Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-03-2013

OSZUSTWA ADWOKATA KAMILA DRAGA I  ADWOKATÓW Z OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH

Pan Roman Kusz

    Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

ODPOWIEDŹ POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA

  NA PISMO ADWOKATA JAKUBA LEKSTONA Z DNIA 14 LUTEGO 2013 ROKU, SYGN. AKT S 24/13,  DORĘCZONE MI DNIA 2 MARCA 2013 ROKU


          Na podstawie art. 304 §1  KPK kolejny raz zawiadamiam, że adwokat Kamil Draga popełnił oszustwo procesowe na szkodę mojej matki Michaliny Jączek, o czym wielokrotnie bezskutecznie zawiadamiałem władze prokuratorskie, Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach i Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie, cytuję:

"Dnia 25 lutego 2009r. na rozprawie, na zapytanie sędzi SO Danuty Ożarowskiej, co składa się na kwotę 326 592,82, której domaga się powódka, adwokat z urzędu Kamil Draga odpowiedział, cytuję„Kwota, której domaga się powódka jest to kwota otrzymanego kredytu oraz świadczeń kredytowych jakie są odsetki”.

Tymczasem powyższa kwota 326 592,82 PLN to oszczędności mojej matki, a podane perfidne kłamstwo przez adwokata z urzędu Kamila Dragę, moim zdaniem, było zaplanowane i ukartowane, by z premedytacją działać na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby.

Od 25 lutego 2009r. do dziś władze prokuratorskie i sądownicze CHRONIĄ PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ Kamila Dragę, który popełnił oszustwo procesowe na szkodę mojej matki i rażąco naruszył Kodeks Etyki Adwokackiej".

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowy w Katowicach,  sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12.

           W nawiązaniu do powyższej treści, należy podkreślić, że do dziś sitwa sądowo-prokuratorsko-adwokacka  działająca w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach jest całkowicie bezkarna,  jak również  adwokat Kamil Draga, działający w tym związku przestępczym, mimo że popełnił oszustwo procesowe znacznej wartości, na szkodę mojej matki Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowy w Katowicach,  sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta.

           Bulwersuje fakt, że adwokat Jakub Lekston  w piśmie z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt S 24/13 domaga się ode mnie uprawdopodobnienia dopuszczenia się przez adwokata działań niezgodnych ze Zbiorem Zasad etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.  Jest to działanie świadome i celowe, by przewlekać w nieskończoność postępowanie, ponieważ adwokat Jakub Lekston posiada dokumenty z których w sposób oczywisty i bezsporny wynika, że adwokat Kamil Draga nie tylko naruszył zasady etyki adwokackiej, ale również działa w zorganizowanej grupie przestępczej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach i na zamówienie wypowiada różne kłamstwa i brednie, sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, czerpiąc z tego przestępczego procederu korzyści materialne, co jest przestępstwem z  art. 286 § 1 Kodeksu Karnego w związku z art. 294 Kodeksu Karnego (oszustwo procesowe znacznej wartości) oraz z art. 258 § 1 Kodeksu Karnego  i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowy w Katowicach,  sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta.

 W związku z powyższym, niniejsze pismo wysyłam również do Prokuratora Generalnego RP z wnioskiem o podjęcie śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej działającej w  okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, która to grupa - przez ponad cztery lata -  w sposób ciągły popełnia przestępstwa na moją szkodę, uniemożliwiając mi odzyskanie zagrabionych pieniędzy znacznej wartości przez oszustów z Getin Banku SA, co poniżej uzasadniam. 

Uzasadnienie

Dnia 13 czerwca 2007 r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i Domu Maklerskiego IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN. Umowę podpisałem na skutek oszustwa finansowego zaplanowanego podstępnie i z premedytacją przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A. 

Oszustwo finansowe polegało na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe - co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. (osiągnięto w ten sposób maksymalną cenę 6,50 PLN za sztukę).

Istotny w tej sprawie jest fakt, że klienci (kredytobiorcy) zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i przedstawicieli Domu Maklerskiego IDM S.A., co do rzeczywistej wartości ceny emisyjnej, po której mieli nabyć akcje LC Corp S.A. Polegało to na tym, że w momencie podpisywania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie znali ceny emisyjnej akcji LC Corp S.A. W Getin Banku S.A., w Domu Maklerskim IDM S.A. i w mediach podawano informacje, że będzie to cena nieco ponad 5 PLN za akcję LC Corp S.A., /cytat/ „(…) Oznacza to, że przy tym poziomie wpływów i maksymalnej liczbie oferowanych papierów cena emisyjna wynosiłaby nieco ponad 5 złotych za walor (…)”. /Gazeta Parkiet, z dnia 9-10 czerwca 2007 r., w artykule „Czy LC Corp powtórzy niedawny sukces Noble Banku”/.

