Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-03-2019

Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o podjęcie interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawie afery finansowej Getin Bank SA 

Szanowny Pan Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Wniosek pokrzywdzonego o podjęcie interwencji do Rzecznika Praw Obywatelskich

I. Na podstawie art. 304 § 1 KPK w związku z art. 10 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1648)

zawiadamiam, że w czerwcu 2007 r., (gdy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym był Zbigniew Ziobro, a Szefem ABW był Bogdan Święczkowski, obecnie Prokurator Krajowy, itd.)

ZOSTAŁEM OSZUKANY W AFERZE FINANSOWEJ przez przedstawicieli Getin Banku SA za przyzwoleniem i przy poplecznictwie funkcjonariuszy publicznych , m.in. Generalnego

Inspektoratu Nadzoru Bankowego (obecnie KNF), prokuratury i innych służb. DO DZIŚ NIE MOGĘ odzyskać pieniędzy znacznej wartości zagrabionych mi w tej aferze finansowej. Mechanizm oszustwa przedstawiony jest w zapytaniu poselskim nr 2396 – patrz: załącznik nr 1 – złożonym przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego do Ministra Sprawiedliwości RP, a także w załącznik nr 2 – w Gazecie Finansowej „Złapani przez Getin Bank”.

Przez ponad DZIESIĘĆ LAT PAŃSTWO POLSKIE NIE ZAPEWNIŁO MI skutecznego śledztwa ani rzetelnego procesu, co jest rażącym złamaniem wszelkich przepisów i zasad obowiązujących w cywilizowanym świecie. Przeciwnie grupa skorumpowanych prokuratorów i sędziów, WYKORZYSTUJĄC PEŁNIONY URZĄD doprowadziła BEZPRAWNIE do zadłużenia mojej matki śp. Michaliny Jączek wobec Getin Banku SA, na kwotę 40 MILIONÓW PLN, co bezpośrednio Ją doprowadziło do ogromnego bólu, cierpienia, udaru mózgu a następnie śmierci.

Mnie natomiast skorumpowani funkcjonariusze BEZPRAWNIE SKLONOWALI PONAD STO SPRAW PROKURATORSKICH i SĄDOWYCH, z których treści niepodważalnie wynika, że w sposób haniebny, podły i nieludzki łamali prawo, by BEZPRAWNIE UKRYWAĆ AFERĘ i uniemożliwiać spadkobiercy kombatanta śp. Michaliny Jączek odzyskanie zagrabionych w aferze finansowej pieniędzy znacznej wartości. Nadto byłem wielokrotnie szykanowany, a nawet próbowano POZBAWIĆ MNIE ŻYCIA. Wszystkie śledztwa były prowadzone DLA POZORU, W SPOSÓB RAŻĄCO SPRZECZNY Z PRAWEM i ROZUMEM i zostały bezprawnie umorzone.

Dowód: akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018 oraz ponad STO INNYCH AKT prokuratorskich sklonowanych mi przez MAFIĘ PROKURATORSKĄ.

II. Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej składam skargę na zaniechania i bezprawne działania Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP Zbigniewa Ziobro i skargę na podległych mu funkcjonariuszy, którym zarzucam:

1. UKRYWANIE AFERY FINANSOWEJ na kwotę ponad MILIARDA PLN, która miała miejsce w czerwcu 2007 r. (gdy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym był Zbigniew Ziobro, Szefem ABW był Bogdan Święczkowski, obecnie Prokurator Krajowy, itd.), a której głównym beneficjentem był miliarder Leszek Czarnecki, właściciel Getin Banku SA (obecnie Getin Noble Banku SA).

2. CHRONIENIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DYSCYPLINARNĄ i KARNĄ, skorumpowanych i pozbawionych cech ludzkich prokuratorów, którzy przez ponad DZIESIĘĆ LAT BEZPRAWNIE wykorzystują pełniony urząd prokuratora do UKRYWANIA AFERY FINANSOWEJ na kwotę ponad MILIARDA PLN, a nadto do chronienia skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych biorących udział w tym przestępczym procederze.

