Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 28-08-2012

wniosek_zdj.png2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o rozpoznanie wniosku Z. Kękusia i Teresy Kawiak o odwołanie sędzi Barbary Baran z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak

Kraków, dnia 27 sierpnia 2012 r.

Państwo:

 1. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji,KomendaWojewódzka Policji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 2. Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 3. Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, Małopolski Urząd Wojewódzki, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 4. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 5. Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

 6. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski,Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 7. Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 8. Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 9. Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 10. Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

Do wiadomości:

 1. FunkcjonariuszePolicji Sądowej SąduOkręgowego w Krakowie orazPracownicy Firmy świadczącej Sądowi usługę ochrony

 2. Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  Poseł na Sejm Rzeczy
  pospolitej Polskiej, Biuro Posleskie, ul. Karmelicka 1, 31-133 Kraków

 3. Sędzia Andrzej Struzik, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 4. Sędzia Ewa Krakowiak, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Cywilny, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 5. Pan Waldemar Żurek, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Sąd Okręgowy w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 6. Sędzia Barbara Baran,Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 7. Sędzia Michał Niedźwiedź, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 8. Pani Krystyna Górzyńska,„Nowy Ekran”, ul. Nowy Świat 54I56,00-363 Warszawa

 9. Państwo: Zdzisław Raczkowski, Helena Fleszar,„AferyPrawa

 10. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 11. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 12. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 13. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 14. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 15. Pan Stanisław Dąbrowski, PrezesSądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 16. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 17. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 18. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszaw

 19. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 20. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa

 21. Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 22. Strony internetowe:www.zkekus.pl,www.monitor-polski.pl.www.NowyEkran.pl,www.aferyprawa.com,www.aferyibezprawie.pl,

 1. i inni

Dotyczy:

 1. Przestępcze zachowania sadystki, oszustki i ignorantki na stanowisku Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Barbary Baran

 2. Wniosek o zwrócenie się przez Adresatów niniejszego pisma do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z wnioskami o:

  1. zbadanie słuszności zarzutów przedstawionych sędzi Barbarze Baran w niniejszym piśmie,

  2. odwołanie sędzi Barbary Baran z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w przypadku potwierdzenia słuszności zarzutów przedstawionych jej w niniejszym piśmie.

Protest prowadzony od dnia 26 lipca 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Uzasadnienie

SSO Barbara Baranbędzie nowym prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Wczoraj jej kandydaturę, przedstawioną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, pozytywnie oceniło zgromadzenie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

(…)Jak powiedziała „Gazecie”, po objęciu nowego stanowiska chce (…) przyspieszyć sprawność postępowań oraz doprowadzić do tego, by strony były jeszcze bardziej profesjonalnie obsługiwane.”
Źródło:„Nowa prezes sądu okręgowego”; „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie”, 10-11 stycznia 2009r., s. 4

W dniu22 listopada 2004r. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Teresa Dyrga wydała wyrok kończący sprawę sygn. akt XI CR 603/04, orzekając między innymi –Załącznik 1:

Sygn. akt XI CR 603/04Wyrok W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2004r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny,w składzie SSO Teresa Dyrga(...)VI. ustala wpis ostateczny od rozwodu na kwotę 10.000zł (dziesięć tysięcy złotych).VII zarządza ściągnięcie na rzecz Skarbu Państwa (Kasa tut. Sądu) tytułem uzupełnienia wpisu ostatecznego od rozwodu oraz tytułem kosztów opinii RODK od powoda Zbigniewa Kękusiakwotę 8.750 (osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)(...)".

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok SSO

Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004r. –Załącznik 1

Wezwaniem sporządzonym pięć lat później, tj.w dniu 24listopada 2009 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wezwał mnie po raz pierwszy do uiszczeniaopłaty w kwocie 8.750,00 złZałącznik 2:

Kraków 24/11/2009 Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny/adres – ZKE/Sygn. akt XI C 603/04 nr karty dł. : 1464/2009/C/O WEZWANIE Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny wzywa Pana(ią) do uiszczenia poniższych opłat w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania: koszty postępowania sądowego w wysokości 8.750,00.Rodzaj i wysokość powyższych opłat określa wyrok Sądu z dnia 22/11/2004.(…). „

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, sygn. akt XI C 603/04, Wezwanie dla Z. Kękuś z dnia 24listopada 2009 r.do uiszczenia opłaty 8.750,00 złZałącznik 2

Było toprzedawnione roszczenie Sądu.

Sprawa sygn.XI C 603/04, była rozpoznawana pod rządamiustawy z dnia 13.06.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, której artykuł 25.1 stanowi:Prawo Skarbu Państwa do żądania kosztów sądowychprzedawnia się z upływem lat trzechlicząc od dnia, w którym koszty należało uiścić.”

Wskazać także należy, że art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:

[Umorzenie z mocy prawa]Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej,a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia.”

Zawiadomieniem z dnia 15 marca 2012 r. komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj zawiadomił mnie o wszczęciu egzekucji ode mnie w.w. kwoty8.750,00 złz nieruchomości, tj. ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zamieszkiwanego przez moją żonę z naszymi dziećmi.

W związku z powyższym, ismem z dnia 11 kwietnia 2012 r. skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran złożyłem –Załącznik 3:Dotyczy:

 1. Wniosek o zażądanie przez wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie – na podstawie art. 825 ust. 1 K.p.c, art. 823 K.p.c. i art.25.1Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -umorzenia postępowania egzekucyjnego /sygn. akt III KMS 98/10/prowadzonego przezkomornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj na podstawie tytułu wykonawczego, wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04.

 2. Wniosek o zażądanie przez wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie umorzenia postępowania, jak w p. I w terminie tygodnia od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma.

 3. Wniosek o wysłanie do mnie w terminie tygodnia od daty doręczenia niniejszego pisma przesyłką listową priorytetową żądania wierzyciela, Sądu Okręgowego w Krakowie, jak w p. I.

 4. Zawiadomienie, że jeśli do dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Krakowie nie doręczy mi żądania, jak w p. I,od poniedziałku, 23 kwietnia 2012 r. rozpocznę protest przed Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. przy Rondzie 7.

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 11 kwietnia 2012 r. doPrezesa Sądu Okręgowego w

Krakowie sędzi Barbary Baran –Załącznik 3

W uzasadnieniu do w.w. wniosku podałem zacytowane wyżej prawo określone w art.25.1 ustawy z dnia 13.06.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnychoraz w art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego.

Prezes Barbara Baran nie rozpoznała zgłoszonej jej przeze mnie sprawy, natomiast w dniu 4 czerwca 2012 r. prowadzący egzekucję komornik Rafał Nowicki de Poraj, sporządził pismo, którym zawiadomił mnie –Załącznik 4:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie/adres – ZKE/sygn. akt III KMS 98/10 Kękuś Zbigniew/adres – ZKE/Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie/adres – ZKE/działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22-11-2004 sygn. akt XI CR 603/04, zawiadamia, żewierzyciel wysłuchany w trybie art. 827 kpc. na okoliczność złożenia przez dłużnika wniosku w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powołaniem się na okoliczność przedawnienia – wniósł o kontynuowanie postępowania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj”

Dowód:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 4 czerwca 2012 r. –Załącznik 4

W związku z zaprezentowanymmiprzez komornikastanowiskiem wierzyciela, Sądu Okręgowego w Krakowie, skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran złożyłemZałącznik 5:

Kraków, dnia 20 lipca 2012 r., Sędzia Barbara Baran Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Dotyczy: (…)II. Żądanie wystąpienia o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj przez sprzedaż mieszkania będącego moją i mojej byłej żony współwłasnością, w sprawie sygn. III KMS 98/10.

