Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-05-2013

Białystok – SSR Marek Dąbrowski ukrywa przestępstwa aferzysty Waldemara Kuczyńskiego panującego w "Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej Kriobank" :-) - z cyklu dziennikarz to zawód podwyższonego ryzyka...

Waldemar Kuczyński wystąpił prywatnym powództwem o pomówienie go przez swoją byłą pacjentkę Danutę Smith z Anglii za pomocą środków masowego przekazu  CZASOPISMA INTERNETOWEGO AFERY PRAWA którego redaktorem jest Zdzisław Raczkowski, bial.akt.oskarz.jpgpolegającym na tym, że w dniu 05.09.2007r na portalu internetowym www.aferyprawa.com, który już nie istnieje zamieszczono artykuł zatytułowany: Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok, ul Stołeczna 11... i metoda "na viagre" leczenia przez Waldemara Kuczyńskiego bezpłodności kobiet. oparty na zawiadomieniu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przez poszkodowaną i oszukaną klientkę prywatnej „kliniki?” prowadzonej przez W. Kuczyńskiego w którym oskarżała go błędy w sztuce lekarskiej oraz inne oszustwa. 
Z punktu widzenia PRAWA ta sprawa dawno powinna być umorzona z racji jej przedawnienia - jednak jak widać sędziowie białostoccy kształcili się "gdzieś na wschodzie" i panuje tam do dzisiaj typowy reżim sowiecki i nieznajomość polskiego prawa o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się będąc tam na najróżniejszych sprawach osób poszkodowanych przez organa władzy - wszak najwięcej przestępstw popełniają sędziowie...

Przypominamy fakty:
W piśmie do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku opublikowanym w czasopiśmie, poszkodowana i oszukana przez W. Kuczyńskiego jego była pacjentka zarzuca mu kolejno:
1/ wykonywanie eksperymentów medycznych: wyjął z biurka 8 opakowań po 100ml Viagry, zapisując na swojej karteczce kwotę 480zł
2/ handel embrionami bez zgody dawców -
za coś takiego pozbył się stanowiska Minister Jarosław Gowin
3/ popełnienia błędów lekarskich -
pacjenta w innej klinice bez problemów i takich kosztów zaszła w ciążę
4/ brak jasnych rozliczeń z pacjentkami i oszustwa podatkowe -
lekarz nie wystawiał faktur za wykonane usługi


Ponadto klientka zarzuciła lekarzowi lekceważący, wręcz chamski stosunek do pacjentek, traktowanie ich jak bezmózgowe maszyny do rodzenia itp. Sam Kuczyński porównywał za to siebie do Boga, co jednoznacznie dowodziło, że jest typowym paranoikiem i powinien być poddany leczeniu psychiatrycznemu.

Funkcjonariusze prokuratury z oczywistych względów ( viagra?:-) "olali" to zawiadomienie - przecież nie można skazać lokalnego "bożka" :-) 

cóż prawda boli...  
Jak się wkrótce dowiedzieliśmy zarówno sędzia A. Kamińska, która wydała wyrok z obrazą przepisów postępowania sądowego oraz obrazą przepisów prawa materialnego, z naruszeniem szeregu procedur sądowych, m.in. nie przesłuchano nawet strony oskarżonej, świadków w sprawie, niepowołania wnioskowanych biegłych sądowych, NIEPOINFORMOWANIA STRONY O WYDANYM WYROKU dnia 20 maja 2009r. itd. przekrętów - jak też radczyni W. Kuczyńskiego Marta Wyszyńska były jego pacjentkami - tak więc ich nieetyczne postępowanie, stronniczość, lojalność i niewiarygodność ich są ewidentne. 
Efektem końcowym było skazanie red. nacz. AFER PRAWA na 80 godzin prac społecznych. Niestety, funkcjonariusze przez 3 lata nie potrafili znaleźć miejsca, gdzie zgodnie ze swoim wykształceniem Z. Raczkowski mógłby pracować...
Ponieważ funkcjonariuszka A. Kamińska bardzo śpieszyła się z wydaniem wyroku - zapomniała o najistotniejszym - nakazanie wykasowania tekstu. Ponieważ redakcja nie miała zakazu publikacji dodano kolejne teksty o skorumpowanych sędziach białostockich:  

BIAŁYSTOK - DOWODY SKORUMPOWANIA SSR ANNY KAMIŃSKIEJ - przez niedopuszczenie do zbadania w jakim stopniu doszło do błędu w sztuce lekarskiej przez Waldemara Kuczyńskiego w jego prywatnej Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" 

Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok i "przekręt na bezpłodność"- czyli leczenie kobiet viagrą przez prof. Waldemara Kuczyńskiego cd.

Czy sędziowie Sądu Okręgowego w Białymstoku Leszek Kulik, Krzysztof Kamiński i Dariusz Niezabitowski też byli leczeni viagrą przez W. Kuczyńskiego w klinice leczenia bezpłodności "KRIOBANK" ?  

