Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-08-2012

2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie

Kraków, dnia 20 sierpnia 2012 r. Zbigniew Kękuś
Pani Aneta Mansfeld
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

Do wiadomości:

 1. Sędzia Andrzej Struzik, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 2. Sędzia Michał Niedźwiedź, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 3. Insp.Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji,Komenda WojewódzkaPolicji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 4. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 5. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 6. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 7. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

 8. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 9. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 10. Pan Adam Młot, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 11. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 12. Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

 13. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 14. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 15. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 16. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan Stanisław Dąbrowski, PrezesSądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 19. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 20. Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 21. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 22. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 23. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 24. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa

 25. Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 26. Strony internetowe:www.zkekus.pl,www.aferyprawa.com,www.monitor-polski.com

 27. i inni

Powód:Zbigniew Kękuśadres: ul. Mazowiecka 55 m. 21, 30-019 Kraków

Pozwany:Skarb Państwa – Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, adres ul. Przy Rondzie 7, 31–547 Kraków

Wartość przedmiotu sporu: 100.000,00 /sto tysięcy/ zł

Pozew o zadośćuczynienie

Ja niżej podpisany Zbigniew Kękuś, działając imieniem własnym wnoszę – na podstawie prawa określonego w art. 417 § 1Kc oraz w art. 448 Kc – o:

 1. zasądzenie od strony pozwanej, Skarbu Państwa-Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną mi krzywdę kwoty 100.000,00 /sto tysięcy/ zł

 2. Wydanie wyroku zaocznego w sytuacji określonej w art. 339 § 1 kpc

 3. Rozpoznanie niniejszym złożonego pozwu zgodnie z art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bez zbędnej zwłoki.

 4. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

 5. Przeprowadzenie dowodu z zeznań:

  1. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Andrzeja Struzika – ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

  2. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Michała Niedźwiedzia – ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

Część I. Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 1. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 24.06.2002r.:
  Termin dokonania czynności procesowej w formie pisma procesowego (art. 125 § 1 k.p.c) jest zachowany wówczas, gdy pismo zostało przed upływem terminu wniesionedo właściwego sądu, jak i w jakimkolwiek jego wydziale, nawet niewłaściwym do podjęcia dalszych czynności sądowych.(Postanow. SN, 2002.06.24, TU IPZ 55/02, OSNP 2004/7/125).

Część II. Uzasadnienie

SSO Barbara Baran będzienowym prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Wczoraj jej kandydaturę, przedstawioną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, pozytywnie oceniło zgromadzenie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

(…)Jak powiedziała „Gazecie”, po objęciu nowego stanowiska chce (…) przyspieszyć sprawność postępowań oraz doprowadzić do tego, by strony były jeszcze bardziej profesjonalnie obsługiwane.”
Źródło:Nowa prezes sądu okręgowego”; „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie”, 10-11 stycznia 2009r., s. 4

W dniu 22listopada 2004 r. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Teresa Dyrga wydała wyrok, którym orzekła między innymi –Załącznik 1:

Sygn. akt XI CR 603/04Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 22 listopada 2004r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, w składzie SSO Teresa Dyrga (...) VI. ustala wpis ostateczny od rozwodu na kwotę10.000zł (dziesięć tysięcy złotych).VII zarządza ściągnięcie na rzecz Skarbu Państwa (Kasa tut. Sądu) tytułem uzupełnienia wpisu ostatecznego od rozwodu oraz tytułem kosztów opinii RODK od powoda Zbigniewa Kękusia kwotę8.750 (osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)(...)".

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok SSO

Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004 r. –Załącznik 1

Pięć lat później,w dniu 24listopada 2009 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wysłał do mnie Wezwanie do uiszczenia opłaty w kwocie 8.750,00 złZałącznik 2:

Kraków 24/11/2009 Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny/adres – ZKE/Sygn. akt XI C 603/04 nr karty dł. : 1464/2009/C/O WEZWANIE Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny wzywa Pana(ią) do uiszczenia poniższych opłat w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania: koszty postępowania sądowego w wysokości 8.750,00.Rodzaj i wysokość powyższych opłat określa wyrok Sądu z dnia 22/11/2004.(…). „

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, Sygn. akt XI C 603/04, Wezwanie dla Z. Kękuś z dnia 24listopada 2009 r.do uiszczenia opłaty 8.750,00 złZałącznik 2

Opłaty jak w Wezwaniu z dnia24listopada 2009 r. nie uiściłem, zawiadamiając Sąd, że roszczenie jest bezpodstawne.

Sąd skierował sprawę do egzekucji komorniczej.