III. Zawiadomienie, że jeśli Sąd Okręgowy w Krakowie nie spełni żądań, jak w p. (… ) II do dnia 25 lipca 2012 r., od dnia 26 lipca 2012 r., godz. 11:00 rozpocznę protest głodowy przed Sądem i będę go kontynuował do dnia spełnienia w.w. żądań. (… )

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie,pismo Z. Kękusia z dnia 20 lipca2012 r.doPrezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary BaranZałącznik 5

Zgodnie z deklaracją zpismaz dnia20 lipca2012 r. skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran 26 lipca2012 r. złożyłemZałącznik 6:

Informuję, że zgodnie z moim pismem z dnia 20 lipca 2012 r., w którym przedstawiłem(… )II. Żądanie wystąpienia o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj przez sprzedaż mieszkania będącego moją i mojej byłej żony współwłasnością, w sprawie sygn. III KMS 98/10.

II. Żądanie doręczenia mi przez Sąd Okręgowy w Krakowie do dnia 25 lipca 2012 r. odpisu pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie, jak w p. II.

Zawiadomienie, że jeśli Sąd Okręgowy w Krakowie nie spełni żądań, jak w p. II (… ) do dnia 25 lipca 2012 r., od dnia 26 lipca 2012 r., godz. 11:00 rozpocznę protest głodowy przed Sądem i będę go kontynuował do dnia spełnienia w.w. żądań.

(… ) w dniu 26 lipca 2012 r. rozpocząłem przed Sądem Okręgowym w Krakowie protest głodowy.

Będę go kontynuował do spełnienia przez Sąd Okręgowy w Krakowie moich wyżej przedstawionych słusznych żądań, tj. do dnia wręczenia mi: (… ) 2. oryginału postanowienia o umorzeniu egzekucji prowadzonej przez komornika Rafała Nowickiego de Poraj w postępowaniu sygn. III KMS 98/10.(… )

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie,pismo Z. Kękusia z dnia 26 lipca2012 r.doPrezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary BaranZałącznik 6

O prowadzonym przeze mnie proteście informowały media internetowe, a także Panorama TVP w dniu 8 sierpnia2012 r., Polsat News,Gazeta Krakowska artykułem Marcina Karkoszy„Gorączkaprotestów przed gmachem sądu./Gazeta Krakowska, 8 sierpnia 2012 r., s. 5 i DziennikPolski artykułem Marcina Banasika„Głodująprzed krakowskim sądem/DziennikPolski, 10sierpnia 2012 r./.

W dniu 9 sierpnia2012 r., tj. w 15-ym dniuprotestu odbyły się spotkania na jego temat Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzeja Struzika z przedstawicieli mediów internetowych, Krystyny Górzyńskiej /Nowy Ekran/ oraz Zdzisławem Raczkowskim i Heleną Fleszar /Afery Prawa/, a następnie Krystyny Górzyńskiej i Heleny Fleszar z Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michałem Niedźwiedziem.

Spotkania, jak wyżej odbyły się z inicjatywy wyżej wymienionych dziennikarzy.

Sędzia Michał Niedźwiedź zadeklarował, że osobiście rozpozna sprawę przedawnienia roszczenia, jak wyżej zgłoszoną przeze mnie sędzi Barbarze Baran oraz poprosił Panie Krystynę Górzyńską i Helenę Fleszar, by te przekazały mi, żebym złożył skierowany do niego wniosek o odstąpienie przez Sąd Okręgowy w Krakowie od egzekucji ode mnie kwoty8.750,00 zł.

Pismem z dnia10sierpnia 2012 r. skierowanym do Wiceprezesa Michała Niedźwiedzia złożyłem zatem:

(…) Dotyczy: 1. Wniosek o odstąpienie od egzekucji kwoty8.750,00 zł /słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ zł zasądzonej wyrokiem z dnia 22 listopada 2011 r. sygn. XI CR 603/04, wydanym przez sędzię Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie Teresę Dyrga.

Szanowny Panie, W nawiązaniu do ustaleń z Pana spotkania w dniu 9sierpnia 2012 r. z Paniami Krystyną Górzyńską i Heleną Flesza wnoszę o odstąpienie przez Sąd Okręgowy w Krakowie od egzekucji ode mnie kwoty8.750,00 zł. zasądzonej wyrokiem z dnia 22 listopada 2011 r. sygn. XI CR 603/04, wydanym przez sędzię Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie Teresę Dyrga.

Wniosek ja wyżej składam z uwagi na: I.Przedawnienie roszczeniai/lubII.Wydanie wyroku z dnia 22 listopada 2011 r. sygn. XI CR 603/04 przez sędzię wyłączoną z mocy prawa określonego przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego.”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie,pismo Z. Kękusia z dnia10sierpnia 2012 r.do Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia

Pismo, jak wyżej złożyłem w dniu 10sierpnia 2012 r. o godz. 9:30.

Około godziny 11:00 Sędzia Michał Niedźwiedź zaprosił mnie do swojego gabinetu i poinformował mnie, że osobiście rozpoznaje zgłoszoną mu przeze mnie sprawę oraz że w związku z tym zapoznał się z aktami sprawy Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. XI CR 603/04.

Poinformował mnie także, że on zgadza się z moim stanowiskiem, tj, że roszczenie Sądu Okręgowego w Krakowie na podstawie tytułu wykonawczego, tj. wyroku SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004 r, sygn. akt XI CR 603/04, uległo przedawnieniu oraz że w godzinach późniejszych osobiście wręczy mi pismo, w którym potwierdzi jego stanowisko.

Po godzinie 14:00 poprosił mnie raz jeszcze o spotkanie, podczas którego wręczył mi pismo o treści –Załącznik 7:

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie L050 – 76/11 Kraków, dnia 10 sierpnia 2012 r. SzanownyPan Zbigniew Kękuś Po zapoznaniu się z treściąPanapisma z dnia 10 sierpnia 2012 r. uprzejmie informuję, iżuznaję podniesiony w nim zarzut przedawnienia roszczenia o zwrot kosztów sądowych orzeczonych w punkcie VII wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 10 kwietnia 2006 r. w kwocie 8.750 zł.
Jednocześnie informuję, iż wystą
piłem do Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rafała Nowickiego dePoraj Kancelaria komornicza w Krakowieprzy al.Pokoju 29 B/48 w sprawie o sygn. III KMs 98/10 z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec uwzględnienia zarzutu przedawnienia podniesionego przez dłużnika.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał Niedźwiedź

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn.L050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała NiedźwiedziaZałącznik 7

Zapytana przez dziennikarza„Gazety Krakowskiej”, dlaczego dopiero mój 16–dniowyprotestgłodowy skutkował zajęciemprzez Sąd Okręgowy w Krakowie zgodnego z prawem stanowiska, asystentka RzecznikaPrasowego Sądu wyjaśniłaZałącznik 8:

Przedstawiciele sądu twierdzą, żeprotest był niepotrzebny.Gdybypan Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawnomówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dowód: Marcin Karkosza,Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę”,„Gazeta Krakowska”, 14–15 sierpnia 2012 r.,

s. 4Załącznik 8

Wypowiedź Anety Rębisz to kolejny dowód sądowego cwaniactwa.