3. Brak rzetelnej odpowiedzi na INTERWENCJE POSELSKIE I SENATORSKIE złożone do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w tej sprawie.

Przykład braku rzetelności i wiarygodności: „odpowiedzi” na zapytanie poselskie nr 2396 – patrz: załącznik nr 1 – udzielił zastępca PG Krzysztof Sierak, który od WIELU LAT UKRYWA AFERĘ FINANSOWĄ, o czym zawiadamiałem ministra Ziobro, jak również o tym, że prokurator Krzysztof Sierak (będąc szeregowym prokuratorem) bezprawnie umorzył śledztwo w sprawie zabójstwa Huberta Mojsiejew.

3A. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził BRAK SKUTECZNEGO ŚLEDZTWA i nakazał Polsce zapłacić odszkodowanie matce Huberta Mojsiejew. Natomiast Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zapewnił awans i za pieniądze publiczne „wielkie koryto” prokuratorowi Krzysztofowi Sierakowi.

3B. Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak (pozostaje bardzo wdzięczny) za „koryto” i na zapytanie poselskie nr 2396 – patrz: załącznik nr 1 – udzielił odpowiedzi Posłom na Sejm RP dopuszczając się MANIPULACJI, a także zastosował praktyki administracyjne sprzeczne z prawem, co jednoznacznie wynika z treści „odpowiedzi”. 
Dowód:
odpowiedź Zastępcy Prokuratora Generalnego Krzysztofa Sieraka z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Natomiast stan faktyczny jest zupełnie inny, powoływanie się na rzekome śledztwa jakie były „prowadzone” w prokuraturach rejonowych w okręgu apelacji katowickiej, a pominięcie istotnego faktu, że na podstawie ustawy prawo o prokuraturze (ówczesnej i obecnej ustawy) te jednostki były WYŁĄCZONE Z MOCY USTAWY od czynności w tej sprawie, ponieważ sprawa dotyczy oszustwa finansowego z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK i taka argumentacja nie zasługuje na uwzględnienie. Prokurator Krzysztof Sierak pominął również w jaki sposób były „prowadzone” te rzekome śledztwa, gdzie DO DZIŚ NIE PRZEANALIZOWANO protokołu z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego z dnia 20 grudnia 2007 r. – patrz: załącznik nr 3 – zapytanie poselskie nr 8186 Pana Posła Mirosława Suchonia.

Natomiast powoływanie się na postanowienia Sądów Rejonowych w Katowicach, których sędziowie BIORĄ UDZIAŁ W UKRYWANIU AFERY, a nadto na podstawie art. 25 § 1 pkt 2 KPK SĄ WYŁĄCZENI Z MOCY USTAWY od czynności w tej sprawie, jest niedorzecznością i również nie zasługują na uwzględnienie.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak dopuścił się oszustwa procesowego z art. z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK i innych przestępstw, na moją szkodę, ponieważ z pełną premedytacją wprowadził w błąd Posłów na Sejm RP co do stanu faktycznego i prawnego tej afery finansowej, w której bezspornie jestem pokrzywdzony.
Dowód:
odpowiedź Zastępcy Prokuratora Generalnego Krzysztofa Sieraka z dnia 25 kwietnia 2017 r.

III. DOWODEM NA TOTALNĄ KORUPCJĘ w prokuraturze i sądach są słowa samego beneficjenta tej afery finansowej – miliardera Leszka Czarneckiego, cytuję:

„Rozmawiałem z Giertychem w sprawie reprezentowania nas w sporze zbiorowym. Gwarantuje nam, że przez 5 lat nie będzie w tej sprawie rozstrzygnięcia (śmiech) absolutnie może taką umowę podpisać (śmiech), (...)”. „No postaramy się pomiędzy 7 a 10 lat, ale przez 5 lat na pewno nie będzie. To mogę zagwarantować”. Poza tym, ale to też kwestia, że ja muszę podpisać umowę (...)”.
Źródło:
TVP INFO, 26 listopada 2018 r. i inne media.

