i dostały się w obrót w sposób zgoła niepożądany. (Hertzel widocznie pisał tu jedynie o zakomunikowaniu treści owych protokołów szerszym sferom żydowskim, podczas gdy miały one pozostać tajemnica Starszyzny. Od tych niewtajemniczonych Żydów, niezawodnie rękopis Protokołów dostał się w ręce gojów. Starszyzna Izraela byłaby umiała lepiej dochować sekretu)

 „Aczkolwiek - pisze dalej Sergiej Nilus - był to po prostu przypadek, co nie umniejsza zgoła znaczenia i wagi tego odkrycia.  Jest to palec Boży, odsłaniający zasłonę Tajemnicy ukrywanej przez stulecia - to ręka Boża wypisująca na ścianach wszystkich świątyń chrześcijańskich ognistymi zgłoskami słowa biblijne: „Mane Tekel Upharsin!".....

 „Pierwszy kongres Syjonistów w Bazylei, podniecając niesłychane nadzieje rozproszonego żydostwa, wyniósł osobę Herzla w oczach żydów na ogromne wyżyny. Fakt ten nie pociągnął jednak za sobą widocznych skutków. Natomiast rozpowszechnienie Protokołów wśród społeczeństwa chrześcijańskiego nie pozostało bez skutku”. 

Tyle Sergiej Nilus. Nie ulega wątpliwości, że pośrednia przyczyna odkrycia tajemnicy żydowskiej był sam Herzel. Był on ogólnie gadatliwy i za te gadatliwość zmuszony był swego czasu przepraszać Starszyznę Izraela. A jeśli on się wygadał, on Wtajemniczony, to cóż dziwnego ze wygadać się mógł naiwny Żydek, w ręce którego inkryminowane dokumenty dostały się były przypadkiem. O ile wiadomo żadna miarodajna „władza” żydowska dotąd nie wyparła się tych protokołów, a gdyby zresztą ukazało się takie „dementi”, to jakąż wagę można by doń przypisywać. 

Wszakże te same protokoły wykazałyby, ze takie „dementi” jest tylko manewrem etycznie dozwolonym przez autorów spisku. Protokoły wydane zostały kilkakrotnie w Rosji. Ukazały się one w tłumaczeniach w Londynie, w Kopenhadze, w Szwecji, w Niemczech i w Polsce. W Ameryce wydala je firma Small Maynard and Company w Bostonie. Wydanie to jest już dawno wyczerpane. Czy rozkupili je Chrześcijanie, czy wykupili je Żydzi? Drugie wydanie, które ostatnimi czasy ukazać się miało nakładem wielkiej firmy nowojorskiej, nagle dla nieznanych nam powodów wstrzymano. Spółka wydająca po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych te Protokoły, czyni to z obywatelskiego i chrześcijańskiego poczucia obowiązku. 

Członkom jej nie tajnym jest, na jakie narażają się niebezpieczeństwo ze strony podziemnych spiskowców. Nie mniej wiedza oni, ze kraj jest krajem wolności, w którym nie ma i być nie może miejsca na żadne knowania sekciarskie, na walki religijne i rasowe. A ponieważ Protokoły te są właśnie, niczym innym jak streszczeniem spisku wymierzonego przeciw Chrześcijanom, przeto ogłoszone i rozpowszechnione powinny być w Ameryce jak najszerzej we wszystkich językach używanych w mowie codziennej przez ludność Stanów Zjednoczonych. Uczynione to być winno celem uświadomienia mas i przestrzegania ich, aby miały na baczności przeciw akcji tak sprzecznej z duchem naszej konstytucji. 

Książka ta nie ma na celu budzenia antysemityzmu, przeciwnie wydawcom chodzi o zdemaskowanie niegodziwości spiskowców w języku polskim, dostępnym znacznej części żydostwa w Ameryce, a to dlatego, by Żydzi sami poznawszy ohydę planów knutych przez niektórych spośród nich, mogli otwarcie wystąpić przeciw konspiratorom. Autorom książki chodzi w wypełnianie go, a uskutecznione to być może przede wszystkim za pomocą bardzo stanowczego, bardzo męskiego i bardzo otwartego wystąpienia mas żydowskich przeciw knowaniu takich ludzi, jak ci, którzy Protokoły te uważają za księgę wskazań politycznych dla całego plemienia Izraela. 

