Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 28-01-2015

Skorumpowana notariusz - zarzuty poświadczenia nieprawdy przy sporządzaniu aktów notarialnych postawiła jej Prokuratura w Łodzi

Grozi im kara do 5 lat więzienia.
Po­in­for­mo­wał o tym rzecz­nik łódz­kiej pro­ku­ra­tu­ry Krzysz­tof Ko­pa­nia. Dodał, że pra­cow­ni­ca biu­ro­wa kan­ce­la­rii no­ta­rial­nej usły­sza­ła za­rzut po­moc­nic­twa do po­świad­cza­nia nie­praw­dy, a 61-let­niej ko­bie­cie, na wnio­sek, któ­rej po­dej­mo­wa­ne były czyn­no­ści no­ta­rial­ne, przed­sta­wio­no za­rzut, do­ty­czą­cy po­słu­gi­wa­nia się do­ku­men­tem za­wie­ra­ją­cym po­świad­cze­nie nie­prady.

Jak po­wie­dział Ko­pa­nia śledz­two w tej spra­wie wsz­czę­te zo­sta­ło po za­wia­do­mie­niu, jakie w war­szaw­skiej pro­ku­ra­tu­rze zło­ży­ła 84-let­nia ko­bie­ta, która po­dej­rze­wa­ła, że mogło dojść do po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa na szko­dę jej 89-let­niej ku­zyn­ki, która miesz­ka­ła w Łodzi.

Jak usta­lo­no, w 2012 roku zmarł mąż 89-lat­ki i od tego czasu ko­bie­ta sa­mot­nie miesz­ka w Łodzi. Jest do­brze sy­tu­owa­na fi­nan­so­wo, wdową po pra­cow­ni­ku na­uko­wym, ma­ją­cym na kon­cie licz­ne pu­bli­ka­cje. Po­sia­da także miesz­ka­nie w War­sza­wie, do któ­re­go klu­cza­mi dys­po­no­wa­ła 84-lat­ka.

To wła­śnie ją za­nie­po­ko­ił fakt, że od kilku mie­się­cy nie mogła do­dzwo­nić się do wdowy; albo nikt nie od­bie­rał te­le­fo­nu, albo od­bie­ra­ła go nie­zna­na jej z głosu ko­bie­ta, która in­for­mo­wa­ła, że 89-lat­ka śpi, bądź nie ma jej w domu. Po­nad­to w war­szaw­skim miesz­ka­niu wdowy wy­mie­nio­ne zo­sta­ły zamki, a z re­la­cji są­sia­dów wy­ni­ka­ło, że po­ja­wi­ły się tam dwie osoby – ko­bie­ta i męż­czy­zna, któ­rzy opu­ści­li miesz­ka­nie, wy­no­sząc wy­pcha­ne torby. W lo­ka­lu miało się znaj­do­wać wiele war­to­ścio­wych przed­mio­tów.

Po wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia, na po­le­ce­nie pro­ku­ra­tu­ry, do miesz­ka­nia 89-lat­ki przy­szła po­li­cja, która miała prze­słu­chać ko­bie­tę. - Szyb­ko oka­za­ło się, że lo­gicz­ny kon­takt jest wręcz nie­moż­li­wy. Ko­lej­ne prze­słu­cha­nie od­by­ło się już w obec­no­ści psy­cho­lo­ga i psy­chia­try. Oka­za­ło się, że ko­bie­ta nie po­sia­da orien­ta­cji, co do swo­je­go wieku, prze­ka­zy­wa­ła roz­bież­ne in­for­ma­cje gdzie miesz­ka, ne­go­wa­ła śmierć męża, a w innej po­twier­dza­ła, że jest wdową - po­wie­dział Ko­pa­nia.

Jak się oka­za­ło, po śmier­ci męża 89-lat­ki swoją pomoc za­ofe­ro­wa­ła jej 61-let­nia są­siad­ka. Za­czę­ła opie­ko­wać się star­szą panią i po­ma­gać jej w z za­ła­twia­niem spraw ma­jąt­ko­wych.

