Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 stycznia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 09-04-2012

Eksperyment naukowy – kryptonim GMO

Jest we mnie gniew spowodowany coraz śmielszymi poczynaniami naukowców, którzy w swojej ślepocie i pewności siebie, nie zważając na możliwość zaistnienia potencjalnych konsekwencji wynikających z ich eksperymentów naukowych, propagują spożywanie roślin genetycznie modyfikowanych oraz wdrażanie uwalniania GMO do środowiska. Dzieje się tak przy jednoczesnej akceptacji obecnego stanu rzeczy, jakim jest brak możliwości przeprowadzenia dowodu naukowego na nieszkodliwość tego procederu, co w oczywisty sposób wynika z ram czasowych, niezbędnych do przeprowadzenia stosownych badań.

Treść niniejszego artykułu zainspirował wątek dyskusji na www.facebook.com

Cytat: „… Z jednym się zgodzę. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić długofalowego działania tej technologii na człowieka. Tutaj przyznam Ci rację. Możemy jedynie zastanawiać się jakie może mieć to skutki (ale to tyczy się zarówno Przeciwników jak i Zwolenników technologii GM)…. Sebek Kwiatkowski

Cytowana osoba jest autorem strony: www.facebook.com/TakDlaGmo

Przede wszystkim, należy zaznaczyć, że Was naukowców i zwolenników GMO dotyczy odpowiedzialność za Wasze czyny i propagowane treści oraz namawianie do przeprowadzenia eksperymentu, nie informując nas, obywateli o tym, że jest to eksperyment!

Jednocześnie wielu z Was naukowców używa absurdalnych argumentów w postaci stwierdzeń, że :”przecież i tak jemy GMO”, po raz kolejny nie informując nas, obywateli, że ten eksperyment jest przeprowadzany.

Zważywszy na FAKTY:

1) udowodnić nieszkodliwości nikt nie może, ponieważ proces takiego dowodu naukowego wymaga 3-ch pokoleń testów na ludziach i trwa w przybliżeniu 75 lat

2) rośliny w technologii GM istnieją podług mojej wiedzy od około 25 lat

3) eksperyment z przenoszeniem genów między gatunkami trwa od niecałych 20 lat, i tak naprawdę to nie wiemy, jakie mogą być tego rzeczywiste skutki.

Należy stwierdzić, że obecna forma propagowania żywności z produktów modyfikowanych genetycznie, obrót handlowy oraz uwalnianie do środowiska – jest EKSPERYMENTEM NAUKOWYM w trakcie realizacji, który dotyczy niezwykle istotnej sfery ludzkiej egzystencji, jaką jest pożywianie ciała. Wymaga to wielkiej odpowiedzialności oraz zastosowania wszelkich zabezpieczeń niezbędnych do wykonania eksperymentu.

Jako uzupełnienie tematu, proponuję zapoznanie się z kilkoma wypowiedziami polskich specjalistów i naukowców:

„…Inżynieria genetyczna nie jest techniką precyzyjną, proces transgenezy powoduje wiele efektów ubocznych. Powstają mutacje, mogą się włączać i wyłączać zupełnie przypadkowe geny, mogą powstawać zupełnie nowe, nieznane białka i wchodzić w niepożądane interakcje w nowym otoczeniu. Może to potencjalnie prowadzić do powstawania toksyn, alergenów czy substancji obniżających właściwości odżywcze pokarmów. Zjawiska te były zbyt mało zbadane, nim genetycznie modyfikowana żywność trafiła na nasze stoły. DNA roślin transgenicznych to sztuczne konstruktory, które zawierają sekwencje pochodzenia wirusowego i bakteryjnego. Te sekwencje mogą być niebezpieczne, np. mogą powodować, że nasza flora jelitowa wzbogaci się o geny odporności na antybiotyki. Jeżeli cecha ta zostanie przeniesiona na bakterie chorobotwórcze, to nie uda się ich zwalczyć przy pomocy antybiotyków. Takich zjawisk nie da się wykluczyć” – dodaje prof. Katarzyna Lisowska….”

„…Dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog, prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów uważa, że w czasie ewolucji organizmy dostosowały się do oddziaływania naturalnych składników pożywienia. „Składniki genetycznie modyfikowane, wchodzące w skład wcześniej nieznanej żywności i paszy, narażają świat ludzi na eksperyment na masową skalę. Sygnały z nawet bardzo zdegenerowanych w procesie trawienia organizmów genetycznie modyfikowanych mogą usypiać lub budzić geny znajdujące się w tych rejonach chromosomów, które decydują o podatności na raka, cukrzycę, otyłość, odporność, alergię. Jeśli zatem mówimy o masowych zjawiskach, o cechach epidemii, nie możemy pomijać czynników, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą na te zjawiska wpływać”….”

