Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
1 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 25-06-2013

Huzia na Janka, czyli jak zadręczyć pokrzywdzonego sztygara Jączka... Rebeliantka


Boli mnie wtórna wiktymizacja ludzi, którzy nie mogą dojść w państwie polskim sprawiedliwości. To nierzadki przypadek, że za krytykę działania funkcjonariuszy publicznych są drastyczne i upokarzające kary.

Dwukrotnie już pisałam o sztygarze Janie Jączku (tutaj i tutaj). Pierwszy tekst opisywał, jak bankowcy Getin Banku wspólnie z maklerami DM IDM SA wykreowali - rażąco łamiąc prawo bankowe - sztuczny popyt na akcje firmy deweloperskiej LC Corp SA, co spowodowało znaczące zawyżenie ceny emisyjnej akcji w stosunku do rzeczywistej ich wartości, a w konsekwencji to, że inwestorzy detaliczni tracili oszczędności życia i nierzadko popadali w niespłacalne długi z powodu zaciągnięcia kredytów na zakup drakońsko przeszacowanych akcji (kosztują one dzisiaj około 1,50 zł przy cenie emisyjnej w dniu 29 czerwca 2007 roku – 6,50 zł). W drugim tekście przedstawiłam, jak jeden z wprowadzonych w błąd inwestorów, sztygar Jan Jączek, który od kilku lat bezskutecznie zabiegał o rzetelne śledztwo w powyższej sprawie i zarzucał prokuratorom i niektórym sędziom brak rzetelności przy badaniu powyższej sprawy, został w drastycznych okolicznościach zatrzymany w dniu 12 czerwca 2012 r. i przewieziony do katowickiej komendy policji w celu postawienia mu zarzutów zniesławienia funkcjonariuszy publicznych.