Pismem z dnia 9 marca 2010 r. KomornikSądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj zawiadomiłmnie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z tytułu należności sądowych w kwocie 8.750,00 /słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ zł:

Kraków, dnia 09-03-2010 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie al. Pokoju 29 B/48 31-564 Kraków Kękuś Zbigniew /adres - ZKE/ sygn. akt III KMS 98/10 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA EGZEMUCYJNEGO Z TYTUŁU EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia, że przeciwko P.T. na wniosek wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczym: Sądu Okręgowego w Krakowie,z dnia 22-11-2004 sygn. akt XI CR 603/04 w celu wyegzekwowania od P.T. jako dłużnika następujących należności: 1. koszty postępowania i procesu 8.750,00-zł. Dopowyższych kwot zostaną doliczone koszty postępowania egzekucyjnego w związku z art. 770 kpc i ustawą z dnia 29 stycznia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133/97, ze zm. Dz. U. Nr 130/01, ze zm. Dz. U. 112/07) Egzekucja została skierowana zgodnie z wnioskiem wierzyciela do: ruchomości, wierzytelności, wynagrodzenia, rachunku bankowego, Zawiadomienie doręcza się stosownie do art. 805 kpc

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

Dowód:Kancelaria Komornicza w Krakowie al. Pokoju 29 B/48 31-564 Kraków, sygn. akt III KMS98/10, Zawiadomienie z dnia 9 marca 2010 r. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy R. Nowickiego de Poraja

Następnie komornik R. Nowicki de Poraj wezwał mnie wezwaniem z dnia 29 kwietnia 2010r. do stawiennictwa w jego Kancelarii Komorniczej.

Stawiłem się w dniu 30 kwietnia 2010 r.

Komornik pytał mnie, czy pracuję, z czego się utrzymuję, gdzie jestem zameldowany, czy posiadam pojazd mechaniczny.

Wyjaśniłem, że nie pracuję – wtedy od 14 miesięcy - że utrzymuję się z kończących mi się już oszczędności.

Komornik zapytał mnie, gdzie mieszkam.

Wyjaśniłem, że nie mieszkam w mieszkaniu pod adresem mego zameldowania lecz, że mieszka tam moja była żona z naszymi dwoma synami oraz, że mieszkanie to jest moją i mej byłej żony współwłasnością.

Po odebraniu ode mnie wyjaśnień komornik poinformował mnie …no to chyba będziemy ściągali z mieszkania”.

Po przedstawieniu zacytowanej wyżej groźby wręczył mi Pan do podpisania sporządzony przez Pana dokument o nazwieZapisek Urzędowy”.

Po zapoznaniu się z jego treścią, zatrwożony groźbą:no to chyba będziemy ściągali z mieszkania”,poprosiłem by sporządzony przez niego Zapisek Urzędowy komornik uzupełnił o podaną przeze mnie informację, że w mieszkaniu będącym mojej byłej żony i moją współwłasnością zlokalizowanym przy ul. Solskiego 10 m. 12 w Krakowie mieszka moich dwoje dzieci.

Komornik uczynił zadość mej prośbie i dał mi do podpisania Zapisek o treści:

Sygn. akt III KM S 98/10 ZAPISEK URZĘDOWY z dnia 30.IV.10 Do kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj zgłasza się dłużnik okazuje paszport PESEL/numer PESEL – ZKE/nr/numer paszportu – ZKE/oświadcza, że nigdzie nie pracuje utrzymuje się z oszczędności jest zameldowany/adres zameldowania – ZKE/jest współwłasnością dłużnika i byłej żony, oświadcza, że posiada konto bankowe w PKO S.A., nie posiada pojazdu mechanicznego,dłużnik oświadcza, że w mieszkaniu przy ul./nazwa ulicy – ZKE/mieszka 2 dzieci. Sporządził/podpis nieczytelny – ZKE/Pieczęć „Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie al. Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków dn. 30.04.2010” podpis nieczytelny.”

Dowód:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. akt III KMS 98/10, Zapisek Urzędowy sporządzony przez komornika Rafała Nowickiego de Poraj w dniu 30 kwietnia 2010r.

Przez kolejne niespełna dwa lata komornik R. Nowicki de Poraj kontynuował egzekucję, a ja składałem kolejne skargi i zażalenia na jego czynności oraz wnioski, w tym do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie o umorzenie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego.

W dniu 15 marca 2012 r. komornik wysłał do mnie zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomościZałącznik 3:

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości o wezwanie do zapłaty długu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie/adres – ZKE/Sygn. akt III KMS 98/10, Kraków, dnia 15-03-2012

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 przeciwko dłużnikowi Kękuś Zbigniew/adres – ZKE/działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22-11-2004 w sprawie XI CR 603/04 zawiadamia na podstawie art. 805 kpc, że wszczynaprzeciwko Panu/i postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela, którego przedmiotem jest: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. /…/ w Krakowie

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości ma na ceku wyegzekwowanie od dłużnika następujących należności:

1. koszty postępowania i procesu 8.750,00-zł

2. koszty egzekucji 1.325,40 zł. – zaliczkowo

Wobec powyższego wzywam dłużnika na podstawie art. 923 kpc do zapłaty całej w/w należności wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem przystąpienia na wniosek wierzyciela do opisu i oszacowania nieruchomości.

Jednocześnie zawiadamiam – stosownie do art. 931 kpc, że zajęta nieruchomość pozostaje w zarządzie dłużnika, do którego stosuje się przepisy o zarządcy. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

Otrzymują do wiadomości:

/…/ 4- Maria Kękuś

Dowód: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. akt III KMS 98/10, Zawiadomienie z dnia 15 marca 2012 r. –Załącznik 3

Zawiadomienie, jak wyżej wysłał komornik R. Nowicki de Poraj także do mojej byłej żony, która razem z naszymi synami mieszka w lokalu mieszkalnym, jak w Zawiadomieniu.

W odpowiedzi na w.w. Zawiadomienie złożyłem pismami z dnia 6 kwietnia2012 r.:

 1. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Cywilny,pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada2004 r., sygn. XI CR 603/04.

