Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 09-09-2014

„Martwe dusze” w Skawinie. 

Skawina dnia. 08.09.2014 r.

Pan Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski

syg.WS-I.1410.2.7.2014..KK

pic_1.jpgW odpowiedzi na pismo Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie skargi na działania Starosty Krakowskiego w przedmiocie przywłaszczenia części naszej nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. XXXX, położonej w Skawinie, poprzez założenie księgi wieczystej KW KR3I/000XXXXX/7, dla nieruchomości oznaczonej jako działką ewidencyjna nr 1XXX/3 - droga gminna publiczna. Panu Wojewodzie zarzucamy całkowite zaniechanie zbadania sprawy, a nawet popieranie czynności urzędników, wypełniających znamiona przestępstwa, poprzez zaniechanie podjęcia odpowiednich czynności. Podtrzymujemy zarzut przywłaszczenia części naszej nieruchomości, o czym świadczą kolejne zdobyte przez nas informacje i dokumenty.

Wydana przez Naczelnika Miasta i Gminy Skawina Decyzja z dnia 18.12.1980 r. MZGT - 8224a/42/80 o zajęcie gruntów pod przebudowę dawnej ul. XXXXXXXXX, w części stanowiącej obecnie działkę 1XXX/3 objęła osoby nieżyjące : Stanisław M., Jadwiga F. (Ł?), Marta G., w związku z czym nie można uznać jej w tej części, za decyzję istniejącą, podlegającą postępowaniu o stwierdzenie jej nieważności.

Zaprzeczamy również wiarygodności aktu własności ziemi z dnia 15.06.1977 r. Nr XX5/X7 ,wydanego na rzecz Zofii M.

Z treści zeznań złożonych do protokołu uwłaszczeniowego wynika, że działkę XXX ( pgr XXX/4 ) Zofia M. nabyła wraz z mężem, Stanisławem M., kontraktem kupna sprzedaży sporządzonym w Skawinie dnia 8 września 1933 r. a pozostałe działki XXXX (pgr XXX/1) , XXXX (pgr XXX/ 1) oraz XXXX (pgr XXX/2) zostały jej darowane dwadzieścia lat wcześniej, przed wejściem w życie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, przez ciocię, Marta G. Nie posiadała żadnego dokumentu własności".. Świadkami w sprawie uwłaszczenia byli - Antoni Ł. i Krystyna J.

Z odnalezionych przez nas dokumentów , między innymi kontraktu kupna sprzedaży z dnia 26 września 1931r. i planu sytuacyjnego inż. Prochownika z 19 września 1931 r. parcela XXX/4 została zakupiona przez Stanisława i Małgorzatę z G. B. od Jadwiga Ł. z K., którą na wskutek tej sprzedaży odłączono z lwh XXXX i przeniesiona do lwh YYYY "zaginionej"

Na wskutek problemów jakie stały się naszym udziałem po zakupie działki XXXX , dawnej pgr YYY/4 , przegrywanych przez nas procesów sądowych , problemów z urzędami, własnym działaniem dotarliśmy do wielu dokumentów.

Z informacji uzyskanej z ksiąg parafialnych Skawiny, dowiedzieliśmy się, że Marta G., córka Mateusza i Marii z domu G. ur.XX.0X.18XX r. w Tłuczaniu , zmarła w dniu 0X.0X.19XX r. Pogrzeb odbył się 0X.0X.19XX r. Zmarła zamieszkiwała przed śmiercią przy ulicy Xxxxxxx XXX, w domu który zakupiliśmy wraz z działką XXXX. Numer tego domu uwidoczniony został na planie budowy Antoniego Ł. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Pan Adam Najder w piśmie z dnia 16.05.2012r MG.74301-9/10 potwierdził również , że jest to numer porządkowy budynku na pgr. XXX/X z przed nadania nazwy ulicy !

Aktem własności ziemi wydanym na rzecz Zofii M. , rozporządzono gruntami osoby zmarłej przed dniem wejścia w życie ustawy o uregulowaniu własności rolnej, która nie mogła zaprzeczyć ani potwierdzić owej "darowizny"

Trudno też ustalić jakiekolwiek pokrewieństwo z Zofią M.

