Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 stycznia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 14-06-2011

SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. itp. na szkodzę M. Jończyk.

Tychy, dnia 13 czerwca 2011r.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Gabriela Boduena 3/5
00-011 Warszawa

Za pośrednictwem: Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego
Ministra Sprawiedliwości RP

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Dotyczy: bezczynności i zaniechań Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu urzędników w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Skarżąca: pokrzywdzona Michalina Jączek – obecnie 81 lat i osoba nieporadna, na podstawie pełnomocnictwa reprezentowana przez syna Jana Jączek, adres do korespondencji; ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy, tel. kom. 692-327-961.

Przy udziale: Skarbu Państwa – Ministra Sprawiedliwości RP, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

Skarga Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej

na bezczynność i zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu funkcjonariuszy publicznych w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski i działającego z nimi w zmowie przestępczej komornika sądowego Roberta Hańskiego, na szkodę Michaliny Jączek, których oskarżam o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne.

Z uwagi na wiek skarżącej – obecnie 81 lat, uprzejmie wnoszę o nadanie niniejszej sprawie charakteru priorytetowego.

Na podstawie art. 3 pkt 6 oraz art. 6 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki” (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), wnoszę skargę na bezczynność i zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu urzędników w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych reprezentujących polski wymiar sprawiedliwości, na szkodę Michaliny Jaczek i w związku z tym składam wniosek o:

I. Stwierdzenie „przewlekłości” – bezczynności i wielu zaniechań – Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu urzędników w sprawie:

A) Umyślnego i brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski i działającego z nimi w zmowie przestępczej komornika sądowego Roberta Hańskiego, na szkodę Michaliny Jączek, których oskarżam o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek.

B) Umyślnego i brutalnego łamania praw człowieka przez zorganizowaną grupę przestępczą działającą w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, która przez ponad dwa lata umyślnie i celowo nie rozpoznała istotnych wniosków dowodowych, złożonych przez pełnomocnika Jana Jączek i nieżyjącego już adwokata Leszka Piotrowskiego, który był pełnomocnikiem Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2.

Ilość i ogromna skala nieprawidłowości popełnionych przez sędziów, którzy rozpoznawali sprawę z powództwa Michaliny Jączek przeciwko Getin Bankowi S.A. toczącej się od dnia 15 grudnia 2008r. do nadal przed Sądem Okręgowym w Katowicach o sygn. akt II C 597/08/2, jest tak ogromna, co wskazałem i udowodniłem na kilkuset stronach formatu A4, że mamy do czynienia nie z instytucją Sądu, ale ze związkiem przestępczym w togach sędziowskich, pozbawionym jakichkolwiek zasad.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek oraz petycja – podpisana przez 51 osób, z dnia 12 stycznia 2011r., złożona do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego vide: załącznik nr 2.

II. Przyznanie na rzecz skarżącej Michaliny Jączek od Skarbu Państwa – Ministerstwa Sprawiedliwości RP kwoty 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) tytułem odpowiedniej sumy pieniężnej za bezczynność i zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu urzędników w opisanej sprawie.

III. Jednocześnie wnoszę, by Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał Ministerstwo Sprawiedliwości do doręczenia z tej instytucji do NSA wszystkich dokumentów dotyczących Michaliny Jączek i Jana Jączek (kilka tysięcy stron formatu A4), celem zapoznania się z rażącym łamaniem prawa przez funkcjonariuszy szczebla centralnego, na szkodę 81 letniej staruszki.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek

IV Na podstawie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2010r., sygn. akt II S 56/10 i z dnia 16 listopada 2010r., sygn. akt II S 69/10, wnoszę o zwolnienie Michaliny Jączek z opłaty stałej od skargi w kwocie 100 PLN, bowiem skarżąca jest staruszką w wieku 81 lat, osobą nieporadną, bardzo schorowaną i nie stać ją na opłacenie tej skargi, gdyż jest bezprawnie ograbiana z jej emerytury przez komornika sądowego, na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Nadto pokrzywdzona Michalina Jączek obecnie nie posiada żadnego majątku, bowiem oszuści z Getin Banku S.A. bezprawnie przejęli jej dorobek całego życia w kwocie ponad 326 tysięcy PLN a dodatkowo zrobili jej zadłużenie na dzień dzisiejszy w kwocie około 100 tysięcy PLN.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek.