 2. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy, skarga na wezwanie komornika Rafała Nowickiego de Poraj z dnia 15 marca 2012 r. do zapłaty długu w sprawie egzekucji kwoty8.750,00 zł prowadzonej przez komornika do sygn. akt III KMS 98/10,

 3. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy, Zażalenie na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności w sprawie egzekucji kwoty8.750,00 zł prowadzonej przez komornika do sygn. akt III KMS 98/10,

Pismem z dnia 11 kwietnia 2012 r. skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran złożyłem –Załącznik 12:

Dotyczy:

 1. Wniosek o zażądanie przez wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie – na podstawie art. 825 ust. 1 K.p.c, art. 823 K.p.c. i art.25.1Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -umorzenia postępowania egzekucyjnego /sygn. akt III KMS 98/10/prowadzonego przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj na podstawie tytułu wykonawczego, wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04.

 2. Wniosek o zażądanie przez wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie umorzenia postępowania, jak w p. I w terminie tygodnia od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma.

 3. Wniosek o wysłanie do mnie w terminie tygodnia od daty doręczenia niniejszego pisma przesyłką listową priorytetową żądania wierzyciela, Sądu Okręgowego w Krakowie, jak w p. I.

 4. Zawiadomienie, że jeśli do dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Krakowie nie doręczy mi żądania, jak w p. I,od poniedziałku, 23 kwietnia 2012 r. rozpocznę protest przed Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. przy Rondzie 7.

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 11 kwietnia 2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w

Krakowie sędzi Barbary Baran –Załącznik 12

W piśmie z dnia kwietnia 2012 r. powołałem się na okoliczność przedawnienia roszczenia Sądu Okręgowego w KrakowieZałącznik 12

W odpowiedzi na w.w. pisma i zawarte w nich wnioski otrzymałem pismo z dnia 4 czerwca 2012 r. prowadzącego egzekucję komornika Rafała Nowickiego de Poraj, o treści –Załącznik 4:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie/adres – ZKE/sygn. akt III KMS 98/10 Kękuś Zbigniew/adres – ZKE/Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie/adres – ZKE/działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22-11-2004 sygn. akt XI CR 603/04, zawiadamia, że wierzycielwysłuchany w trybie art. 827 kpc. na okoliczność złożenia przez dłużnika wniosku w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powołaniem się na okoliczność przedawnienia – wniósł o kontynuowanie postępowania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj”

Dowód:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 4 czerwca 2012 r. –Załącznik 4

W związku z zacytowanym wyżej stanowiskiem wierzyciela, Sądu Okręgowego w Krakowie, skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran złożyłemZałącznik 5:

Kraków, dnia 20 lipca 2012 r., Sędzia Barbara Baran Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Dotyczy: (…)II. Żądanie wystąpienia o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj przez sprzedaż mieszkania będącego moją i mojej byłej żony współwłasnością, w sprawie sygn. III KMS 98/10.

III. Zawiadomienie, że jeśli Sąd Okręgowy w Krakowie nie spełni żądań, jak w p. (… ) II do dnia 25 lipca 2012 r., od dnia 26 lipca 2012 r., godz. 11:00 rozpocznę protest głodowy przed Sądem i będę go kontynuował do dnia spełnienia w.w. żądań. (… )

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie,pismo Z. Kękusia z dnia 20 lipca2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary BaranZałącznik 5

Pismem z dnia 26 lipca2012 r. skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran złożyłemZałącznik 6:

Informuję, że zgodnie z moim pismem z dnia 20 lipca 2012 r., w którym przedstawiłem –Załącznik 6:

(… )II. Żądanie wystąpienia o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj przez sprzedaż mieszkania będącego moją i mojej byłej żony współwłasnością, w sprawie sygn. III KMS 98/10.

II. Żądanie doręczenia mi przez Sąd Okręgowy w Krakowie do dnia 25 lipca 2012 r. odpisu pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie, jak w p. II.

Zawiadomienie, że jeśli Sąd Okręgowy w Krakowie nie spełni żądań, jak w p. II (… ) do dnia 25 lipca 2012 r., od dnia 26 lipca 2012 r., godz. 11:00 rozpocznę protest głodowy przed Sądem i będę go kontynuował do dnia spełnienia w.w. żądań.

(… ) w dniu 26 lipca 2012 r. rozpocząłem przed Sądem Okręgowym w Krakowie protest głodowy.

Będę go kontynuował do spełnienia przez Sąd Okręgowy w Krakowie moich wyżej przedstawionych słusznych żądań, tj. do dnia wręczenia mi: (… ) 2. oryginału postanowienia o umorzeniu egzekucji prowadzonej przez komornika Rafała Nowickiego de Poraj w postępowaniu sygn. III KMS 98/10.(… )

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie,pismo Z. Kękusia z dnia 26 lipca2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary BaranZałącznik 6

O prowadzonym przeze mnie proteście informowały media niezależne, internetowe, a także Panorama TVP w dniu 8 sierpnia2012 r.,Gazeta Krakowska artykułem Marcina Karkoszy„ Gorączka protestów przed gmachem sądu.”/Gazeta Krakowska, 8 sierpnia 2012 r., s. 5 –Załącznik 7/ i Dziennik Polski artykułem Marcina Banasika„Głodują przedkrakowskim sądem/Dziennik Polski, 10sierpnia 2012 r., s. A 06 –Załącznik 8/.