BIAŁYSTOK - JAK PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO KRZYSZTOF CHOJNOWSKI KRYJE SWOICH KOLESIÓW Z BRANŻY - z pomówienia redaktora Z. Raczkowskiego przez omylnego lekarza białostockiego W. Kuczyńskiego.

Efektem było wydanie nowego wyroku o sygn. akt. VIII Ko 37/12 przez Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny dnia 07 marca 2012r w przedmiocie uchylenia wyroku wydanego dnia 20 maja 2009r o sygn. akt XIII K 43/08. 

Z uwagi na wznowienia postępowania zostało do sądu wniesione pismo procesowe:

PISMO PROCESOWE

W związku z wydanym wyrokiem sygn. akt. VIII Ko 37/12 przez Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny dnia 07 marca 2012r w przedmiocie uchylenia wyroku wydanego dnia 20 maja 2009r o sygn. akt XIII K 43/08 notabene wydanego z obrazą przepisów postępowania sądowego oraz obrazę przepisów prawa materialnego, z naruszeniem szeregu procedur sądowych, m.in. nie przesłuchano nawet strony oskarżonej, stron w sprawie, niepowołania wnioskowanych biegłych sądowych, NIEPOINFORMOWANIA STRONY O WYDANYM WYROKU itd. przekrętów -
z uwagi na wznowienia postępowania

WNOSZĘ O PROCEDURALNE POSTĘPOWANIE SĄDOWE, a przede wszystkim o:

1/ Przekazanie sprawy sądowi właściwemu Zgodnie z art. 547. kpk [Orzeczenie o wznowieniu postępowania] § 2. Orzekając o wznowieniu postępowania, sąd uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania – takim sądem z pewnością nie jest SR w Białymstoku- patrz uzasadnienie.

2/ Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony oskarżonej Danuty Smith na okoliczność, że słowa użyte w tekście są słowami pacjentki Kuczyńskiego, a nie Z. Raczkowskiego.

3/ Przeprowadzenia dowodów z opinii biegłego lekarza sądowego, oraz z karty leczenia Danuty Smith celem weryfikacji faktów czy został popełniony błąd lekarski, oraz czy nastąpiło pomówienie przez pacjentkę o popełnieniu błędu w leczeniu przez W. Kuczyńskiego, zbadanie relacji pacjentki Danuty Smith oraz jej traktowania podczas leczenia, celem wyjaśnienia w jakim stopniu doszło do błędu w sztuce lekarskiej przez Waldemara Kuczyńskiego w jego prywatnej Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" w Białymstoku.

4/ Przeprowadzenie dowodów z akt prokuratorskich oraz przeprowadzanego dochodzenia przeciwko W. Kuczyńskiemu, na złożone zarzuty jego oszustwa przez Danuty Smith (opis jakimi lekami i w jakich dawkach je podawano pacjentka miała tu między innymi na uwadze – Viagrę.

5/ Przeprowadzenie dowodów z działalności jego prywatnej kliniki .Pacjentka miała problem uzyskać potwierdzenie wpłaty gotówki za leczenie w kwocie 10.700 zł ( dziesięć tysięcy siedemset złotych).

6/ Przesłuchanie W. Kuczyńskiego na te okoliczności, oraz poddanie go badaniom psychiatrycznym, czy nie wykazuje paranoidalnych odchyleń w swym subiektywnym uwielbieniu bycia boskim oraz poczuciu krzywdy publikacją medialną.

7/ Rozważenie uwzględnienia Art. 213.kk - Prawdziwość zarzutu:  § 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu;

8/ Uznanie roszczeń powoda za przedawnione - w związku  z postanowieniem SN z 29.06.2010r sygn. I KZP 7/10 – dot. publikacji w Internecie - przedawnienie  zniesławienia liczy się od daty publikacji treści - oszczerstwa w sieci przedawniają się po upływie roku od publikacji. Sporny tekst został  opublikowany  5 września 2007r  a więc Sąd ewidentnie stronniczo łamie procedurę i prawo rozpatrując taki pozew.

9/ Ponadto, rozpatrzenie wniosku zgodnie z Art. 435 kpk [Rozpoznanie odwołania na korzyść współoskarżonych] Sąd odwoławczy uchyla lub zmienia orzeczenie na korzyść współoskarżonych, choćby nie wnieśli środka odwoławczego, jeżeli je uchylił lub zmienił na rzecz współoskarżonego, którego środek odwoławczy dotyczył, gdy te same względy przemawiają za uchyleniem lub zmianą na rzecz tamtych. – sąd umorzył sprawę dla współoskarżonej, tak więc domagam się takiego samego potraktowania.

To że takim wnioskiem Sąd kolejny raz narusza dobra osobiste strony zostanie poruszone w kolejnym piśmie procesowym lub pozwie.