Poszerzamy tu też sprawę olbrzymiego, ogólnoludzkiego znaczenia w tym duchu uczciwej troski o uratowanie normalnego rozwoju naszej chrześcijańskiej cywilizacji, w duchu obywatelskiej dbałości o dobro ludności amerykańskiej mojżeszowego wyznania, w jakim ja omawia od szeregu miesięcy w znakomitym swym tygodniku „The Dearborn independent” Henry Ford słusznie uważany powszechnie za uosobienie amerykańskiej tężyzny i amerykańskich cnót obywatelskich. 

Masy żydowskie, o ile się zdaje, nieświadome są zgoła celów i środków używanych przez spiskowców, którzy w szowinistycznym zaślepieniu i historycznej, cudacznej wierze w biblijna legendę „narodu wybranego” chcą szatańskim splotem intryg opanować świat cały, zniszczyć chrześcijańską cywilizacje i chrześcijańską wiarę i na tronie, któremu pokłon ma oddać świat cały osądzić samodzierżawcę, króla żydowskiego z rodu Dawida.

 „Protokoły” ogłoszone zostały po raz pierwszy drukiem lat temu kilkadziesiąt, kiedy nikomu jeszcze nie śniła się pierwsza wojna światowa, kiedy nikt nie przypuszczał możliwości istnienia bolszewizmu i jego krwawych rządów w Rosji. Kilkanaście lat minęło, a w tych kilkunastu latach, w których historia świata szła naprzód gwałtownymi anormalnie szybkimi krokami, wydarzyły się wypadki będące ziszczeniem dosłownym wypadków przepowiedzianych w tych protokołach. 

Straszliwa rewolucja bolszewicka i ohydna anarchia, która Lenin i Braunstein Trocki nazywają rządami swymi w Rosji, dziwnie się zgadza w drobnych nawet szczegółach z programem, wykreślonym w „Protokołach”. A nie mniej uwagi godnym jest fakt, ze przecież każdemu nieuprzedzonemu człowiekowi jest wiadomym, ze cały przewrót bolszewicki dokonany był przez Żydów i ze ci Żydzi są dziś panami Rosji. Protokołów wszystkich jest dwadzieścia cztery. W każdym z nich mówca porusza specjalny punkt programu żydowskiego opanowania świata, opanowania go pod względem politycznym i religijnym. 

Praca to sumienna, wykazująca niepospolita inteligencje jej autora i wysokie jego wykształcenie. Z zimna i bezlitosna logika z której wyziera jednak granicząca z obłędem wiara w wyższość żydostwa ponad wszystkie narody świata i pogarda dla tych narodów Gojów, autor „Protokołów” przedstawia areopagowi najwyższych Wtajemniczonych Mędrców Syjonu swój plan głęboko obmyślany i mądrze przedstawiany w niepospolitym umyśle. Plan ten jest straszliwy

Środki w nim zalecane są wprost przerażające.   Jakiż jest ten plan i jakie jego środki? 

 Oto ich streszczenie: 
    
- Należy zniszczyć wszystkie państwa chrześcijańskie za pomocą rewolucji i wojen domowych, które wywołać należy obudzeniem i podżeganiem nienawiści klasowych. 

- Należy szerzyć hasła wolności, równości i braterstwa jako przynętę dla tłumów nieuświadomionych. 

- Należy działać stopniowo, budzić liberalizm w państwach o ustroju samowładnym, socjalizm w państwach konstytucyjnych. 


Żydzi przede wszystkim starać się musza o zawładnięcie złotem wszystkich państw świata o „kontrolowanie” międzynarodowego kapitału

W odpowiednich chwilach należy dopomagać do wybuchu wojen, nie dopuszczając jednak by państwa zwycięskie korzystały z nich terytorialnie

Natomiast skutki tych wojen winny być czysto ekonomicznej i finansowej natury, co oczywiście uczyni żydów posiadających kontrole tych finansów, istotnymi, decydującymi czynnikami. 