W dniu 9sierpnia 2012 r. odbyło się spotkanie na temat prowadzonego przeze mnie protestu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzeja Struzika z przedstawicielami mediów internetowych, Krystyną Górzyńską /Nowy Ekran/ oraz Zdzisławem Raczkowskim i Heleną Fleszar /Afery Prawa/.

Spotkanie, jak wyżej odbyło się na wniosek Państwa Krystyny Górzyńskiej, Zdzisława Raczkowskiego i Heleny Fleszar.

Prezes A. Struzik poinformował w.w. osoby, że poleci pełniącemu pod nieobecność przebywającej na urlopie sędzi Barbary Baran obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Wiceprezesowi Sądu Michałowi Niedźwiedziowi, by ten osobiście rozpoznał sprawę zgłoszoną przeze mnie sędzi Barbarze Baran oraz że jeśli roszczenie Sądu Okręgowego w Krakowie na podstawie tytułu wykonawczego, tj. wyroku SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004 r, sygn. akt XI CR 603/04, uległo przedawnieniu, Sąd odstąpi od egzekucji.

SSA Andrzej Strózik polecił Państwu K. Górzyńskiej, Z. Raczkowskiemu i H. Flesza, by natychmiast po zakończeniu spotkania z nim udali się do Sądu Okręgowego w Krakowie i poprosili o spotkania z SSO Michałem Niedźwiedziem.

Dowód:Dowód z zeznań Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzeja Struzika

Wnoszę o zadanie SSA Andrzejowi Struzikowi pytań:

 1. Czy w dniu 9sierpnia 2012 r. spotkał się z Państwem Krystyną Górzyńską /Nowy Ekran/ oraz Zdzisławem Raczkowskim i Heleną Fleszar /Afery Prawa/.

 2. Czy spotkanie w dniu 9sierpnia 2012 r. odbyło się z inicjatywy Państwa K. Górzyńskiej, Z. Raczkowskiego i H. Fleszar.

 3. Czy spotkanie w dniu 9sierpnia 2012 r. odbyło się na temat prowadzonego przez Z. Kękusia od dnia 26 lipca 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie protestu głodowego i jego przyczyn.

 4. Czy podczas spotkanie, w dniu 9sierpnia 2012 r. poinformował Państwa K. Górzyńską, Z. Raczkowskiego i H. Flesza, że wyda polecenie Wiceprezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michałowi Niedźwiedziowi osobistego przez niego rozpoznania sprawy roszczenia wobec Sądu Okręgowego w Krakowie na podstawie tytułu wykonawczego, tj. wyroku SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004 r.

Po spotkaniu z Prezesem Andrzejem Struzikiem Panie Krystyna Górzyńska i Helena Fleszar spotkały się z Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michałem Niedźwiedziem.

Sędzia Michał Niedźwiedź zadeklarował, że osobiście rozpozna sprawę przedawnienia roszczenia, jak wyżej zgłoszoną przeze mnie sędzi Barbarze Baran oraz poprosił w.w. Panie, by te przekazały mi, żebym złożył skierowany do niego wniosek o odstąpienie przez Sąd Okręgowy w Krakowie od egzekucji ode mnie kwoty8.750,00 zł.

Dowód:Dowód z zeznań Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia

Wnoszę o zadanie SSO Michałowi Niedźwiedziowi pytań:

 1. Czy w dniu 9sierpnia 2012 r. spotkał się z Paniami Krystyną Górzyńską /Nowy Ekran/ i Heleną Fleszar /Afery Prawa/.

 2. Czy w dniu 9sierpnia 2012 r. spotkał się z Paniami K. Górzyńską, i H. Fleszar na polecenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzeja Struzika.

 3. Czy spotkanie w dniu 9sierpnia 2012 r. odbyło się na temat prowadzonego przez Z. Kękusia od dnia 26 lipca 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie protestu głodowego i jego przyczyn.

 4. Czy podczas spotkania w dniu 9sierpnia 2012 r. polecił Paniom K. Górzyńskiej, i H. Fleszar, żeby mi przekazały, abym skierował pismo do niego zawierające wniosek o odstąpienie przez Sąd Okręgowy w Krakowie od egzekucji ode mnie kwoty8.750,00 zł tytułem wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r, sygn. akt XI CR 603/04, z powołaniem się na okoliczność przedawnienia.

Po przekazaniu mi przez Panie K. Górzyńską, i H. Fleszar polecenia Prezesa Michała Niedźwiedzia, skierowanym do niego pismem z dnia10sierpnia 2012 r. złożyłem –Załącznik 9:

(…) Dotyczy: 1. Wniosek o odstąpienie od egzekucji kwoty8.750,00 zł /słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ zł zasądzonej wyrokiem z dnia 22 listopada 2011 r. sygn. XI CR 603/04, wydanym przez sędzię Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie Teresę Dyrga.

Szanowny Panie, W nawiązaniu do ustaleń z Pana spotkania w dniu 9sierpnia 2012 r. z Paniami Krystyną Górzyńską i Heleną Flesza wnoszę o odstąpienie przez Sąd Okręgowy w Krakowie od egzekucji ode mnie kwoty8.750,00 zł. zasądzonej wyrokiem z dnia 22 listopada 2011 r. sygn. XI CR 603/04, wydanym przez sędzię Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie Teresę Dyrga.