W sierp­niu i wrze­śniu 2014 roku, przy udzia­le kan­ce­la­rii no­ta­rial­nej, spi­sa­ne zo­sta­ły trzy peł­no­moc­nic­twa. Jedno upo­waż­nia­ło 61-lat­kę do opie­ki i to z datą wstecz­ną - od paź­dzier­ni­ka 2012 roku. Dwa po­zo­sta­łe do za­rzą­dza­nia i ad­mi­ni­stro­wa­nia, a także za­ła­twia­nia wszyst­kich spraw zwią­za­nych z miesz­ka­nia­mi w Łodzi i War­sza­wie, wy­stę­po­wa­nia w imie­niu 89-lat­ki w spra­wach oso­bi­stych i ma­jąt­ko­wych oraz od­bio­ru ko­re­spon­den­cji i prze­sy­łek pie­nięż­nych, wy­stę­po­wa­nia przed wy­daw­nic­twem, od któ­re­go 89-lat­ce przy­słu­gi­wa­ły tan­tie­my.

We wrze­śniu 2014 roku przed tym samym no­ta­riu­szem spo­rzą­dzo­ny zo­stał te­sta­ment, na mocy, któ­re­go do ca­łe­go spad­ku po­wo­ła­na zo­sta­ła 61-lat­ka. Jed­no­cze­śnie w te­sta­men­cie za­war­te zo­sta­ło oświad­cze­nie, że te­sta­tor­ka nie wnosi o za­re­je­stro­wa­nie te­sta­men­tu w No­ta­rial­nym Re­je­strze Te­sta­men­tów. Wszyst­kie akty no­ta­rial­ne pod­pi­sa­ne zo­sta­ły przez 89-lat­kę po­przez na­nie­sie­nie od­ci­sku palca.

Z opi­nii po­wo­ła­nych w tej spra­wie bie­głych, wy­ni­ka, że ko­bie­ta nie była zdol­na m.​in. do wy­ra­ża­nia woli, ani też do po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji do­ty­czą­cych roz­po­rzą­dze­nia ma­jąt­kiem, czy do pod­pi­sy­wa­nia peł­no­moc­nictw. We­dług bie­głych "speł­nia ona kry­te­ria ubez­wła­sno­wol­nie­nia cał­ko­wi­te­go".

Po ana­li­zie usta­leń pro­ku­ra­tor zde­cy­do­wał o przed­sta­wie­niu za­rzu­tów no­ta­riu­szo­wi, za­stęp­cy no­ta­riu­sza i pra­cow­ni­cy biu­ro­wej kan­ce­la­rii. We­dług śled­czych po­win­ni oni zwró­cić uwagę, że ko­bie­ta nie jest w sta­nie m.​in. zro­zu­mieć tre­ści pod­pi­sy­wa­nych aktów no­ta­rial­nych. Tym­cza­sem po­twier­dza­no w nich, nie­zgod­nie z rze­czy­wi­sto­ścią, że 89-lat­ka jest zdol­na do uczest­ni­cze­nia w czyn­no­ściach i po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji.

Żadna z po­dej­rza­nych osób re­pre­zen­tu­ją­cych kan­ce­la­rię nie przy­zna­ła się do za­rzu­tów. Do po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa nie przy­zna­ła się także 61-let­nia "opie­kun­ka". W swo­ich wy­ja­śnie­niach po­da­ła m.​in., że wcze­śniej sta­ra­ła się o pod­pi­sa­nie aktów no­ta­rial­nych przez in­nych no­ta­riu­szy, spo­tka­ła się jed­nak z od­mo­wą.

