Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 lutego 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-10-2011

Dwudziesta trzecia odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt II K 174/08 , celebrowanej po stalinowsku w Sądzie Rejonowym w Wałczu.

---------------------------------------------------------------------

Rafał Krzyształowski Szczecinek 19.07.2011r

78-400 Szczecinek
Ul. Wyszyńskiego 67/8

Sygn. akt II K 174/08
Sygn. akt IIK 1014/10

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Mateusz Nowaczyk
64-920 Piła Plac Konstytucji 3 Maja 7

List otwarty

W związku z wyznaczeniem Pana na mojego (siódmego) obrońcę z urzędu w dwóch spreparowanych mi procesach karnych o sygnaturach akt II K 174/08 i IIK 1014/10, rozpoznawanych po stalinowsku w Sądzie Rejonowym w Wałczu Wydziale Karnym, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o zapewnienie mi rzetelnej obrony i wyegzekwowania od sądu jawnego przeprowadzenia tych postępowań z możliwością utrwalenia ich przebiegów za pomocą kamery.

Powody mojego żądania rzetelnie opisane są między innymi w 21 publikacjach „Afer prawa” znajdujących się w obydwóch aktach moich spraw, których kserokopie powierzyłem Panu do wykorzystania procesowego.

W dniu 30. 08. 2011r sporządził Pan w moim imieniu wniosek o wyłączenie od rozpoznania mojej sprawy karnej II K 174/08 sędziów okręgu Koszalina, podnosząc w nim uprawnione zarzuty, które zostały całkowicie zignorowane w wydanym w tej sprawie odmownym postanowieniu.

xxxxxxxxxxxxxx

Piła, dnia 30 sierpnia 2011 roku

Do Sądu Rejonowego
Wydział II Karny

w Wałczu

Sygn. akt: II K 174/08

WNIOSEK OSKARŻONEGO

Jako wyznaczony z urzędu obrońca Rafała Krzyształowskiego, na żądanie oskarżonego, wnoszę o:

O wyłączenie na podstawie art 42 § 1 k.p.k. od orzekania w niniejszej sprawie Sędziego Agaty Marszałek oraz innych sędziów orzekających w okręgu koszalińskim;

ewentualnie

O rozważenie możliwości zwrócenia się w trybie art 37 k.p.k. do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do prowadzenia równorzędnemu Sądowi Rejonowemu spoza okręgu koszalińskiego.

UZASADNIENIE

W toku postępowania oskarżony kilkukrotnie zgłaszał wnioski o wyłączenie poszczególnych sędziów oraz o przekazanie sprawy do rozpoznania przez Sąd spoza okręgu koszalińskiego. Ostatni wniosek o „przekazanie sprawy do innego okręgu i o wyłączenie wszystkich sędziów w całym okręgu koszalińskim i o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu” Rafał Krzyształowski złożył na posiedzeniu w dniu 18 marca 2011 roku.

21 kwietnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowił wyłączyć od orzekania w sprawie Sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu: Koczenasza, Zielińskiego i Kołodzieja, oddalając wniosek oskarżonego w pozostałym zakresie. W uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia wskazano, iż oskarżony nie wskazał okoliczności, które mogłyby wpływać na bezstronność pozostałych sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu oraz innych Sądów z okręgu koszalińskiego, a co za tym idzie stanowić podstawę do ich wyłączenia.

Wobec powyższego oskarżony ponawia swój wniosek wskazując, że podstawą aktu oskarżenia w niniejszej sprawie są treści zawarte w pismach z dnia 25 października i 07 listopada 2006 roku oraz z dnia 11 stycznia 2008 roku.

Przedmiotowe stwierdzenia, które zdaniem oskarżenia miały pokrzywdzić Sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku – Agnieszkę Beatę Froehlich i Katarzyne Mazurkiewicz, odnoszą się także do innych Sędziów orzekających w okręgu koszalińskim, w tym również do Sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie (w tym wymienionych z imienia i nazwiska).