„…Prof. Włodzimierz Roch Doruchowski, genetyk, emerytowany profesor Uniwersytetu Warzywnictwa w Skierniewicach mówi już zupełnie otwarcie: „Na wielu uczelniach i w instytutach badawczych panuje terroryzm naukowy. Zmusza się doktorantów i habilitantów do podejmowania konkretnych projektów badań nad GMO, w przeciwnym razie, nie mają szans na otrzymanie pieniędzy. To zagrożenie dla nauki, dla hodowli roślin konwencjonalnych i różnorodności tradycyjnych gatunków”. ..”

„…Dr inż. Roman A. Śniady zwraca też uwagę, że wielkim problemem jest zanieczyszczanie GMO tradycyjnych upraw. „Dochodzi na dużą skalę do krzyżowania między roślinami transgenicznymi i konwencjonalnymi. Pyłki roślin GMO są przenoszone przez wiatr oraz owady i ludzi na sąsiednie uprawy i nie sposób temu zapobiec. Wobec tego mitem jest, że uprawy tradycyjne i uprawy GMO mogą istnieć obok siebie, strefy buforowe w żaden sposób nie chronią przed zapylaniem krzyżowym”….”

„…Dużo kontrowersji budzi sprawa tzw. złotego ryżu, z genami kodującymi prowitaminę A, który ma ratować dzieci w najbiedniejszych częściach świata przed ślepotą. Badania w naszym instytucie wykazały, że aby pokryć zapotrzebowanie na prowitaminę A, wystarczy zjeść dziennie cztery marchewki! Natomiast ‘złotego ryżu’ dziecko musiałoby zjeść 3 kg, a dorosły od 4 do 7 kg każdego dnia. Więc o co tutaj chodzi?” – zwraca uwagę prof. Jan Narkiewicz-Jodko….”

Źródło: www.dziennik.com

Biorąc pod uwagę wypowiedź Sebka Kwiatkowskiego (studiującego biotechnologię) oraz powyższe wypowiedzi naszych specjalistów, przytoczę pewne kwestie związane z eksperymentem naukowym:

Eksperyment naukowy

1) człowiek – uczestnik w charakterze przedmiotu eksperymentu wyraża na to zgodę przez cały czas eksperymentu
2) uczestnik w charakterze przedmiotu eksperymentu jest należycie poinformowany o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

Za: pl.wikipedia.org

„…Kluczowym elementem eksperymentu jest wyrażenie zgody uczestnika eksperymentu na wzięcie w nim udziału. Zgoda powinna być wyrażona w sposób jasny i wyraźny – nie może być dorozumiana. Uczestnik powinien być poinformowany w sposób przez niego zrozumiały o rozmiarze ryzyka oraz możliwych negatywnych skutkach. Jeżeli z charakteru eksperymentu wynika, iż nie da się wycofać z niego w trakcie jego przeprowadzania, to uczestnik eksperymentu powinien być wcześniej o tym poinformowany…”

Czytaj więcej na Wieszjak.pl: Eksperyment w Kodeksie Karnym

Przygotowanie eksperymentu

„… Z chwilą podjęcia decyzji o przeprowadzeniu eksperymentu na organie procesowym ciąży obowiązek jego przygotowania. Proces ten obejmuje:
– określenie celu eksperymentu, czyli ustalenie, co drogą eksperymentu ma być wyjaśnione, np. sprawdzenie uzyskanych dokumentów, poznanie mechanizmów powstawania śladów itp.;
– ustalenie charakteru eksperymentu (doświadczenie czy odtworzenie) oraz sposobu wykonania poszczególnych czynności i ich kolejności;
– wybór miejsca i czasu przeprowadzenia eksperymentu, gdy czas i miejsce przeprowadzenia tej czynności mogą mieć decydujący wpływ na wynik eksperymentu;
– określenie uczestników eksperymentu. Krąg uczestników powinien być ograniczony. Należy powoływać tylko osoby niezbędne do właściwego wykonania czynności. Najczęściej, oprócz kierującego nią, będą w niej brali udział: technik kryminalistyki, świadkowie zdarzenia, pokrzywdzony, podejrzany, obrońca, biegli, osoby wyznaczone przez prowadzącego do zrealizowania praktycznych przedsięwzięć;…”

Czytaj więcej na www.polska-zbrojna.pl: Eksperyment w procesie karnym („Przegląd Żandarmerii” 1/2009)

Art. 27 Kodeksu Karnego, paragraf 2 stanowi:

§2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

Art. 39. Konstytucji:

„…Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody….”