Persyflażowe wyjaśnienia Prokuratury Rejonowej Katowice Północ
W dniu 12 czerwca 2013 r. nie udało mi się uzyskać bliższych informacji na temat śledztwa prowadzonego  przeciwko Janowi Jączkowi. Zapytałam zatem Prokurator Rejonową z Prokuratury Rejonowej Katowice Północ nadzorującej policyjne śledztwo - Urszulę Noras-Cemę - o następujące okoliczności sprawy 1 Ds. 88/13:
 • Kto wniósł o ściganie pana Jana Jączka na podstawie art. Art. 212 par. 1 kk? Jeśli jest to funkcjonariusz publiczny, to z jakich powodów nie wniósł oskarżenia prywatnego, a prokuratura działa na podstawie art. 60 kpk? Jaki jest interes społeczny ścigania przez prokuraturę w tej sprawie? 
 • Kto wydał nakaz zatrzymania pana Jana Jączka w dniu 12 czerwca 2013 roku, skoro – jak podaje J. Jączek - był on wzywany na dzień 10 lub 11 czerwca, a w dniu 11 czerwca 2013 roku wniósł o przydzielenie mu adwokata z urzędu, co powinno skutkować odroczeniem wezwania? 
 • Z jakich powodów zastosowano nieproporcjonalne środki podczas zatrzymania pana Jana Jączka w dniu 12 czerwca 2013 roku – 5 policjantów zatrzymujących go na terenie Sądu? 
 • Czy jest zgodne z prawem, że niniejsze postępowanie odbywa się pod nadzorem prokurator Małgorzaty Kaczmarczyk-Suchan,  której Jan Jączek zarzucał wcześniej  brak obiektywizmu i celową przewlekłość w sprawach wiążących się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez bankowców z Getin Banku i inne osoby, w tym sędziów i prokuratorów, na szkodę nabywców akcji LC Corp SA i złożył zawiadomienie o przestępstwie poplecznictwa ze strony tej prokurator? 
Dopiero po tygodniu otrzymałam następujące wyjaśnienia:
Jestem wstrząśnięta. Składa się na to kilka powodów.
Fikcja równości obywateli wobec prawa
Art. 212 kk stanowi:
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości,
które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania
potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków
masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę
na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny
cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
A zatem § 4. Art. 212 kk jasno stanowi, że co do zasady ściganie zniesławienia odbywa się w formie oskarżenia prywatnego. Jak zawsze jest jednak wyjątek od zasady. Mówi o nim art. 60 kpk. Jego stosowanie jest wyjaśniane w literaturze następująco:
 „…na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Kodeks postępowania karnego nie przewiduje jednak legalnej definicji interesu społecznego. Co zatem należy rozumieć przez to pojęcie? Można określić, że jest to taka sytuacja, kiedy sprawca przestępstwa narusza nie tylko interes pokrzywdzonego, ale także interes ogółu, społeczeństwa. Oceniając, czy doszło do naruszenia interesu społecznego, należy wziąć pod uwagę m.in.: 1) sposób popełnienia przestępstwa i jego okoliczności (np. agresywne, wulgarne zachowanie się sprawcy wobec pokrzywdzonego i otoczenia, popełnienie czynu publicznie, w tym na oczach dzieci, z zemsty, w celu poniżenia pokrzywdzonego), 2) osobę pokrzywdzonego (np. osoba nieporadna, kaleka, schorowana, w wieku starczym, zależna od sprawcy), 3) osobę sprawcy przestępstwa (np. wielokrotny recydywista, współdziałający w grupie przestępczej)” /za: . Zbigniew Banasiak „Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie prywatnoskargowym w praktyce policyjnej” Prokuratura i Prawo” 7-8, 2010/.
Prokurator Generalny A. Seremet 29 października 2012 r.  wydał wytyczne, które „mają ujednolicić praktykę, usunąć pojawiające się w niej nieprawidłowości oraz uwzględniać w postępowaniu karnym prawnie chroniony interes pokrzywdzonego, a także realizować obowiązek strzeżenia praworządności”. Brzmią one następująco:
Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie udziału prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe.
Każdy prokurator oceniając, czy interes społeczny wymaga objęcia ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:
 • okoliczności odnoszące się do osoby pokrzywdzonego, w tym zwłaszcza jego zdolność do realizacji uprawnień w zakresie oskarżenia prywatnego, uwzględniając w szczególności nieporadność z uwagi na wiek, chorobę, kalectwo, zależność od sprawcy i szczególnie trudną sytuację życiową;
 • okoliczności odnoszące się do strony podmiotowej (szczególna złośliwość) i przedmiotowej czynu (działanie w miejscu publicznym, poważny rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa) oraz charakteryzujące sprawcę (jego właściwości i warunki osobiste);
 • *konieczność kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa i poczucia, że organy państwowe stanowczo reagują na drastyczne przypadki łamania prawa. Okoliczności te nie muszą występować łącznie.
Ponadto objęcie czynu ściganiem z urzędu uzasadniają również obiektywne trudności w ustaleniu przez pokrzywdzonego niezbędnych danych osobowych sprawcy przestępstwa, zwłaszcza jeśli przestępstwo popełniono za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Wówczas po ujawnieniu personaliów sprawcy umożliwiających pokrzywdzonemu wniesienie prywatnego aktu oskarżenia prokurator dokonuje ponownej oceny istnienia interesu społecznego w ściganiu czynu z urzędu.