To nie ja miałem złożyć pismo, ale … Sąd Okręgowy w Krakowie nie powinien wysyłać w dniu 23 listopada 2009 r. Wezwania do mnie o uiszczenie opłaty w kwocie8.750,00 zł.

To roszczenie Sądu było wtedy już od dawna przedawnione.

Poza tym wskazać należy, że ja musiałem głodowaćprzez 16 dni, potrzeba było interwencji mediów oraz … zdrowego rozsądku SSO Michała Niedźwiedzia, żeby Sąd się przyznał do pomyłki.

Co więcej … stanowiska zaprezentowane przezWiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia /Załącznik 7/ orazprzez asystentkę RzecznikaPrasowego Sądu Anetę Rębisz /Załącznik 8/ dowodzą, że Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran nie tylko nie rozpoznała sprawy zgłoszonej jej przeze mnie pismem z dnia 11 kwietnia2012 r., /Załącznik 3/ zawierającym wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z powołaniem się na okoliczność przedawnienia roszczenia Sądu Okręgowego w Krakowie, ale że ukryła topismo.

Pełniący obowiązki Prezesa Sąd pod nieobecność sędzi Barbary Baran, SSO Michał Niedźwiedź poświadczył słuszność mojego zarzutu.

Stempelnapiśmie z dnia 11 kwietnia2012 r. /Załącznik 3/ skierowanymprzeze mnie doPrezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran jest dowodem, który poświadcza, że ja na trzy miesiące przed rozpoczęciem w dniu 26 lipca2012 r. protestu głodowego złożyłem pismo zawierające wniosek o zażądanieprzez wierzyciela, tj.Sąd Okręgowy w Krakowie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powołaniem się na okoliczność przedawnienia roszczenia.

Pismem z dnia11 kwietnia2012 r. /Załącznik 3/ skierowanymdoPrezesa Sądu Okręgowego w Krakowie zawiadomiłem sędzię Barbarę Baran:Zawiadomienie, że jeśli do dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Krakowie nie doręczy mi żądania, jak w p. I,od poniedziałku, 23 kwietnia 2012 r. rozpocznę protest przed Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. przy Rondzie 7.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran zlekceważyła jednak mój słuszny wniosek i zaprezentowaną w nim groźbę.

Celem wyegzekwowaniaprzedawnionego roszczenia w kwocie8.750,00 zł nakazała kontynuacjęegzekucji z nieruchomości , tj. ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zamieszkiwanegoprzez moje dzieci.

Komornik Rafał Nowicki de Poraj zawiadomił moją byłą żonę skierowanym do niej pismem, że prowadzi postępowanie egzekucyjne, jak wyżej.

Sędzia Barbara Baran jest sadystką, znęcającą się nie tylko nade mną, ale także nad moimi dziećmi.

Uczestniczy w niecnym procederze pozbawiania obywateli korzystających z usług kierowanego przez nią Sądu dorobku życia.

Jest też sędzia Barbara Baran przestępcą.

Sporządzone pod jej nieobecność przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. jest wydanym przez niego dowodem, że jako Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie posiadała sędzia Barbara Baran uprawnienia do rozpoznania mojego wniosku z pisma do niej z dnia 11 kwietnia 2012 r. oraz że jej obowiązkiem było wystąpić do komornika z wnioskiem, jak SSO Michał Niedźwiedź pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Tymczasem komornik Rafał Nowicki de Poraj zawiadomił mnie pismem z dnia 4 czerwca 2012 r., że –Załącznik 4:

„… wierzyciel wysłuchany w trybie art. 827 kpc. na okoliczność złożenia przez dłużnika wniosku w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powołaniem się na okoliczność przedawnienia– wniósł o kontynuowanie postępowania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj”

Dowód:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 4 czerwca 2012 r. –Załącznik 4

Dopiero prowadzony przeze mnie od dnia 26 lipca 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie protest głodowy oraz interwencja przedstawicieli mediów internetowych u Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia skutkowały zmianą stanowiska Prezes Barbary Baran.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran popełniła przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, art. 231 § 1 kk oraz psychicznego znęcania się nade mną, art. 207 § 1 i § 2 kk.

Złożyłem w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód zawiadomienie o popełnieniu przez nią w.w. przestępstw.

Nie wątpię jednak, że okaże się, iż Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran może bezkarniepopełniaćprzestępstwa.

Chronią ją prokuratorzy, a raczej …asesorowieProkuratury.

Oto dowód słuszności mojego stanowiska.

Wyrokiem z dnia 21 maja2003 r. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Izabela Strózik orzekła między innymi:

Sygn. akt I 1 C 1115/97/R WyrokW IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia21 maja2003 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny,w składzie SSR Izabela Strózik(...)VII. wpis ostateczny ustala na kwotę 7.700 (siedem tysięcy siedemset) złotych,

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny,sygn. akt I 1 C 1115/97/R, wyrok SSR Izabeli Strózik z dnia 21 maja2003 r.

Kwotę 7.700,00 zł uiściłem w dniu 6października2003 r. jako opłatę od apelacji od wyroku SSR I. Strózik z dnia21 maja2003 r.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2004 r. sygn. akt I ACa 1186/03 /Załącznik 2/ Sądpoświadczył, że sędzia Izabela Strózik, która wydała w dniu 21 maja2003 r.wyrok w sprawie sygn.I 1 C 1115/97/była w dniu orzekania wyłączona z mocy ustawy, tj. że wyrok ten jest dotknięty nieważnością –Załącznik 9:

Sygn. akt I ACa 1186/03 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 29 stycznia 2004r. Sąd Apelacyjny w KrakowieWydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: (…) na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003r. sygn. akt I 1 C 1115/97/R /po przywróceniu sprawy do Sądu I instancji zmieniona na XI CR 603/04 – ZKE/Sąd Apelacyjny w Krakowie - Wydział I Cywilny w składzie SSA Wojciech Kościołek, Sędziowie: SSA Marta Romańska, SSA Andrzej Strózik (…) po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003 r. (…)uchyla zaskarżony wyrok,znosi postępowanie w zakresie objętym rozprawą w dniu 21 maja 2003 r. isprawę przekazuje do ponownego rozpatrzenia iorzeczenia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Dowód:Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1186/03 wyrok z 29 stycznia 2004 r.Załącznik 9

W związku zpowyższym było ustawowym obowiązkiem Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócić mi kwotę 7.700,00 zł uiszczoną przeze mnie jako opłatę od apelacji od wyroku SSR I. Strózik z dnia21 maja2003 r.

W dniu 22 listopada 2004 r. sędzia Teresa Dyrga wydała drugi wyrok w sprawie sygn. akt XI CR 603/04.

Nie orzekła nim o zwróceniu mi kwoty 7.700,00 zł.

W dniu10 kwietnia2006 r.SądApelacyjny w Krakowiewydał wyrok, sygn. aktI ACa 1633/05, I ACz 1657/05, którym także nie orzekł o jej zwróceniu mi.

Przez kolejne lata czyniłem liczna starania, by mi Sąd Okręgowy w Krakowie zwrócił należnych mi 7.700,00 zł.

