Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ŻYDOWSKIE ROSZCZENIA FAKTY O AMERYCE

Komisja Kongresu USA - niech Polska zwróci mienie - fakty o Ameryce...

Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Kongresu USA przegłosowała projekt rezolucji Izby, wzywającej Polskę do uchwalenia ustawy zapewniającej zwrot lub rekompensatę właścicielom mienia prywatnego zagrabionego przez Trzecią Rzeszę i rządy komunistyczne.

Chodzi o mienie będące własnością żydowskich ofiar Holocaustu i ich rodzin oraz polskich właścicieli majątków prywatnych.

W projekcie rezolucji Izby Reprezentantów, wniesionym 11 czerwca przez grupę kongresmanów z obu partii, wypomina się Polsce, że jako jedyna z państw dawnego bloku sowieckiego nie uchwaliła dotychczas takiej ustawy.

"Wzywa się rząd Polski do natychmiastowego uchwalenia sprawiedliwej i wyczerpującej ustawy, tak aby osoby (lub ich spadkobiercy), których majątki prywatne zostały zabrane i skonfiskowane przez nazistów w czasie II wojny światowej lub odebrane po wojnie przez komunistyczny rząd polski, mogły albo otrzymać zwrot (restytucję) tych majątków, albo - jeżeli zwrot nie jest możliwy - otrzymać za nie sprawiedliwą rekompensatę finansową" - głosi projekt rezolucji.

"Wzywa się również do zapewnienia, aby ustawa o takiej restytucji i rekompensatach ustanowiła niebiurokratyczny, prosty i przejrzysty proces, który zaowocowałby realnymi korzyściami dla tych licznych osób, które ucierpiały z powodu niesprawiedliwej konfiskaty ich mienia i z których wiele ma co najmniej 80 lat" - czytamy w projekcie rezolucji.

W poniedziałek premier Donald Tusk zapowiedział, że projekt ustawy o zadośćuczynieniu za mienie utracone po wojnie trafi we wrześniu pod obrady rządu. Kończymy prace nad ustawą o zadośćuczynieniu dla wszystkich polskich obywateli za mienie utracone po wojnie - zapewnił szef rządu.
Dodał, że w październiku projektem powinien zająć się Sejm. Chodzi o rozwiązanie, które zadośćuczyni polskim obywatelom utratę mienia na skutek wadliwych, podejmowanych ze złą wolą decyzji w czasie PRL-u po 1944 roku - wyjaśnił premier.

Jak informowali przedstawiciele organizacji żydowskich w USA, podczas wizyty w USA wiosną tego roku premier Donald Tusk obiecał im, że jego rząd dopilnuje, aby ustawa reprywatyzacyjna została uchwalona do końca tego roku.

Rezolucja Izby Reprezentantów wzywa także prezydenta USA i sekretarza stanu, aby nadal prowadzili otwarty dialog z rządem Polski, popierając przyjęcie ustawy nakładającej wymóg "sprawiedliwej, wyczerpującej i niedyskryminacyjnej restytucji lub rekompensaty za mienie" zagrabione w czasach nazistowskich i komunistycznych.

Sekretarz stanu - w myśl życzeń kongresmanów - miałby co sześć miesięcy składać raport do Kongresu o "postępach we wprowadzaniu w życie wspomnianej rezolucji".

Sponsorami projektu rezolucji byli kongresmani: Robert Wexler, Alcee Hastings i Ileana Ros-Lehtinen z Florydy, Elton Gallegly z Kalifornii, Steve Chabot z Ohio i Eliot Engel z Nowego Jorku.

Stany Nowy Jork, Kalifornia i Floryda to największe w USA skupiska społeczności żydowskiej. Lobby żydowskie od dawna domaga się od kolejnych rządów RP rozwiązania problemu restytucji mienia.

Projekt rezolucji Izby Reprezentantów apeluje również do Litwy, aby uchwaliła ustawę o restytucji majątków komunalnych. Litwa jest z kolei jedynym krajem Europy Środkowej i Wschodniej nie mającym ustawy regulującej sprawę komunalnej własności.