Rafał Krzyształowski w stosunku do tych ostatnich używa nawet sformułowań bardzo zbliżonych do tych skierowanych pod adresem wyżej wymienionych sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Tym samym w niniejszej sprawie istnieją okoliczności mogące mieć wpływ na bezstronność tych Sędziów przy orzekaniu w niniejszej sprawie. Z uwagi na podległość instancyjną, przedmiotowe okoliczności mogą mieć również wpływ na bezstronność sędziów Sądów Rejonowych okręgu koszalińskiego. Orzeczenia wydawane przez tych sędziów podlegają bowiem kontroli instancyjnej przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, co może wywrzeć ujemny wpływ na ich swobodę wyrokowania.

Ostatnia okoliczność daje również możliwość zwrócenia się przez Sąd właściwy, do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy innemu Sądowi równorzędnemu.

Wobec czego wnoszę jak na wstępie.

Mateusz Nowaczyk

adwokat.

Jak Panu wiadomo w dniu 13 września 2011r Sąd Okręgowy w Koszalinie Wydział Karny na tajnym posiedzeniu w jednoosobowym składzie SSO Bogdana Lewandowskiego(w zastępstwie Sądu Najwyższego.) pod sygn. akt V Ko 273/11 wydał niezaskarżalne postanowienie.

Jak na ironię prowadzony przeciwko mnie proces karny o sygn. akt IIK 174/08 obchodzi już pierwszy swój jubileusz, pięciolecie. A sprawa ciągle znajduje się w punkcie wyjścia.

A co ciekawe, żaden z siedmiu adwokatów przydzielonych do pomocy w moich sprawach z urzędu przez sąd nie potrafił udzielić mi odpowiedzi na prozaiczne pytanie - o co faktycznie jestem oskarżony?...

Adwokat Tadeusz Tyka ze Sławna zapytany jakie przestępstwa są przedmiotem postawionych mi zarzutów odpowiedział, że nie umie odpowiedzieć czego oskarżyciele ode mnie chcą. Adwokat Mieczysław Lenart z Wałcza doprowadził do umorzenia sprawy. Wykazał w swoim wniosku o umorzenie, że nie popełniłem żadnego przestępstwa na szkodę oskarżających mnie sędziów ze Szczecinka. Katarzyny Mazurkiewicz i Agnieszki Froeclich. Ale po wznowieniu postępowania na skutek mojego zażalenia nowy adwokat z urzędu Cezary Skrzypczak z Wałcza podczas naszego pierwszego naszego spotkania przesądził o mojej winie zarzucając mi pomówienie i zniesławienie w moich pismach procesowych sędziów Katarzynę Mazurkiewicz i Agnieszkę Froechlich z Sądu Rejonowego w Szczecinku. Ale nie umiał sprecyzować na czym miałoby to w ogóle polegać.

Adwokat Bogusław Radzicki z Wałcza nie przyjął sprawy z powodu na jej nagłośnienie zasłaniając się złym stanem zdrowia. Adwokat Tadeusz Laska odmówił podjęcia się mojej obrony z uwagi na swoją córkę Joannę Chmarę – Laskę mającą współudział w kształtowaniu mojej dramatyczne sytuacji prawnej (wymodziła mi w tym czasie sprawę karną z art. 212 kk. Umorzoną z powodu nagłośnienia jej przekrętów) i z powodu zażyłej znajomości z moimi oskarżycielkami. Adwokat Anna Błaszczyk piły podjęła się roli mojego obrońcy z urzędu ale kiedy domagałem się od niej działań prawnych zmierzających do wyłączenia o rozpoznania moich spraw sądy okręgu Koszalina jak też ustalenia przed jakimi konkretnie zarzutami zamierza mnie bronić zrzekła się sprawy. Nie przybyła na posiedzenie sądu pomimo płonnych zobowiązań. Wyręczyła się swoim substytutem, który zapytany co ustaliła jego mocodawczyni w kwestii zarzucanych mi w akcie oskarżenia czynów, że „pomówiłem sędziów” . W swoim perfidnym wniosku o zwolnienie z funkcji mojego obrońcy pomówiła mnie o działania na jej szkodę uniemożliwiające je pełnienie funkcji mojego obrońcy. Posiada stosowne dowody na tą okoliczność, które zamierzam w wkrótce opublikować. Pan jest siódmym moim obrońcą i jako jedyny adwokat przydzielony mi z urzędu wykazuje inicjatywę procesową z uwzględnieniem mojego stanowiska procesowego i zgodnie z moimi oczekiwaniami.