Uzasadnienie

Ustalenia faktyczne stanowiące podstawę złożenia powyższej skargi.

1. Zawiadamiam, że reprezentując moją matkę Michalinę Jączek – obecnie 81 letnią pokrzywdzoną zostałem oszukany przez oszustów z Getin Banku S.A. na kwotę ponad 326 tys. PLN, nadto oszuści zrobili dodatkowo i bezprawnie mojej matce zadłużenie obecnie w kwocie około 100 tys. PLNvide: uzasadnienie w załączniku nr 1.

Jednocześnie oszuści z tego banku kupili postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbia moją matkę z Jej emerytury – vide: załączniki nr 2, 3 i 4.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

2. W nawiązaniu do powyższej treści, uważamy, że w tej sprawie mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A., kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie ok. 100 tysięcy PLN.

Jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i sądownicze nie chcą się tą aferą zająć.

Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, tj. MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., łamiąc prawa człowieka na szkodę pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A., dowolnie stosują przepisy prawa, usuwają ważne dokumenty z akt sprawy, umyślnie pomijają istotne dowody w sprawie itd., co uwłacza godności Urzędu Sędziego i Urzędu Prokuratora.

Przykłady:

2A. Dnia 31 sierpnia 2009r. trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, wydało postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC, na mocy którego, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek obecnie 81 letnią pokrzywdzoną z jej emerytury na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09.

Nie ma żadnych wątpliwości, że powyżej wskazani sędziowie na zamówienie grupy przestępczej z Getin Banku S.A., wydali – sprzedali – postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, mimo wiedzy, iż:

- w dniu 15 grudnia 2008r. Michalina Jączek złożyła pozew o zapłatę i naprawienie bezprawnie wyrządzonej jej szkody przez Getin Bank S.A., zaadresowany do Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział II Cywilny.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 do dnia dzisiejszego sprawa jest w toku.

- w dniu 11 lutego 2009r. pełnomocnik powódki – adwokat Leszek Piotrowski, jak również syn Jan Jączek (działając jako pełnomocnik) złożyli pisma do Sądu Okręgowego w Katowicach, w sprawie o sygn. akt II C 597/08/2, w których to pismach roszczenie wobec pozwanego Getin Banku S.A. zwiększyli o kwotę 65 717, 49 PLN, tzn. kwotę którą Getin Bank S.A. bezprawnie zapisał jako debet – zadłużenie na rachunku Michaliny Jączek, po złożeniu przez matkę w dniu 15 grudnia 2008r. powyższego pozwu.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 i inne akta oraz dokumenty.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że:

- zgodnie z treścią art. 379 punkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego „Nieważność postępowania zachodzi:

(…) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona”,

- natomiast zgodnie z treścią art. 199 § 1 punkt 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego „Sąd odrzuci pozew:

(…) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona”.

Tymczasem trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, sprzedało postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC i nie ponosi żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

W związku z tym, że władze prokuratorskie i władze sądownicze zaniechały jakichkolwiek działań wobec powyżej wskazanych skorumpowanych sędziów, którzy złamali prawo na szkodę 81 letniej staruszki, skutkowało to tym, że przywołani sędziowie dnia 3 marca 2011r. oddalili skargę Michaliny Jączek na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim o sygn. akt I Co 958/09, w kwestii bezprawnego ograbiania mojej matki przez komornika sądowego.

Winą za przewlekłość tego postępowania sądowego, które trwa od dnia 24 lipca 2009r. - data złożenia skargi na czynności komornika do dnia dzisiejszego obarczyli sędziowie Jana Jączek co jest zupełnym absurdem i podłym kłamstwem podawanym do dokumentu mającego znaczenie prawne i dowodowe.

W związku z powyższym, sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, oskarżam że, od dnia 31 sierpnia 2009r. do 3 marca 2011r. popełnili przestępstwa z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne, na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, sygn. akt VI Cz 504/09, sygn. akt VI S 26/10 i inne akta oraz dokumenty.