UZASADNIENIE

Waldemar Kuczyński wystąpił przeciwko swojej pacjentce Danuty Smith i Redaktorowi Czasopisma AFERY PRAWA z prywatnym aktem oskarżenia polegającym na tym, że w dniu 05.09.2007r na portalu internetowym www.aferyprawa.com, który już nie istnieje zamieszczono artykuł nieznanego autora zatytułowany: „Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok, ul Stołeczna 11... i metoda "na viagre" leczenia przez Waldemara Kuczyńskiego bezpłodności kobiet.” – oparty na zawiadomieniu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przez poszkodowaną klientkę prywatnej kliniki prowadzonej przez W. Kuczyńskiego.

Powód oskarżył strony o pomówienie go z art. 212 § 1 kk – cóż prawda boli...

Zgodnie z § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002r „w sprawie wyznaczania sądów rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe” ( DzU 02.180.1509) sprawy o przestępstwa popełnione w prasie rozpoznaje właściwy dla siedziby redakcji sąd okręgowy lub sąd rejonowy z obszaru właściwości sądu okręgowego. Biorąc pod uwagę treść zarzutów, stwierdzić należy, iż zachodzi tu przypadek przestępstwa, do popełnienia którego miało dojść w prasie w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. Pod pojęciem prasy w rozumieniu art.7 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 prawo prasowe ( DzU 84.5.24 z późniejszymi zmianami) mieszczą się wszelkie publikacje periodyczne, programy telewizyjne, jak i publikacje internetowe cyklicznie informujące opinię publiczną o określonych faktach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych itp.

Ewidentnie siedzibą Redakcji AFERY PRAWA nie jest Białystok, tak więc żaden sąd białostocki nie jest właściwym sądem dla rozpatrywania zaistniałego sporu z lekarzem z tego rejonu zwłaszcza, że sędziowie korzystają z usług tego lekarza. Jest to nieetyczne – nawet dla właściwego sądu takie spory przenosi się poza rejon aby uniknąć pomówienia o stronniczość i wzajemne układy, które w Białymstoku niewątpliwie zadziałały, co dowodzą nieproceduralne postępowania sędziego prowadzącego.

Tylko opinia niezależnego biegłego sądowego spoza rejonu białostockiego mogłaby doprowadzić do wskazania kto ma racje, gdzie leży prawda. Niestety sędzia Anna Kamińska nie dopuściła do powołania biegłego i konfrontacji opisanych w tekście faktów tym samym stronniczo ograniczył prawa strony do obrony i dojścia do prawdy.

Sąd też nie dopuścił do powołania niezależnego biegłego spoza środowiska białostockiego, który mógłby wydać rzetelną opinię, czy sformułowane słowa i wnioski w tekście AFER PRAWA mieszczą się w granicach informacji społecznej i dozwolonej krytyki osoby publicznej, oraz czy pozew W. Kuczyńskiego nie wynika z jego nadwrażliwości nad swoją osobą i czy nie przesadza z opiniotwórczymi możliwościami oddziaływania czasopisma AFERY PRAWA na czytelników.

Należy też Sądowi zwrócić uwagę, że powód przerwał negocjacje ugodowe z  Redakcją AP , co powoduje z punktu widzenia prawnego zaniechanie roszczeń. A mógł to zrobić w ciągu 3 lat – i to byłoby podstawą do wykasowania tekstu lub zamieszczenia jego sprostowania, przeprosin czy wyjaśnień.

Ponadto sędzia A. Kamińska nawet nie rozważyła (nawet niezaprotokołowana co dowodzi jej stronniczości) wniosku o przyznanie stronie pełnomocnika do reprezentowania w sądzie, chociaż taka osoba jest mu niezbędna chociażby z uwagi na znaczną odległość sądu od miejsca zamieszkania, jak też z uwagi na fakt, że dziennikarz śledczy Z. Raczkowski wykonuje swoją pracę społecznie, nie posiada majątku - swój dorobek życia stracił przez oszustwa sądowe i nie posiada dochodów. Tym samym znacznie ograniczyła jego możliwości obrony, ponieważ powoda reprezentował pełnomocnik ( jego pacjentka) z wyboru.

Więcej nieproceduralnych postępowań sędzi (pacjentki W.K.) w załączniku - piśmie z dnia 18.02.2011r skierowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Strona posiada nagranie z rozprawy dowodzące sędziowskiej stronniczości, niekompetencji, oraz nieproceduralności co będzie okazane nie tylko medialnie celem udokumentowania jak złośliwie (korupcyjnie?) działają sędziowie białostoccy.