Podczas tego samego posiedzenia Komisja Spraw Zagranicznych uczciła pamięć zmarłej 12 maja Ireny Sendlerowej, która uratowała tysiące żydowskich dzieci w okresie Holocaustu.
(bart)

PODSTĘPNE WYŁUDZENIE “ODSZKODOWAŃ” DLA ŻYDÓW USA

Bohdan Szewczyk bszewczyk@yahoo.com

Przedstawiciel Prasowy EMIGRACJA POLSKA

8 Marzec 2007

TO: SĄD NAJWYŻSZY USA SĄD APELACYJNY

SĘDZIOWIE : KEARNE, CABRANES, and STRAUB

KONGRES AMERYKAŃSKI SENAT AMERYKAŃSKI

SĄD TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W POLSCE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ

BIURO KOMISARZA PRAW CZŁOWIEKA
1211 Geneva 10, Switzerland

DOT.: PODSTĘPNE WYŁUDZENIE “ODSZKODOWAŃ” DLA ŻYDÓW USA

WIELKOŚCI $65 MILIARDÓW ORAZ AŻ DO 140 MILIARDÓW RAZEM OD 20 KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ

Sesja sierpniowa 2002 r.

Wyrok wydany w dniu 3 marca 2006 r.

(Przewód sadowy 15 kwietnia 2003 r.)

(Przekazanie do rozpatrzenia sadowi niższej instancji 14 czerwca 2004r.)

(Złożenie 10 września 2004 r.)

Sygnatura akt 02-7844

THEO GARB, BELLA JUNGEWIRTH, SAM LEFKOWITZ, PETER KOPPENHEIM, JUDAH WELLER, CHANA

LEWKOWICZ, SAMUEL GOLDIN, KARL DIAMOND, HALA SOBOL, SAUL KLAUSNER i GOLDIE KNOBEL

w imieniu własnym i innych osób, będących w podobnej sytuacji

Powodowie/Wnoszacy Apelacje, przeciwko

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ MINISTERSTWU SKARBU PAŃSTWA I INNYM OSOBOM, KTÓRYCH

TOŻSAMOŚĆ NIE JEST JESZCZE ZNANA,

Pozwanym-Stronie Przeciwnej

Przed sądem w składzie: KEARSE, CABRANES i STRAUB

Niniejsze sprawa z odwołania od wyroku Sadu Rejonowego Stanów

Zjednoczonych dla Wschodniego Rejonu Stanu Nowy Jork (Edward R. Korman, Sędzia Przewodniczący) zostaje przedłożona tutejszemu sądowi po raz drugi – zob. „Garb v. Rzeczpospolitej Polskiej”, 72 Fed Appx 820 (2nd Cir. 2003) (postanowienie wydane w trybie uproszczonym), po przekazaniu sprawy przez Sąd Najwyższy do ponownego rozpatrzenia przez sad tutejszy – zob. „Rzeczpospolita v. Garb”, 542 U S 901 (2004) – w świetle wyroku Sądu Najwyższego w sprawie „Republika Austrii v. Altmann”, 541 US 677 (2004). Po ponownym otrzymaniu sprawy do rozpatrzenia od sądu wyższej instancji, sąd tutejszy starał się ustalić, czy powodom udało się wykazać co najmniej jedną ustawową przesłankę do wyłączenia immunitetu suwerennego państwa obcego na podstawie Ustawy o immunitetach suwerennych państw obcych z 1976 roku [Foreign Sovereign Immunities Act] (dalej zwanej w skrócie wedlug tytulu angielskiego tej ustawy „FSIA”), 28 USC §§ 1330, 1602-1611, co dałoby sądom Stanów Zjednoczonych właściwość do rozpoznania powództwa powodów.

Stwierdzamy, że:

(1) Wyrok w sprawie „Altmann” nakazuje nam stosowanie FSIA i wyjątków przewidzianych w tej ustawie do roszczeń wynikających z postępowania, które miało miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku;

(2) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek do stosowania wyjątku w przypadku „działalności gospodarczej”, wynikającego z FSIA, 28 USC §1605(a)(2), oraz

(3) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek do stosowania wyjątku w przypadku wywłaszczenia, wynikającego z FSIA, 28 USC §1605(a)(3).