Właścicielem (większościowym akcjonariuszem) Getin Banku S.A. jest Leszek Czarnecki, który w tym czasie sprzedawał swoje akcje LC Corp S.A., udzielając na ten cel kredytów z jego banku w kwocie minimalnej od 4 950 000,00 PLN do 40 000 000,00 PLN (na jedną osobę), by sztucznie wywołać ogromną przewagę popytu do ilości akcji LC Corp S.A. oferowanej do sprzedaży.

Leszek Czarnecki jako właściciel Getin Banku S.A. wykorzystał swoich pracowników, by udzielali klientom kredytów w wysokości nawet dziewięćdziesiąt dziewięć razy większej niż  środki własne klientów, na zakup jego akcji, mimo że zdecydowana większość klientów nie miała zdolności kredytowej, co jest działaniem niezgodnym z art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe.

Getin Bank S.A. udzielił klientom tego banku  „pustych kredytów” za OKOŁO DZIESIĘĆ MILIARDÓW PLN na zakup od Leszka Czarneckiego akcji LC Corp S.A. Podkreślam, że były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem Getin Bank S.A. nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięć miliardów PLN. Dodać należy, że Getin Bank S.A. za udzielenie klientom „kredytów na papierze” osiągnął bezprawnie wielomilionowe korzyści finansowe, w tym od Michaliny Jączek potrącił na swoją rzecz kwotę około 49 tysięcy PLN.

Dowód: Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, cytuję: 

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa. 

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...),

"Wątpliwości inspekcji budzi prawidłowość działania Banku przy udzieleniu w czerwcu 2007 r. kredytów na zakup akcji firmy LC Corp. SA i uzyskania z tego tytułu dochodu. Dla potrzeb inspekcji oszacowano, że w okresie od uruchomienia kredytów do dnia debiutu spółki na GPW, Bank osiągnął przychody od kredytobiorców w łącznej wartości 23 436 tys. zł (...)".

Reasumując:  Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych. Getin Bank S.A. udzielił na około 10 miliardów PLN „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” popyt na akcje, następnie dokonać redukcji zleceń kupna o 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 PLN za sztukę.

Następnie pieniądze wirtualne "kredyt w kwocie 20 milionów PLN", z rachunku mojej mamy Michaliny Jączek wróciły do Getin Banku SA. Na rachunku maklerskim Michaliny Jączek  dodatkowo został zapisany kredyt w kwocie 99 370 PLN, udzielony przez Getin Bank SA, za który dodatkowo przydzielono mamie śmieciowe akcje LC Corp. SA po 6,50 za sztukę. Według oszustów z Getin Banku SA, skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów,  powyższe działanie Getin Banku SA było zgodne z prawem, ponieważ ryzyko było zapisane w prospekcie emisyjnym LC Corp. SA.

 Z CAŁĄ MOCĄ PODKREŚLAM, ŻE JEST TO PERFIDNE KŁAMSTWO, PONIEWAŻ W PROSPEKCIE EMISYJNYM LC CORP. SA, NIE MA ZAPISU, ŻE GETIN BANK SA BĘDZIE UDZIELAŁ KREDYTÓW W SPOSÓB SPRZECZNY Z PRAWEM, ŁAMIĄC WSZELKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA RYNKU KAPITAŁOWYM.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta. 

Po wejściu LC Corp.SA na GPW w Warszawie wartość akcji LC Corp. SA zaczęła gwałtownie spadać. Przez około 1,5 roku płaciłem odsetki od kredytu udzielonego w kwocie 99 370 PLN, po około 800 PLN miesięcznie. Po tym okresie wezwano mnie do Getin Banku SA i Domu Maklerskiego IDM i próbowano mnie nakłonić, abym podpisał aneks do umowy, gdzie miesięcznie raty od tego kredytu miały wynosić 3000 PLN miesięcznie, w sytuacji gdy emerytura- renta wynosiła około 1700 PLN. Umowy żadnej już nie podpisałem, gdyż nie miałem żadnej wątpliwości, że jestem pokrzywdzonym w dużej aferze finansowej. 

Dnia 28 listopada 2008 r. złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach,  a nadto wysłałem do Prokuratury Krajowej w Warszawie (nie było wówczas Prokuratury Generalnej). Dnia 15 grudnia 2008 r. moja mama złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Katowicach  przeciwko Getin Bankowi SA o unieważnienie umowy i zwrot zagrabionych pieniędzy. 