Kolejnym faktem ujawnionym przez media było żądanie 40 milionów PLN przez Marka Chrzanowskiego (byłego szefa KNF). W mojej sprawie byli przewodniczący KNF ten sam Marek Chrzanowski, Andrzej Jakubiak i Stanisław Kluza, mimo wiedzy o aferze finansowej NIE DOPEŁNILI OBOWIĄZKÓW w zakresie nadzoru i kontroli oraz dopuścili do ograbienia tysięcy pokrzywdzonych i dalej pobierali wysokie apanaże ze środków publicznych. W ten sam PATOLOGICZNY i ASPOŁECZNY SPOSÓB działały i działają władze prokuratorskie i władze sądownicze.
Ta przestępcza-pasożytnicza grupa doprowadziła DO ŚMIERCI MOJĄ MAMĘ, a mi przez ponad DZIESIĘĆ LAT BEZPRAWNIE niszczy zdrowie i życie.

Dowód:
akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018 

IV. Utrzymywanie za ogromne pieniądze publiczne takiego Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego jakim jest Zbigniew Ziobro i podległych mu prokuratorów, którzy przez ponad DZIESIĘĆ LAT UKRYWAJĄ AFERĘ FINANSOWĄ na kwotę ponad MILIARDA PLN, jak również inne afery JEST RAŻĄCO SPRZECZNE Z PRAWEM, GŁĘBOKO NIESPRAWIEDLIWE i UNIEMOŻLIWIA NAPRAWĘ PAŃSTWA POLSKIEGO.

UZASADNIENIE

1. Dnia 17 grudnia 2018 r. Pan Mirosław Suchoń Poseł na Sejm RP o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie bankowości i finansów, złożył zapytanie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustaleń i działań organów państwa w związku ze zgłoszeniem osoby poszkodowanej Jana Jączka, cytuję:

„Do mojego biura poselskiego zgłosił się z prośbą o interwencję poselską, mieszkaniec Tychów, według którego, w 2007 r. on wraz ze swoją matką zostali oszukani przez jeden z banków. W tej sprawie została podjęta interwencja poselska w zapytaniu nr 2396. W związku z udzieleniem informacji na temat postępowania nie będę poruszał całości sprawy, jednak proszę o ustosunkowanie się do poniższej kwestii. Otóż zgodnie z przedstawionymi przez Pana J. informacjami, w protokole Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego z dnia 20 grudnia 2007 r. stwierdzono między innymi co następuje:

”Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczenia zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez bank akcji kredytowej, związanych z udzieleniem kredytów na zakup akcji (...),

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...).”

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy w toku postępowania prokuratorskiego przeanalizowano przyczyny, z powodu których bank stosował niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe zasady wyliczania zdolności kredytowej? Czy ustalono, aby bank analizował scenariusz, w którym osoby korzystające z lewarowania zakupu akcji posiadają majątek niewystarczający do spłaty kredytu w przypadku gwałtownego spadku wartości akcji? Czy GINB podjął w tej sprawie działania? Jeżeli tak, to jakie? Jaki był skutek tych działań?

2. Czy w toku postępowania prokuratorskiego przeanalizowano przyczyny przejściowej zmiany wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności na okres kredytowania zakupu akcji? Jakie były to przyczyny? Czy w toku postępowania ustalono, czy takie zmiany są powszechną praktyką, czy też są raczej niespotykane?

3. Czy w toku postępowania prokuratorskiego przeanalizowano w jaki sposób dopuszczono do naruszenia postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe? Czy w związku z tym podjęto działania w stosunku do osób lub instytucji mające ustalić odpowiedzialność? Jakie czynności w tej sprawie podjął GINB?

4. Czy w toku postępowania prokuratorskiego przeanalizowano w jaki sposób bank zareagował na przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej? W jaki sposób na obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej zareagował organ nadzoru? Jakie czynności organ nadzoru podjął w tej sprawie? Co ustalono?

Dowód: załącznik nr 3 – zapytanie poselskie nr 8186 Pana Mirosława Suchonia Posła na Sejm RP.

