Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-04-2011

Jak nie dać się zinwentaryzować tzw. Narodowym Spisem Powszechnym.

Dowcipem 1 kwietnia była informacja - dziś rozpoczyna się obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny. 
Na razie możemy spisywać się sami poprzez internet. Gdy nie zrobimy tego do 7 kwietnia, to do naszych drzwi może zapukać rachmistrz - oraz groźba -  za odmowę udzielenia informacji zapłacimy karę.
O jej nałożeniu i wysokości decyduje sąd. Zgodnie z kodeksem wykroczeń grzywna może wynieść od 20 do 5 tys. zł.

Oto informacje, jakie będzie chciał od nas wydobyć rachmistrz, które są absolutnie niezbędne z punktu widzenia dalszego istnienia państwa? - informacje, na które będziemy musieli odpowiedzieć tzn. ci wylosowani:
- środek transportu i czas dojazdu do pracy;
- dojazdy do miejsca nauki;
- odległość od miejsca pracy lub miejsca nauki;
- częstotliwość dojazdów do pracy;
- data zawarcia związku małżeńskiego;
- data rozwiązania związku małżeńskiego;
- data powstania aktualnego związku nieformalnego;
- ogólna liczba żywo urodzonych dzieci i plany prokreacyjne;
- charakterystyka dodatkowego miejsca pracy;
- zawód wyuczony;
- wymiar czasu pracy;
- okres poszukiwania pracy;
- okres pozostawania bez pracy;
- przyczyny bierności zawodowej;
- główne i dodatkowe źródło utrzymania osób;
- rodzaj pobieranego świadczenia społecznego;
- kontynuacja nauki;
- kierunek wykształcenia;
- znajomość języków obcych;
- umiejętność obsługi komputera i komunikowania się z wykorzystaniem sieci Internet;
- przyczyny migracji wewnętrznych i zagranicznych;
- kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski;
- zawód wykonywany przed wyjazdem z Polski;
- zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem migranta;
- łączny czas pobytu imigranta w Polsce;
- plany migracyjne;
- kraj urodzenia rodziców;
- narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
- język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych, w tym posługiwanie się językiem regionalnym;
- język ojczysty;
- mniejszości narodowe i etniczne;
- wyznanie – przynależność wyznaniowa;
- samoocena niepełnosprawności;
- prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy; 
- stopień niepełnosprawności;
- rodzaj niepełnosprawności;
- okres niezdolności do pracy;
- rodzaj głównego i dodatkowego źródła finansowania gospodarstwa domowego;
- samodzielność zamieszkiwania gospodarstwa domowego;
- kuchnia lub pomieszczenia kuchenne w mieszkaniu;
- wyposażenie mieszkania w urządzenia i instalacje techniczno-sanitarne;
- liczba izb przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej;
- przeznaczenie mieszkanie niezamieszkanego;
- rok i zakres budowy budynku;
- wyposażenie budynku w urządzenia kanalizacyjne;

Oprócz tego odpowiednie urzędy zobowiązane są podać nasze wszystkie dane, wszystkie nasze numery, wszelkie daty i miejsca. Krótko mówiąc – nic się nie ukryje.
Jednak nie musimy odpowiadać na każde pytanie rachmistrza. Nie musimy zdradzać tego, czy planujemy mieć dzieci oraz ile potomstwa już posiadamy. Naszą tajemnicą pozostanie również wyznanie i to, czy żyjemy z partnerem bądź partnerką na kocią łapę czy w związku małżeńskim. 
 Podanie takich informacji jest dobrowolne.