Ponieważ powodowie nie wykazali istnienia przesłanek ustawowych dla wyłączenia immunitetu przysługującego suwerennemu państwu obcemu w odniesieniu do zgłaszanych przez nich roszczeń, niniejszym podtrzymuje się postanowienie Sad Rejonowego oddalające ich powództwo ze względu na brak właściwości rzeczowej w sprawie. .........................................................

Rozważamy tu roszczenia wynikające ze zmian mapy Europy po pokonaniu Państw Osi podczas drugiej wojny światowej, przemieszczenia milionów osób, w szczególności Zydów, którzy przeżyli wojnę, na terenie znacznej części kontynentu oraz siłowego narzucenia nowych rządów w Europie Środkowowschodniej – zob. Michael R. Marrus, „The Unwanted European Refugees in the Twentieth Century” [Niechciani uchodźcy europejscy w dwudziestym stuleciu], str. 335-36 (1985) (z opisem wymuszonej emigracji Żydów i wywłaszczenia mienia żydowskiego w całej Europie Środkowowschodniej po zakończeniu drugiej wojny światowej), zob. Pozew ¶31, zob. takze Malcolm J. Proudfoot, „European Refugees 1939-52” [Uchodźcy europejscy w latach 1939-52],str. 190 (1956) („Gdy [druga wojna światowa] dobiegła końca w Europie było około 11 milionów osób, narodowości innej niż niemiecka, którzy zostali wywiezieni ze swojego miejsca zamieszkania i w przypadku których konieczna była repatriacja”) tamże na str. 189 (zestawienie w rozbiciu według narodowości osób wymagających repatriacji).

PODSUMOWANIE

Z przyczyn omówionych powyżej, orzekamy, że :

(1) Sprawa „Altmann” wymaga od nas stosowania FSIA i przewidzianych w niej wyjątków do roszczeń wynikających z działania, które miało miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku,

(2) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(2) FSIA wyjątku, ponieważ (a) konfiskata przez państwo mienia w granicach tego państwa nie jest czynnością „gospodarcza”, (b) późniejsze gospodarcze wykorzystanie wywłaszczonego mienia nie pozostaje „w związku z” wcześniejszym wywlaszczeniem w stopniu wystarczającym do spełnienia przesłanki dla zastosowania wyjątku dla „działalności gospodarczej”, oraz (c) odrzucamy przeformułowanie tego, co w swej istocie jest roszczeniem opartym na „wywłaszczeniu” tak, aby stało się roszczeniem w ramach wyjątku dla „działalności gospodarczej”, oraz

(3) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(3) FSIA wyjątku, ponieważ
(a) powodowie
chcą odzyskać mienie, które nie „znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych”,

(b) w takich
okolicznościach powodowie musza wykazać, że mienie „jest własnością lub jest eksploatowane przez agendę obcego państwa lub podmiot, poprzez który działa obce państwo” w rozumieniu FSIA,

(c) powodowie twierdza, że
przedmiotowe mienie jest „własnością” Ministerstwa Skarbu Rzeczpospolitej Polskiej – zob. Apelacja, str. 15, oraz (d) Ministerstwo Skarbu Rzeczpospolitej Polskiej nie jest „agenda lub podmiotem, poprzez który dziala” 23-03-2006 12:47 (2K)WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -34-
Rzeczpospolita Polska w rozumieniu FSIA,
ponieważ jego „podstawowa funkcja” jest rządowa a nie gospodarcza.

Wobec powyższego podtrzymujemy wyrok wydany przez Sad Rejonowy uwzględniający wniosek pozwanych o oddalenie powództwa ze względu na brak właściwości rzeczowej.

23-03-2006 12:47 (2K)

WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -35-

. (PEŁNY WYROK DOCKET 02-7844)

W świetle powyższych wyroków ani Polska ani Austria nie ma obowiązku spłat jakichkolwiek odszkodowań jako rezultatu II Wojny Światowej. Niestety nie jest to zgodne z opinią kryminalistów w Białych Rękawiczkach działających pod ochroną specjalnych przywilejów Światowego Kongresu Żydowskiego, Amerykańskiej Ambasady w Warszawie i Polskiego Rządu.