Jak się zdaje, powyższe zasady pozwalają prokuraturze ścigać z urzędu każdego, kogo prokuratorzy „uznaniowo” uznają za popełniającego czyny spełniające ww „kryteria” podmiotowe i przedmiotowe. To furtka pozwalająca w szczególności ścigać za czyny domniemanego zniesławiania funkcjonariuszy publicznych.
Analizując wytyczne prokuratora Seremeta w związku z objęciem z urzędu ściganiem Jana Jączka, warto zauważyć, że nie zachodzą w tym przypadku okoliczności odnoszące się do osoby pokrzywdzonego, gdyż z całą pewnością sędzia mający ten status nie jest „nieporadny z uwagi na wiek, chorobę, kalectwo, zależność od sprawcy lub szczególnie trudną sytuację życiową”. Trudno też mówić o okolicznościach odnoszących się do strony podmiotowej czynu i osoby sprawcy. Jan Jączek jest praworządnym obywatelem, nie działa złośliwie, ani z niskich pobudek. Od 2008 roku bezskutecznie zabiega o przeprowadzenie rzetelnego śledztwa dotyczącego kredytowania zakupu akcji LC Corp SA  przez Getin Bank SA, na skutek którego inwestorzy detaliczni zostali rażąco wprowadzeni w błąd co do wartości inwestycji i zaciągnęli duże kredyty na zakup akcji, udzielone im niezgodnie z prawem bankowym, na skutek czego ponieśli niepowetowane szkody. Organa państwa uchylają się od wyjaśnienia tej bulwersującej sprawy. Powoduje to u pana Jączka coraz większe poczucie krzywdy, zniecierpliwienie i ostrą krytykę pod adresem funkcjonariuszy publicznych, w tym prokuratorów i sędziów. Czy takie zachowania powinny być ścigane na podstawie kodeksu karnego, a sam Jączek traktowany jak jakiś bandyta, wyprowadzany z sądu w celu pospiesznego postawienia mu zarzutów w asyście 5 funkcjonariuszy? Nie wydaje się to zasadne.
Dlaczego chcą ukarać Jana Jączka dwa razy za ten sam czyn?
W świetle wytycznych Prokuratora Generalnego Seremeta prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach miał formalne uprawnienie do zawiadomienia o czynie, który w jego ocenie był zniesławieniem sędziego podlegającego mu służbowo. Czy było to słuszne? Opinia  publiczna zgłasza w tym zakresie rozliczne wątpliwości.
Przede wszystkim, Jan Jączek czynił sędziemu Waldemarowi Szmidtowi zarzuty o charakterze merytorycznym. Podnosił, że „sędzia ten wspólnie z innymi sędziami wydał w dniu 20 października 2010 r. Postanowienie sygn. akt II S 56/10, stwierdzające, że okres dwudziestu miesięcy bezczynności i zaniechań prokuratury w sprawie Getin Banku nie jest przewlekłością postępowania prokuratorskiego, co jest sprzeczne z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, utrwalonym orzecznictwem sądów krajowych i zasadami prawidłowego rozumowania”. Podnosił też zarzuty dotyczące ponownego orzekania przez sędziego W. Szmidta w sprawie kolejnej skargi, dotyczącej  przewlekłości postępowania prokuratury, rozpatrywanej podczas posiedzenia w dniu 22 sierpnia 2012 r.
W dniu tym doszło na sali sądowej do kolejnych kontrowersji między Janem Jączkiem i towarzyszącą mu publicznością a sędzią Szmidtem w związku z tym, iż sędzia zarządził, iż rozpatrywanie skargi winno być dokonywane niejawnie.
W związku z emocjonalną atmosferą na sali Jan Jączek został ukarany karą porządkową w wysokości 500 zł. Karę tą podtrzymał Sąd Najwyższy Postanowieniem z dnia 21.11.2012. sygn. akt IV KZ 58/12. 
Czy jest zatem potrzeba karania Jana Jączka za ten sam czyn po raz drugi? W końcu to przecież sam pokrzywdzony skład orzekający, w obronie którego występuje prokuratura, ukarał już Jana Jączka za naruszenie powagi Sądu. Sąd ten w składzie 3-osobowym, ani nie sięgnął do bardziej dolegliwych kar, możliwych na gruncie Prawa o ustroju sądów powszechnych, ani też sam nie domagał się ścigania Jana Jączka na podstawie artykułu 212 kk.
Z jakich powodów zatem ma miejsce to ściganie karne? Nie jest to zrozumiałe.
Łamanie praw obywatelskich Jana Jączka przez Policję i Prokuraturę
Postępowanie karne przeciwko Janowi Jączkowi toczy się z nadzwyczajnym pośpiechem, specyficzną gorliwością i łamaniem jego praw obywatelskich.
Być może znaczenie ma tutaj fakt, iż zawiadomienie złożył sam prezes sądu apelacyjnego, a więc sędzia o najwyższym autorytecie formalnym na obszarze apelacji śląskiej. Być może prokuratorzy i policjanci chcą się – w związku tym - specjalnie „wykazać” w tej sprawie.
Bo jak inaczej wytłumaczyć takie np. okoliczności?