Jednak nie panikujmy, przecież kara jest dopiero za odmowę odpowiedzi :-)
Skoro rachmistrz nie zastanie Ciebie w domu, to przecież nie będzie zadawał pytań i nie odmówisz mu udzielenia informacji - kara grozi TYLKO wtedy, gdy już przyjdzie, zastanie nas w domu, a my poinformujemy go, że nie chcemy z nim rozmawiać ponieważ cenimy sobie swoje dobra osobiste. 
Ale i na to jest jeszcze furtka: jak zastanie Ciebie w domu, to powiedz, że spiszesz się sam przez internet ;-) 
Jednak wtedy jest jakieś prawdopodobieństwo, że mogą to sprawdzić i po zakończeniu spisu internetowego nadal się z Tobą kontaktować - niekoniecznie  przez rachmistrza, a np. telefonicznie. 
Zadzwoni ankieter i będzie zadawał pytania. No - wtedy tak łatwo się nie wykręcisz - niewiadomo komu trzeba będzie odpowiedzieć pod groźbą kary.

Po co globalistom możliwe wszelkie dane o nas?

Wcześniej przeprowadzono już spis zwierząt, stan gospodarstw rolnych, gruntów itp. UE ma wytyczne do wycenienia każdej górki np. Giewontu, parku, rzeki, jeziora, lasu... - słowem wszystkiego co dała nam natura - obiekty wybudowane przez ludzi są już wycenione.
Okazało się jednak, że każdy człowiek przedstawia też jakąś wartość - w zależności od wieku, wykształcenia i reszty danych z ankiety specjalne programy wyceniają wartość każdego osobnika, sumując - wartość danego narodu - sumarycznie wartość danego Państwa. 
Dzisiaj całe narody nie zdobywa się wojnami, dzisiaj globaliści kupują całe państwa za "papierki" a konkretnie jakąś wirtualną kasę którą z pewnością obywatele nie dostaną? ! ?

O tych faktach łatwo się dowiedzieć z ponieważ wszystkie dane (nie tylko z Polski) dot. tzw. "Narodowych Spisów Powszechnych" - Unia ukryje w ...Izraelu

 Dowód:

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 332) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/61/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1), w szczególności jej art. 25 ust. 6, po zasięgnięciu opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy dyrektywy 95/46/WE państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić, aby przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego miało miejsce tylko wtedy, gdy dane państwo trzecie zapewni odpowiedni poziom ochrony i gdy przed przekazaniem dopełni się wymogów zawartych w przepisach państw członkowskich wdrażających pozostałe przepisy dyrektywy.

(2) Komisja może stwierdzić, że państwo trzecie gwarantuje odpowiedni poziom ochrony. W takim przypadku dane osobowe można przekazywać z państw członkowskich bez konieczności zapewniania dodatkowych gwarancji.

(3) Na mocy dyrektywy 95/46/WE poziom ochrony danych osobowych powinien być oceniany w świetle wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazania danych lub zestawu takich operacji, ze szczególnym uwzględnieniem szeregu elementów mających znaczenie przy przekazywaniu, wyszczególnionych w art. 25 dyrektywy.

(4) Uwzględniając różne podejście do ochrony danych osobowych w krajach trzecich, należy przeprowadzać ocenę adekwatności ochrony, a każda decyzja na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE powinna być wydawana i wykonywana w sposób, który arbitralnie lub w sposób nieusprawiedliwiony nie prowadzi do dyskryminacji państw trzecich lub dyskryminacji między państwami trzecimi, w których występują podobne warunki, ani nie stwarza ukrytych barier handlowych, biorąc pod uwagę obecne zobowiązania międzynarodowe Unii Europejskiej.

(5) W izraelskim systemie prawnym nie istnieje konstytucja w formie pisemnej, ale zasady ustrojowe zostały ustanowione przez pewne „ustawy podstawowe” Sądu Najwyższego w Państwie Izrael. Te „ustawy podstawowe” zostały uzupełnione poprzez szeroki zbiór orzecznictwa, ponieważ system prawny Państwa Izrael jest w dużej mierze podobny do systemu prawa zwyczajowego. Prawo do prywatności jest zagwarantowane w „ustawie podstawowej: godność ludzka i wolność” w części 7.