Podsumowując, należy Sądowi zwrócić uwagę, że  w materii pomówienia należy uwzględnić kilka zasadniczych punktów: - ocena wiarygodności pomówienia wymaga ze strony organu orzekającego szczególnej ostrożności, gdyż pomówienie nie stanowi dowodu pełnowartościowego, chyba ,że jest jasne i konsekwentne, a ponadto znajduje potwierdzenie w innych dowodach bezpośrednich lub pośrednich, przy czym nie bez znaczenia jest też osobowość pomawiającego. Prawdziwość  pomówienia może być kwestionowana także ze względu na osobiste zainteresowanie pomawiającego, zmierzające  np. do przerzucenia winy na inną osobę lub nawet zmniejszenia winy własnej. / vide wyrok  S.N. z 11.10.1977 r. VI KRN 235/77. - niezależnie od  rodzaju pomówienia obowiązkiem organu orzekającego jest ów dowód oceniać ze szczególna wnikliwością i z rozważeniem czy istnieją dowody  potwierdzające bezpośrednio lub choćby pośrednio owo pomówienie, a nadto czy wyjaśnienia  pomawianego są logiczne i nie wykazują chwiejności albo czy nie są wręcz nieprawdopodobne / vide  wyrok S.N.  z 28.XI.1978 r.  VI KRN  246/78/
- pomówienie może być uznane za pełnowartościowy dowód tylko wówczas, gdy w kontekście określonych ustaleń nie jest sprzeczne z innymi dowodami, a przede wszystkim nie relacjonuje  różnych wersji tego samego zdarzenia;
- przy ocenie dowodu z pomówienia powinna  obowiązywać  nie zasada nieograniczonego zaufania, lecz zasad nieufności
dopóty, dopóki treść pomówienia nie została uwiarygodniona zgodnie z zasadą obiektywizmu wyrażoną w art. 4 k.p.k., która polega na tym aby organ prowadzący postępowanie badał oraz uwzględniał  okoliczności  przemawiające zarówno na korzyść jak i na niekorzyść oskarżonego.

Zważyć przy tym należy, że wyrażona w art. 4 k.p.k. zasada obiektywizmu jest dyrektywą adresowaną do organów prowadzących postępowanie a w odniesieniu do organów orzekających zasada ta  ma swoją  konstytucyjną  podstawę , gdyż w przepisie art. 45 ust. 1 Konstytucji RP  gwarantującym  prawo do sądu zostały jednocześnie  określone atrybuty tego  organu, do których  obok niezależności i niezawisłości zaliczono także bezstronność.

W tej sytuacji prawnej wnoszę jak na wstępie.

Sprawa do rozpatrzenia dostała się kolejnemu impotentnemu umysłowo funkcjonariuszowi Sądu Rejonowego w Białymstoku SSR Markowi Dąbrowskiemu który zamiast rozpatrzeć wnioski procesowe poszedł na łatwiznę - przebadać psychiatrycznie - jednak nie przestępcę W. Kuczyńskiego, ale pomówionego dziennikarza śledczego nagłaśniającego afery przestępstw sądowych - dla jego dobra własnego ? ! ? – czy ukrycia przestępstw aferzysty to norma białostockich organów władzy ? .  
Wyciągamy ludzi z psychiatryków, robimy z nimi wywiady, a nawet wystawiamy opinie psychiatryczne psychiatrom - wszak to w większości schizofrenicy - ale robimy to z własnej inicjatywy a nie na zamówienie funkcjonariuszy. Ponieważ redakcja pomaga poszkodowanych a tych jest tysiące, stale jesteśmy na wyjazdach interwencyjnych w kraju i za granicą, czego dowodzą publikacje.
Ewidentnie taka działalność nie podoba się skorumpowanym funkcjonariuszom sądowym - tak więc SSR Marek Dąbrowski zdecydował się na środek bardzo radykalny - dnia 16 maja 2013r wydał postanowienie sygn. akt XV K 378/12 - zastosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy - dla zmiękczenia go ? - co ewidentnie dowodzi jego niekompetencji i nieproceduralności oraz stronniczości.

Sędzia oparł swoje postanowienie na mocy Art. 249. kpk [Cele zastosowania środków zapobiegawczych] § 1. Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.
Ponadto czytamy dalej: § 2. W postępowaniu przygotowawczym można stosować środki zapobiegawcze tylko względem osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. - a nic takiego w aktach sprawy nie ma !!!

Następnie mamy Art. 250.kpk [Tymczasowe aresztowanie] § 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. a dalej § 2. Tymczasowe aresztowanie stosuje w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy. Po wniesieniu aktu oskarżenia tymczasowe aresztowanie stosuje sąd, przed którym sprawa się toczy.
§ 3. Prokurator, przesyłając wraz z aktami sprawy wniosek, o którym mowa w § 2, zarządza jednocześnie doprowadzenie podejrzanego do sądu. - prokurator nie oskarżył dziennikarza nie wniósł o tymczasowe aresztowanie, tak więc sędzia M. Dąbrowski zadziałał ewidentnie bezprawnie, bez aktu oskarżenia o którym mówi artykuł na który się powołuje.