Równocześnie dążyć należy do tego, by poszczególne państwa chrześcijańskie ponosiły uszczerbek na swych prawach narodowych na korzyść międzynarodowych praw żydowskich

(Porównaj specjalne paragrafy o ochronie praw mniejszości, narzucone Polsce i Rumunii w dodatkowych traktatach paryskich

Żydzi powinni zdobyć sobie miarodajne a tajne wpływy w poszczególnych stronnictwach politycznych; znać przeszłość każdego polityka; wysuwać naprzód tych, którzy maja ciemne plamy na swojej przeszłości, tak aby móc w każdej chwili szachować ich ta przeszłością. 

 Musza tez zdobyć kontrole nad prasa wszystkich krajów. 

W liberalnych państwach konstytucyjnych Protokoły polecają planowana akcje w kierunku niszczenia wierzeń religijnych, z wyjątkiem religii żydowskiej. 

W państwach zaś w których plany te mogłyby spotkać się z oporem, należy imać się środków gwałtownych przebiegów, przekupstwa, zdrady, hipokryzji itp. 

Jako najpewniejszy środek ku zniszczeniu społecznego i ekonomicznego ustroju państw chrześcijańskich, Protokoły zalecają zniszczenie dobrobytu ludów za pomocą strajków, spekulacji, nagłego podwyższania i zniżania zarobków robotnika, nagłego pozbawiania go pracy to znowu przyuczania go do zbytku za pomocą wygórowanych zarobków. 

Państwa chrześcijańskie należy osłabiać przede wszystkim ekonomicznie, obciążając je olbrzymimi wewnętrznymi i zagranicznymi pożyczkami. 

Trzeba tworzyć chaos polityczny, społeczny i ekonomiczny - trzeba demoralizować ludność chrześcijańską obluźnianiem więzów rodzinnych, przyzwyczajając ja do zbytku rozpusty, bezreligijności i bezmyślnego radykalizmu. 

Sianie niezgody wśród dorosłych, spaczenie charakterów dziatwy i młodzieży w szkołach za pomocą systemów i haseł o pięknie brzmiących, postępowych tytułach, obałamucanie opinii publicznej za pomocą prasy pozostającej na żłobie żydowskiego kapitału: - oto środki polecane na pierwsza fazę tego międzynarodowego anty-chrześcijanskiego spisku! 

Druga faza  będzie epoką przejściową, epoką w której wpływy żydowskie będą już doskonale ugruntowane, ale jeszcze tajne. W epoce tej w każdym państwie, będzie już ukryty rząd żydowski, działający poza plecami nominalnego rządu Chrześcijan.

Trzecią fazą  będzie objęcie rządów świata przez króla żydowskiego z pokolenia Dawida. 

Oto treść straszliwego dokumentu sprzysiężenia z którego wnioskować można, ze od wieków istniała i istnieje wśród Żydów tajna organizacja, oparta na trzech czynnikach moralnych, a mianowicie: 

1-ym - na tragicznej nienawiści do Chrześcijaństwa; 

2-gim- na bezmiernej żądzy i ambicji zapanowania nad światem 

3-cim - na szaleńczej, obłąkanej wierze w bezwzględną wyższość żydostwa ponad wszystkimi  innymi rasami i narodami.

 Jak zaznaczono na wstępie autentyczność tych Protokołów o tyle bardziej zasługuje na wiarę, ze żadne miarodajne czynniki żydowskie nigdy oficjalnie jej nie zaprzeczały. Zresztą i zaprzeczanie takie osłabione być by musiało choćby niezbitym na dłoni leżącym faktem ze metody zalecane w protokołach w r. 1897-ym, a wiec dwadzieścia trzy lata temu, użyte zostały z przewidzianym w tych Protokołach skutkiem właśnie w tych latach dzielących chwile obecna od daty ich sformułowania.

 Bardziej przekonywującym od wszelkich zaprzeczeń jest oświadczenie jednego z najwybitniejszych przywódców żydowskich Izraela Zangwilla, złożone na posiedzeniu Konferencji Poale Zion, odbytej nie dawno w Londynie. 