(6) Normy prawne dotyczące ochrony danych osobowych w Państwie Izrael są w dużej mierze oparte na normach określonych w dyrektywie 95/46/WE oraz ustanowione w ustawie o ochronie prywatności 5741-1981, ostatnio zmienionej w 2007 r. w celu określenia nowych wymogów przetwarzania danych osobowych oraz szczegółowej struktury organu nadzoru.

(7) Prawodawstwo dotyczące ochrony danych zostało również uzupełnione poprzez decyzje rządowe w sprawie wprowadzenia w życie ustawy o ochronie prywatności 5741-1981 oraz struktury i funkcjonowania organu nadzoru, oparte w dużej mierze na zaleceniach sformułowanych w sprawozdaniu Komitetu ds. analizy przepisów dotyczących baz danych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości (tzw. sprawozdaniu Schoffmana).

(8) Przepisy o ochronie danych znajdują się także w szeregu aktów prawnych regulujących różne sektory, takich jak przepisy sektora finansowego, przepisy dotyczące zdrowia oraz rejestry publiczne.

(9) Obowiązujące w Państwie Izrael normy prawne dotyczące ochrony danych obejmują wszystkie podstawowe zasady konieczne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zautomatyzowanych bazach danych. Rozdział 2 ustawy o ochronie prywatności 5741-1981, w którym określono zasady przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przetwarzania danych osobowych w bazach niezautomatyzowanych (bazach manualnych).

(10) Stosowanie tych prawnych norm ochrony danych zapewnione jest przez sądowe i administracyjne środki odwoławcze i przez niezależny nadzór prowadzony przez właściwy organ nadzoru – Izraelski Urząd ds. Prawa, Informacji i Technologii (ILITA), posiadający kompetencje w zakresie przeprowadzania dochodzeń i podejmowania działań interwencyjnych, działający zupełnie niezależnie.

(11) Organy ochrony danych w Państwie Izrael dostarczyły wyjaśnień oraz zapewnień odnośnie do wykładni ustawy Andory oraz zapewniły, że przepisy z zakresu ochrony danych w Państwie Izrael są wprowadzane w życie zgodnie z taką wykładnią. Niniejsza decyzja uwzględnia te wyjaśnienia oraz zapewnienia i dlatego jest od nich uzależniona.

(12) Państwo Izrael należy zatem uznać za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o którym mowa w dyrektywie 95/46/WE, w odniesieniu do zautomatyzowanego międzynarodowego przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Państwa Izrael, a także w odniesieniu do operacji niezautomatyzowanego przekazywania danych, w przypadku gdy dane te podlegają dalszemu automatycznemu przetwarzaniu w Państwie Izrael. Jednak międzynarodowe przekazywanie danych osobowych z UE do Państwa Izrael, jeśli samo przekazywanie, jak również późniejsze przetwarzanie danych, odbywa się wyłącznie za pomocą niezautomatyzowanych środków, nie powinno być objęte niniejszą decyzją.

(13) Z myślą o przejrzystości i do celów zabezpieczenia zdolności właściwych organów w państwach członkowskich do zagwarantowania osobom fizycznym ochrony w zakresie przetwarzania ich danych osobowych konieczne jest określenie wyjątkowych okoliczności, w których uzasadnione może być zawieszenie przepływu określonych danych, niezależnie od uznania poziomu ochrony za odpowiedni.

(14) Odpowiedni poziom ochrony, o której mowa w niniejszej decyzji, odnosi się do Państwa Izrael zdefiniowanego zgodnie z prawem międzynarodowym. Dalsze przekazywanie danych odbiorcom znajdującym się poza terytorium Państwa Izrael, zdefiniowanego zgodnie z prawem międzynarodowym, należy uznać za przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