Dodać należy, że obarczanie mnie winą w sprawie skargi na czynności komornika, którą prowadzi sędzia SR Arleta Miszczyk a z którą w zmowie przestępczej działają sędziowie SO Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, w celu ograbiania mojej matki z jej emerytury na rzecz oszukańczego banku, przy całkowitej obojętności Ministra Sprawiedliwości RP, Prokuratora Generalnego RP i podległych im urzędników jest rażącym łamaniem praw człowieka na szkodę Michaliny Jączek – 81 letniej staruszki, tj. naruszeniem przez Polskę art. 6 ust. 1 EKPCz i art. 13 EKPCz na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, sygn. akt VI Cz 504/09, sygn. akt VI S 26/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 i inne akta oraz dokumenty.

2B. Dnia 7 marca 2011r. wysłałem pocztą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, m.in. Ministra Sprawiedliwości RP pismo o treści „ZWRACAM SIĘ Z APELEM DO WYSOKICH PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA POLSKIEGO O INTERWENCJĘ W SPRAWIE ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ SĘDZIĘ SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ARLETĘ MISZCZYK, NA SZKODĘ MOJEJ MATKI – OBECNIE 81 LETNIEJ POKRZYWDZONEJ”, zaadresowane z datą 7 marca 2011r., w którym piszę:

„(...) Jednocześnie przekupni sędziowie w Polsce bezprawnie łamią prawa człowieka na szkodę Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, co polega na tym, że nie zapewniają prawa do rzetelnego procesu sądowego, zagwarantowanego w art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

Nadto na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodnego z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z Jej emerytury, na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Dodać należy, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia, tymczasem w Polsce władze sądownicze i prokuratorskie z wielką zajadłością chronią aferzystów-oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną, łamiąc zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i prymatu prawa (…)”.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek.

2C. Dnia 8 maja 2011r. wysłałem pocztą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, m.in. Ministra Sprawiedliwości RP, Prokuratora Generalnego RP pismo o treści: ZAŻALENIE NA BEZCZYNNOŚĆ PROKURATORA GENERALNEGO RP, MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI RP I „OTACZAJĄCYCH” ICH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH W SPRAWIE BRUTALNEGO ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ SĘDZIĘ SR ARLETĘ MISZCZYK I SĘDZIÓW SO W ZIELONEJ GÓRZE W OSOBACH: JOANNA KURZAWIŃSKA-PASEK, ELŻBIETA OZGA-ŚWIETLIK I SŁAWOMIR KACZANOWSKI, DZIAŁAJĄCYCH W ZMOWIE PRZESTĘPCZEJ NA SZKODĘ MICHALINY JĄCZEK 81 LETNIEJ POKRZYWDZONEJ, zaadresowane z datą 8 maja 2011r., w który piszę:

„(…) Zwracam uwagę na istotny fakt, że sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik i Sławomir Kaczanowski, których oskarżam o popełnienie przestępstwa na szkodę mojej matki, tj. o przestępstwo z art. 231 §2 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne, dnia 3 marca 2011r. działając w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej oddalili skargę Michaliny Jączek na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim o sygn. akt I Co 958/09, w kwestii bezprawnego ograbiania mojej matki przez komornika sądowego.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, z dnia 3 marca 2011r., sygn. akt VI S 26/10.

Podkreślam, że powyższą skargę na przewlekłość postępowania sądowego wysłałem do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w dniu 5 kwietnia 2010r., natomiast w sądzie została zarejestrowana 7 kwietnia 2010r. a rozpoznana została przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze dopiero w dniu 3 marca 2011r.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, z dnia 3 marca 2011r., sygn. akt VI S 26/10 i akta tej sprawy.

Tymczasem zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. „o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki”, cytuję: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi”.

Natomiast Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zamiast rozpoznać powyższą skargę w terminie dwóch miesięcy rozpatrywał prawie jedenaście miesięcy. Nadto powyższą skargę rozpatrywali sędziowie, którzy wydali – sprzedali– postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z Jej emerytury, na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC .

Istotny jest również fakt, że Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w składzie: sędzia SO Jolanta Kurzawińska-Pasek, SSO Elżbieta Ozga-Świetlik i SSO Sławomir Kaczanowski, w żaden sposób nie odnieśli się, iż sędzia SR w Krośnie Odrzańskim Arleta Miszczyk przez dwa miesiące nie chciała przekazać skargi na przewlekłość postępowania sądowego z datą 5 kwietnia 2010r. zgodnie z właściwością do Sądu drugiej instancji.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co 958/09 i inne akta.

Jednocześnie sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze pominęli istotny fakt, że oskarżam tych sędziów o sprzedanie postanowienia tegoż Sądu z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodnego z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z jej emerytury.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09.

W związku z powyższym zadaję fundamentalne pytanie: Jaka jest sprawiedliwość Państwa Polskiego, które na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodnego z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC, ograbia pokrzywdzoną Michalinę Jączek z jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A., który bezprawnie przejął dorobek całego życia w kwocie 326 592,82 PLN a dodatkowo zrobił zadłużenie mojej matce w kwocie około 100 000,00 PLN.

W nawiązaniu do powyższej treści, sposób stosowania prawa wobec Michaliny Jączek przez powyżej wskazanych sędziów ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego, wręcz przeciwnie uwłacza godności urzędu sędziego, narusza powagę instytucji Sądu, bezczelnie łamie zasady i prawa obowiązujące w Unii Europejskiej.

Dodać należy, że istotną rolę w ograbianiu mojej matki 81 letniej pokrzywdzonej pełni sędzia SR w Krośnie Odrzańskim Arleta Miszczyk, która ma bezprawne oparcie i układy u przedstawicieli tak zwanego wymiaru sprawiedliwości w Polsce, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, którego struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego.

Dowód:sędzia SR Arleta Miszczyk od dnia 24 lipca 2009r. - tj. data złożenia skargi na czynności komornika do dziś NIE CHCE przekazać niniejszej skargi do Sądu drugiej Instancji, mimo że ma taki obowiązek służbowy(…)”.

3. Z całą mocą podkreślam, że sposób stosowania prawa przez wymienionych sędziów ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego i jest sprzeczny z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC jak również jest sprzeczny z art. 1 Protokołu I Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi, cytuję:

Każda osoba fizyczna i prawna („Every natural or legal person”) ma prawo do niezakłóconego korzystania ze swojego mienia („is entitled to the peaceful enjoyment of his possesions”). Nikt nie będzie pozbawiony swojej własności („No one shall be deprived of his possesions”), chyba że wymaga tego interes publiczny („except in the public interest”) i na warunkach przewidzianych przez prawo („subject to the conditions provided for by law”) oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego („by the general princeples of international law”).”

4. Takich irracjonalnych i nieludzkich działań funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, łamiących zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i ośmieszających Państwo Polskie, jak również naruszających powagę Urzędu Prokuratora i Urzędu Sędziego, możemy wraz z matką przytoczyć na dziesiątki stron formatu A4, przy całkowitej obojętności Ministra Sprawiedliwości RP, Prokuratora Generalnego RP i podległej im „armii” funkcjonariuszy publicznych.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

5. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, żądanie zasądzenia od Skarbu Państwa – Ministerstwa Sprawiedliwości RP na rzecz skarżącej kwoty dwadzieścia tysięcy PLN za bezczynność, zaniechania i bezprawne pozorowanie działań przedstawicieli tej instytucji w opisanej sprawie jest w pełni uzasadnione.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

Szkody materialne i szkody niematerialne wyrządzone Michalinie Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej przez umyślne i celowe zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu urzędników, jak również pozorowane działania przedstawicieli tej instytucji w niniejszej sprawie, są nieporównywalnie wyższe niż kwota żądana w skardze, ponieważ pokrzywdzona nie może korzystać z majątku bezprawnie przejętego przez oszustów z Getin Banku S.A. w kwocie 326 592,82 PLN a dodatkowo jest bezprawnie co miesiąc ograbiana przez komornika sądowego z jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Bezpośrednio na skutek tych bezprawnych działań pokrzywdzona przeżywa ogromne cierpienie i ból psychiczny, zadawany jej przez funkcjonariuszy publicznych – pozorujących działania w sposób sprzeczny z przepisami prawa a utrzymywanych za pieniądze podatników w kwocie ok. 15 tysięcy PLN miesięcznie, bowiem taki jest zarobek funkcjonariuszy z Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