Dlatego też uprzejmie Pana proszę o rzetelną obronę i dopilnowanie żeby sędzia Agata Marszałek podczas jutrzejszego posiedzenia przestrzegała prawa i w sposób jawny przeprowadziła wszystkie zaplanowane czynności. Chcę mieć zapewnioną możliwość wprowadzenia na rozprawę dwóch niezależnych obserwatorów i utrwalenia wokandy za pomocą kamery. Nie mam nic do ukrycia przed społeczeństwem.

Prawo do jawnego procesu karnego w możliwie krótkim terminie przeprowadzonego przez niezawisły bezstronny sąd gwarantuje mi Konstytucja. Chcę z tego prawa zacząć korzystać.

Z poważaniem
Rafał Krzyształowski.

Stan prawny wszystkich moich spraw cywilnych i karnych, rozpoznanych w okręgu Koszalina w latach 1997/2011.
Nie mający nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością. Wszystkie wyroki sądowe i postanowienia wydane w moich sprawach we wskazanym okresie czasu, w tym również postanowienia prokuratorskie, były produkowane seryjnie po stalinowsku na zlecenie skorumpowanej sitwy a następnie instrumentalnie uprawomocniane. We wszystkich przypadkach czyniono to z barbarzyńskim pogwałceniem kodeksu postępowania karnego i cywilnego. Z rażącym naruszaniem elementarnych norm prawa. Z całkowitym oderwaniem od logiki zebranego w sprawach materiału dowodowego i realiów życiowych. Ponadto dokonywano z premedytacją rozlicznych aktów dywersji i sabotaży procesowych. Całkowicie uniemożliwiających mi obronę moich interesów na płaszczyźnie prawa. W sądach, prokuraturach i na policji. Notorycznie fałszowano protokoły rozpraw. Niszczono dowody. Nie dopuszczano do najistotniejszych czynności dowodowych. Nie ujawniano do protokołu moich rozlicznych wniosków dowodowych. Składanych do akt zarówno w formie pisemnej jak też zgłaszanych ustnie na poszczególnych wokandach. Nie wydawano nawet postanowień co do samej zasady, uznania względnie ich odrzucenia. Notorycznie pozbawiano minie prawa głosu uniemożliwiając tym samym składanie koniecznych wyjaśnień względnie ustosunkowania się do gołosłownych i mijających się z prawdą twierdzeń moich przeciwników procesowych. To samo odnosi się fałszywych zeznań zwerbowanych świadków. Wykasowywano z zapisów komputerowych protokołów korzystne dla mnie zeznania wielu świadków zaraz po opuszczeniu przez nich sali rozpraw. Jednocześnie nie dopuszczono do ich ponownego przesłuchania pomimo iż takie wnioski składałem.

Byłem w nieludzki sposób szykanowany i dyskryminowany podczas wszystkich czynności procesowych

Utajnianie spraw, niszczenie niewygodnych obywateli niesprawiedliwymi wyrokami sądowymi i szpitalami psychiatrycznymi, jawne okradanie z wykorzystaniem układów w sądach i prokuraturze to tylko wierzchołek lodowy w łajnie jakim stał się polski wymiar sprawiedliwości. Tak nie może być – jeśli obywatele nie zaczną na to ostro reagować, to skończyć się to może obozami koncentracyjnymi, bowiem niewiele się to już różni od faszyzmu.

Byłem również trzy krotnie karany karami porządkowymi za tzw. „ciężką obrazę powagi sądu”. ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 1200 ZŁ.