Począwszy od daty tego wyroku, 23 Marzec 2006, aż do chwili obecnej, były premier Marcinkiewicz, obecny premier D. Tusk i Prezydent L. Kaczyński rozpoczęli intensywne spotkania z WCJ w Waszyngtonie i Izraelem .
Aby uniknąć egzekucji tego wyroku stworzyli Ustawę nr 133 i złożyli ją w Sejmie polskim gdzie obecnie się znajduje w rękach specjalnej komisji do tego celu powołanej. 27 Lutego, Światowe Organizacje Żydowskie przybyły do Polski i razem z Ambasadą USA zorganizowali na terenie ambasady tajne spotkania z przedstawicielami rządu polskiego aby podstępnie
wyłudzić pieniądze od Narodu Polskiego.

Oto grupa ludzi i organizacji zamieszana w tym międzynarodowym skandalu :

University of Princeton Jan Tomasz Gross

Federation of Polish Jews in America, Kalman Sultanik

Jewish Telegraph Agency, Dinah Spritzer

Jewish Claims Conference, Gideon Taylor

Holocaust Restitution Committee, Yehudy Evron

World Jewish Restitution Organization, Claims Conference, Israel Singer

CIA , Financial Crimes Enforcement Network and White House ,Sidney J.Zabludoff

American Jewish Committee , Andrew Baker

Kryminaliści w Białych Rękawiczkach od wyłudzeń pieniędzy byli przyjmowani honorowo jak przystało dla Najwyższych namiestników obcych państw chociaż to oni w ciągu ostatnich 10 lat , zniesławiali , poniżali i ośmieszali wielki Naród Polski.
Czy organizowanie tajnych spotkań na terenie ambasady USA nie jest udziałem w rabowaniu dóbr Narodu Polskiego?

Poprzez ignorowanie wyroku Najwyższego Sądu USA obywatele tego Państwa i Ambasada USA w Warszawie znieważyli międzynarodowe prawo i stworzyli nadużycia w urzędzie publicznym. Amerykańska Ambasada popełniła nielegalny czyn w międzynarodowym biurze charakteryzującym się następująco :

(i) jest to czyn nielegalny i popełniony z rozmysłem ( pracownicy wiedzieli o wydanym przez sąd wyroku )

(ii) zdawali sobie sprawę z faktu iz czyn jest nielegalny i doprowadzi do zniszczenia gospodarki Polskiego Narodu.

Amerykańska Ambasada pogwałciła i znieważyła specjalny przywilej dyplomatyczny który jest formą zabezpieczenia dyplomatów przed odpowiedzialnością sądową w Polsce. ( Konwencja Genewska w sprawie stosunków dyplomatycznych – Wiedeń 1961 )
Czy Amerykańska Ambasada ma prawo naruszać sprawy niepodległego Państwa ?

Uważamy iż załoga Ambasady USA i inni obywatele biorący udział w tym międzynarodowym przestępstwie powinni być odwołani do USA jako persona non grata i postawieni przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.

W czasie tego spotkania Amerykanie starali się dostać odszkodowanie po raz drugi.

Między 1948 i 1971 , Polska podpisała porozumienia naprawiające szkody z USA,GB,Francją, Irlandią Lichtensztainem, Szwajcarią ,Norwegią ,Belgią , Luksemburgiem, Grecją i Szwecją. Na podstawie tych porozumień obywatele powyższych krajów otrzymali odszkodowania ryczałtem a bilans ewentualnych roszczeń przekraczający te sumy miał być wyrównane przez rządy poszczególnych krajów. ( Wldemar Gontarski , ekspert w międzynarodowym prawie , prof. Mariusz Muszyński, ekspert w sprawie odszkodowań).
Występuje tu oczywisty dowód że Amerykanie stracili ochronę specjalnego przywileju i powinni być traktowani przez międzynarodowe i Amerykańskie prawo kryminalne jako zwykli obywatele .

Polscy przedstawiciele reprezentują Polskę będąc zobowiązani przysięgą działać w jak najlepszym jej interesie więc poprzez zdradę tej przysięgi zobowiązani są do rezygnacji z zajmowanych stanowisk. „Ktoś kto dba o interesy Organizacji Żydowskich bardziej niż o własny kraj powodują wstyd i brak szacunku na niwie międzynarodowej. Ktoś kto żąda 100% odszkodowań , żąda w rzeczywistości 200% gdyż 100”% już otrzymał. (dr Waldemar Gontarski )

Jesteśmy dozgonnie wdzięczni Amerykańskiemu systemowi Sprawiedliwości za właściwą ocenę rezultatów IIWS we Wschodniej Europie. Ameryka powinna być dumna z posiadania takich sędziów jak Mr. KEARSE , CABRANE and STRAUB.