W związku z powyższym zadaję fundamentalne pytanie:

Jaka jest sprawiedliwość i gospodarność Państwa Polskiego, które utrzymuje za pieniądze publiczne, instytucję nazywaną Ministerstwem Sprawiedliwości RP, która pozoruje szereg działań sprzecznych z zasadami prawidłowego rozumowania, na szkodę pokrzywdzonych, utraciła zaufanie społeczne, a państwo wypłaca co miesiąc funkcjonariuszom tej instytucji średnio około 15 tysięcy PLN, natomiast całkowicie pomija prawa pokrzywdzonych?

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek oraz inne akta i dokumenty.

Jaki jest sens utrzymywania za pieniądze publiczne instytucji, która nie wykonuje elementarnych obowiązków wobec pokrzywdzonych, utraciła zaufanie społeczne, szydzi i kpi z praw człowieka, pozorując szereg działań sprzecznych z prawem?

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek oraz inne akta i dokumenty.

W związku z powyższym, czy Polska jest quasi-mafijnym krajem prawników-oszustów bez jakichkolwiek zasad?

Nadto syn pokrzywdzonej Jan Jączek nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej, ponieważ, aby odzyskać zagrabiony majątek, musi odpisywać na dziesiątki pism, klonowanych przez mafię sądowo-prokuratorską, która dąży do zamęczenia pokrzywdzonych, co wskazał i udowodnił w wielu pismach złożonych do Ministerstwa Sprawiedliwości RP, Prokuratury Generalnej RP i Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

6. W nawiązaniu do powyższej treści, informuję że, nie po to zwracamy się z moją matką - obecnie 81 letnią pokrzywdzoną do tak zwanego „wymiaru sprawiedliwości”, by z nim toczyć walkę o swoje elementarne prawa zawarte w Konstytucji RP i w Konwencjach Międzynarodowych, ale po to, by „odebrać” bezprawnie zagrabiony majątek o znacznej wartości od oszukańczego Getin Banku S.A.

Natomiast funkcjonariusze tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, poprzez dowolne stosowanie przepisów prawa uniemożliwiają mojej matce i mojej osobie odzyskanie bezprawnie zagrabionego majątku obecnie w kwocie ponad 400 000,00 PLN a dodatkowo ograbiają 81 letnią staruszkę z jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

7. Do niniejszej skargi załączam następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Artykuł z tygodnika NOWINY NYSKIE z dnia 13 sierpnia 2009r., pt. „Nikt nie broni obywatela”, gdzie jest opisany mechanizm oszustwa finansowego, przeprowadzonego przez Getin Bank S.A., na szkodę pokrzywdzonych.

Załącznik nr 2 - PETYCJA Z PROŚBĄ O INTERWENCJĘ W SPRAWIE BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ I ZANIECHAŃ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH, PRZEZ OKRES PONAD DWÓCH LAT, NA SZKODĘ PANI MICHALINY JĄCZEK OSZUKANEJ PRZEZ GETIN BANK S.A. NA KWOTĘ PONAD 400.000,00 ZŁOTYCH, zaadresowana z datą 12 stycznia 2011r do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Załącznik nr 3 – ZWRACAM SIĘ Z APELEM DO WYSOKICH PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA POLSKIEGO O INTERWENCJĘ W SPRAWIE ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ SĘDZIĘ SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ARLETĘ MISZCZYK, NA SZKODĘ MOJEJ MATKI – OBECNIE 81 LETNIEJ POKRZYWDZONEJ”, zaadresowane z datą 7 marca 2011r., do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, wysłane pocztą elektroniczną do Ministra Sprawiedliwości RP.