Grzywnę w wysokości 200 zł bezpodstawnie nałożył na mnie sędzia Maciej Foltyniewicz w postępowaniu o sygn. akt I C 20/02, ponieważ ośmieliłem się zwrócić mu uwagę, że w niedozwolony sposób przesłuchuje mojego świadka. Wmawiał mu perfidnie w mojej obecności, że świadek ten zeznał zupełnie coś odwrotnego od okoliczności na jaką został powołany. Szwindler ten ma na swoim koncie wiele innych poważnych przekrętów dokonanych z premedytacją w moich sprawach. Między innymi ponosi pełną odpowiedzialność za wykasowanie z sądowego komputera zapisu kluczowych zeznań czterech moich świadków w chwilę po opuszczeniu przez nich sali rozpraw. Sędzia ten jednego dnia w godzinę czasu negatywnie rozpatrzył cztery moje zażalenia na postanowienia Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o odmowie wszczęcia śledztwa. Między innymi dotyczącego przekrętu asesora sądowego Artura Nowaka, który na wniosek adwokata mojego przeciwnika procesowego Tadeusza Czernickiego zasadził podwójne wynagrodzenie dla mojego obrońcy Radcy Prawnego Andrzeja Jagoszewskiego w kwocie 2.400 zł z tytułu zastępstwa procesowego I 2 X 500 ZŁ

Jak w najgorszych stalinowskich czasach, sprawy kluczowe dla państwa i obywateli odbywają się niejawnie!

Osoby zaś broniące się przed bezprawiem regularnie zamykane są w psychuszkach. Wydaje się do tego, że jest to proceder o skali znacznie większej niż w dawnych Sowietach, nie mówiąc już o PRL.

Powinien złożyć wniosek o wyłączenie sędziego ze składu sędziowskiego a jak by oddalili to znowu złożyć i tak składać przez 100 lat . Ewidentnie widać wrogość sędziego od samego początku sprawy a sędzia ma być bezstronny . Zachowanie obrońcy kwalifikuje się do skargi na niego do palestry . Mało ,że nie bronił swego klienta a tylko siedział on nie reprezentował klienta !
Masakra co w tej Polsce się wyrabia.

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

LIST OTWARTY FAŁSZYWIE OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO SIÓDMEGO ADWOKATA Z URZĘDU – MATEUSZA NOWACZYKA Z PIŁY .

Dwudziesta druga odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt IIK 174/08, celebrowanej po stalinowsku w skorumpowanym Sądzie Rejonowym w Wałczu.

Rafał Krzyształowski Szczecinek 15.03.2011r

78-400 Szczecinek
Ul. Wyszyńskiego 67/8

Sygn. akt IIK 174/08

Adwokat Mateusz Nowaczyk
64-920 Piła
Pl. Konstytucji 3 Maja 7

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego w Wałczu
II Wydziału Karnego

List otwarty

W związku z tym, że Sąd Rejonowy w Wałczu Wydział Karny wyznaczył Pana na mojego nowego obrońcę z urzędu, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o ustalenie przed wywołaniem sprawy w dniu 18.03.2011r, o co faktycznie jestem oskarżony w moim procesie karnym . Jest to w tej chwili najistotniejsza kwestia, ponieważ żeby mógł mnie Pan skutecznie bronić to przecież musi Pan posiadać wiedzę przed czym. Z lakonicznego aktu mojego oskarżenia nie sposób się tego dowiedzieć. Nie wie tego nawet prowadzący moją sprawę sędzia Krzysztof Koczenasz . Nie wiedzą tego również asystujący na przemian w sprawie prokuratorzy z Wałcza, Piotr Łosiewski i Urszula Kuźbik. Nie wiedzieli również tego trzej poprzedni moi obrońcy z urzędu. Adwokat Tadeusz Tyka ze Sławna, Mieczysław Lenart z Wałcza i Cezary Skrzypczak z Wałcza. Z tego to właśnie powodu Sąd Rejonowy w Wałczu w brew mojej woli, na wniosek mojego obrońcy z urzędu, adwokata Mieczysława Lenarta umorzył prowadzone przeciwko mnie postępowanie. Nie godząc się na umorzenie cuchnącej sprawy przed jej całkowitym wyjaśnieniem, jako ofiara wymiaru sprawiedliwości zaskarżyłem korzystne dla siebie postanowienie. Ale jak wskazują udokumentowane fakty procesowe i bezsporne dowody, moi oskarżyciele i ich togowi poplecznicy z Wałcza, z powodu niemożności sprecyzowania na czym miałyby w ogóle polegać moje przestępstwa o których mowa w lakonicznym akcie oskarżenia, autorstwa prokuratora Piotra Nierebińskiego ze Sławna, chcą doprowadzić do bezwarunkowego umorzenia sprawy w oparciu o nie zachodzące przesłanki z artykułu trzydzieści jeden paragraf jeden kodeksu karnego. W tym celu chcą ponownie poddać mnie nieuzasadnionym badaniom psychiatrycznym w warunkach oddziału zamkniętego, z całkowitym odizolowaniem od rodziny i znajomych. Jak za Stalina.