Ponieważ były nieskuteczne,w dniu 2listopada 2009 r. skierowałem pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran, zawierające m.in.:

1.Wniosek – na podstawie art. 79 Ustawy z dnia 28 lipca 2005r.„O kosztach sądowych w sprawach cywilnych”/Dz. U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398; z 2006r., Nr 126, poz. 876/ - o zwrócenie mi kwoty należnej mi z tytułu narażenia mnie przez Skarb Państwa-Sąd Okręgowy w Krakowie na stratę z powodu nie zwrócenia miod dnia 29.01.2004r.do dnia złożenia niniejszego pisma kwoty7.700,00 /słownie: siedem tysięcy siedemset/zł, którą uiściłem w 2003 roku jako opłatę od apelacji od uznanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiemz dnia 29.01.2004r.jako dotknięty nieważnością, wyroku sędzi Sądu Okręgowego Wydział XI Cywilny-Rodzinny SSR Izabeli Strózik w sprawie z mojego powództwa o rozwód – sygn. aktXI CR 603/04

(...)4. Zawiadomienie, że jeśli do dnia 10 listopada 2009r. nie zostanie mi doręczony przekaz na kwotę, jak w p.p. 1, 2 lub kwota, którą otrzymam nie będzie zgodna z ustaloną przeze mnie, złożę zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Adresatkę niniejszego pisma przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego.”

Poinformowałem Prezes Barbarę Baran, że jestem w dramatycznej sytuacji finansowej, spowodowanej tym, że mnie 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i SąduApelacyjnego w Krakowie oraz RzecznikPraw Obywatelskich Andrzej Zoll i adw. Wiesława Zoll uczynili przestępcą niesłusznym wyrokiem wydanym w dniu 18 grudnia2007r.przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmę.

W.w. funkcjonariusze publiczni oraz adw. W. Zoll uczynili mnie przestępcą winnymi ich znieważenia i zniesławienia za pośrednictwem Internetu.

Z tego powodu straciłem w lutym2009r.pracę i jako przestępcy nie chciał mnie zatrudnić żaden pracodawca.

Nie przekonała moja argumentacja sędzi Barbary Baran.

Sąd Okręgowy w Krakowie nie zwrócił mi kwoty 7.700,00 zł

W dniu 23 listopada 2009 r. złożyłem zatem w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbara Baran przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, art. 231 § 1 kk.

Wtedy Sąd natychmiast, już w dniu 1 grudnia 2009 r. wyekspediował do mnie kwotę 7.700,00 zł -Załącznik 10:

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Oddział Finansowy, sygn. akt XI CR603/04,Odcinek dla adresata, kwota 7.700,00 zł -Załącznik 10

Moje zawiadomienie z dnia 23.11.2009 r. rozpoznała asesor Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Anna Kowalik, która postanowieniem z dnia 21 grudnia 2009r. odmówiła wszczęcia śledztwa.
Oto treść postanowienia wraz z uzasadnieniem asesor A. Kowalik z dnia 21.12.2009r. -
Załącznik 11:

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód/adres – ZKE/Kraków, dnia 21 grudnia 2009r.

2 Ds.1398/09 POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZ ĘCIA ŚLEDZTWA Anna Kowalik aseosr Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w Krakowie w sprawie z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia o przest. z art. 231 § 1 k.k. na podstawie art 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia w okresie od dnia 2 listopada 2009r. do dnia 24 listopada 2009r. w Krakowie obowiązku przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie pprzez zaniechanie zwrotu Zbigniewowi Kękusiowi kwoty 7.700 zł. Uiszczonej przez niego tytułem opłaty od apelacji wniesionej od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny Rodzinny sygn. Akt I 1 C 1115/97/R, a podlegającej zwrotowi i działanie w ten sposób na jego szkodę, tj. o przest. Z art. 231 § 1 k.k. - wobec braku znamion czynu zabronionego.

Uzasadnienie

W dniu 25 listopada 2009r. do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w Krakowie wpłynęło sygnowane przez Zbigniewa Kękusia zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie występku z art. 231 § 1 k.k. polegającego na niedopełnieniu przez niego obowiązków i działaniu w ten sposób na szkodę zawiadamiającego. W uzasadnieniu zawiadomienia Zbigniew Kękuś podniósł, iż w dniu 2 listopada 2009r., złożył pisemny wniosek adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran, w którym domagał się zwrotu kwoty 7.700 zł należnej mu od dnia 29 stycznia 2004r. którą wymieniony uiścił w 2003 r., tytułem opłaty od apelacji wniesionej od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego/SSR Izabela Strózik – ZKE/sygn. I 1 C 1115/97/R, który następnie został uchylony na mocy orzeczenia wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 stycznia 2004r. sygn. I ACa 1186/03. Zbigniew Kękuś we wniosku tym zakreślił termin zwrotu środków finansowych, wyznaczając go na dzień 10 listopada 2009r. wskazując jednocześnie, iż jeśli do tego dnia nie otrzyma pieniędzy we wskazanej kwocie, złoży zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. W związku z faktem, iż do dnia 24 listopada 2009r. pokrzywdzony nie uzyskał wnioskowanych środków finansowych, zaś w międzyczasie był zmuszony zlikwidować dwie lokaty bankowe, celem zapewnienia środków finansowych na utrzymanie jego samego i jego dzieci, wystąpił do tutejszej jednostki z zawiadomieniem o przestępstwie.

W toku przeprowadzonego w tej sprawie postępowania sprawdzającego zwrócono się do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z zapytaniem dotyczącym podnoszonej przez zawiadamiającego kwestii, a także zapoznano się z aktami postępowania sygn. I 1 C 1115/97/R, na podstawie których ustalono, że pod sygnaturą tą prowadzone było przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny Rodzinny postępowanie w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Marii Kękuś o rozwód. W dniu 21 maja 2003r. wydany został wyrok /przez SSR Izablę Strózik – ZKE/, od którego apelacje wnieśli zarówno powód, jak i pozwana, przy czym apelacja Marii Kękuś została odrzucona postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10 października 2003r. Na skutek rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Krakowie apelacji Zbigniewa Kękusia, wyrokiem z dnia 29 stycznia 2004r. sygn. I ACa 1186/03 organ ów uchylił zaskarżony wyrok, zniósł postępowanie w zakresie objętym rozprawą z dnia 21 maja 2003r. i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania apelacyjnego. W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził między innymi, że przyjąć należy, iż postępowania przed Sądem I instancji w zakresie objętym ostatnią rozprawą dotknięte jest nieważnością.

W dniu 5 kwietnia 2004r. do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął sygnowany przez Zbigniewa Kękusia wniosek o zwrot, w terminie tygodnia od daty otrzymania wniosku kwoty 7.700 zł uiszczonej tytułem opłaty od apelacji.Nadto przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny prowadzone było zarejestrowana pod sygn. I C 1103/04/S postępowanie z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, w toku którego pełnomocnik pozwanego podniósł w dokumencie zatytułowanym odpowiedź na pozew, iż rozstrzygnięcie w przedmiocie ostatecznego obciążenia stron kosztami postępowania następuje dopiero w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji i obejmuje wszystkie koszty poniesione w sprawie, także koszty postępowania apelacyjnego, jeżeli sprawa przeszła przez ten szczebel instancyjny, a zaskarżony wyrok uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania.