Załącznik nr 4 –ZAŻALENIE NA BEZCZYNNOŚĆ PROKURATORA GENERALNEGO RP, MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI RP I „OTACZAJĄCYCH” ICH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH W SPRAWIE BRUTALNEGO ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ SĘDZIĘ SR ARLETĘ MISZCZYK I SĘDZIÓW SO W ZIELONEJ GÓRZE W OSOBACH: JOANNA KURZAWIŃSKA-PASEK, ELŻBIETA OZGA-ŚWIETLIK I SŁAWOMIR KACZANOWSKI, DZIAŁAJĄCYCH W ZMOWIE PRZESTĘPCZEJ NA SZKODĘ MICHALINY JĄCZEK 81 LETNIEJ POKRZYWDZONEJ, zaadresowane z datą 8 maja 2011r., do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, wysłane pocztą elektroniczną do Ministra Sprawiedliwości RP.

Załącznik nr 5 – Pełnomocnictwo Michaliny Jączek udzielone synowi Janowi Jączek, do reprezentowania jej praw przed Sądami wszystkich instancji z dnia 4 listopada 2010r., podpisane przez notariusza Panią Joannę Jarosz.

Załącznik nr 6 – Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że Michalina Jączek jest osobą nieporadną i bardzo schorowaną z dnia 3 listopada 2010r., sporządzone przez lek. med. Pana Janusza Grabińskiego.

Załącznik nr 7 – Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2010r., sygn. akt II S 56/10, dotyczące zwolnienia Michaliny Jączek od obowiązku opłaty od skargi na przewlekłość postępowania.

Załącznik nr 8 – Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 listopada 2010r., sygn. akt II S 69/10, dotyczące zwolnienia Michaliny Jączek od obowiązku opłaty od skargi na przewlekłość postępowania.

8. Biorąc pod uwagę, że moje wnioski, zażalenia i inne pisma złożone do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP a po rozdzieleniu tej funkcji do Ministra Sprawiedliwości RP i Prokuratora Generalnego RP są przez nich merytorycznie nierozpoznawane i lekceważone, uprzejmie proszę Najwyższych Przedstawiciela Państwa Polskiego i Przedstawicieli Mediów o zbadanie powyżej wskazanych akt sprawy i zgodnie z art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko bezczynności i zaniechaniom Wysokich Przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce, łamiących prawa człowieka na szkodę 81 letniej staruszki.

9. Reasumując powyższe, z uwagi na nieporadność i wiek 81letniej pokrzywdzonej, niniejszą skargę napisał jej syn Jan Jączek a matka Michalina Jączek po przeczytaniu tego pisma podpisała je, wnosząc by syn Jan Jączek na podstawie pełnomocnictwa reprezentował moje prawa w tej sprawie przed Sądem. Nadto wnoszę, by Sąd wezwał syna - pełnomocnika Jana Jączek, na rozpoznanie niniejszej skargi, celem uzupełnienia jej o istotne fakty.