Po IISW Polska i reszta krajów Wschodniej Europy byli zdradzeni i oddani w niewolę ZSRR . Aktualny kryminalny akt jest organizowany przez grupę przestępców „w białych rękawiczkach ” którzy dla swej ochrony używają instytucji o organizacji posiadających specjalne przywileje i statuty zapewniające członkom bezkarność wobec prawa pod warunkiem jednak iż ich działalność nie jest kryminalna. Jest to już problem całego Zachodniego świata stworzony przez bardzo zdolnych i wykształconych ludzi którzy wygrywają z systemem sprawiedliwości lub gdy system działa w oparciu o formę lub przepisy postępowania sądowego ignorując właściwy temat sprawy sądowej. W skali jednego kraju , w Kanadzie , mamy sprawę sądową ,Bohdan Szewczyk v Real Estate Council of Ontario . W tym przypadku Interes zwany Re/Max Atlantic Canada działający w/g amerykańskiej koncesji Remax użył specjalnego przywileju i statutu RECO i usunął bezkarnie tysiące konkretów z interesu handlu nieruchomościami ( Kara za ten czyn w/g prawa : do 10 milionów dol i 5 lat więzienia ) Dwóch sędziów Sądu Apelacyjnego dla Prowincji Ontario , oboje profesorzy z Uniwersytetów w Toronto i Albercie , nie potrafili lub nie chcieli rozpoznać właściwie problem tej sprawy. Masowo występujący w Kanadzie problem ochrony przestępstw przez instytucje i osoby ( prawnicy) posiadający specjalne przywileje spowodował iż sprawę przekazano do Sądu Najwyższego Kanady.

Przestępstwa wewnątrz Organizacji Żydowskich

Jest to kolejny dowód na to że mamy do czynienia z „Kryminalistami w Białych Rękawiczkach ”.( Israel Singer jest tu wplątany ) Żydowska Federacja ze Szwajcarii (FSCI) żąda zwrotu funduszy od Światowego Kongresu Żydowskiego które nielegalnie zostały przesłane ze Szwajcarii do USA. Po zamknięciu swej placówki w Szwajcarii , WJC, przetransferował 1,2 miliona dol. Do prawnika do Izraela ,następnie do Londynu i w końcu do Nowego Yorku. Specjalne badania i raport wykonany przez prokuratora z NY wykazały że księgowość WCJ to nieszczęście , wykonywań jest ręcznie (mówi prof. Alfred Donath z FSCI). Rewizja rachunków wykonana przez Price Waterhouse Coopers wykazała że w latach od 1995 do 2004 wykonano szereg nielegalnych transferów funduszy.

Zniesławienie

Reprezentanci organizacji żydowskich I ich media prowadza międzynarodową akcję zniesławienia Polski i {Polaków aby zmusić ich do wypłaty wyłudzonych podstępnie „odszkodowań”.

19 kwietnia 1996 r.

Agencja Reutera przytaczała w relacji z Buenos Aires, z posiedzenia Światowego Kongresu Żydów, buńczuczną groźbę Singera: „(...) Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy nękać ich tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym”.

Jest powszechną wiedzą na świecie iż FASZYSTOWSKIE OBOZY KONCENTRACYJNE NIE BYŁY FASZYSTOWSKIE. OBECNIE SĄ TO POLSKIE OBOZY KONCENTRACYJNE. Mogliśmy to wyczytać wiele razy szeroko opublikowane na świecie w mediach posiadanych przez Żydów –włączając w to Toronto Star w Kanadzie. Przypominając Amerykanom o udziale Wielkiego Narodu Polskiego w ich walce o wolność i niepodległość poprzez serwis genialnego budowniczego inżynierii wojskowej Tadeusza Kościuszki i bohaterską śmierć Kazimierza Pułaskiego prosimy władze tego kraju aby powstrzymały amerykańskich obywateli od organizowania nielegalnego zabójstwa ekonomii , wolności i nie podległości Polski.