Kolejny Art. 251.kpk [Treść postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego]
§ 1. W postanowieniu o zastosowaniu środka zapobiegawczego należy wymienić osobę, zarzucany jej czyn, jego kwalifikację prawną oraz podstawę prawną zastosowania tego środka. § 2. W postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania należy określić czas jego trwania, a ponadto oznaczyć termin, do którego aresztowanie ma trwać. [...] 
§ 3. Uzasadnienie postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego powinno zawierać przedstawienie dowodów świadczących o popełnieniu przez oskarżonego przestępstwa oraz przytoczenie okoliczności wskazujących na istnienie podstawy i konieczność zastosowania środka zapobiegawczego. W wypadku tymczasowego aresztowania należy ponadto wyjaśnić, dlaczego nie uznano za wystarczające zastosowanie innego środka zapobiegawczego.
- sędzia w swoje postanowienie uzasadnia:  Nadmienić należy, że sam fakt braku odbierania korespondencji winien skutkować uznaniem zachowania oskarżonego za utrudniające prowadzenie procesu. W tym stanie rzeczy zachowanie oskarżonego uznano za ukrywanie się i utrudnianie wykonania czynności , które Sąd uznał za niezbędne w toku procesu, co wyczerpuje przesłankę z art 258 1 pkt 1 kpk do zastosowania tego środka zapobiegawczego. - i tu należy stwierdzić, że sędzia pisze bajki dla przyklepania swojej zależności od W. Kuczyńskiego. Raczkowski zawsze odbiera korespondencje ponieważ on i wiele ludzi zostało wcześniej oszukiwanych przez sędziów (dowód postępowanie skorumpowanej A. Kamińskiej) , zaskoczonych wyrokami o których dowiaduje sie dopiero z egzekucji komorniczych, odbiera telefony, odpisuje poszkodowanym na setki maili, pisał pisma procesowe, na które nie otrzymywał z kolei odpowiedzi od białostockiego sądu. W tej sytuacji to z winy sądu nie był w stanie zrealizować orzeczenia naruszające jego godność oraz prawa osobiste. Nigdzie się nie ukrywał, a z racji wykonywania pracy interwencyjnie jeździł po całej Polsce, doradzając poszkodowanym przez organa władzy biorąc udział w dziesiątkach spraw sądowych. Jedynie z racji kosztów lub zbieżności terminów nie mógł do tej pory zrobić wywiadu z polecanymi psychiatrami, ale nigdy nie stwierdził, że unika spotkania ponieważ takie wizyty zawsze go interesowały z dziennikarskiego punktu widzenia.
Popierając się Art. 258.kpk [Przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania] sędzia kolejny raz łamie PRAWO ponieważ mamy:
 § 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli: 1) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu, - nie zachodzi taka opcja
2) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne. - nie ma takiej możliwości
§ 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą. - takiej opcji nie przewiduje art.212kk - wyrok z aresztowaniem nie wchodzi w ogóle w rachubę.  
§ 3. Tymczasowe aresztowanie może wyjątkowo nastąpić także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.- nie ma takiej opcji, dziennikarz ma tyle ludzkich spraw i tragedii, że nie ma czasu nawet o sobie pomyśleć.. 

TAK WIĘC W TEJ SPRAWIE EWIDENTNIE MAMY DOWÓD NIEETYCZNEGO, BŁĘDNEGO, STRONNICZEGO STOSOWANIA PRAWA - DOWODU SKORUMPOWANIA KOLEJNEGO SĘDZIEGO BIAŁOSTOCKIEGO - MARKA DĄBROWSKIEGO ? ! ?

Logiczne, (chociaż prawników nie uczą logiki) że sądowi odwoławczemu nie pozostaje nic innego jak skorzystać z Art. 259.kpk [Odstąpienie od tymczasowego aresztowania]
§ 1. Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności:
1) spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo, - z pewnością
2) pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny. - z pewnością
§ 2. Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. - z pewnością
§ 3. Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nie przekraczającą roku.- z pewnością
§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy oskarżony ukrywa się, uporczywie nie stawia się na wezwania lub w inny bezprawny sposób utrudnia postępowanie albo nie można ustalić jego tożsamości. - nie ma takiej opcji

--------------------------------------------

Na razie jeszcze nie wiemy w jaki sposób M. Dąbrowski zaliczył aplikację sędziowską, ale dowiemy się :-) - z pewnością jak każdy togowiec po układach rodzinnych a nie z racji posiadanej wiedzy. 
Dlatego postanowiliśmy uzupełnić wiedzę tego i innych funkcjonariuszy polskiego poDUPAdłego sądownictwa. 

W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2008 r., sygn. akt SK 17/07 czytamy:
Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dolegliwym środkiem zapobiegawczym
. Jego konsekwencją jest pobawienie wolności osoby, której wina nie została jeszcze potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądowym. W związku z tym przepisy Kodeksu postępowania karnego ograniczające stosowanie tymczasowego aresztowania mają na celu przede wszystkim zagwarantowanie poszanowania prawa do wolności i nietykalności osobistej osoby, wobec której zastosowano ten środek. Dotychczasowe prawa tej osoby (jako skazanej) zostają bowiem znacznie ograniczone w związku z zastosowaniem wobec niej surowszego reżimu przewidzianego w Kodeksie Karnym Wykonawczym, polegającego m.in. na ograniczeniu widzeń, korespondencji, korzystania z telefonu czy przepustek z zakładu karnego. Należy to traktować jako ingerencję w jej wolność osobistą - uznał TK.