Uświadamiając sobie powyższe, należy jednoznacznie stwierdzić, że większa część społeczeństwa jest obecnie poddawana eksperymentowi uwalniania technologii genetycznej, żywej do środowiska:

- bez wyjaśnienia, o co w tym chodzi,
- bez wyjaśnienia, jakie mogą być zagrożenia i konsekwencje
- bez świadomego wyboru obywateli
- i bez jakiejkolwiek wiedzy o istnieniu GMO u 66% obywateli Polski (za: www.polskieradio.pl).

Jednocześnie stwierdzić należy, iż osoby propagujące przeprowadzenie eksperymentu naukowego na wielką skalę, obejmującą większą część społeczeństwa, nawołują do popełnienia przestępstwa związanego z przeprowadzeniem eksperymentu naukowego bez wiedzy osób, na których eksperyment ma zostać przeprowadzony. Z mojej wiedzy wynika, że nie prowadzi się odpowiednich, długoterminowych i wielopokoleniowych badań.

W związku z powyższym – technologia GMO obecnie wprowadzana na rynek – jest jawnym łamaniem prawa człowieka, Konstytucji Polskiej, Kodeksu Karnego oraz wielu praw międzynarodowych.

Jesteśmy w trakcie tego eksperymentu i jeśli zakończy się on negatywnie, może to doprowadzić do wielu chorób, zniekształceń genetycznych u całej populacji spożywającej produkty zawierające GMO i raczej nie będzie to proces odwracalny.

Autor: Maciej Kawiak

Uzupełnienie tematu:

Prawo w Polsce:

Konstytucja RP:
Art. 68.

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

W związku z art Art. 68.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

art 74.

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
Oraz
2. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
Art. 181 kodeksu karnego mówi:

§ 1 Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2 Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3 Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.

Art. 23. k.c. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie … ,pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Każdy ma prawo do życia w bezpiecznym, nieskażonym środowisku.

Art. 24. § 1. k.c. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

W związku z Art. 5 k.c.

Art. 5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Świadoma zgoda na udział w badaniu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Świadoma_zgoda_na_udział_w_badaniu

Prowadzenie doświadczeń na ludziach:
http://www.mp.pl/etyka – Prowadzenie doświadczeń na ludziach
Eksperyment w procesie karnym („Przegląd Żandarmerii” 1/2009)

Terje Traavik (naukowiec, Norwegia)

„.. Bardzo się staramy, aby każdy zrozumiał, że skażenie genetyczne to coś zupełnie innego niż skażenia chemiczne, które przez własną głupotę rozpowszechniamy przez ostatnie 50 lat. Rzecz w tym, że chemikalia nie potrafią same się rozmnażać. Nawet największe skażenie chemiczne z czasem maleje, podczas gdy w technologii genetycznych modyfikacji jest dokładnie na odwrót. DNA może się w zasadzie rozmnażać samodzielnie, a więc możliwe jest, że początkowo niewielkie skażenie rozrośnie się z czasem do olbrzymich rozmiarów ..

Podziękowania dla R. za istotne poprawki merytoryczne i stylistyczne.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~jane
20-12-2015 / 12:53
~Peter
11-04-2012 / 10:48
Ja przewiduję, że przyjdą takie czasy, że powiedzenie komuś "ty naukowcu" będzie bardzo obraźliwe. Te kręgi wzajemnej adoracji i często samozwańcze, dotowane przez twórców NWO, same do tego prą.
~mac
10-04-2012 / 12:20
Ecoscience - plan globalnej eksterminacji ujawniony ... Wywiad z Webster`em Tarpley`em ... dziennikarzem śledczym ... Webster opowiada o zapędach doradcy Obamy ds nauki i technologii Dr. John Holdren ... kim jest i co napisał ... Teorie spiskowe przestają być teoriami a zaczynają pokazywać rzeczywistość. Warto wiedzieć co oni planują: www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9sMSsoRXfK4 Tym bardziej, że to właśnie amerykańska korporacja militarna monsanto ma 80% udziałów w rynku nasion na całym świecie. Rynek ten połączony jest z genetyką i chemią. Tutaj opracowanie rynku nasion: www.naturalnews.com/files/seedindustry.pdf
~Tomek
10-04-2012 / 09:08
Z punktu widzenia dynamiki systemów, system z emergentnymi cechami który pojawia się z niespójnych (niecałościowych) modyfikacji genów to system który stanie się niestabilny i co gorsze ulegnie rozpadowi. Trzeba mieć wielki ładunek arogancji żeby twierdzić że nasze modyfikacje dla GMO będą nieszkodliwe i trzeba mieć brak odpowiedzialności mordercy żeby wciskać to ludziom do jedzenia.