8 March 2007

Bohdan Szewczyk tel 905-873-0961 bszewczyk@yahoo.com

Przedstawiciel Prasowy EMIGRACJA POLSKA

cc Senat w Polsce

PS

Israel Singer fired from WJC 15 March 2007

Israel Singer and Bobby Brown were fired Wednesday from their posts at the World Jewish Congress.

Rabbi Singer, chairman of the WJC’s policy council, and Brown, director of the organization’s Israel branch, were fired by the organization’s president Edgar Bronfman. Bronfman informed members of the organization’s steering committee of the decision in a conference call Wednesday evening that was marred by allegations that several people opposed to the firings had their microphones cut off.

The unexpected move is the latest twist in a longstanding dispute between the WJC and its Israel affiliate. WJC also has come under scrutiny for inadequate financial control mechanisms following disclosure of Singer’s transfer of $1.2 million to a Swiss bank account.

http://www.jta.org/cgi-bin/iowa/breaking/100640.html

IZRAEL SINGER WYRZUCONY ZE SWEGO STANOWISKA W ŚWIATOWYM KONGRESIE ŻYDOWSKIM W USA !

Izrael Singer i Bobby Brown zostali zwolnieni ze swych stanowisk w ŚWIATOWYM KONGRESIE ŻYDOWSKIM. Rabin Singer , Przewodniczący Rady Politycznej WJC, i Brown , dyrektor oddziały w Izraelu zostali zwolnieni przez Prezydenta Edgara Bronfmana . Bronfman poinformował członków Komitet Wykonawczy organizacji o decyzji na konferencji w czasie której członkom którzy się nie zgadzali wyłączono mikrofony.

Niespodziewany ruch jest ostatnim zwrotem w długotrwałej dyspucie między WCJ i Izraelem. WCJ został poddany szczegółowej analizie w związku z niewystarczającą kontrolą mechanizmów finansowych ( „twórczą księgowością „- sugeruje Info 2 ) po dokonaniu transferu 1,2 miliona dolarów do Szwajcarii . ( Szwajcarzy twierdza że to był transfer odwrotny : likwidowany oddział WSJ przelał 1,2 miliona dolarów do prawnika w Izraelu , a ten dopiero do Anglii i potem trafiły do USA .W konsekwencji Szwajcarzy żądają zwrotu tych pieniędzy ! – przypomina info2 )

Jałta - Rekompensaty USA bez pamięci... inż. Jerzy SKORYNA

W Senacie i Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, są obecnie dyskutowane sprawy „rekompensat” za „zagrabione mienia żydowskie” przez Polskę.

W pierwszym rzędzie USA nie ma prawa wtrącania się do wewnętrznych spraw Polskich. Polska nie wtrąca się do spraw wewnętrznych USA, jak na przykład łamanie praw człowieka wobec „nielegalnych” emigrantów, czy na więźniach w Guantanamo, kłamliwych oskarżeń wobec Meksyku, że ich pomidory przyniszczone są przez salmonellę (co okazało się kłamstwem) czy tak jak bronie atomowe w Iraku, jak i szkody jakie są wyrządzane obecnie w tamtym kraju przez wojska USA. Czy nie lepiej dla USA jest siedzieć „cicho”, aby nie zostały wyciągnięte na światło dzienne ich własne brudy, spowodowane zachłannością jak i „doradztwami” nieobliczalnych ludzi nie mających ani krwi, ani cech anglosaskich...

Po drugie, sytuacja wytworzona w Polsce podczas II Wojny Światowej, nie była stworzona przez Polskę, lecz przez napaści Niemiec i Związku Radzieckiego w 1939 roku, a następnie właśnie Stany Zjednoczone stworzyły „legalnie” i „legalną” sytuacje wygodną dla siebie, która do dziś panuje, dzięki aprobacie traktatu w Jałcie.

Właśnie w Jałcie, Stany Zjednoczone, Anglia wspólnie z Rosją, ustaliły nowe granice, oraz sytuacje i nowe „porządki”, których konsekwencje widzimy dzisiaj. Dalej po Jałcie, Niemcy zostały zobowiązane do wypłacenia odszkodowań - ale nie Polska!!!