W związku z tym rygorystycznie muszą być przestrzegane konstytucyjne warunki ograniczania wolności, przede wszystkim wymóg jasnego, precyzyjnego i kompletnego określenia przez ustawodawcę zasad i trybu każdego dopuszczalnego ograniczenia lub pozbawienia wolności osobistej. Wymagają tego zasady pewności i bezpieczeństwa prawnego i ochrona zaufania do państwa i prawa. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zaskarżony przepis nie spełnia tych kryteriów, bo nie precyzuje skutku zbiegu tymczasowego aresztowania z karą pozbawienia wolności.
Stwarza także nazbyt dużą swobodę interpretacji dla organów stosujących prawo, które mogą wcielać się w rolę prawodawcy, co jest niedopuszczalne z uwagi na konstytucyjną zasadę wyłączności ustawowej formy ograniczania praw i wolności.

Ewidentnie bez prawomocnego wyroku dziennikarz już został skazany na karę znacznie wyższą niż mógłby być skazany za pomówienie z art. 212 § 1 i 2 k.k, co do którego są duże wątpliwości i naciski o jego wykasowanie zgodnie z prawem unijnym.
Warto zwrócić uwagę na
Postanowienie SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 155/07 dot. Art. 212 § 1 k.k. - Wydanie nawet nieobiektywnej opinii nie zawsze jest równoznaczne z pomówieniem, choć daje możliwość dochodzenia swoich racji zwłaszcza na drodze procesu cywilnego, warto przypomnieć, że prawo karne jako mające charakter subsydiarny nie zawsze jest właściwą i skuteczną płaszczyzną ich dochodzenia.
Znaczenie mają następujące orzeczenia Sądu Najwyższego i poglądy doktryny:

- Wyrok SN z 23 maja 2002 r. (V KKN 435/2000), w którym stwierdzono, że: „Nie stanowią zniesławienia oświadczenia i wypowiedzi będące realizacją uprawnień opartych na prawie. Dotyczy to w szczególności krytycznych ocen wyrażonych w opiniach służbowych, skargach, pismach procesowych, krytyce naukowej, artystycznej itp.”.

[…] Interes społeczny może być uznany za kryterium rozstrzygające antynomię między wolnością prasy i innych środków społecznego przekazu (art. 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.), wolnością wyrażania poglądów i pozyskiwania oraz rozpowszechniania informacji (art. 54 Konstytucji) a chronionymi w treści art. 30 i 47 ustawy zasadniczej dobrami osobistymi”.

- Wyrok SN z 30 września 2003 r. sygn. II KK 176/2002 „1. Kontratyp dozwolonej krytyki, o którym mowa w art. 213 § 2 kk, ma miejsce, gdy zaistnieją łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze - gdy udowodniona zostanie prawdziwość zarzutu i po drugie - gdy stwierdzone zostanie, iż zarzut służył obronie społecznie uzasadnionego interesu. Przyjęcie działania w obronie społecznie uzasadnionego interesu wymaga ustalenia, że sprawca kierował się tylko taką intencją, a obce mu były inne względy.

2. Generalne zasady procedowania nakazują organom procesowym badać oraz uwzględniać wszystkie okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego, co stanowi istotę ustawowego postulatu, aby ustalenia faktyczne odpowiadały prawdzie. Można to osiągnąć tylko wówczas, gdy przedmiotem dociekań jest cały zebrany w sprawie materiał dowodowy, a nie jego fragmenty, i gdy całokształt tego materiału stanie się przedmiotem rozważań sądu”. - niestety w skorumpowanym sądzie białostockich nic nie badano - był "prikaz" skazać i tak funkcjonariuszka z układów, takie "mniej niż zero" A. Kamińska "zdiełała"... dno, bagno, szambo sądowe...

Ponadto dla przypomnienia postanowienie SN z dnia 28 sierpnia 2003 r. sygn. III K 246/2003: „Zakres wolności słowa w sferze życia publicznego musi być szerszy niż w sferze prywatnej, zaś osoby uczestniczące w życiu publicznym muszą liczyć się z krytyką, gdyż świadomie i w sposób nieunikniony wystawiają swe słowa i działania na reakcje społeczeństwa. Krytyka jako wkład w formę debaty publicznej a zarazem kontrola osób sprawujących stanowiska publiczne jest niezbędna w demokratycznym państwie prawa”. - czy nam sie podoba czy nie opinia społeczna ma prawo do osądzania urzędników i funkcjonariuszy władzy.