(15) Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE, wydała pozytywną opinię na temat poziomu odpowiedniej ochrony danych osobowych w związku z zautomatyzowanym międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych z UE lub operacjami niezautomatyzowanego przekazywania danych, w przypadku gdy dane te podlegają dalszemu automatycznemu przetwarzaniu w Państwie Izrael. W swojej pozytywnej opinii grupa robocza zachęciła władze Państwa Izrael do przyjęcia dalszych przepisów, które rozszerzą zakres stosowania prawodawstwa Państwa Izrael na manualne bazy danych, wyraźnie uznają stosowanie zasady proporcjonalności do przetwarzania danych osobowych w sektorze prywatnym oraz według których wykładnia wyjątków w międzynarodowym przekazywaniu danych będzie zgodna z kryteriami określonymi w jej dokumencie roboczym dotyczącym wspólnej wykładni art. 26 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE (2). Opinia ta została uwzględniona podczas opracowywania niniejszej decyzji (3).

(16) Komitet ustanowiony na mocy art. 31 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE nie przedstawił opinii w terminie określonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Na potrzeby art. 25 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Państwo Izrael uznaje się za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej w związku z automatycznym międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych z Unii Europejskiej, lub, jeśli operacje przekazywania nie są zautomatyzowane, są one przedmiotem dalszego zautomatyzowanego przetwarzania w Państwie Izrael.

2. Właściwym organem nadzoru w Państwie Izrael w dziedzinie stosowania prawnych norm ochrony danych w tym państwie jest Izraelski Urząd ds. Prawa, Informacji i Technologii (ILITA), o którym mowa w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1. Niniejsza decyzja dotyczy jedynie odpowiedniej ochrony zapewnionej w Państwie Izrael zdefiniowanym zgodnie z prawem międzynarodowym w celu spełnienia wymogów art. 25 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE i nie ma wpływu na pozostałe warunki lub ograniczenia wykonujące pozostałe przepisy tej dyrektywy, które odnoszą się do przetwarzania danych osobowych w państwach członkowskich.

2. Niniejsza decyzja ma zastosowanie zgodnie z prawem międzynarodowym. Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego nie stanowi ona uszczerbku dla statusu Wzgórz Golan, Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu, wraz ze Wschodnią Jerozolimą.

Artykuł 3

1. Bez uszczerbku dla ich kompetencji do podejmowania działań zmierzających do zagwarantowania zgodności z przepisami krajowymi przyjętymi zgodnie z przepisami innymi niż zawarte w art. 25 dyrektywy 95/46/WE właściwe władze w państwach członkowskich mogą wykorzystać swoje kompetencje i zawiesić przepływ danych do ich odbiorców w Państwie Izrael w celu ochrony osób prywatnych przy przetwarzaniu ich danych osobowych, w przypadku gdy:

a) właściwy organ izraelski ustalił, że odbiorca narusza obowiązujące normy ochrony; lub

b) istnieje duże prawdopodobieństwo, że normy ochrony są naruszane; istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że właściwy organ Państwa Izrael nie podejmuje lub nie podejmie w odpowiednim terminie właściwych kroków zmierzających do rozstrzygnięcia danej sprawy; dalsze przekazywanie danych spowodowałoby bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody podmiotom danych, a właściwe organy w państwie członkowskim podjęły odpowiednie w tych okolicznościach czynności w celu dostarczenia stronie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w Państwie Izrael powiadomienia o powyższym oraz umożliwienia jej udzielenia odpowiedzi.

2. Zawieszenie przepływu danych ustaje z chwilą, gdy zagwarantowane zostanie przestrzeganie norm ochrony, a właściwy organ w zainteresowanym państwie członkowskim zostanie o tym powiadomiony.

Artykuł 4

1. Państwa członkowskie bezzwłocznie zawiadamiają Komisję o przyjęciu środków na podstawie art. 3.

2. Państwa członkowskie oraz Komisja powiadamiają się wzajemnie o przypadkach, gdy działania organów odpowiedzialnych za zapewnianie zgodności z normami ochrony w Państwie Izrael nie gwarantują takiej zgodności.