Wyrokiem z dnia 26 października 2004r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny oddalił powództwo.

Postępowanie w sprawie o rozwód z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Marii Kękuś zakończone zostało wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny Rodzinny sygn. XI Cr 603/04 z dnia 22 listopada 2004r., w którym w odniesieniu do kosztów postępowania Sąd ustalił wpis ostateczny nod rozwodu na kwotę 10 000 zł, zarządził ściągnięcie na rzecz Skarbu Państwa, tytułem uzupełnienia wpisu ostatecznego od pozwu oraz kosztów opinii RODK, od powoda Zbigniewa Kękusia kwotę 8750 zł i od pozwanej Marii Kękuś kwotę 1249 zł. Pozostałe koszty postępowania między stronami wzajemnie zniósł. Wyrok ten został zaskarżony przez Zbigniewa Kękusia apelacją, która wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006r. została oddalona. Z tą datą wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny Rodzinny sygn. XI CR 603/04 z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie o rozwód stał się prawomocny. W dniu 2 sierpnia 2006r. zarządzono między innymi odnotowanie prawomocności owego wyroku, wysłanie jego odpisu wraz z klauzulą prawomocności do USC, ściągnięcie opłaty sądowej zgodnie z pkt. VII wyroku z dnia 22 listopada 2004r.

W toku postępowania sprawdzającego ustalono ponadto, iż także w innych pismach w tym w piśmie adresowanym do Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2005r., oraz w piśmie z dnia 25 lutego 2005r. ekspediowanym między innymi do Sądu Najwyższego i Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Kękuś domagał się zwrotu kwoty 7 700 zł i podniósł fakt zaniechania jej zwrócenia. Dokument, w którym zawarł żądanie przekazani mu tej sumy pieniężnej z dnia 2 listopada 2009r. skierował także do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran. W dniu 13 listopada 2009 r. na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zarządzono zwrot kwoty 7700 zł – uiszczonej przez powoda Zbigniewa Kękusia w dniu 6 października 2003r. jako opłatę od apelacji. W dniu 16 listopada 2009r. Z-ca Przewodniczącego XI Wydziału Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie skierowała pismo do Oddziału Finansowego Sądu Okręgowego w Krakowie, polecając kasie by dokonała zwrotu kwoty 7700 zł uiszczonej tytułem opłaty od apelacji przez Zbigniewa Kękusia na jego rzecz. Tego samego dnia skierowano do wymienionego pismo stanowiące odpowiedź na jego wniosek z dnia 2 listopada 2009r., w którym poinformowano go między innymi o zarządzeniu zwrotu w/w kwoty. Dokument ten Zbigniew Kękuś otrzmał w dniu 23 listopada 2009r. Dnia 24 listopada 2009r. Oddział Finansowy Sądu Okręgowego w Krakowie dokonał zwrotu powyższej kwoty na rzecz Zbigniewa Kękusia.

Oceniając poczynione w toku postępowania sprawdzającego ustalenia faktyczne stwierdzić należy, co następuje. W istocie słuszne były żądania Zbigniewa Kękusia, w którycch domagał się on zwrotu kwoty poniesionej przez niego tytułem wpisu od wniesionej przez niego apelacji, na skutek rozpoznania której sąd odwoławczy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Myli się jednak zawiadamiający twierdząc, iż jego roszczenie było wymagalne od dnia 29 stycznia 2004r. Sąd Apelacyjny w wydanym bowiem w tym dniu wyroku nie rozsrzygnął o kosztach postępowania, co więcej, przekazując sprawę Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania, polecił mu także orzeczenia o kosztach postępowania apelacyjnego.Trzeba mieć przytym na uwadze, iż zgodnie z art. 108 k.p.c. Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Sąd może jednak rozstrzygnąć jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu; w tej sytuacji, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, referendarz sądowy w sądzie pierwszej instancji wydaje postanowienie, w którym dokonuje szczegółowego wyliczenia kosztów obciążających strony.

§ 2. Sąd drugiej instancji, uchylając zaskarżone orzeczenie i przekazując sprawę sądowi pierwszej instancji do rozpoznania, pozostawia temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

Nadto zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyrażonym w postanowieniu z dnia 19 lutego 1999r. Sygn. I Acz 50/99 „Rozstrzygając o kosztach procesu w orzeczeniu kończącym postępowanie sądi pierwszej instancji, który ponownie rozpoznawał sprawę w następstwie uchylenia przez sąd drugiej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego (art. 108 2 k.p.c.), orzeka o całości kosztów poniesionych przez każdą ze stron od chwili wytoczenia powództwa, rozliczając je przy zastosowaniu reguł określonych w art. 98-110 k.p.c. w odniesieniu do wyniku sprawy, zawartego w końcowym rozstrzygnięciu.

W przedmiotowej sprawie rozwodowej wyrok zapadł w dniu 22 listopada 2004r., a stał się on prawomocny dopiero z dniem 10 kwietnia 2006r.

Niezależnie jednak od powyższego stwierdzić należy, że żądanie Zbigniewa Kękusia zwrotu kwoty 7700 zł, miało podstawy prawne i powinno było zostać zrealizowane.

Faktem jest, iż do wypłaty przedmiotowej kwoty doszło dopiero w dniu 24 listopada 2009r., w następstwie skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie pisma z dnia 2 listopada 2009r., któremu został nadany bieg. Okoliczność ta ma o tyle istotne znaczenie, iż wskazuje, że adresat przedmiotowego pisma podjął działania zmierzające do ustalenia zasadności zawartego w nim żądania i w konsekwencji do jego zrealizowania. Wniosek Zbigniewa Kękusia został przekazany podmiotowi uprawnionemu do zarządzenia zwrotu opłaty, którym zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych może być przewodniczący lub referendarz sądowy. W przedmiotowej sprawie stosowne zarządzenie zostało wydane w dniu 13 listopada 2009r. przez Z-cę Przewodniczącego Wydział XI Cywilnego Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, zaś 16 listopada 2009r. 2009r. Z-ca Przewodniczącego Wydział XI Cywilnego Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie polecił wypłatę tych środków Zbigniewowi Kękusiowi, co zostało zrealizowane w dniu 24 listopada 2009r.

Oceniając ustalone w toku postępowania sprawdzającego zachowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w kontekście znamion przepisu art. 231 § 1 k.k. stwierdzić trzeba, że przepis ów określa znamiona występku, który może zostać popełniony wyłącznie przez funkcjonariusza publicznego, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając swoich obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Z przekroczeniem uprawnień mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, gdy funkcjonariusz publiczny podejmuje czynność wykraczającą poza jego uprawnienia w zakresie uprawnień funkcjonariusza, ale do podjęcia której nie było podstawy faktycznej lub prawnej; jest nim także wykonanie czynności, które stanowiło wyraźne nadużycie tychże uprawnień. Niedopełnienie obowiązków polega zaś na zaniechaniu ich wykonania albo na wykonaniu nienależytym sprzecznym z istotą i charakterem danego obowiązku. Samo przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa, choć może być podstawą odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z nia 25 listopada 1974 r. II KR 177/74 OSPiKA 1976. nr 6-9, poz. 122).Do znamion tych bowiem należy działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przyjmuje się, że do dokonania tego przestępstwa niezbędne jest stwierdzenie, iż zachowanie funkcjonariusza publicznego (działanie lub zaniechanie) stworzyło realne niebezpieczeństwo powstania szkody,a nie tylko zagrożenie potencjalne lub ogólne. W przedmiotowej sprawie zwrot kwoty 7700zł, nie leżał w zakresie obowiązków Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, będącego funkcjonariuszem publicznym, a zatem mogącego z formalnoprawnego punktu widzenia ponosić odpowiedzialność karną za występek z art. 231 § 1 k.k.