Wniosek ja wyżej składam z uwagi na:

 1. Przedawnienie roszczenia i/lub

 2. Wydanie wyroku z dnia 22 listopada 2011 r. sygn. XI CR 603/04 przez sędzię wyłączoną z mocy prawa określonego przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego.”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie,pismo Z. Kękusia z dnia10sierpnia 2012 r. do Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała NiedźwiedziaZałącznik 9

Pismo, jak wyżej złożyłem w dniu 10sierpnia 2012 r. o godz. 9:31 /Załącznik 9/.

Około godziny 11:00 Sędzia Michał Niedźwiedź zaprosił mnie do swojego gabinetu i poinformował mnie, że osobiście rozpoznaje zgłoszoną mu przeze mnie sprawę oraz że w związku z tym zapoznał się z aktami sprawy Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. XI CR 603/04.

Poinformował mnie także, że on zgadza się z moim stanowiskiem, tj, że roszczenie Sądu Okręgowego w Krakowie na podstawie tytułu wykonawczego, tj. wyroku SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004 r, sygn. akt XI CR 603/04, uległo przedawnieniu oraz że w godzinach późniejszych osobiście wręczy mi pismo, w którym potwierdzi jego stanowisko.

Dowód:Dowód z zeznań Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia

Wnoszę o zadanie SSO Michałowi Niedźwiedzowi pytania:

 1. Czy w dniu 10sierpnia 2012 r. spotkał się z Z. Kękusiem z powodu interwencji w dniu 9 Pań Krystyny Górzyńskiej /Nowy Ekran/ i Heleny Fleszar /Afery Prawa/ w związku z prowadzonym przez Z. Kękusia od dnia 26 lipca2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie protestem głodowym.

Po godzinie 14:00 w dniu 10sierpnia 2012 r.SSO Michał Niedźwiedź poprosił mnie raz jeszcze o spotkanie, podczas którego wręczył mi pismo o treści –Załącznik 10:

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie L050 – 76/11 Kraków, dnia 10 sierpnia 2012 r. Szanowny Pan Zbigniew Kękuś Po zapoznaniu się z treścią Pana pisma z dnia 10 sierpnia 2012 r. uprzejmie informuję, iż uznajępodniesiony w nim zarzut przedawnienia roszczenia o zwrot kosztów sądowych orzeczonych w punkcie VII wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 10 kwietnia 2006 r. w kwocie 8.750 zł.
Jednocześnie informuję, iż wystą
piłem do Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj Kancelaria komornicza w Krakowie przy al. Pokoju 29 B/48 w sprawie o sygn. III KMs 98/10 z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec uwzględnienia zarzutu przedawnienia podniesionego przez dłużnika.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał Niedźwiedź

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn.L050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Szanowny Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała NiedźwiedziaZałącznik 10

Zapytana przez dziennikarzaGazety Krakowskiej”, dlaczego dopiero mój 16–dniowy protest głodowyskutkował zajęciem przez Sąd Okręgowy w Krakowie zgodnego z prawem stanowiska, asystentka Rzecznika Prasowego Sądu wyjaśniłaZałącznik 11:

Przedstawiciele sądu twierdzą, że protest był niepotrzebny. Gdyby panKękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawnomówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dowód: Marcin Karkosza,Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę,Gazeta Krakowska”, 1415 sierpnia 2012 r.,

s. 4Załącznik 11

Asystentka Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie poświadczyła nieprawdę.

Słuszność mojego zarzutu potwierdził prowadzący egzekucję ode mnie kwoty8.750,00 zł komornik Rafał Nowicki de Poraj, osobiście przez niego sporządzonym pismem do mnie z dnia 4 czerwca2012 r., w którym podał między innymiZałącznik 4:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie/adres – ZKE/działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22-11-2004 sygn. akt XI CR 603/04, zawiadamia, że wierzycielwysłuchany w trybie art. 827 kpc. na okoliczność złożenia przez dłużnika wniosku w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powołaniem się na okoliczność przedawnienia – wniósł o kontynuowanie postępowania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj”

Dowód:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 4 czerwca 2012 r. –Załącznik 4

Komornik Rafał Nowicki de Poraj potwierdził w piśmie z dnia4 czerwca 2012 r., że:

 1. ja już przed dniem sporządzenia przez niego zacytowanego wyżej pisma, tj. przed dniem 4 czerwca2012 r.,złożyłem wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie, tj. wyroku z dnia 22.11.2004 r., sygn. XI CR 603/04,z powołaniemsię na okoliczność przedawnienia,

 2. on wysłuchał wierzyciela na tę okoliczność w trybie art. 827 Kpc,

 3. wierzyciel wniósł o kontynuowanie postępowania.

Sąd zatem już przed rozpoczęciem przeze mnie w dniu 26 lipca2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie protestu głodowego mógł rozpoznać zgłaszaną przeze mnie sprawę przedawnienia roszczenia w kwocie 8.750,00 zł z tytułu wyroku z dnia 22.11.2004 r., sygn. XI CR 603/04.

Co najważniejsze, Sąd Okręgowy w Krakowie w ogóle tej sprawy nie powinien wywoływać, tj. nie powinien wysyłać Wezwania do mnie z dnia 24listopada 2009 r.do uiszczenia opłaty 8.750,00 zł.