Michalina Jączek

Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~czesław45
16-04-2012 / 08:56
Agnieszka S O Ł T Y K A - koszalińska specjalistka od SAMOGWAŁTU. Awansowana do SA Szczecin. Zniknęła z horyzontu tak nagle. CURIOZUM - Banalny przypadek ?! Narżnęła wielką KUPĘ gnoju procesowego Sąd Okręgowy i Rejonowy pod zarządem hersztów lokalnej koszalinskiej mafii : SSO Janusz Skibcki & Jarosław Cezary Stebelski. Jak przystało na zwierzę gatunku ludzkiego poszła walić KUPĘ dalej z AWANSU społecznego _ za W y b i t n e "Zasługi dla Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI" w S A M O G W A Ł C I E.W Koszalinie też gwałcą OFIARY NAZISTOWSKIEJ PRZEMOCY uzbrojeni w IMMUNITETY awanturnicy i bandyci. Zezwierzęceni policjanci, prokuratorzy, sędziowie, adwokaci i radcy prawni. Sprawy prowadzą asesorzy (prokuratury i sądu). Gwałcą bardzo skutecznie, bowiem OFIARY praktycznie bardzo rzadko się skarżą. Wypada stwierdzić, że gwałt jest wtedy, gdy do "roboty" zabiera się po prostu partacz. Zgwałcona Kobieta lub Mężczyzna najprawdopodobniej NIE składa zawiadomienia o przestępstwie i przemocy tylko wtedy, gdy doznaje satysfakcji i rozkoszy seksualnej. Czy aby na pewno ?! Od każdej reguły jest jednak WYJĄTEK jak to w życiu. Mój przypadek należy najprawdopodobniej do WYJĄTKÓW. * To GWAŁT, gwałt zbiorowy na Rodzinie ŚWIĄTEK z SARBINOWA. GWAŁTU dokonała grupa osób i to osób wykształconych, osób na urzędach państwowych którym solidarnością zawodową sitwy WSPARCIA udzielały kolejno struktury zawarte personalnie w Prokuraturach i Sądach Rejonowych Okręgu koszalińskiego. PROWODYREM gwałcicieli jest SZEF PROKURATORY Okręgowej *Andrzej SIUCHTA* wraz ze wspólnikami Sobejko & Żak. W samym Okręgu i tak następnie Apelacyjnych, Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Stanu. Nici gwałtu prowadzą znacznie wyżej, bo aż do „wysokich stołków”. Jest znacznie gorzej. Jeżeli przyjrzeć się szczegółowo STRUKTURZE gwałtu. Dowód : Pismo z dnia 06-10 - 2009r BM-III-051-1584(5)/09/R - * RYDZAK & REWA & RESIAK – autoryzacja : Krzysztof KWIATKOWSKI – sekretarzyna stanu * Specjalista od PRAW CZŁOWIEKA * jeszcze NIE minister w MS. O „g … klasie” tego eugeniusza NIECH świadczy FAKT, że MINISTRA K. Kwiatkowski poległ na czarnych skrzynkach ze Smoleńska, które przesłuchiwał w Instytucie Ekspertyz Sądowych i rżnął DURNIA dla ratowania swojej D ..y. W tym przypadku ten GWAŁT da się zakwalifikować jako SAMOGWAŁT. JEŻELI spojrzeć zupełnie ANALITYCZNIE na to ZJAWISKO wcale NIE incydentalne, to ponad wszelką wątpliwość wynika, że cała działalność resortu sprawiedliwości RP, na całej długości i szerokości geograficznej terytorium Rzeczpospolitej POLSKI opiera się na S A M O G W A Ł C I E. Lecz TEN samogwałt ma charakter zbrodniczy. KIEDY łamane jest Prawo i jego zasady. ŁAMANE są PRAWA Człowieka - znamiona NAZIZMU. Ponad wszelką wątpliwość jest to NAZISTOWSKA ZBRODNIA. WNIOSEK jest tylko jeden : TOGOWCY z Koszalina to N A Z I Ś C I. To już było przerabiane. Got mit uns. To COŚ więcej niż rak. EPIDEMIA syfilisu schizofrenii paranoidalnej. Potwierdzam, że w/w Sprawcy - Prokuratorzy Generalni przez OFARĘ NAZISTOWSKIEJ prokuratorsko-sędziowskiej ZGRAI : Zbigniew Kękuś są NIEPOSPOLITYMI PRZESTĘPCAMI którzy wspierają i ochraniają lokalne prowincjonalne mafie, które funkcjonują jako prywatne folwarki i nabiją swoje prywatne kabzy. Aby OFIARA "wygrała" swoje procesowe sprawy w trybie prawdy materialnej i rzetelnego procesu sądowego musi się OPŁACIĆ do "ręki" prokuratora i sędziego 20 - 30% PROWIZJĄ. W przeciwnym wypadku postępowanie procesowe oparte jest na insynuacjach urojeń własnych wg strategii : "JEDNA BABA DRUGIEJ BABIE". TAK to się odbywa w Koszalinie. Jeżeli OFIARA NIE podporządkowuje się tym prawom i walczy o swoje należne prawa