Zgodnie bowiem z art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Z dnia 12 września 2001r.) Prezes sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuj go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu lub kierownika sądu,

 2. pełni czynności z zakresu administracji sądowej,

 3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,

 4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,

 5. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii, z zastrzeżeniem art. 11 § 3,

Przeprowadzone ustalenia dowodzą, iż pochodzący od Zbigniewa Kękusia wniosek o zwrot kwoty 7700zł z dnia 2 listopada 2009r., realizacja którego nie należy do obowiązków Prezesa Sądu Okręgowego, jego adresat przekazał podmiotowiupragnionemudo wydania stosownego zarządzenia w tym przedmiocie, a zatem nie dopuścił się żadnych zaniechań, co prowadzi do wniosku, iż bezzasadnym jest twierdzenie, jakoby nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku. Z tego też powodu zdecydowano o odmowie wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie uznając, że zachowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nie wyczerpało znamion czynu zabronionego z art. 231 § 1 k.k.

Na marginesie dodać należy, iż kwestia tego, kiedy wypłacono Zbigniewowi Kękusiowi kwotę 7700zł, która zgodnie z obowiązującymi przepisami winna zostać zwrócona przez sąd z urzędu (art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), może mieć znaczenie dla roszczeń odszkodowawczych, których pokrzywdzony może jednak dochodzić na drodze postępowania cywilnego, albowiem ewentualnie poniesiona przez niego szkoda nie jest następstwem zachowania wyczerpującego znamiona jakiegokolwiek występku,lecz zachowania podlegającego wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej i to innych podmiotów aniżeli Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie.Asesor Prokuratury Rejonowej Anna Kowalik

Dowód:Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, 2 Ds.1398/09 sygn. akt: Kraków, postanowienie asesor Anny Kowalik z dnia 21 grudnia 2009r. –Załącznik 11

Nie tylko to jest żenujące, że asesor musi bronić Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbarę Baran przed moim, słusznie przedstawionym jej zarzutem, ale i to, w jaki sposób obroniła asesor Anna Kowalik Panią Prezes.

Przede wszystkim wskazać należy, że mimo iż asesor A. Kowalik odmówiła wszczęcia śledztwa w zgłoszonej przeze mnie sprawia, sama przedstawionym przez nią uzasadnieniem potwierdziła, że działania Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran przedstawione przeze mnie w zawiadomieniu z dnia 23.12.2009r. wyczerpują jednak znamiona czynu zabronionego art. 231 § 1 k.k.
Podała asesor A. Kowalik –
Załącznik 11:

Do znamion tych bowiem należy działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przyjmuje się, że do dokonania tego przestępswta niezbędne jest stwierdzenie, iż zachowanie funkcjonariusza publicznego (działanie lub zaniechanie) stworzyło realne niebezpieczeństwo powstania szkody, (…)”.

W zgłoszonym przeze mnie przypadku zachowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nie tyle stworzyło realne niebezpieczeństwo powstania szkody, co wyczerpuje znamiona czynu zabronionego art. 231 § 1 k.k., spowodowało bowiem moją rzeczywistą stratę w kwocie minimum 612,00 /słownie: sześćset dwanaście/zł.

Jak informowałem Prezesa Sądu pismem z dnia 2.11.2009r.:

Jeśli Sąd Okręgowy w Krakowie nie zwróci mi należnej mi kwoty, w najbliższych dniach zmuszony będę zlikwidować jedną z trzymanych na tzw. „czarną godzinę” lokat 10-o letnich.
Jeśli tak się stanie, w zawiadomieniu, które wtedy złożę o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie przestępstwa z art. 231 § 1 kk, złożę wniosek o zobowiązanie Prezesa do pokrycia utraconej przeze mnie kwoty, z tytułu zerwania lokaty, której termin zakończenia przypada na 2011 rok.”

Nie otrzymawszy należnej mi kwoty w terminie 14 dni od daty złożenia przeze mnie pisma z dnia 2.11.2009r., w dniu 16 listopada 2009r. zmuszony byłem zlikwidować dwie lokaty tzw. 10-o letnie w kwocie 6,192,62zł każda, posiadane przeze mnie w Banku PEKAO S.A.

Ich termin zapadalności przypadał na dzień 17 listopada 2011 roku.

Likwidując je przed terminem zapadalności, na każdej utraciłem kwotę 306,00 /słownie: trzysta sześć/ zł.
Nie mówiąc o dodatkowej kwocie, którą utraciłem z tytułu likwidacji lokat przed terminem.

Wskazać należy na jedno jeszcze, tym razem sprzeczne ze stanem faktycznym, a chroniące interes Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran „ustalenie” asesor Anny Kowalik.

Podała asesor w postanowieniu z dnia 21 grudnia 2009r. dwukrotnie, że zwrotu kwoty 7.700,00zł Sąd dokonał w dniu 24 listopada 2009r. - „Dnia24 listopada 2009r.Oddział Finansowy Sądu Okręgowego w Krakowiedokonał zwrotu powyższej kwotyna rzecz Zbigniewa Kękusia.”

A przecież na doręczony mi „Dowód nadania” kwoty 7.700,00zł, ostemplowano w pozycji „Dzień nadania” datą … 1.12.2009r. –Załącznik 10.

Asesor A. Kowalik kłamie, celem ukrycia faktu, że zarządzany przez SSO Barbarę Baran Sąd Okręgowy w Krakowie wysłał mi należną mi od 6 lat kwotę dopiero po tym, gdy do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód dotarło wysłane przeze mnie pocztą zawiadomienie o popełnieniu przez SSO B. Baran przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.

Chroniona w opisany wyżej sposób przez asesor Annę Kowalik Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran sama jest oszustką.

Po zwróceniu miprzez Sad kwoty 7.700,00złzłożyłem wniosek do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, z mocy jakiego prawa Sąd dokonał zwrotu.

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 7 maja 2010r. Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Krzysztofa Sobierajskiego o treści –Załącznik 12:

Kraków, dnia 07-05-2010r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/adres – ZKE/Wiz. S.A. – 052-42/10 Pan Zbigniew Kękuś/adres – ZKE/W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 19 kwietnia 2010r. oraz 22 kwietnia 2010r. – po uzyskaniu informacji od Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie/SSO Barbara Baran– ZKE/informuję, że na podstawie zarządzenia sędziego z dnia 13 listopada 2009r. (k. 2633 tom XIII akt sprawy o sygn. XI CR 603/04), wydanego w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt „e” ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zarządzono zwrot na Pana rzecz uiszczonej w dniu 6 października 2003r. kwoty 7.700 zł jako opłaty od apelacji, a to wobec treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2004r. stwierdzającego nieważność postępowania w sprawie uprzednio zarejestrowanej pod sygn. I 1 C 1115/97/R/następnie XI CR 603/04 – ZKE/.