Ostatnio Sejmowa komisja kultury i środków przekazu poparła większość poprawek Senatu do noweli prawa prasowego. Nowelizację prawa prasowego Sejm uchwalił pod koniec lipca 2012r. Nowela przewiduje pozostawienie sprostowań jako jedynej formy reakcji na publikacje. Senat na początku sierpnia opowiedział się za wprowadzeniem do noweli pięciu poprawek. Jedna z nich przewiduje, że w ciągu 21 dni od wejścia noweli w życie będzie można zażądać sprostowania materiałów prasowych, które ukazały się po 13 czerwca 2012 roku (dzień później, na mocy wyroku Trybunały Konstytucyjnego, przepisy dotyczące sprostowań i odpowiedzi prasowych utraciły moc ). Według wcześniejszych przepisów redaktor naczelny pisma był obowiązany do opublikowania na wniosek zainteresowanej osoby rzeczowego i odnoszącego się do faktów wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej sprostowania albo odpowiedzi na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym. Za uchylanie się od ich publikacji groziła kara grzywny lub ograniczenia wolności. Przepisy te przestały obowiązywać w połowie czerwca br. na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2010 roku. TK orzekł wówczas, że przepisy te nie precyzują, czym jest sprostowanie, a czym odpowiedź, wobec czego decyzję musi podejmować sam redaktor naczelny, a to stawia go w sytuacji, która nie jest dla niego przewidywalna.
cdn.

Więcej

Czy sędziowie Sądu Okręgowego w Białymstoku Leszek Kulik, Krzysztof Kamiński i Dariusz Niezabitowski też byli leczeni viagrą przez W. Kuczyńskiego w klinice leczenia bezpłodności "KRIOBANK" ? 
BIAŁYSTOK - JAK PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO KRZYSZTOF CHOJNOWSKI KRYJE SWOICH KOLESIÓW Z BRANŻY - z pomówienia redaktora Z. Raczkowskiego przez omylnego lekarza białostockiego W. Kuczyńskiego.
BIAŁYSTOK - DOWODY SKORUMPOWANIA SSR ANNY KAMIŃSKIEJ - przez niedopuszczenie do zbadania w jakim stopniu doszło do błędu w sztuce lekarskiej przez Waldemara Kuczyńskiego w jego prywatnej Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank"
Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok i "przekręt na bezpłodność"- czyli leczenie kobiet viagrą przez prof. Waldemara Kuczyńskiego cd.
Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok, ul Stołeczna 11... i metoda "na viagre" leczenia przez Waldemara Kuczyńskiego bezpłodności kobiet.
Strasburg o odpowiedzialności karnej dziennikarzy
Dziennikarz do psychuszki! Sprawa nie tylko MARIUSZA CYSEWSKIEGO.
Znów przemoc sądu wobec dziennikarzy i KPN w Katowicach
GLIWICE SSO HELENA FILAROWSKA-KOPEĆ DEBATUJE O ARESZTOWANIU DZIENNIKARZA KPN MARIUSZA CYSEWSKIEGO.
Stalinowskie metody w wykonaniu dziennikarzy Gazety Wyborczej w Lublinie! Dla kogo agentura "wybiórczej" w Lublinie ?
Pierwszy tydzień 2013r. w kraju i na świecie wg. Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy z Łodzi.
Na fejsbuku, albo w więzieniu niewygodni dziennikarze. Janusz Sanocki
Trwa kampania społeczna „wykreśl 212 k.k - Dziennikarz może się mylić, ale nie wolno mu kłamać – polemizuje wiceminister sprawiedliwości
Dziennikarz, bloger, internauta a w zasadzie każdy obywatel może trafić do więzienia za subiektywne odczucie zniesławiania publicznego - kampania społeczna "Wykreślić art. 212 kodeksu karnego".
Ręce precz od dziennikarzy - 7 kwietnia 2011 roku o godzinie 11:00 przy budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie
Misja społeczna dziennikarzy w dostępie do informacji publicznej
Skazywani za słowa prawdy, szykanowanie dziennikarzy, cenzurowanie tematów - subiektywizm, a nie fachowość panuje w polskich sądach.
Prokuraturo - ścigaj się sama! Jak już się sama dościgniesz, oskarżysz i ukarzesz, to dopiero ścigaj dziennikarzy!
AFERY PRAWA - podsumowanie roku 2009 - czyli jak wiodło się dziennikarzom i czasopismu :-)
Media manipulują, osądzają i są sądzone - wpadki sądowe, wyroki skazujące na dziennikarzy za nierzetelność, pomówienie, wprowadzenie w błąd społeczeństwa.
M. MADZIAR – „RODZYNKI” POLSKIEGO WYMIARU (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI - z cyklu patologie "władzy"- prześladowanie dziennikarzy czasopisma AFERY PRAWA.
SKAZANI ZA NIEWINNOŚĆ - PRZEŚLADOWANIE DZIENNIKARZY CZASOPISMA AFERY PRAWA PRZEZ SKORUMPOWANYCH PROKURATORÓW ?!?
INTERNET AFERY PRAWA ZAWIADAMIAJĄ O KOLEJNYM NARUSZENIU PRAW DZIENNIKARZA I PROCEDURY SĄDOWEJ PRZEZ PROKURATURĘ W SANOKU. Czas zakończyć prześladowanie dziennikarzy i blogierów publikujących w internecie.
Dziennikarz - to zawód podwyższonego ryzyka. Walcząc o prawdę i dokumentując fakty musi zawsze być po któreś stronie barykady ryzykują swoim zdrowiem, stanowiskiem a niejednokrotnie i życiem...
Helińska - Aldona Helińska - blog poświęcony twórczości sędziego Sądu Rejonowego w Sanoku. Prześladowanie przez skorumpowanych prokuratorów podkarpackich dziennikarza śledczego Zdzisława Raczkowskiego.
Prześladowanie dziennikarzy, brak możliwości wyrażania swoich poglądów. Wskaźnik wolności prasy: Polska w 2006r. na ostatnim miejscu w UE i dopiero 58. pozycja na świecie.
Dziennikarze są stale skazywani za zniesławienie. Trybunał Konstytucyjny udaje że bada, czy przepisy kk. dot. zniesławienia są zgodne z konstytucją RP.
Dziennikarz znów pomówiony - Sobecka Anna - posłanka - zawiadomiła stołeczną prokuraturę, że redaktor naczelny Super Expressu Mariusz Ziomecki znieważył ją. Funkcjonariusz Renata Mazur potwierdziła stawiane mu zarzuty.
11 Minut - 28 Maja 2010 r - Proces dziennikarzy założony przez Jana Kobylańskiego