Roszczenie uległo przedawnieniu już przed wysłaniem do mnie Wezwania.

xxx

W podsumowaniu zaprezentowanych wyżej faktów, mających potwierdzenie w dokumentach, których kopie stanowią załączniki do niniejszego pisma wskazać należy, że Sąd Okręgowy w Krakowie:

 1. wezwał mnie Wezwaniem z dnia 24listopada 2009 r.do uiszczenia opłaty w kwocie 8.750,00 zł tytułem wyroku sędzi Teresy Dyrga z dnia 22.11.2004 r., sygn. XI CR 603/04,po tym, gdy roszczenie uległo przedawnieniu,

 2. nakazał komornikowi Rafałowi Nowickiemu Rafał Nowicki de Poraj egzekucję przedawnionego roszczenia przez egzekucję spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zamieszkiwanego przez moje dzieci z ich matką, moją byłą żoną.

 3. nakazał wstrzymanie egzekucji, jak wyżej dopiero w dniu10sierpnia 2012 r.,po interwencji przedstawicieli mediów będącej następstwem prowadzonego przeze mnie do tego dnia od dnia26 lipca2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie protestu głodowego,

 4. okłamał RedakcjęGazety Krakowskiej” i jej czytelników,przekazując niezgodną ze stanem faktycznym informację /zamieszczoną w artykule Marcin Karkosza,Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę,Gazeta Krakowska”, 1415 sierpnia 2012 r., s. 4/,że ja przed dniem 10sierpnia 2012 r. nie składałem pism zawierających wnioski o umorzenie egzekucji roszczenia z powołaniem się na okoliczność jego przedawnienia. Pismo do mnie z dnia 4 czerwca 2012 r. komornika Rafała Nowicki de Poraj /patrz:strona xxx niniejszego pisma oraz Załącznik12/ jest dowodem, że ja złożyłem taki wniosek przed dniem 4 czerwca 2012 r. tj. sześć tygodni przed rozpoczęciem w dniu 26 lipca2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie protestu głodowego

Podkreślić także należy, że o przedawnieniu roszczenia w kwocie 8.750,00 zł z tytułu wyroku sędzi Teresy Dyrga z dnia 22.11.2004 r., sygn. XI CR 603/04 ja informowałem m.in. Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbarę Baran pismami z dnia 11 kwietnia2012 r.,20 lipca2012 r.i 26 lipca2012 r.

Wierzyciel, Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał jednak komornikowi kontynuowanie postępowania egzekucyjnego.

Cytując Anitę Rębisz wskazać należy, że Sąd Okręgowy w Krakowie mógł już dawno umorzyć roszczenie, jak wyżej, w tym było obowiązkiem Prezesa Sądu SSO Barbara Baran jego już dawno umorzenie.

Sędzia Barbara Baran nie wystąpiła jednak z wnioskiem o jego umorzenie, tj. nakazała kontynuowanie egzekucji dawno przedawnionego roszczenia.

Działając w sposób, jak wyżej Sąd Okręgowy w Krakowie, zatrudnieni w nim funkcjonariusze publiczni, naruszyli moje dobra osobiste.

Wskazać należy, że:

 1. Artykuł 23 Kodeksu cywilnego stanowi:
  /Ochrona dóbr osobistych/ Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie,wolność,cześć,swoboda sumienia,nazwisko lub pseudonim,wizerunek,tajemnica korespondencji,nietykalność mieszkania,twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 2. Artykuł 417 Kodeksu cywilnego stanowi:
  /Odpowiedzialność Skarbu Państwa/ § 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi Skarb Państwa lubjednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

 3. Artykuł 448 Kodeksu cywilnego stanowi:
  /Naruszenie dobra osobistego/ W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę/…/.

Wskazać należy, że:

 1. Niezgodnym z prawem działaniem, tj. wydaniem w dniu 24listopada 2009 r. Wezwaniem dla mnie do uczynienia zadość przedawnionemu roszczeniu, tj. do uiszczenia opłaty w kwocie8.750,00 zł tytułem wyroku sędzi Teresy Dyrga z dnia 22.11.2004 r., sygn. XI CR 603/04,

 2. przez okres niespełna trzech lat, tj. do dnia10sierpnia 2012 r. zaniechaniem odstąpienia od egzekucji,

 3. podaniem mediom niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, Sąd Okręgowy w Krakowie naruszył niektóre z wymienionych w artykule 23 Kodeksu cywilnego dóbr osobistych.

Podając dziennikarzowiGazety Krakowskiej”niezgodną ze stanem faktycznym i opublikowaną w wydaniuGazety” z dnia 1415 sierpnia 2012 r. informację, że ja nie złożyłem przed rozpoczęciem w dniu 26 lipca2012 r. protestu głodowego przed Sądem Okręgowym w Krakowie wniosku o odstąpienie od egzekucji roszczenia–„Przedstawiciele sądu twierdzą, że protest był niepotrzebny. Gdyby panKękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawnomówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie.Sąd Okręgowy w Krakowie naruszył moją cześć, nazwisko i wizerunek.

Cześćto:«Honor, dobre imię, godność osobista»,Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 112.

Wskazać należy, że artykuł 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”

Asystentka Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie naruszyła moją godność, mój wizerunek oraz moje nazwisko.