Zadaniem tego Syjonisty, rasa która wydala takich mężów jak „Beaconsfield, Reading, Montagu, Klotz, Kurt, Elsner, Trotzky” powinna być uznana należnym członkiem Ligi narodów! 

Dlatego wiec wyraziciela aspiracji i ideałów rasy żydowskiej Trotzky, ten typ społecznego zbrodniarza, typ krwawego burzyciela społecznego porządku, typ krwią niewinnych zbroczonego anarchisty, typ ten jest ideałem, który on Zangwill, stawia na równi z innymi żydami, którzy dobili się wielkich stanowisk w państwach opartych na zasadach ładu i prawa jak Anglia i Francja, ideałem który podnosi wartość i zasługi żydostwa wobec świata i uprawnia Żydów do specjalnego stanowiska w Lidze narodów!!!

 (Oświadczenie to znajdzie czytelnik w Jewish Chronile z 27 lutego 1920 r. nr 2656 str. 28) 

Zanim przejdziemy do rozważania treści poszczególnych Protokołów, przypatrzmy się jeszcze jednemu dokumentowi, który każdemu inteligentnemu czytelnikowi da wiele do myślenia. 

Jest to odezwa, czy manifest Do Żydów wszechświata wydany w roku 1860-ym przez Izaaka Adolfa Cretnieux, Wielkiego Mistrza Loży masońskiej we Francji i założyciela Alliance Israelite.

 Oto treść tego manifestu: 

==================================================
U góry pod tekstem tablice Mojżeszowe. Poniżej dwie wycięte ręce, złączone w uścisku.

Pod spodem rycina przedstawiająca kule ziemska. Motto:  „Wszyscy żydzi za jednego - jeden za wszystkich”. 

==================================================


 „Związek który pragniemy założyć nie będzie ani Francuskim ani Angielskim ani Izraelskim ani Niemieckim, ale Związkiem Żydowskim, Związkiem Powszechnym. 

 „Inne ludy i rasy podzielone są na narodowości, - my jedynie nie mamy współobywateli, ale jedynie współwyznawców. Żyd pod żadnym warunkiem nie stanie się przyjacielem Chrześcijanina ani Muzułmanina, aż póki nie nadejdzie chwila, w której wiara żydowska, jedyna wiara oparta na rozumie, nie zajaśnieje nad światem. 

„Naszą narodowością jest religia ojców naszych; my nie uznajemy żadnej innej narodowości. 

 „Żyjemy w krajach obcych i nie możemy troszczyć się o zmienne ambicje krajów, zupełnie dla nas obcych, podczas gdy nasze własne zagadnienia moralne i materialne narażone są na niebezpieczeństwa. 

 „Nauczanie nauki żydowskiej objąć musi cały świat” 

 „Izraelici!!!  Bez względu na to, dokąd was zawiodą, choć rozproszeni po całym świecie, musicie zawsze uważać się za członków Narodu Wybranego” 

„Jeśli sobie zdajecie sprawę z tego, ze Wiara waszych ojców jest waszym jedynym patriotyzmem - jeśli sobie uświadomicie fakt, ze bez względu na narodowość, do której przystaliście, zawsze przystaniecie i zawsze wierzycie, ze tylko w żydostwie jest jedyna polityczna i religijna prawda -- jeśli jesteście tym przekonaniem przesiąknięci - jeśli tak jest, to wy, o Żydkowie świata całego przyjdźcie do nas i słuchajcie wołania naszego i dajcie nam wasze przyzwolenie!!!  

 „Sprawa nasza jest wielka i święta i powodzenie jej jest zapewnione. 

 Katolicyzm nasz wróg odwieczny, leży powalony w prochu, śmiertelnie ranny w głowę.

„Siec którą Izrael zarzucił na kule ziemska, rozszerza się i rozciąga z dniem każdym, a wiekopomne proroctwa świętych ksiąg naszych, nareszcie się sprawdza”.