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~alex38waw
31-05-2013 / 01:44
ZOBACZ KONIECZNIE Jak się "ukręca łeb" przestępstwom !!! ttv.pl/archiwum/68294,korupcja-i-mobbing-w-sluzbie-wieziennej,1.html PRZEKAŻ DALEJ !!!
~waldizzagranicy
26-05-2013 / 14:39
urzednik sadu rej.w Gizycku wydzial karny,nazwisko Zielinski sfalszowal protokoly z rozprawy ,zeznania swiadkow.miejscowe komuchy z prokuratury i tzw.policji robia to sam co Zielinski,a czym zajmoja sie ci na wiejskiej,szumowinami ktore ponoc zydokomunizm obalaly,przed 2006 bylo to sam syf.
~Jan Jączek
25-05-2013 / 13:52
Zgodnie z treścią art.10 EKPCz każdy ma prawo do wolności poglądów oraz przekazywania informacji i idei, bez ingerencji władz publicznych, itd. Dodać należy, że zgodnie z orzecznictwem EKPCz, w demokratycznym społeczeństwie Sądy muszą wzbudzać zaufanie. Tymczasem w Polsce tzw.Sądy, u wielu osób - pokrzywdzonych wzbudzają odrazę, a część sędziów to dyspozycyjni ignoranci prawa, pozbawieni kultury prawnej i osobistej. Dlatego społeczeństwo zmuszone jest organizować się w stowarzyszenia przeciwko mafii prokuratorsko-sędziowskiej, która służy jedynie grupie trzymającej władzę, aferzystom, oligarchom i przestępcom działającym w "układzie zamkniętym." Panie Redaktorze Raczkowski żyjemy na ZIELONEJ WYSPIE, stworzonej wyłącznie dla oszustów i złodziei, dlatego wraz z innymi pokrzywdzonymi z okręgu Katowic, będziemy wspierać Pana działania w walce ze złem, dążeniem do prawdy i sprawiedliwości.
~Obywatel prawa
23-05-2013 / 22:26
Panu Redaktorowi współczuję nieprzyjemności, zaś wszystkim urzędnikom, którzy popełniają błędy (świadomie lub nie) i są bezkarni zapowiadam, że wszelkie przekręty, afery będą nagłaśniane z coraz to większym zaangażowaniem sporej grupy osób- o ile zgodnie z prawem "włos wam nie spadnie" to rodzina i sąsiedzi nie spojrzą wam o oczy...
~odcisk
23-05-2013 / 22:11
Polecam prawnikom szczególnie - „Spacerek po prawie.”_______ms.gov.pl/pl/informacje/news,4987,edukacja-prawna-mlodziezy--praprem
~poszkodowany
23-05-2013 / 22:06
Najgorsze w tym skorumpowanym wymiarze (nie)sprawiedliwości jest fakt, że nie znajdzie się sędzia który mógłby naprawić błąd innego, że system jest zrakowaciały a gangreną zarażani są młodzi prawnicy już w trakcie studiów... zresztą cóż to za studia na których poziom wiedzy to takie "mniej niż zero", tylko kanał w porównaniu z wiedzą jaką muszą mieć np. inżynierowie...
~obywatel
23-05-2013 / 14:51
Zastanawiam się kiedy wreszcie sędziowie jak wszyscy inni zaczną odpowiadać za przekręty i oszustwa robione w sądach. Znikła gdzieś godność, etyka, liczy się kasa... niestety skorumpowanie sędziów osiągnęło szczyty nie tylko w Białystoku, czy Lublinie ale dotyczy praktycznie każdego sądu. Nie dać się tej mafii w togach. Powodzenia.