W sprawie o sygn. I C 1103/04/S Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie oddalił Pana powództwo skierowane przeciwko Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zapłatę kwoty 7.700zł tytułem uiszczonej opłaty od apelacji. Zasądzone w tej sprawie od Pana koszty postępowania podlegają zwrotowi na rzecz strony wygrywającej sprawę na zasadach ogólnych i nie są kosztami sądowymi przewidzianymi w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Nadto informuję, że na obecnym etapie postępowania nie widzę podstaw do objęcia nadzorem administracyjnym spraw toczących się z Pana powództwa przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Krzysztof Sobierajski”
Dowód:Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt Wiz. S.A.-52-42/10, pismo Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w

Krakowie SSA Krzysztofa Sobierajskiego do Zbigniewa Kękusia z dnia 7 maja 2010r. –Załącznik 12

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran oszukała Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Wpiśmie do mnie z dnia 1 kwietnia 2011r. tj.odpowiedzi Prezesa Sądu Andrzeja Struzika na mój pozew przeciwko Skarbowi Państwa-Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sędzia Andrzej Struzik podał między innymi:

Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/adres – ZKE/Kraków, dnia 01-04.2011Adm.-025-25/11 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny Sygn. akt VI C 961/10/S Powód: Zbigniew Kękuś Pozwany: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie/Andrzej Struzik – ZKE/Odpowiedź na pozew

W konsekwencji, w świetle faktów wyżej powołanych, w rozważanej sprawie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w ogóle nie znajdowały zastosowania.

/…/Stąd tylko marginalnie zauważyć można, ze fakt zwrot tej opłaty nie może wpływać na ocenę oprawną w niniejszej sprawie,natomiast w świetle powyższych wywodów zarządzenie z dnia 16 listopada 2009 r. (k. 2634 akt XI CR 603/04), nakazujące zwrócić opłatę w kwocie 7.700,00 zł na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1e ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, było bezpodstawne.

/…/Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzej Struzik”

Dowód: Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt Adm.-025-25/11, odpowiedź z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prezesa Sądu Andrzeja Struzika na pozew Z. Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa-Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran oszukała Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie celem ukrycia, że sędzia Teresa Dyrga oczywiście i rażąco naruszyła prawo określone w art. 108 § 1 Kpc, który stanowi:

§ 1. Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji.

Ponieważ sędzia T. Dyrga nie orzekła w wyroku z dnia 22listopada 2004 r. o zwróceniu mi w.w. kwoty 7.700,00 zł,Prezes Barbara Baran celem uchronienia jejprzed dyscyplinarnymi konsekwencjami naruszenia przez nią prawa określonego w art. 108 § 1 Kpc, oszukałaPrezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie informującgo, że zwrócenia mi w.w. kwoty Sąd Okręgowy w Krakowie dokonał z mocyprawa określonego w art. 79 Ustawyz dnia 28 lipca 2005r.o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz. U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398; z 2006r., Nr 126, poz. 876/.

Prezes Sądu Apelacyjnego w KrakowieSSA Andrzej Struzik słusznie wykazał, że to nieprawda, a z jego stanowiskiem zgodził się:

 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 29 czerwca 2011 r. sygn. akt VI C 961/10/S,

 2. Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny–Odwoławczy wyrokiem z dnia 15 lutego 2012 r., sygn. akt II Ca 1556/11.

Zbigniew Kękuś

Wśród zarzutów stawianych sędzi Barbarze Baran należyprzedstawićbrak znajomościprawa.

Jako przewodnicząca składu orzekającego Sądu Okręgowego w Krakowie, który wydał w dniu 2 listopada 1999 r. wyrok /sygn. II Ca 870/99/ z powództwa mojej córki Katarzyny nie podpisała sentencji tego wyroku. Nie podpisał jej także pozostali sędziowie składu orzekającego –Załącznik 13:

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. II Ca 870/99, wyrok z dnia 2 listopada 1999 r. –Załącznik 13

Zpowodu niepodpisania sentencji, wyrok ten nie istnieje w sensieprawnoprocesowym.

Tak stanowi utrwalone od lat orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, w tym SąduApelacyjnego w Krakowie.

Podkreślić także należy, że wyrokiem z dniaz dnia 2 listopada 1999 r., sygn. II Ca 870/99 sędzia Barbara Baran utrzymała w mocy dotknięty nieważnością wyrok z dnia 25 czerwca 1999 r. Sądu Rejonowego dla KrakowaPodgórza, sygn. akt III RC 484/99/P.

Wyrok ten jest dotknięty nieważnościąponieważ został wydany przez włączonego z mocy ustawy asesoraPawła Styrnę.

Asesor Paweł Styrna był w dniu orzekania wyłączony z mocy ustawyponieważ skład Sadu, który wydał w dniu 10 czerwca 1999 r.postanowienie” w przedmiocie oddalenia wniosku o jego wyłączenie, nie podpisał sentencji tegopostanowienia” –Załącznik 14:

Dowód:Sąd Rejonowy dla KrakowaPodgórza, sygn. akt III RC 484/99/P,postanowienie” z dnia 10 czerwca 1999 r. –Załącznik 14

Zgodnie z utrwalonym od lat orzecznictwem Sądu Najwyższego:

Postanowienie podlegające zaskarżeniu, wydane na posiedzeniu niejawnym, skonstruowane w ten sposób, że jego sentencja wraz z uzasadnieniem stanowi jeden dokument,nie istnieje w znaczeniu procesowym w sytuacji w której skład sądupodpisał uzasadnienie, anie podpisał sentencji.”– Orzeczenie SN: III PZP 2/72 III CZP 29/00, III CZP84/00

W tym miejscu wskazać i podkreślić należy, że niepodpisywanie przez sędziów sentencji podlegających zaskarżeniu postanowień w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, to jedna z taktyk, które sędziowie stosują, by umożliwić sędziemu, którego wniosek o wyłącznie dotyczył uniknięcie odpowiedzialności za udowodnione mu ewentualnieprzez stronę postępowania oczywiste i rażące naruszenie prawa w wydanym przez niego wyroku.

W takich przypadkach sędziowie sądu drugiej instancji rozpoznający apelację od oczywiście i rażąco naruszającego prawo wyroku wydanego przez sędziego sądu pierwszej instancji, uchylają ten wyrok wyłącznie z powodu niepodpisania przez skład sądu, który wydał postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego sentencji tego postanowienia.

Tę taktykę zastosował m.in. SądApelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29 stycznia 2004 r.SąduApelacyjnego w Krakowie, sygn. akt I ACa 1186/03, celem uchronienia sędzi Sądu Okręgowego w KrakowieWydział XI Cywilny-RodzinnyIzabeli Strózikprzed dyscyplinarnymi konsekwencjami licznychoczywistych i rażącychnaruszeńprzez nią prawa w wyroku z dnia21 maja 2003 r.w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękusia,sygn. akt 1 IC 1115/97/R, następnieXI CR 603/04.

Teresa Kawiak

Szanowni Państwo,

Celem ograniczenia objętości niniejszegopismaprzedstawiliśmy kilka tylko zarzutów sędzi Barbarze Baran.

Tych dotyczących naruszaniaprzez nią prawa przed laty i obecnie.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran jest sadystką, oszustką i ignorantką.

Chroni naruszającychprawo sędziów.