 „Nadchodzi dzień, w którym Jeruzalem stanie się dniem modlitwy dla wszystkich ludów i narodów, - dzień, w którym sztandar żydowskiego jednobóstwa zaszumi ponad najodleglejsze lady”.

 „Wykorzystajmy wszystkie sposobności!” 

 „Potęga nasza jest olbrzymia - nauczmy się używać tej potęgi dla naszej sprawy”.

 „Czego możecie się obawiać?”

 „Zbliża się dzień, w którym wszystkie bogactwa i skarby ziemi staną się własnością Izraela!” 

Oto do czego dążył, co wiedział Izrael Adolphe Cremieux, wtajemniczony w tajemnice odwiecznej Konspiracji żydowskiej.

 I na cóż wobec takich odezw zdadzą się wszystkie zaprzeczenia, wszystkie dowody, ze „Protokoły” są fałszerstwem Gojów? 

 Straszliwe niebezpieczeństwo zawisło nad chrześcijańskim światem, nad setkami milionów wyznawców nauki Chrystusa.

Wyklute w czarnej głębi dawno minionych wieków, ukrywane w bezwzględnie, bezlitośnie straszliwie przestrzeganej tajemnicy, zorganizowane przez najbardziej chytre mózgi z największą rozwagą i przezornością, obmyślane z całą szatańską przebiegłością zajadłych wrogów Tego, który miłować kazał bliźniego swego, jak siebie samego - niebezpieczeństwo to wisi dziś nad światem na kształt sinej chmury, brzemiennej piorunami śmierci. 

Pora się zastanowić, pora się otrzeźwić, pora imać się przygotowań obronnych. Złoto świata wprawdzie już przeszło z rak naszych do rak wrogów Chrystusa, ale jeszcze jest po naszej stronie przezwana liczba ludności, liczba głów myślących, zdolnych obmyślić środki ratunku. Pora jeszcze zanim przeciwnik, nie rozmnoży się jako gwiazdy na niebie i jako piasek nadmorski. 

 I nie w brutalnych odruchach, nie w rzeziach ni okrutnych represjach leży ratunek. 

 Tych nie pozwala używać Chrześcijańska Cywilizacja. 

Ratunek leży w uświadomieniu szerokich mas chrześcijańskich, w użyciu sprawiedliwych, legalnych reform społecznych. 

 Na ten ratunek jeszcze nie jest za późno.

P R O T O K O Ł Y  O B R A D  MĘDRCÓW   SYJONU cz. I wstęp

P R O T O K O Ł Y  O B R A D  MĘDRCÓW   SYJONU cz. II protokoły 1-12

P R O T O K O Ł Y  O B R A D  MĘDRCÓW   SYJONU cz. III protokoły 13-24

P R O T O K O Ł Y  O B R A D  MĘDRCÓW   SYJONU cz. IV objaśnienia i komentarze

P R O T O K O Ł Y  O B R A D  MĘDRCÓW   SYJONU cz. V konkluzje

Podobne tematy znajdziesz w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Tom
25-11-2015 / 01:25
Ciekawe, bo nawet ortodokcsyni zydzi protestuja przeciwko Syjonistom, palac flagi Izraela w meijscach publicznych. Rabini udostepniaja sie do wywiadow na temat Talmudu i wiary ze Izrael nie ma prawa bycia do przyjscia mesjasza. Wypowiadaja sie ze zydzi nie moga opresjowac zadnych ludzi i zyc dalej na wygnaniu welog obowiazujacych praw danego kraju. Nawoluja do opuszczenia Palestyny. Organizacja za strona amerykanska NETUREI KARTA - Zydzi Zjednoczeni Przeciwko Syjonizmowi. Strona warto do sprawdzenia www.nkusa.org
~Xedos
05-02-2012 / 21:06
Linki nie działają!!!
~ubek
02-02-2012 / 00:05
niech zyje rockefeller! dalibyscie troche...
~ebork
24-04-2011 / 00:56
Ta zaraza żydowska toczy świat już tyle wieków a chrześcijanie milczą, ano milczą bo a stu biskupów Polskich 95 to przechrzty żydowskie a wierni ich biernie słuchają nie słuchają głosu BOGA!