2. Niepodważalny jest fakt, że w okresie ponad DZIESIĘCIU LAT, zostało wydanych około 10 POSTANOWIEŃ SĄDÓW KORZYSTNYCH dla mnie, uwzględniających moje zażalenia o odmowie wszczęcia śledztwa i nakazujących prokuraturze przeprowadzenie szeregu czynności, w tym analizę PROTOKOŁU GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenie przez Getin Bank SA szeregu przepisów prawa bankowego.

DO DZIŚ prokuratura NIE WYKONAŁA powyższych postanowień Sądu, a nadto UKRYWAŁA KLUCZOWY DOWÓD W SPRAWIE, jakim jest powyższy protokół z dnia 20 grudnia 2007 r., który dopiero udostępniono mi w styczniu 2013 r. w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, gdy przeglądałem akta sprawy. 
Dowód:
akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018 oraz ponad STO INNYCH AKT prokuratorskich i sądowych sklonowanych mi przez MAFIĘ PROKURATORSKĄ.

3. Niepodważalny jest fakt, że w okresie ponad DZIESIĘCIU LAT władze prokuratorskie z pełną premedytacją i świadomie w toku postępowania prokuratorskiego NIE PRZEANALIZOWAŁY KWESTII zawartych powyżej w punkcie 1 (patrz cytat: pytania 1-4), o które pyta Pan Mirosław Suchoń Poseł na Sejm RP w zapytaniu poselskim nr 8186.

Dowód: akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018

4. Nadto w okresie ponad DZIESIĘCIU LAT władze prokuratorskie z pełną premedytacją i świadomie w toku postępowania prokuratorskiego NIE PRZEANALIZOWAŁY zapisu zawartego w PROTOKOLE GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU w kwestii braku środków pieniężnych na finansowanie przez bank akcji kredytowej, związanych z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp. SA. 
Dowód:
akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018

Zgodnie z treścią Protokołu GINB z dnia 20 grudnia 2007 r. mimo braku środków pieniężnych na finansowanie akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp. SA, Getin Bank SA BEZPRAWNIE UDZIELIŁ KREDYTÓW NA KWOTĘ OKOŁO 10 MILIARDÓW PLN . Natomiast prokuratorzy przez PONAD 10 LAT POZORUJĄ ŚLEDZTWA i UPORCZYWIE UMARZAJĄ, twierdząc, że nie ma przestępstwa, co urąga zasadom prawidłowego rozumowania i jest rażąco sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy i przepisami prawa. 
Dowód:
akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018 

5. Istotną i negatywną rolę w UKRYWANIU AFERY FINANSOWEJ na kwotę ponad MILIARDA PLN ma Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak, który niezgodnie z właściwością rzeczową przekazał sprawę śledztwa przeciwko wysokim funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości do prowadzenia Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, zamiast na podstawie art . 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. zm.) do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Jeszcze bardziej kuriozalną decyzję podjęła Prokuratura Regionalna w Krakowie, która przekazała niniejszą sprawę do prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Kielcach (to jest do okręgu wyborczego Zbigniewa Ziobry). Natomiast w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach DOSZŁO DO ZUPEŁNEGO ABSURDU, ponieważ obecnie KOLEJNY RAZ POZORUJE ŚLEDZTWO prokurator Leszek Jaworski, mimo że, na podstawie art. 47 § 1 KPK w związku z art. 40 § 1 punkt 6 KPK JEST WYŁĄCZONY Z MOCY USTAWY od czynności w tej sprawie, ponieważ brał udział w wydaniu zaskarżonego postanowienia. Prokurator Jaworski cały czas idzie w zaparte, w sposób sprzeczny z rozumem stosuje prawo, WYKORZYSTUJE PEŁNIONY URZĄD PROKURATORA do chronienia przed odpowiedzialnością aferzystów i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, którzy przez ponad DZIESIĘĆ LAT UKRYWAJĄ aferę i wzajemnie się chronią.