 • Postępowanie toczy się bez rozpatrzenia wniosku Jana Jączka o przydzielenie mu adwokata z urzędu.
 • Zawiadomienia o czynnościach procesowych przesyłane są J. Jączkowi bez zachowania odpowiednich terminów, nieomal z „dnia na dzień”, wbrew procedurze karnej.
 • Już na następny dzień, gdy J. Jączek nie zgłosił się na Policję, składając jednocześnie usprawiedliwienie i wniosek o przydzielenie mu adwokata z urzędu, do dzisiaj nie rozpatrzony, Prokuratura wydała Postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na Komendę Policji. Zatrzymanie to zrealizowano na terenie Sądu w drastyczny sposób (5 policjantów wyprowadzających Jączka do radiowozu na oczach zgromadzonych, przypadkowych osób). Szkoda, że równie szybko i stanowczo Policja i Prokuratura nie działają w celu wyjaśnienia okoliczności niezgodnego z prawem bankowym kredytowania zakupu akcji LC Corp SA przez Getin Bank SA.
 • Stawianie zarzutów J. Jączkowi – wg jego sprawozdania – było realizowane przez policjanta mł. asp. Konrada Manieckiego w sposób niewłaściwy. Jak pisze J. Jączek w zażaleniu na zatrzymanie„Konrad Maniecki prowokował mnie do niewłaściwego zachowania, przez wiele godzin znęcał się nade mną psychicznie, zarzucając mi, m.in. że go pobiję. W związku z ciągłymi intrygami skorumpowanego policjanta Konrada Manieckiego wobec mojej osoby zmuszony  byłem prosić o kontakt z jego przełożonym”.
 • Nadto mł. asp. Konrad Maniecki wezwał Jana Jączka już na dzień 25 czerwca w celu końcowego zaznajomienia go z aktami postępowania przygotowawczego.
Taki sposób prowadzenia tego postępowania to zwyczajna hucpa. Nie zgadzam się na to, aby prawa do obrony osoby, wobec której zarzuty z art. 212 kk są wielce kontrowersyjne, były tak arogancko łamane.
Jan Jączek nie jest już w stanie samodzielnie bronić swoich interesów - fikcja pomocy prawnej z urzędu
W piątek 21 czerwca obserwowałam w Sądzie Okręgowym w Katowicach przebieg rozprawy o zapłatę z powództwa Jana Jączka przeciwko Getin Bankowi sygn. akt II C 718/12. Rozprawie przewodniczyła sędzia Joanna Kozera.
Gdy wchodziłam do Sądu przed godz. 9, po korytarzach poruszały się już liczne zastępy umundurowanych funkcjonariuszy. Gdy przechodziłam obok jednego z nich na parterze, usłyszałam, że muszą obstawić jeszcze jedno z wejść, „bo nie wiadomo, co ta banda wymyśli". Kolejną grupę (ok. 7-8  policjantów lub ochroniarzy) spotkałam pod salą sądową na drugim piętrze. Poinformowali oni, że do sali rozpraw może wejść tylko 10 osób, gdyż tak zarządziła sędzia przewodnicząca.
Po wejściu na salę, powód Jan Jączek zwrócił się do Sędzi z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego ograniczane są jego prawa do jawności postępowania. Sędzia zasłoniła się dbałością o komfort na Sali rozpraw, gdyż z powodu wysokiej temperatury przy dużej liczbie obserwatorów może być duszno.
Podczas rozprawy zwracały uwagę następujące fakty:
 • Sędzia odmówiła powodowi przydziału pełnomocnika z urzędu, gdyż „powód bardzo dobrze sobie radzi w procesie i nie potrzebuje pomocy prawnej”.
 • Sędzia odmówiła przesłuchania nowych świadków w procesie, w tym pracowników Domu Maklerskiego IDM SA.
 • Radca prawny reprezentujący pozwany Getin Noble Bank SA poinformował, że z tego, co jest mu wiadomo, Zarząd Getin Banku nie jest zainteresowany zawarciem ugody z Janem Jączkiem.
 • Sędzia Przewodnicząca nie reagowała, gdy prawnik Pozwanego Getin Banku krzyczał na Sali rozpraw na Jana Jączka podczas zadawania mu pytania.
 • Sędzia – jak się zdaje – nie miała zamiaru dopuścić kluczowego dowodu z Protokołu z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez Komisję z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego z datą 20 grudnia 2008 r.
Rozprawa zakończyła się złożeniem przez Jana Jączka wniosku o wyłączenie sędzi przewodniczącej rozprawie.
Rozprawę obserwowali m.in. dziennikarze „Faktu”.
Moim zdaniem, Jan Jączek koniecznie potrzebuje pomocy prawnej podczas tego procesu. Jest potwornie zmęczony psychicznie i wyczerpany fizycznie ciężkimi przeżyciami w ciągu ostatnich lat. Nie jest już w stanie wystarczająco dobrze zadbać o swoje interesy, podczas gdy naprzeciwko siebie ma profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego Bank, którego akcjonariuszem większościowym jest Leszek Czarnecki, czwarty na liście najbogatszych ludzi w Polsce.