Odpis skrócony aktu zgonu Zofii M. nie zawiera informacji o nazwisku rodowym matki . Zmarła urodziła się XX.XX.19XX r. w Tłuczaniu jako córka Michała i Jadwigi K. Brak wiadomości o małżonku. Nie udało nam się ustalić miejsca pochowku Zofii M., zmarłej w dniu XX.XX.19XX r. w Domu Opieki Społecznej przy ulicy Ł. w Krakowie, gdzie została umieszczona przez "obdarowanych", niedługo po uzyskaniu przez nich "tytułu własności" do działki XXXX.

Na cmentarzu w Skawinie w jednym grobowcu pochowano, Jadwigę K., Martę G. i Kacpra S. Na grobowcu zmarłego XX.XX.19XX r. Stanisław M. nie umieszczono informacji o Zofii.

Księgę wieczystą dla uwłaszczonych przez" Zofię M." nieruchomości KW XXXXXX, założono na wniosek DzKw 6824/89 na podstawie AWZ i wyrysu mapy ewidencyjnej z dnia 23.03. 1989r. Nr Lp.ks.rob.25/89 sporządzonego przez uprawnionego geodetę Teresę Wagner.

Z informacji zamieszczonych na wyrysie wynika, że przedmiotem uwłaszczenia objęto trzy nieruchomości dla których prowadzono odrębne Lwh :

pgr XXX/X (YYYY) lwh XXXX zaginiona

pgr XXX/X (YYYY lwh XXX

pgr XXX/X i XXX/X (XXXX i YYYY) LWH XXXX zaginiona

Założenie księgi wieczystej dla powyższych nieruchomości ( KW XXXXXX ) nastąpiło na żądanie Urzędu Miasta i Gminy Skawina, w związku z "koniecznością" nabycia działek XXXX, YYYY, ZZZZ , NIEZBĘDNYCH dla zrealizowania celów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego.

Zofia M. , reprezentowana przez tajemniczą osobę zamieszkałą w Skawinie przy ul. XXXXXX X/X5, wyraziła zgodę na sprzedaż wymienionych działek, po czym jak wynika z decyzji wywłaszczeniowej Nr 8 G-XXXXb/Y/89 z dnia 27.06 1989 r. wydanej przez Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami , Józefa Łętochy, zrezygnowała ze sprzedaży, a więc wymienioną decyzją została "wywłaszczona". Odszkodowanie wpłacono do depozytu sądowego.

Ustaliliśmy ową tajemniczą osobę zamieszkałą przy ul. XXXXX X/X5 w Skawinie. Jest to niejaka Pani Barbara P., zamieszkująca obecnie w XXXXX XXXXXXXXX, córka Jadwigi K., pochowanej w jednym grobie z Martą G. Jadwiga K. została przywieziona przez córkę z Tłuczania i umieszczona w domku na naszej działce XXXX. To jest zapewne osoba, którą zwano Zofią M.

"Akta" dotyczące "wywłaszczenia" otrzymaliśmy z urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, na żądanie ich udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Załączamy w całości to co otrzymaliśmy. W księdze wieczystej KW XXXXXX takiej dokumentacji brak!!

Zaprzeczamy więc także wiarygodności Aktu Notarialnego, Umowy Darowizny o dożywocie (Repertorium A numer XXXX/95) z dnia 17 listopada 1995 r uczynionej na rzecz małżonków Józefa i Maria G., przez "Zofię M.". z powodu wymienionych powyżej okoliczności.

W dniu 29.07.2014 r. zwróciliśmy się do Sądu Rejonowego w Wieliczce V Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Skawinie o udostępnienie nam do wglądu oryginału tego Aktu Notarialnego . Sąd odmówił nam jego obejrzenia z powodu "braku legitymacji" albowiem ten dokument nas nie dotyczy!

Nie mamy prawa udowodnić osobie, od której nabyliśmy naszą nieruchomość, ewentualnego oszustwa lub uzyskania tytułu własności w sposób nielegalny i narażenie nas przez to na straty materialne i procesy sądowe.