Totalną kpiną i ignoranctwem wykazał się także Prokurator Okręgowy w Kielcach Dariusz Dryjas, który NIEZGODNIE Z PRAWEM i ROZUMEM, sprawę dotyczącą czynów karalnych z art. z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK i innych poważnych przestępstw popełnianych przez prokuratora Leszka Jaworskiego na moją szkodę, przekazał do prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Limanowej. Tak zwana prokurator Prokuratury Rejonowej w Limanowej Alina Obrzud (która już RAZ BEZPRAWNIE UMORZYŁA ŚLEDZTWO przeciwko prokuratorowi L. Jworskiemu), wezwała mnie do uzupełnienia braków, tylko po to, aby mnie psychicznie dręczyć i nękać. TAK DZIAŁA ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PROKURATORÓW, za wiedzą i przyzwoleniem Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, który rzekomo JUŻ ZREFORMOWAŁ PROKURATURĘ. 
Dowód:
akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018 

6. Do niniejszej skargi załączam dokumenty, które mają istotne znaczenie w tej sprawie oraz stanowią uzupełnienie materiału dowodowego na okoliczność istnienia gangu prokuratorskosądowego w wymiarze sprawiedliwości: Załącznik nr 1 – Zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości RP. 
Załącznik nr 2 – Gazeta Finansowa, artykuł „Złapani przez Getin Bank SA.” 
Załącznik nr 3 – Zapytanie poselskie nr 8186 Pana Mirosława Suchonia Posła na Sejm RP, zaadresowane do Prezesa Rady Ministrów.

WNIOSKI KOŃCOWE

7. Jako spadkobierca mojej matki śp. Michaliny Jączek pokrzywdzonej w aferze finansowej, kombatanta, osoby odznaczonej przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, a zamęczonej na śmierć przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru (NIE)sprawiedliwości, Państwo Polskie ZOBOWIĄZANE JEST MI POMÓC odzyskać zagrabione środki pieniężne znacznej wartości w wyniku afery – piramidy kredytowej Getin Banku SA.Na podstawie art. 23a KPK i Konwencji międzynarodowych podpisanych przez Polskę, wnoszę o

NAPRAWIENIE SKUTKÓW ukrywania afery finansowej przez prokuraturę i podjęcie skutecznych środków prawnych, w tym skierowanie niniejszej sprawy na drogę POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO, w celu zwrotu zgrabionych mi pieniędzy znacznej wartości przez bank i zakończenie oczywistej sprawy, trwającej już ponad 10 lat.

8. Niniejszy wniosek wysyłam do wszystkich Klubów i Kół Poselskich oraz do wszystkich Departamentów Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z wnioskiem o nadanie biegu sprawie, ponieważ od wielu lat są drastycznie łamane moje podstawowe prawa człowieka, przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów będących „na służbie” miliardera Leszka Czarneckiego.

9. Z uwagi na fakt, że mieszkam w państwie OGROMNIE SKORUMPOWANYM, gdzie prokuratorzy zamiast skutecznie ścigać przestępstwa oraz wnosić i popierać akty oskarżenia przed sądem, co wynika z OBOWIĄZKU USTAWOWEGO, CZĘSTO POSTĘPUJĄ ZUPEŁNIE ODWROTNIE, wykorzystują urząd prokuratora do CHRONIENIA PRZESTĘPCÓW i SIEBIE WZAJEMNIE, dlatego niniejszy wniosek jest konieczny i w pełni zasadny.

Z wyrazami szacunku - Jan Jączek

Więcej:

RZECZNIK PRASOWY SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH S.S.O. Jacek Krawczyk - interwencja Redakcji w sprawach oszukanego przez Getin Bank Jana Jączka
Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Katowicach w związku z aferą GETINBANK. Jan Jączek
Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Ryszard Kalisz  Poseł na Sejm RP  Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - czy spełni obowiązki do których został wybrany i nagłośni oszustwa Getin Banku SA ?
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku
Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA
SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ŁAMALI PRAWO nie tylko w sprawie parabanków typu amber gold czy geting banku ! Michał Ziębiński   
Zapraszamy 22.08.2012r. (środa) godz. 9 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, przy Al. Korfantego 117 odbędzie się rozpoznanie „Skargi Jana Jączka na bezczynność prokuratury w sprawie oszustw parabanku zwanego Getinbankiem...
Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Tematy  w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.