3. Jeśli informacje zebrane na mocy art. 3 i na mocy ust. 1 i 2 niniejszego artykułu potwierdzają, że jakikolwiek organ odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z normami ochrony w Państwie Izrael nie pełni skutecznie swojej roli, Komisja powiadamia o tym właściwy organ Państwa Izrael i, w razie potrzeby, przedstawia projekt środków zgodnie z procedurą określoną w art. 31 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE w celu uchylenia lub zawieszenia niniejszej decyzji lub ograniczenia jej zakresu stosowania.

Artykuł 5

Komisja monitoruje wprowadzanie w życie niniejszej decyzji i przekazuje wszelkie stosowne ustalenia komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 31 dyrektywy 95/46/WE, w tym także wszelkie dowody, które mogłyby podważać założenie zawarte w art. 1 niniejszej decyzji, że ochrona danych w Państwie Izrael jest odpowiednia w rozumieniu art. 25 dyrektywy 95/46/WE, oraz które mogą wskazywać, że niniejsza decyzja jest wykonywana w sposób dyskryminacyjny. W szczególności Komisja monitoruje przetwarzanie danych osobowych w manualnych bazach danych.

Artykuł 6

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia jej notyfikacji.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r.
Zał. 1.

ZAŁĄCZNIK

Właściwy organ nadzoru w Państwie Izrael, o którym mowa w art. 1 ust. 2 niniejszej decyzji:
The Israeli Law, Information and Technology Authority
The Government Campus 9th floor
125 Begin Rd.
Tel Aviv
Izrael

Adres pocztowy:
P.O. Box 7360
Tel Aviv, 61072
Tel. +972-3-7634050 begin_of_the_skype_highlighting +972-3-7634050 end_of_the_skype_highlighting 
Faks +972-2-6467064
E-mail: ILITA@justice.gov.il

Adres strony internetowej: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm  
Za: http://narzedzia.infor.pl/akt/ostatnio_ ... 61_ue.html

xxxxxxxxxxxxxx
Ciekawe, dlaczego Bruksela tak troszczy się o ochronę danych osobowych jewropejskiego bydła roboczego, że zmagazynuje je w Izraelu. W mającym się odbyć niedługo spisie powszechnym Goje zostaną „prześwietleni” na wylot i ze szczegółami. Une będą wiedzieć o nas wszystko.
Po co im to?


http://lubczasopismo.salon24.pl/nieucze ... powszechny

Jak widać, w Unii Jewropejskiej są równi i równiejsi…Jedni wiedzą o innych wszystko. A ci inni nawet nie wiedzą, kto i po co i gdzie ich dane przegląda i przechowuje.

Poliszynel

Więcej informacji w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~jaś
15-04-2011 / 20:07
taki ze spisu nie może zadawać żadnych pytań. zresztą i tak na wszystko odpowiem nie wiem :P chuj z ue.
~Bogdan2O
08-04-2011 / 13:39
Jak myślicie, jakie pytania ma prawo zadać nam komisarz spisowy? Bo może zadawać takie jakie mu ślina na język przyniesie. A dlaczego by nie? Przecież pytania są otoczone tajemnicą. Po co? Dlaczego? Czy to nie budzi żadnych pytań?
~wielki sad
03-04-2011 / 17:43
jasne na wokandzie drgafki. POzwoliliście by rządził analfabeta to POzwolicie na pełną inwigilacje. Jak nie to " nagroda " czeka. hi hi hi
~do parszywej
03-04-2011 / 11:16
BiÓrwo, naucz się pisać i czytać.A o pełnej inwigilacji to sobie pomarz. Jedynie rządowi menele są pod obstrzałem. A my robimy to co chcemy.
~parszywa biÓrwa
03-04-2011 / 09:58
teraz nawet mysz się nie prześliźnie . Mamy Was. Pełna inwigilacja wszystko o Was wiemy a Wy o nas Top secret. I o to chodzi na wieki wiekUw. Jeszcze tylko z FB i YT sobie POradzimy i jest OK.