Jeśli chodzi o odszkodowania to Rząd Stanów Zjednoczonych w pierwszym rzędzie musi zwrócić uwagę, że Polska nie otrzymała żadnych odszkodowań do tej pory za wszystkie zniszczenia wyrządzone podczas II Wojny Światowej, zniszczenia miast, począwszy od Warszawy, która została zniszczona doszczętnie czy zniszczeń przemysłu i dorobku wielu pokoleń Polaków, a co najważniejsze śmierci milionów ludzkich istnień i zagrabienia połowy naszego terytorium, oddanego lekką ręką w Jałcie przez USA- Rosji sowieckiej.
Nie wiem, czy Stany Zjednoczonym bardzo by przypadło do gustu, gdyby raptem Polska oddała Alaskę Rosji, a południowe stany Meksykowi. Niech Senatorzy i Kongresmani w Waszyngtonie, nie myślą, że są „białymi owieczkami”, bo niewolnictwo w USA zostało dość niedawno zniesione, a prześladowania rasowe istnieją do dnia dzisiejszego!...

Polsce bezprawnie zabrano połowę terytorium i „dzięki” Stanom Zjednoczonym Polska wpadła w kilkudziesięcioletnią okupację sowiecką, która dokonała nieobliczalnych zniszczeń na Narodzie Polskim.
Zadaję więc pytanie - Czy wobec powyższego Rząd Stanów Zjednoczonych zwróci uwagę?
Lepiej by było gdyby politycy amerykańscy patrzyli się na własne sprawy, a niżeli ulegali podszeptom żydowskich organizacji, czy też „doradców” pragnąc „zbawiać” innych, podobnie jak to robiła UREE, motywując swoje interwencje.

Niech Panowie Kongresmani i Senatorzy przestudiują dokładnie prawdziwą historię XX wieku dziś tak usilnie zakłamywaną i zapytali się Narodu Polskiego o sprawę odszkodowań jakich do tej pory nie otrzymał i jakie szkody zostały wyrządzone w dużej mierze, właśnie dzięki układom w Jałcie bez sprzeciwu a wręcz z aprobatą USA.

Polska nie jest nikomu niczego winna. Polsce są winni ci co Polskę zaatakowali i niszczyli podczas okupacji nazistowskiej a potem sowieckiej. Także Stany Zjednoczone są winne za szkody poniesione przez Polskę w dużej mierze „dzięki” podpisom w Jałcie!

Reżim PRL-u został stworzony przeciwko woli Narodu Polskiego- został stworzony i uznany przez Niemcy, Związek radziecki, Anglię i Stany Zjednoczone. Dla tego te kraje są winne za wszystkie szkody jakie zostały wyrządzone w Europie, a szczególnie w Polsce, do dnia dzisiejszego!

Warto przypomnieć, że Polska została ograbiona z wielu skarbów narodowych, złota i dzieł sztuki, które nie wróciły do Polski. Dla czego nikt o tym nie krzyczy i nie mówi??? Jest już najwyższy czas aby i tą sprawę wyjaśnić i oddać Polsce tak cenne zagrabione mienie narodowe.

Rodziny poległych, zamordowanych i okaleczonych nie otrzymały od Niemiec, ani Związku Radzieckiego żadnych rekompensat, czy odszkodowań. Dlaczego o tym Senatorowie i Kongresmani nie mówią?
Dlaczego wymyśla się jakieś niedorzeczne i złodziejskie kruczki „prawne”, wymagając zapłacenia lub „oddania” przez Polskę jakichś tam „odszkodowań” za szkody jakie Niemcy i Rosja wyrządziły swoimi agresjami w czasie II Wojny Światowej?

Niech przyszły Prezydent USA, zanim obejmie swój urząd, dobrze przestudiuje prawdziwą historię oraz geografię, tak jak i zobaczy jak wyglądają sprawy od strony prawnej dokumenty podpisane przez USA w Jałcie, jej skutki i znajdzie rzeczywistego winowajcę, który jest odpowiedzialny za skutki układu z Jałty. Dopiero wówczas będzie można mówić o odszkodowaniach, ale nie od Polski, lecz od Niemiec, Rosji i właśnie USA. Stany Zjednoczone wiedząc o sprawie Katynia i wiedząc kto był prawdziwym sprawcą, uznały oficjalnie, że Sowieci nie dokonali tej zbrodni.
Teraz politycy USA przykładają ucha do żydowskich podszeptów wrogich Polsce, podszeptów organizacji żydowskich, które w ten sposób rozkręcają swoje przedsiębiorstwo, któremu na imię „ holocaust”. Niech USA sobie przypomni, że właśnie Polska została nazwana „Natchnieniem Świata”, a teraz stawia się Ją pod pręgierz zniesławień, kłamstw i nieuzasadnionych roszczeń o „odszkodowania” za zniszczenia spowodowane barbarzyńskimi metodami przez Niemcy i Rosję sowiecką.