DO DZIŚ ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PROKURATORÓW I SĘDZIÓW SKUTECZNIE CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSZUSTÓW Z GETIN BANKU SA, ŁAMIĄC WSZELKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta. 

Po złożeniu powyższego zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury i pozwu do Sądu, Getin Bank SA  za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA sprzedał akcje LC Corp. SA, rzekomo, aby spłacić kredyt. Akcje zostały sprzedane po najniższej cenie – 59 groszy za walor. Za wszystko uzyskano ponad 34 tysiące PLN. Pieniądze zostały przejęte przez Getin Bank SA na spłatę rzekomego kredytu. Dodatkowo zrobiono mojej mamie zadłużenie około 100 tys. PLN, załatwiono orzeczenie sądowe niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 pkt 2 KPC, na mocy którego komornik ograbiał ją z emerytury na rzecz Getin Banku SA, aż do jej śmierci. 

PODKREŚLAM, ŻE MOJA MAMA MICHALINA JĄCZEK DNIA 30 SIERPNIA 2011R. BEZPOŚREDNIO NA SKUTEK ZADAWANIA JEJ OGROMNEGO BÓLU, CIERPIENIA PSYCHICZNEGO I SILNEGO STRESU PRZEZ PRZESTĘPCÓW REPREZENTUJĄCYCH WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DOZNAŁA UDARU MÓZGU I ZMARŁA, NIE DOCZEKAWSZY NAJDROBNIEJSZYCH OZNAK SPRAWIEDLIWOŚCI.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta. 

Po jej śmierci, przeprowadziłem postępowanie spadkowe, zostając w całości Jej spadkobiercą i realizuję wolę mojej matki Michaliny Jączek, kombatanta i osoby represjonowanej przez NKWD, którą nie zniszczyli sowieccy i nazistowscy okupanci, lecz psychopaci w togach prokuratorskichmimo że zgodnie z art. 19 Konstytucji RP Państwo Polskie powinno otoczyć Ją specjalną opieką.

Więcej na temat mechanizmu oszustwa finansowego i oszustwa procesowego, proszę przeczytać w Internecie, podaję linki:

a) http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-jerzego-bielewicza/39592-protest-glodowy-obywateli-pokrzywdzonych-przez-organa-panstwa-sylwetki-uczestnikow-jan-jaczek

b) http://aferyprawa.eu/Urzednicy/LIST-OTWARTY-POKRZYWDZONEGO-W-AFERZE-FINANSOWEJ-GETIN-BANKU-SA-DO-WICEPREZESA-RADY-MINISTROW-W-SPRAWIE-POWOLANIA-KOMISJI-DO-ZBADANIA-AFERY-GETIN-BANKU-SA

c) http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego,

d) http://aferyprawa.eu/Sady/Wniosek-o-wszczecie-postepowania-dyscyplinarnego-przeciwko-sedziom-Sadu-Apelacyjnego-w-Katowicach-w-osobach-Piotr-Mirek-Robert-Kirejew-Miroslaw-Ziaja-i-sedziom-Sadu-Okregowego-w-Katowicach-w-osobach-Jacek-Krawczyk-i-Damian-Owczarek,

e) http://aferyprawa.eu/Afery/Zawiadomienie-Wiceprzewodniczacego-PE-Pana-Jacka-Protasiewicza-o-grupie-skorumpowanych-prokuratorow-i-przekupnych-sedziow-bedacych-na-sluzbie-u-miliardera-Leszka-Czarneckiego-wlasciciela-Getin-Banku-SA

f) oraz filmy na Youtube.com z moim udziałem.

Niniejsze pismo wysyłam również do Prokuratora Generalnego RP i wnioskuję o podjęcie na nowo śledztwa przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA i Leszkowi Czarneckiemu właścicielowi tego banku, ponieważ 18 stycznia 2013 r. ujawniono mi w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach kluczowy dowód z dokumentu urzędowego, jakim jest "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach", sporządzony przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku. Protokół ten jest w istocie opinią biegłych rzeczoznawców o najwyższym statucie zawodowym wynikającym z normy aktu prawnego rangi ustawowej i potwierdza moje wcześniejsze zarzuty, twierdzenia i wnioski przeciwko oszustom z Getin Banku SA. 