Prowadzone wobec Jana Jączka w ostatnich dniach postępowanie karne, z drastycznym łamaniem przez organa ścigania jego podstawowych praw do obrony, dodatkowo pogarsza możliwości obrony jego praw jako powoda w postępowaniu cywilnym przeciwko Getin Bankowi.

Nie podoba mi się to.  Przed chwilą otrzymałam dobrą wiadomość. W dniu 20.06.2013 poseł PiS Grzegorz Tobiszowski wniósł interpelację poselską o zbadanie akt sprawy 1 Ds 88/13 Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ.

NOWY EKRAN REBELIANTKA

Więcej:

KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Ryszard Kalisz  Poseł na Sejm RP  Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - czy spełni obowiązki do których został wybrany i nagłośni oszustwa Getin Banku SA ?
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku
Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA
SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ŁAMALI PRAWO nie tylko w sprawie parabanków typu amber gold czy geting banku ! Michał Ziębiński   
Zapraszamy 22.08.2012r. (środa) godz. 9 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, przy Al. Korfantego 117 odbędzie się rozpoznanie „Skargi Jana Jączka na bezczynność prokuratury w sprawie oszustw parabanku zwanego Getinbankiem...
Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~helenka
08-07-2013 / 18:39
Nie jestem Helenką Fleshar. Nie wiem również kim Ty jesteś, że atakujesz ludzi, którzy zwalczają zło i pomagają pokrzywdzonym w walce o podstawowe prawa Człowieka. Nadto nie wiem i nie chcę wiedzieć w jakim działasz układzie, że atakujesz "Rebeliantkę". Brzydzę się takich ludzi... .
~Nie trzeba
30-06-2013 / 01:28
Pani Helenka Fleshar może? To polskie nazwisko jest? Imię zawsze piszemy z dużej litery, naucz się pisać polko*. Ona ma podwójną moralność suka. Nie broń jej, bo okażesz się taką samą jak ona. To prywatne urazy do niej, mające niewiele wspólnego z jej pomocą i szczególnie dla znanych żydów.
~helenka
29-06-2013 / 19:52
Atakowanie Rebeliantki za pomoc osobom pokrzywdzonym przez nieludzkie postępowanie funkcjonariuszy, jest wredne i posiada patologiczne skutki. Pamiętaj, że jako poplecznik tego układu, możesz paś jego ofiarą !!!
~zenon
27-06-2013 / 13:23
trzymaj sie Jączek. Juz niedlugo pognamy te komunistyczne swinie nazywajace sie sedziami i traktujace sądy jak wlasne folwarki
~Burex SA
26-06-2013 / 11:06
Ooo właśnie... ta pani miała głodówkę uprawiać!! Czyżby była aż tak uzależniona od jedzenia, a na co swego czasu wskazywał pan Goczyński?
~prawda cię wyzwoli
25-06-2013 / 17:26
A kiedy będzie głodówka, z takim szumem zapowiadana przez Ciebie Rebeliantko? Nieładnie rzucać słowa na wiatr...