Przedstawiła mnie RedakcjiGazety Krakowskiej” i jej czytelnikom,jako osobę bezpodstawnie narażającą swoje zdrowie przez prowadzenie przez 16 dni na dworze protestu głodowego, bez uprzedniego wykonania najprostszej czynności, tj. złożenia w Sądzie pisma, zawierającego wniosek o odstąpienie przez Sąd od niesłusznie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Podkreślić należy, że reprezentująca Sąd Aneta Rębisz naruszyła moją z mocy prawa określonego w art. 30Konstytucji nienaruszalną godność celem ochrony wizerunku funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Krakowie, tj. ukrycia przed opinią publiczną, że Sąd bezpodstawnie wezwał mnie Wezwaniem z dnia 24. 11.2004 r.,do uiszczenia kwoty zasądzonej wyrokiem z dnia 22.11.2004 r., sygn. XI CR 603/04, a następnie nakazał komornikowi jej egzekucję mimo, że roszczenie uległo przedawnieniu o czym, ja informowałem Sąd Okręgowy w Krakowie, w tym jego Prezesa SSO Barbarę Baran, i co poświadczył komornik Rafał Nowicki de Poraj pismem do mnie z dnia 4 czerwca2012 r. –patrz:strona xxx niniejszego pisma oraz Załącznik4.

Pismem z dnia 4 czerwca2012 r. komornik Rafał Nowicki de Poraj poświadczył, że mimo złożonego przeze mnie wniosku w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.11.2004 r., sygn. XI CR 603/04, z powołaniem się na okoliczność przedawnienia, wierzyciel, Sąd Okręgowy w Krakowie wniósł o kontynuowanie postępowania

Reprezentujący wierzyciela, Sąd Okręgowy w Krakowie , Wiceprezes Sądu SSO Michał Niedźwiedź wystąpił do komornika Rafała Nowickiego de Poraj z wnioskiem o umorzenie w.w. postępowania egzekucyjnego w dniu 10 sierpnia 2012 r., tj. w następstwie:

 1. rozpoczętego przeze mnie w dniu 26 lipca2012 r.i prowadzonego przez 16 dni, tj. do dnia 10 sierpnia 2012 r.,protestu głodowego przed Sądem Okręgowym w Krakowie,

 2. interwencji w dniu 9 sierpnia 2012 r. u niego oraz u Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzeja Struzika wyżej wymienionych przedstawicieli mediów .

Celem zapobieżenia niesłusznej, bo rozpoczętej i kontynuowanej na podstawie przedawnionego roszczenia egzekucji, ja musiałem prowadzić przez 16 dniw tym noce spędzając na dworzeprzed Sądem protest głodowy,narażać zdrowie.

Wszczynając, a następnie nakazując komornikowi kontynuowanie bezprawnej egzekucji Sąd Okręgowy w Krakowie narażał mnie przez niespełna trzy latalistopad 2009 r. do sierpień 2012 r. – na stres.

Wskazać także należy, że celem egzekucji roszczenia komornik Rafał Nowicki de Poraj przychodził kilkukrotnie domieszkania zamieszkiwanego przez moją matkę i w którym ja także czasem przebywam.

Te, bezprawne jak się okazało,najścia także były formą psychicznego znęcania się nade mną.

Załączone do niniejszego pisma kopie moich pism do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran są dowodami, że ja już dawno składałem odpowiednie pisma, a w nich odpowiednie wnioski do najbardziej właściwego Adresata.

Już piśmie z dnia 11 kwietnia 2012 r. /Załącznik 12/ złożyłem wniosek o złożenie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbarę Baran wniosku do komornika Rafała Nowickiego de Poraj o umorzenie prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego.

Powołałem się w nim na okoliczność przedawnienia roszczenia wobec mnie Sądu Okręgowego w KrakowieZałącznik 11.

Prezes SSO Barbara Baran lekceważyła ten wniosek oraz następne składane przeze mnie w tej sprawie.

Gdyby je równie rzetelnie, jak Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał Niedźwiedź,zgodnie z art. 45.1 Konstytucji–„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”–rozpoznała sędziaBarbara Baran, ja nie musiałbym prowadzić słusznegojak się okazało protestugłodowego.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran znęcała się nade mną psychicznie ze szczególnym okrucieństwem.

Zwrot „znęca się” oznacza zadawanie cierpień fizycznych i/lub psychicznych.

Jak podają eksperci w dziedzinie prawa, znęcanie się zachodzi niezależnie od tego jak zachowuje się pokrzywdzony.
Znęcaniem się może być m.in. sprawianie ciężkich przykrości moralnych, zarówno jednorazowe, jak i systematyczne.

Jak przyjął SN –Ustawowe określenie znęca się oznacza działanie albo zaniechanie, polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych, powtarzającym się lub jednorazowym, lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie”

SN przyjął także, że znęcanie się jest działaniem złożonym zazwyczaj z wielu fragmentów wykonawczych zachowania przestępnego, ale nie wyklucza działania jednorazowego, jeżeli intensywnością swą i zadawaniem cierpień realizuje stan faktyczny powszechnie rozumiany jako znęcanie się – Wyrok SN z dnia 30 sierpnia 1971 r., I KR 149/71, OSNPG 1971, nr 13, poz. 238.

Znęcanie się może nastąpić m.in. przez zaniechanie, np. nie podejmowanie działań przez osobę, na której ciąży obowiązek podejmowania pewnych czynności wobec pokrzywdzonego.