To właśnie Narody niemieckie, angielskie, rosyjskie i amerykańskie są winne sytuacji jaka zaistniała w Europie po 1945 roku. Te Państwa ponoszą pełną odpowiedzialność. Oskarżenia muszą płynąc w stronę Berlina, Moskwy, Londynu i Waszyngtonu, a nie do Warszawy.

Israel Singer zwolniony ze stanowiska w WCJ

PS

W MARCU 2007 SENAT USA UZNAŁ PULASKIEGO HONOROWYM OBYWATELE USA... CZYŻBY ZBIEG OKOLICZNOŚCI ??

FAKTEM JEST ZE REAKCJA SĄDU NAJWYŻSZEGO USA BYŁA NATYCHMIASTOWA I ŻYDZI ZROBILI W SWOIM KONGRESIE... NATYCHMIASTOWĄ LUSTRACJĘ !! CO DO EUROPY TO SĄD APELACYJNY WE FRANCJI ODRZUCIŁ 27 MARCA 2007 ,ROSZCZENIA ŻYDÓW OD KOLEI SNCF!!

Z ostatniej Chwili 22.08.2007

Singer sued by Bronfman and WJC

Brofman I Kongres podali Singera do sądu

The World Jewish Congress and its former president, Edgar Bronfman, each have filed a lawsuit against the organization's former top professional, Rabbi Israel Singer, according to multiple sources.

Światowy Kongres Zydowaki I Bronfman oddzielnie złożyli skargi dosądu na byłego zawodowca Singera - podaje kilka żródeł.

The sources said that the separate suits were filed in recent days in the Supreme Court of New York County, but county officials could not be reached for confirmation.

Zródła te podają iż oddzielne skargi złożono do Sądu Najwyższego Okręgu- jednak przedstawiciele urzędy nie byli dostępni aby to potwierdzić

One, filed by Bronfman, alleges that Singer did not pay back more than $500,000 in personal loans stemming from a 2004 investigation by the New York State Attorney General into the WJC's finances.

Bronfman oskarza Singera iż ten nie zwrócił ponad $500,000 , jako osobistej pożyczki - efekt dochodzenia Prokuratora Gen. N.Yorku trwającego od 2004 r.

As a result of that investigation, which found that Singer and others acted improperly, but not illegaly, with WJC funds, Singer was required to pay back more than $300,000 to the organization. He remained employed by the WJC until earlier this year, when he was abruptly fired by Bronfman over alleged financial improprities.

Jako rezultat teggo dochodzenia , ktore wykazało ze Singer działał nieprawidłowo lecz legalnie z funduszem WJC , singer miał obowiązek spłacić $300,000 dla organizacji. Pozostawał zatrudniony przez WJC aż do początku tego roku kiedy został nagle zwolniony przez prezydenta Bronfmana.

Singer could not be reached for comment. He has steadfastly denied all the allegations.

Nie można sie było sontaktować z Singerem dla uzyskania jego komentaża.

According to sources, Bronfman loaned money to Singer to pay back the WJC and to pay for legal expenses relating to the attorney general's investigation. The suit, sources said, claims that Singer never paid back Bronfman. The WJC filed a separate, smaller suit against Singer involving expenses, according to sources close to Bronfman and the WJC.

W/G informatora , Bronfman pożyczył pieniądze Singerowi aby ten spłacił dług dla WJC I na koszta dochodzenia Gen Prokuratora. Oskarżenie mówi żę Singer nigdy nieo ddał pieniiędzy dla Bronfmana . WJC złozył skargę w sądzie , mniejszy pozew przeciwko Singerowi w związku z kosztami – podają żródła informacji bliskie WJC i Bronfmana.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.