Powody tej perfidii wyjaśni Panu film załączony do mojego listu otwartego

http://www.youtube.com/watch?v=wBkItO5vZhc

i materiał dowodowy znajdujący się w ponad 2000 stronicowych aktach sprawy.

Oczekuję od Pana godnej obrony moich interesów prawnych. Chcę tym razem mieć zagwarantowaną realną a nie tylko formalną obronę.

Gdyby z jakichś powodów sprawa miała być odwołana to proszę mnie o tym powiadomić telefonicznie. Numer mojego telefonu 795 – 743 – 187 .

Moja sytuacja materialna jest dramatyczna i nie stać mnie na kolejne bezcelowe podróże.

Z poważaniem

Rafał Krzyształowski

Załączniki:

1. Płyta CD zatytułowana „Brawurowa szacherka Sądu Okręgowego w Koszalinie”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przesyłam Pani postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie o nieuwzględnieniu mojego wniosku o wyłączenie od rozpoznania mojej sprawy karnej wszystkich sędziów okręgu Koszalina. Proszę zaskarżyć w moim imieniu tą kuriozalną decyzję. (Informacyjnie podaję, że przedmiotowe postanowienie doręczono mi w dniu 2.05.2011r.)

Podstawy prawne do odsunięcia od rozpoznania mojej sprawy karnej znajdzie Pani w pięciotomowych aktach mojej sprawy. Ponadto są one zawarte w 21 publikacjach "Afer prawa" w mojej sprawie oraz 18 filmach dokumentalnych zamieszczonych na You Tobe. Wszystkie publikacje jak też wskazane filmy są złożone na do akt sprawy IIk 174/08 na dowód w sprawie na okoliczność sądowego bezprawia i adwokackiej arogancji i wybitnej niekompetencji. Dla ułatwienia Pani możliwości szybkiego pozyskania wskazanych materiałów dla zrozumienia mojego faktycznego położenia procesowego przesyłam Pani link ostatniej publikacji "Afer prawa" wydanej w dniu wczorajszym, zatytułowanej

AFERY PRAWA - BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA.

Jeżeli po zapoznaniu się z tym materiałem będzie Pani miała jakieś wątpliwości związane z zasadnością zarzutów stawianych przeze mnie "wymiarowi sprawiedliwości" okręgu Koszalina to proszę mnie o tym powiadomić a ja wówczas uzupełnię wskazane przez Panią braki całym pominiętym arsenałem dowodowym pod różną postacią. A mam co pokazać. Jak już Pani dokona rozeznania we wskazanym przez mnie materiale dowodowym podejmie jakieś decyzje procesowe to proszę mnie o tym na bieżąco informować. Chciałby także otrzymywać wszelkie odpisy wszystkich sporządzanych przez Panią pism. procesowych. (Drogą e-mailowa.)

Proszę potwierdzić czy postanowienie dotarło.

Z poważaniem

Rafał Krzyształowski

Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

1. Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte”.