Sędzia Barbara Baran umyślnie znęcała się nade mną psychiczne, stosowała wobec mnie najbardziej złośliwą formą maltretowania, polegającego na dręczeniu psychicznym, zadawaniu cierpień moralnych.

Sędzia Barbara Baran znęcała się nade mną ze szczególnym okrucieństwem.

Z jej winy żyłem przez kilka miesięcy w obawie, że utracę dorobek życia, że zagrożony jest byt moich dzieci.

Zlekceważyła nawet przekazane jej przeze mnie pismami z dnia 11 kwietnia 2012 r./Załącznik I.12/ oraz z dnia z dnia 20 lipca 2012 r./Załącznik I.5/informację, że jeśli nie wyda polecenia umorzenia bezprawnego bo prowadzonego na podstawie przedawnionego roszczenia postępowania egzekucyjnego, będę prowadził protest głodowy.

Zaniechaniem rozpoznania w okresie od dnia 11 kwietnia 2012 r.do dnia 26lipca 2012 r. mojego wniosku zmusiła mnie do zrealizowania groźby i prowadzenia w okresie od dnia26lipca 2012 r. do dnia 10 sierpnia 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie protestu głodowego.

W związku z przedstawionymi w niniejszym piśmie faktami mającymi potwierdzenie w kopiach załączonych doń dokumentów wnoszę jak na wstępie, w tym o zasądzenie na moją korzyść od strony pozwanej kwoty100.000,00 /sto tysięcy/ zł.

Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości wyjaśniam, że stroną pozwaną niniejszym pozwem jest Skarb Państwa.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004 r.

 2. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, sygn. akt XI C 603/04, Wezwanie z dnia 24 listopada 2009 r.

 3. Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy, sygn. aktIII KMS98/10, Zawiadomienie z dnia 15 marca 2012 r.

 4. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 4 czerwca 2012 r.

 5. Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo z dnia 20 lipca 2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran

 6. Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo z dnia 26 lipca 2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran

 7. Marcin KarkoszaGorączka protestów przed gmachem sądu.”,Gazeta Krakowska, 8 sierpnia 2012 r., s. 5

 8. Marcin BanasikGłodują przed krakowskim sądem”,Dziennik Polski, 10sierpnia 2012 r., s. A 06

 9. Sąd Okręgowy w Krakowie,pismo Z. Kękusia z dnia10sierpnia 2012 r.do Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Michała Niedźwiedzia

 10. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn.L050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia

 11. Marcin Karkosza,Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę,Gazeta Krakowska”, 1415.08 2012 r., s. 4

 12. Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 11 kwietnia 2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Mikel
08-11-2016 / 08:07
~Jailene
06-11-2016 / 20:24
~Verle
06-11-2016 / 16:33
~Ziarre
14-10-2016 / 05:07
~Melvina
16-09-2016 / 20:15
~uxovvkbkbx
04-02-2013 / 11:21
~kepynitq
04-02-2013 / 05:05
~uzfomrmbisv
02-02-2013 / 12:05
~Aman
01-02-2013 / 23:09
KIEROWCA TIRA najprawdopodobniej ZASNĄŁ W CZASIE JAZDY poobndo MAJSTROWAŁ PRZY TACHO , a na pewno zbyt szybko jechał tak wynika ze wczesnych ustaleń, a koło rozleciało mu się dopiero podczas wypadku(przeleciał przez barierki).Z Klaudią jest już lepiej Iwona się wybudziła modlę się aby obydwie wyszły z tego i w miarę normalnie funkcjonowały Składam wyrazy głębokiego smutku z powodu tej strasznej tragedii
~Krystyna Górzyńska
22-08-2012 / 08:20
Małe uściślenie! Ten fragment nie jest do końca ścisły: //SSA Andrzej Strózik polecił Państwu K. Górzyńskiej, Z. Raczkowskiemu i H. Flesza, by natychmiast po zakończeniu spotkania z nim udali się do Sądu Okręgowego w Krakowie i poprosili o spotkania z SSO Michałem Niedźwiedziem// Do Wiceprezesa Sądu Okręgowego SSO M. Niedźwiedzia udałam się z własnej inicjatywy po rozmowie z Prezesem Sądu Apelacyjnego SSA A. Struzikiem. Chciałam uściślić procedurę wg której będzie się odbywało badanie, czy roszczenie kwoty 8750 ze strony SO wobec Z. Kękusia jest przedawnione i ile czasu potrzebuje krakowski Sąd Okręgowy, aby dokonać takich ustaleń. SSA A. Struzik nie wydawał mi żadnych "poleceń". Podobnie ten fragment wymaga uściślenia: //„Czy podczas spotkania w dniu 9sierpnia 2012 r. polecił Paniom K. Górzyńskiej, i H. Fleszar, żeby mi przekazały, abym skierował pismo do niego zawierające wniosek o odstąpienie przez Sąd Okręgowy w Krakowie od egzekucji ode mnie kwoty8.750,00 zł tytułem wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r, sygn. akt XI CR 603/04, z powołaniem się na okoliczność przedawnienia.”// SSO M. Niedźwiedź niczego nam nie "polecał", tylko sugerował, aby pan Z. Kękuś złożył do niego wniosek o treści jak wyżej w odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie jaka procedura postępowania byłaby najszybsza i najwłaściwsza.