Odmówiono nam również wglądu do księgi wieczystej KW XXXXX, do której przeniesiono część nieruchomości XXX/1 (YYYY) nabytej AWZ wydanym na rzecz Franciszka i Krystyny B.

Nie mamy prawa obejrzeć księgi wieczystej należącej do osób roszczących sobie prawo do części naszej nieruchomości przez jej zasiedzenie, czy wpisywanie do naszej księgi ograniczonych praw rzeczowych.

W pełni więc uzasadnione jest podejrzenie , mając na względzie tę odmowę , czynności geodezyjne wykonywane wielokrotnie na obu działkach, uzyskane przez nas dokumenty , informacje, że pod pretekstem zasiedzenia , usiłuje się dokonać podziału nieruchomości stanowiącej jedną całość !!! wpisanej właśnie do tej KW nr XXXXX.

Żądamy wyjaśnień, ustalenia stopnia pokrewieństwa wszystkich wymienionych w piśmie, osób zameldowanych w domu przy ulicy XXXXXXXXXX nr XXX, obecnie YYYYYY X , zbadania ksiąg wieczystych wymienionych w piśmie do Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 03.09.2014 r. do sprawy o stwierdzenie zasiedzenia (załączone informacyjnie do wniosku z dnia 03.09.2014 r.) oraz podjęcia czynności przewidzianych przez prawo.

w zał. kserokopie :

informacje z ksiąg wieczystych, wyrys z Mapy ewidencyjnej z 1989 r. sporządzony przez geodetę Teresę Wagner, informację z księgi parafialnej, fotografie z cmentarza w Skawinie.

do wiadomości :

- Sąd Administracyjny w Krakowie
- Sąd Rejonowy w Wieliczce
- Starosta Krakowski

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- prasa

3a.jpg

Komentarz:

Spuścizna komunistycznego terroru – czyli jak wydawano AWZ na grunty osób zmarłych. W sprawę zamieszani są funkcjonariusze publicznie. Proceder komunistycznych służb trwa do dnia dzisiejszego.
Kupując działkę z "czystą" księgą wieczystą jesteś pewien, że to twoja własność. Po pewny czasie okazuje się, że prawa do niej roszczą sobie osoby trzecie, które uzyskały tytuł własności na grunty po osobach zmarłych.

Imiona osób fizycznych zostały zmienione. Dokumenty oryginalne dla prasy dostępne do wglądu w redakcji.

Teresa Kawiak

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~jerozolita
13-09-2014 / 11:37
To P0lska winna rozdawać karty. Leżymy w samym centrum skrzyżowań wszelkich szlaków. Gdybym sie dobrał do koryta. .. zakupiłbym 5 rakiet z głowicami nuklearnymi (za grosze) wycelował w stolice mocarstw. P0licja i służba celna z krokodylkami kontrolowałaby skrupulatnie auta i cały transport ruski, niemiecki na wodzie , lądzie i w P0wietrzu. Cenę gazu zdołowałbym o 80% oraz inne paliwa. w lutym 2016y ogłosiłbym zakaz sprzedaży obcym P0lskiej ziemi. Słupy na Niemców z bankami niemieckimi czkając na kwiecień i legalizację słupów stracili by zainwestowane nielegalnie 8OO mld EURO. Jak w Arabii obcy nie mogli by mieć w P0lskich firmach kontrolnych 51% udziałów. Płace minimalne i socjal skoczyłby na 15OO,- . P0daki jedynie obrotowy 10% (dziesięcina średniowieczna), Sprawdziłbym legalność przetargów na zakup u obcych np F-16, benki, eurocoptery!!!
~ola
09-09-2014 / 19:22
takie samo bagno w Tarnowie , Bochni sprawdza kw ktora jest bez obciazen , a falszuje sie lwh odmawia sie dostepu do kumentacjigeodezynej , ale i jej wydania,my mamy dokumentu to mozemy je zmieniac manipulowac wlasnoscia, jak sie to ma do praw konstytucyjnych
~rysiek
09-09-2014 / 18:50
skawińskie bagno