Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

JÓZEF BIZON DYBY NARODU POLSKIEGO KAJDANY DLA POLSKI

15 rocznica zakuwania w dyby Narodu Polskiego i Polski - Józef Bizoń.

16 grudnia 2006r. minęła 15 rocznica sporządzenia w Brukseli zdradzieckiego dla Polski Narodu Polskiego Układu Europejskiego.

Na bazie tego Układu Europejskiego z dnia 16.12.1991r. sporządzonego w Brukseli oraz w oparciu o Konstytucję RP z dnia 02.04.1997r. tworzono mechanizmy prawne, organizacyjne, instytucjonalne dyktatu obcych sił nad Narodem Polskim i Polską. Stan ten nazwano odzyskaniem wolności, suwerenności i niepodległości przez Polskę. Dokonano niebywałego oszustwa w dziejach – niewolę nazwano wolnością, a ogół ludzi pod wpływem propagandy w to uwierzyło, a co więcej ogłupiały lud wznosi błaganie ... „ ... Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”. Zrujnowanie Państwa Polskiego we wszystkich możliwych obszarach, grabież majątku narodowego, obezwładnienie sił witalnych Narodu Polskiego nazwano procesem dostosowawczym do wymogów Unii Europejskiej.

Na kolejnych schematach (rys. 1 do rys. 4) przedstawiono zbudowane mechanizmy od 16.12.1991r. do roku 2002. Te przedstawione mechanizmy zakuwania Narodu Polskiego w dyby są cały czas rozwijane i udoskonalane. Nastąpiła aneksja Polski przez UE. Na przedstawionych rysunkach warto zwrócić uwagę na to jak chytrze – przy pomocy mechanizmów finansowych - wmontowane samorządy terytorialne wszystkich szczebli w proces wgniatania Polski w UE. Z całą jaskrawością ujawniło się to podczas ostatniej kampanii wyborczej – będą „góry” pieniędzy z UE, co w efekcie przełożyło się na dalszą ogłupiającą Polaków propagandę za UE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem uzmysłowienia sobie skutków tego Układu i przypomnienia sobie zapewnień propagandowych (w tym i posłów) o ochronie interesu Polski przytaczam tylko niektóre wybrane interpretacje przepisów tego Układu z piśmiennictwa prawniczego z tamtego okresu czasu.

- Lichorowicz A. artykuł P Rejent 1994/6/24 - t.4

Nabywanie nieruchomości położonych na terenie Polski przez cudzoziemców z obszaru Unii Europejskiej w świetle układu stowarzyszeniowego.

Zasada równouprawnienia, zawarta w art. 44 ust. 1, II układu [Europejskiego z 1991 r.], stosuje się do wszystkich przedsiębiorstw już raz założonych przez podmioty EWG na terenie Polski bez względu na moment założenia, a w szczególności bez względu na to, czy założone one zostały przed czy po wejściu w życie układu stowarzyszeniowego. [...]

- Skrzydło-Tefelska E. Skubisz R. artykuł P Re-jent 1994/10/43 - t.2

Skuteczność wewnętrzna prawa międzynarodowego. Układ Europejski a wybrane kwestie spółek z udziałem podmiotów zagranicznych.

Przepis art. 44 ust. 1 pkt (I) w zw. z zał. XIIa [Układu Europejskiego z 1991 r.] wyłącza stosowanie art. 6 ust. 1 lit. b) ustawy z 1991 r. [o spółkach z udziałem zagranicznym] do przynależnych Wspólnot; nie jest już od dnia 1 lutego 1994 r. wymagana zgoda właściwego ministra na nabycie lub objęcie akcji (udziałów) przez podmiot ze Wspólnot w istniejącej spółce, która prowadzi działalność w dziedzinach wymagających zezwolenia albo koncesji na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli jest to dziedzina objęta zał. XIIa.

- Kacprzak M. artykuł P Rzeczposp. 1998/4/27 Zmia-ny, które trzeba dostrzec i stosować.

Z dniem wejścia w życie nowej konstytucji art. 44 ust. 7 układu europejskiego, zezwalający przedsiębiorstwom Wspólnoty założonym w Polsce na nabywanie nieruchomości, powinien być bezpośrednio stosowany i ma pierwszeństwo przed unormowaniami zawartymi w ustawie. Tym samym przedsiębiorstwa Wspólnoty założone na teryto-rium Polski mogą lege artis nabywać nieruchomości położone w Polsce bez potrzeby uprzedniego uzyskania zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jedyne ograniczenie sprowadza się do tego, że takie nabycie nieruchomości musi być bezpośrednio konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej, dla której zostało założone przedsiębiorstwo.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecnie obcy już jawnie panoszą się w naszych granicach. Młode pokolenie Polaków faktycznie wypędzane jest ze swej Ojczyzny, bo w Polsce nie ma dla niego pracy. W zastraszającym tempie powiększa się obszar nędzy.

Polska tonie, idzie na zatracenie, a my wciąż śpiewamyOjczyznę wolną pobłogosław Panie.” – Czy przyjdzie opamiętanie??? Czy przestaniemy drwić z Pana Boga i samych siebie? Czas z tym skończyć!

Niech od Bałtyku do Tatr rozlegnie się Polskiego Narodu błaganie:

Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!

Boguchwała, A.D. 18.12.2006r. Mgr inż. Józef Bizoń

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.