Zpowodu jej działań wyczerpujących znamiona czynów określanych w Kodeksie postępowania karnego jako przestępstwa, prowadzimyprzed Sądem Okręgowym w Krakowie ul. Przy Rondzie 7protest:

 1. Zbigniew Kękuś od dnia26 lipca2012 r.,w tymdo dnia 10 sierpnia 2012 r. był toprotest głodowy,

 2. Teresa Kawiak od dnia6 sierpnia 2012 r.w tym do dnia 18sierpnia 2012 r. był toprotest głodowy.

Także w związku zprowadzonym przez nasprotestem sędzia Barbara Baran udowodniła, że nie zna prawa.

Od dnia 17sierpnia 2012 r. funkcjonariuszePolicji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Pracownicy Firmy świadczącej Sądowi usługę ochrony informowali nas wielokrotnie z polecenia Prezes Barbary Baran, że protest jest nielegalny, bezprawny, że ona nakazała im wezwać Policję, by ta usunęła nas sprzed Sądu z użyciem przymusu.

Gdy stawili się wezwani na żądanie Prezes Barbary Baran Policjanci, nie stwierdzili nieprawidłowości w naszym zachowaniu, poinformowali nas, zgodnie z naszą wiedzą, że protest jest legalny.

Udzielili nam pouczenia, abyśmy protestując nie utrudnialipracy Sądu.

Wskazać należy, że o rozpoczętym w dniu26 lipca2012 r.proteście głodowym zawiadomiłem pismem z dnia 8sierpnia 2012 r.Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina.

W odpowiedzi otrzymałem kopię pismo z dnia 14sierpnia 2012 r. do… Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie,o treści –Załącznik 15:

Warszawa, dnia 14sierpnia2012 r.Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra Wydział Skarg i Wniosków BM–III–052–2753/12/4/RPani Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Wydział Skarg i Wniosków Biura Ministra uprzejmie przekazuje, według właściwości stosownie do treści art. 41b § 1 ustawy z dnia 27 lipca2001 r. –Prawo o ustroju sądów powszechnych/Dz. U. Nr 98,poz. 1070 zpóźn. zm./ –pismo Pana Zbigniewa Kękuś z dnia 8.08. 2012 r. nadesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 10.08. 2012 r. w związku zpodjętym przez skarżącego protestem.z up. Dyrektora Biura Ministra Ewa Świderska wizytator Do wiadomości Zbigniew Kękuś

Dowód:Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra Wydział Skarg i Wniosków, sygn. BM–III–052–2753/12/4/,pismo z dnia 14sierpnia 2012 r.wizytatora Ewy Świderskiej do Prezesa Sądu Okręgowego w KrakowieZałącznik 15

W odpowiedzi na moje pismo z dnia 8.08.2012 r., którym zawiadomiłem go, że od dnia 26lipca2012 r., prowadzę przed Sądem Okręgowym w Krakowieprotest głodowy, Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin ograniczył się do przesłania w dniu 17sierpnia 2012 r./data nadania/tego, tj. mojego do niego pisma do … Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Tak jakby Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie wiedział o moim proteście i jego przyczynach.

Jeśli w taki sposób Jarosław Gowin w dalszym ciągu sprawował będzie urząd Ministra Sprawiedliwości, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sadystka, oszustka, ignorantka i obrońca sędziów obrażających prawo, sędzia Barbara Baran kontynuować będzie razem z jej osobowościowymi klonami, tj. niektórym sędziami podległych jej Sądów, okradać będzie obywateli z dorobku życia, znęcać się nad nimi, fałszować wydawane przez nią dokumenty, itd.

Zarzuty, które stawiamy sędzi Barbarze Baran w niniejszym piśmie są poważne.

Po jego doręczeniu Adresatom, kopie dostarczymy m.in. Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbarze Baran i Ministrowi Sprawiedliwości Jarosławowi Gowinowi.

Jeśli nasze zarzuty są niesłuszne, sędzia Barbara Baran i Minister Jarosław Gawin powinni natychmiast złożyć zawiadomienia o popełnieniu przez nas przestępstw znieważenia i zniesławienia sędzi Barbary Baran.

Jeśli kłamiemy, jest w interesie publicznym, by nas ścigano z oskarżenia publicznego.

Stanowczo twierdzimy jednak, że fakty opisane w niniejszym piśmie mają potwierdzenie w posiadanych przez nas dokumentach.

Prosimy w związku z powyższym o to, abyście się Państwo, Adresaci naszego pisma zwrócili z wnioskami do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina ozbadanie słuszności zarzutów przedstawionych przez nas sędzi Barbarze Baran, a jeśli okażą się słuszne o jej odwołanie –przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości oraz w trosce o zapewnienie porządku prawnegow rozpoznawaniuspraw toczących się przed sądami należącymi do okręgu krakowskiego– z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Minister Sprawiedliwości posiada niezbędne do tego uprawnienia, nadane mu prawem określonym w art.27ustawyz dnia 27 lipca 2001 r.,Prawo o ustroju sądów powszechnych:
„§ 1.Prezesi wiceprezessądu może być odwołany przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: 1) rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych, 2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.”

Zwracając uwagę, że chroniona przez Ministra Jarosława Gowina patologia okazywana nam przez sędzię Barbarę Baran i jej protegowanych, niektórych sędziów Sądów okręgu krakowskiego może stać się kiedyś i Państwa i Waszych Rodzin przekleństwem, że jesteście Państwo, Wasze Rodziny i znajomi potencjalnymi ofiarami merytorycznej i moralnej niekompetencji sędzi Barbary Baran i jej niektórych podwładnych prosimy, jak na wstępie.

Teresa Kawiak Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok SSO T. Dyrga z dnia 22.11.2004r.

 2. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, sygn. akt XI C 603/04, Wezwanie dla Z. Kękuś z dnia 24listopada 2009 r.do uiszczenia opłaty 8.750,00 zł

 3. Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 11.04.2012 r. doPrezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi B. Baran

 4. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 4 czerwca 2012 r.

 5. Sąd Okręgowy w Krakowie,pismo Z. Kękusia z dnia 20 lipca2012 r.doPrezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi B. Baran

 6. Sąd Okręgowy w Krakowie,pismo Z. Kękusia z dnia 26 lipca2012 r.doPrezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi B. Baran

 7. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn.L050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia

 8. Marcin Karkosza,Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę”,„Gazeta Krakowska”, 14–15 sierpnia 2012 r., s. 4

 9. Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1186/03 wyrok z 29 stycznia 2004 r.

 10. Sąd Okręgowy w Krakowie Oddział Finansowy, sygn. akt XI CR603/04,Odcinek dla adresata, kwota 7.700,00 zł

 11. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, 2 Ds.1398/09 sygn. akt: Kraków, postanowienie asesor Anny Kowalik z dnia 21 grudnia 2009r.

 12. Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt Wiz. S.A.-52-42/10, pismo Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Krzysztofa Sobierajskiego do Zbigniewa Kękusia z dnia 7 maja 2010r.

 13. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. II Ca 870/99, wyrok z dnia 2 listopada 1999 r.

 14. Sąd Rejonowy dla KrakowaPodgórza, sygn. akt III RC 484/99/P,postanowienie” z dnia 10 czerwca 1999 r.

 15. Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra Wydział Skarg i Wniosków, sygn. BM–III–052–2753/12/4/,pismo z dnia 14sierpnia 2012 r.wizytatora Ewy Świderskiej do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowi

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.