NIE płacąc PROWIZJI. Pojawia się instytucja dyżurnych lekarzy psychiatrów i przerabiają OFIARY na zespół paranoidalny lub osobowość paranoiczną. Jeżeli to NIE pomaga to OFIARĘ wsadza się do pierdla " na leżakowanie" by zmiękła mu rura. GDY to NIE pomaga wówczas pojawia się coraz więcej biegłych psychiatrów przewód sądowy rozciąga się na okres minimum 4 lata. OFIARĘ się po hitlerowsku traktuje przez znęcanie fizyczne i psychiczne bo może OFIARA NIE wytrzyma BIOLOGICZNIE i "w y k o r k u j e" TAKA procedura obowiązuje w K O S Z A L I N I E. D O W Ó D : Rodzina Świątek z Sarbinowa 76-034 ul. Bursztynowa 5. PO 16 LATACH trwającej solidarnością zawodową sitwy NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI prokuratorsko-sędziowskiej. Na zlecenie k o l e s i a z P R A C Y PPO Andrzej S I U C H T A, radcy prawni : MUTKOWSKI, Osoś & Januszewski oraz komornik Grzegorz Mrowiński & Sylwia SZCZEPANIAK przy pomocy bandytów w policyjnych mundurach w lipcu 2011 rok dokonali MORDU na Jadwidze Świątek. Jej męża Czesława Świątek wsadzono do pierdla bowiem : popierdolona na rozumie SSR B.M. Mazur & rpr A. SCHWARZ & M. Plesiewicz sporządzili na potrzeby procesu balladę, że OFIARA ich NAZISTOWSKIEJ zabawy pobiła SSR B.M. MAZUR w toku przewodu sądowego. ŚWIADKÓW na okoliczność pobicia sędziego BRAK. Bełkot procesowy trwa już ponad 4-ry LATA - X K. 865/08/WW SR K-lin. SSR Wanda Wieczorek za pomocą kuglarskich sztuczek sędziego, któremu BRAK piątej klepki pod DEKLEM usiłuje rozstrzygnąć przedmiotową sprawę przez uśmiercenie swojej OFIARY. OFIARA ma bowiem 67 LAT i zgodnie ze statystyką winna już być na cmentarzu. Aktualnie i PREZES PENSJONATU "ORZEŁ" - Donald TUSK podjął już takie starania uśmiercania emerytów. CURIOZUM - prywatnym pierdlem zawiaduje spółka : Prezes Sądu Okręgowego Przewodniczący Wydziału Penitencjarnego, Sędzia penitencjarny – SSO Janusz SKIBICKI ( trzy fuchy w jednym ręku) & płk. SW Krzysztof WYPYCH – N-k więzienia przy ul. Młyńskiej 71 w Koszalinie. CURIOZUM - prywatna przepustka w tym pierdlu kosztuje : 500PLN. Aktualnie OFIARĘ NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI w obróbkę procesową wziął SSR Tomasz SZANTYR zleceniodawcą jest spółka rpr OSOŚ & JANUSZEWSKI – zleceniodawcy na rzecz Grzegorza Mrowińskiego zabójcy Jadwigi ŚWIĄTEK. KIM jest SSR Tomasz SZANTYR ? To aktualny herszt przestępczości zorganizowanej specjalizującej się w sądowym procederze okradania OFIAR z wszelakich dóbr materialnych a najlepiej z NIERUCHOMOŚCI. Ostatni wyczyn SZANTYRA to okradanie uczestnika operacji „pustynna burza” Lidia Kozłowska z jej własności, którą stanowi pensjonat „Willa Alexander” w Mielnie oraz zakład kosmetyczno-fryzjerski w Koszalinie o łącznej wartości ok. 50mln złotych. Przestępcza zgraja (spółka złodziei) w składzie : syndyk R. SIERACKI, SSR D. SZYMCZAK adw. A. Jurys, rpr K. Pietruszka wraz z żoną SSR Arlettą, i komornik M. Winnicki - spuściła przedmiotowy majątek OFIARY za 8 mln złotych. W bandytyzmie i awanturnictwie procesowym Koszalin Okręg i Rejony rzemiosła dziczy magistrów prawa z IMMUNITETAMI uczestniczą stale te same osoby. ICH wykaz został zarejestrowany w Council of Europe – Strasbourg. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl *** W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y *** z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : RYDZAK * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna. * P R A W D A * H O N O R * W O L N O Ś Ć * TOGOWCY skamlą, że tak mało im płacą za …. S A M O G W A Ł T. Ha ! Ha! Ha! Wolność, Niepodległość i D E M O K R A C J A ? !
~Control
19-06-2011 / 05:40
Wcześniej czy później zakończy się to rewolucją.
~gość
18-06-2011 / 00:32
Weż Pan zrob to co zrobil Kękuś, moze wreszcie ruszą swoje przestępcze dupy do działania