Zwracam uwagę na istotny fakt, że oszuści z Getin Banku SA z premedytacją zaplanowali wielkie oszustwo finansowe, w wyniku którego bezprawnie przejęli środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN na rzecz właściciela Getin Banku SA Leszka Czarneckiego, w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tysięcy PLN, co szczegółowo powyżej wskazałem i udowodniłem.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta.

PODKREŚLIĆ NALEŻY, ŻE ŚLEDZTWO W NINIEJSZEJ SPRAWIE POWINIEN PRZEPROWADZIĆ WYDZIAŁ PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I KORUPCJI, A NIE JAK DOTYCHCZAS DYSPOZYCYJNY IGNORANT PRAWA ASESOR KRZYSZTOF JARZYNA, KTÓRY MANIPULUJĄC NA ZAMÓWIENIE napisał, że "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach", sporządzony przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, NIE BYŁ UKRYWANY I INNE OCZYWISTE BREDNIE I KŁAMSTWA.

Dowódakta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.593/12 i sygn. akt 1Ds.568/09. 

Reasumując powyższe, niniejsze zażalenie i zawiadomienie o przestępstwie wysyłam również do wszystkich Posłów na Sejm RP i innych przedstawicieli Państwa Polskiego z prośbą o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, w celu zbadania afery finansowej i procesowej Getin Banku SA, znacznie większej od afery Amber Gold. 

Pokrzywdzony, Jan Jączek

Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
Bankowy tytuł egzekucyjny pozwala na sprawowanie władzy w Polsce
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Poznań – Kulisy bankructwa firmy budowlanej poznańskiego przedsiębiorcy Romana Jackowiaka. Rafał Krzyształowski
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY TO BANKOWY PRZEKRĘT - LOKATY BANKOWE SĄ BEZ REALNYCH GWARANCJI
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Międzynarodowy system bankowy, czyli zorganizowana grupa przestępcza.
NAPRAWĘ RZECZPOSPOLITEJ NALEŻY ZACZĄĆ OD REFORMY SYSTEMU BANKOWEGO PEKAO SA - Zachęcam do organizowania się i wspólnego działania przeciwko bezprawiu banków. Ryszard Opara
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Ile wydają banki na prokuratorów itp. urzędnicze badziewie aby ukryć oszustwa na klientach dowiesz się 18 września w Sądzie Rejonowym w Warszawie o godz. 12.00
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku
Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA
Sprawa parabanku Amber Gold i jego szefa Marcina Plichty „jest rozwojowa” - Lista funkcjonariuszy którzy "wspomagali" aferzystę itd.
SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ŁAMALI PRAWO nie tylko w sprawie parabanków typu amber gold czy geting banku ! Michał Ziębiński   
Zapraszamy 22.08.2012r. (środa) godz. 9 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, przy Al. Korfantego 117 odbędzie się rozpoznanie „Skargi Jana Jączka na bezczynność prokuratury w sprawie oszustw parabanku zwanego Getinbankiem...
LISTY OTWARTE POKRZYWDZONEGO JANA JĄCZKA w sprawie oszustw parabanku Leszka Czarneckiego DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH" oraz do PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE
Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.
Oszustwa największych banków światowych - libor, czyli świadome manipulacja stopą procentową pożyczek dla maksymalnego zysku bankowców jest ustalana każdego ranka w Londynie przy kawie...
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Pieniądze – Banki – Nędza – Niewola. Prawda ukryta za Globalnym Długiem. Opracował: Roman Kafel
Czy sędziowie Sądu Okręgowego w Białymstoku Leszek Kulik, Krzysztof Kamiński i Dariusz Niezabitowski też byli leczeni viagrą przez W. Kuczyńskiego w klinice leczenia bezpłodności "KRIOBANK" ? 
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  
Tylko rząd może urządzać bankiety na koszt podatnika. Przedsiębiorca poczęstunku firmowego nie zaliczy do kosztów - uznał NSA. To rewolucja.
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
Mataczenie akcjami - prokuratorzy, bankowcy, maklerzy na służbie u biznesmena Leszka Czarneckiego

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
30-03-2013 / 14:57
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~Czarny Anioł
14-03-2013 / 07:27
I dlatego omijać Getin z daleka. Ale inne banki nie lepsze. Tydzień temu wciskano mi produkty innego banku, rzekomo wiarygodnego. Pan konsultant podawał przykłady wykorzystania proponowanego ubezpieczenia kredytu. Przeczytałem umowę od deski do deski i okazało się że przynajmniej z 2 powodów przykład szanownego konsultanta jest wykluczony. Jak mu to zarzuciłem powiedział - "taki przykład słyszałem na szkoleniach dla bankowców". Fiu fiu fiu