Pro­ku­ra­tu­ra wy­stą­pi­ła do sądu o usta­no­wie­nie dla star­szej ko­bie­ty ku­ra­to­ra są­do­we­go dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Skie­ro­wa­ny zo­sta­nie także wnio­sek o jej ubez­wła­sno­wol­nie­nie. Ko­niecz­nie bę­dzie także wy­stą­pie­nie do sądu o stwier­dze­nie nie­waż­no­ści udzie­lo­nych peł­no­moc­nictw i spi­sa­ne­go te­sta­men­tu.

za: http://wiadomosci.onet.pl/lodz/zarzuty-przekroczenia-uprawnien-dla-jednej-z-lodzkich-notariusz/q4ywt

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Michał Lorenc
30-01-2015 / 21:29
NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OD 1 STYCZNIA 2015 okladka (2)Każde przedsiębiorstwo lub inna jednostka organizacyjna zatrudniająca choćby 1 pracownika lub posiadająca w jakiejkolwiek formie dane Klientów czy rejestry korespondencji, przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. W praktyce niemal 99% podmiotów gospodarczych przetwarza dane osobowe, w zawiązku z czym są one zobowiązane do wdrożenia systemu przetwarzania ochrony danych osobowych, którego kluczowym elementem jest wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz rejestracja zbiorów lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do GIODO. Poszczególne podmioty powinny z dużą ostrożnością wybrać optymalny wariant wdrożenia. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy rekomendacje wdrożeń dla poszczególnych podmiotów: Ochrona danych w praktyce w przedsiębiorstwach jednoosobowych Ochrona danych w praktyce w spółkach kapitałowych i jednostkach budżetowych Ochrona danych w praktyce w biurze rachunkowym Ochrona danych w praktyce w stowarzyszeniach, spółdzielniach i fundacjach Ochrona danych w praktyce w szkolnictwie Ochrona danych w praktyce w placówkach medycznych Ochrona danych w praktyce w sklepach internetowych NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sklepy internetowe, biura rachunkowe, hotele, spółdzielnie, urzędy, stowarzyszenia, placówki edukacyjne, medyczne i inne podmioty przetwarzają dane osobowe. Podmioty przetwarzające dane osobowe swoich Klientów, podlegają ustawie o ochronie danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe musi posiadać odpowiednią dokumentację, w tym szczególnie dokument Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. KARY ZA UCHYBIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Od dnia 7 marca 2011 r. zgodnie ze znowelizowanym art. 12 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, GIODO może nakładać na podmioty, które nie wykonują jego decyzji administracyjnych (np. decyzji nakazującej usunięcie wybranych naruszeń), grzywny w celu przymuszenia. Grzywny egzekwowane są w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wysokość grzywny wynosi: dla osób prawnych do 50 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 200 tys. zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym dla osób fizycznych do 10 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 50 tys. zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym Oprócz powyższych sankcji możliwych do nałożenia w trybie administracyjnym, przetwarzanie danych osobowych poza trybem określonym w ustawie jako przestępstwo jest zagrożone karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności, zgodnie z art. 49 ust. 1. ZMIANY PRZEPISÓW OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU Zgodnie w nowymi przepisami firmy i jednostki organizacyjne przetwarzające zbiory podlegające zgłoszeniu do GIODO (np. dane Klientów, rejestry korespondencji) będą musiały wybrać wariant wdrożenia systemu ochrony danych z funkcją Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub rejestrując zbiory w GIODO. Możliwe są zatem następujące warianty: 1. Pełnienie funkcji nadzorcy ochrony danych przez administratora danych (właściciela, Zarząd, Dyrekcję) z wdrożeniem dokumentacji i rejestracją zbiorów do GIODO, albo 2.Wyznaczenie i zgłoszenie do rejestru – Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który będzie czuwał nad dokumentacją i zbiorami wewnątrz podmiotu. UWAGA! Rejestracja zbiorów danych podlegających zgłoszeniu do GIODO pozwoli na uniknięcie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w podmiocie – co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i sprawozdaniami ABI względem GIODO – jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Rekomendujemy jak najszybsze wdrożenie dokumentacji z instrukcją zgłoszenia zbioru do GIODO i wsparciem prawnym, niniejsza oferta jest dostępna tutaj > rbdo.com.pl/category/poradnik-rbdo