2. Publikacja z dnia 31,01.2009r - Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

3. Publikacja z dnia 13.03.2009r Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

4. Publikacja z dnia 25.04.2009r – List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

5. Publikacja z dnia 2.05.2009r – Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

6. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

7. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

8. Publikacja z dnia 20.02.2010r – Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

9. Publikacja z dnia 8.08.2010r SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

10. Publikacja z dnia 10.10.2010r PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

11. Publikacja z dnia 13.10.2010r – W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” .

12. Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

13. Publikacja z dnia 9.12.2010r Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

14. Publikacja z dnia 13.12.201or – Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

15. Publikacja z dnia 16.12.2010r – SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

16. Publikacja z dnia 11.01.2011r – POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

17. Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.

18. Publikacja z dnia 23.01.2011r –„ List otwarty pokrzywdzonego Rafała Krzyształowskiego do wybitnie niekompetentnego adwokata z urzędu Cezarego Skrzypczaka z Wałcza” .

19. Publikacja z dnia 15.03.2011r – WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

20. Publikacja z dnia 4.05.2011r – „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

Podane do publicznej wiadomości fakty, poparte są niepodważalnymi dowodami pod różną postacią i jednoznacznie dowodzą, że „wymiar sprawiedliwości” w Szczecinku, Koszalinie, Białogardzie, Sławnie i Wałczu, od co najmniej czternastu lat sprawują bezwzględni notoryczni przestępcy. Stanowiąc stojącą ponad prawem togowo-policyjno-psychiatryczną mafię. Koszalińską Cosa Nostrę.

Ponoszącą pełną odpowiedzialność za moje dramatyczne położenie życiowe i prawne.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Marek777
04-01-2012 / 20:08
Panie Rafale Krzyształowski - Ku pokrzepieniu serc. Od 2000 roku spełniam Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielanie Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie której sprawcą jest nałogowy alkoholik (ALK.16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, seksualny zboczeniec, który z pomocą Rodziny pracującej w Sądzie Rejonowym w K-linie oraz solidarnością zawodowej sitwy dziczy magistrów prawa - kolesie z pracy (prokuratorzy i sędziowie) z OFIAR PRZEMOCY robią przestępców i usiłują OFIARY PRZEROBIĆ NA PSYCHICZNIE CHORYCH. JEDYNEGO ŻYWICIELA RODZINY, MATKĘ samotnie wychowującą dzieci - kolesie sprawcy Przemocy - bandyci w policyjnych mundurach (asp. P. Idzik, A. Warzecha i Zb. Ambroziak - KMP Koszalin, kręcili biznes ze sprawcą Przemocy, wspierani prokuratorami i sędziami) pomogli zwolnić z pracy w banku i uczynić kobietę bezrobotną. Ponad 11 LAT trwa już procesowe awanturnictwo, które nabrało wymiarów NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI której podłoże stanowią kryminalno-polityczne przesłanki podparte doktryną NAZISTOWSKIEJ profesorskiej zgrai z Sądu Najwyższego & Trybunału Stanu (patrz Nr 208/11r "FAKT" wywiad z Jarosławem Kaczyńskim) promotor Lech GARDOCKI - patrz akt oskarżenia p-ko oraz Trybunał Konstytucyjny. Jako patriota, ponad 11 LAT jestem przerabiany przez w/w ZBRODNIARZY na bandytę, szubrawca i złodzieja. Groźnego dla otoczenia, psychicznie chorego osobnika, który wg SUPER DEBILA PPR T. BODO rok czasu przebywał w zakładzie psychiatrycznym wg opinii psychiatrycznej sporządzonej przez PPR Tomasz BODO i PPR Karol KUSZMAR PR Koszalin. Pytanie zasadne, gdzie jest dokumentacja lekarska na powyższe ?! skoro faktycznie są to insynuacje urojeń własnych HOŁOTY - dziczy magistrów prawa -sitwy prokuratorów - uzbrojonych w komunistyczne IMMUNITETY bezkarności i braku logiki rozumowania. Od 18-02-2008r dzicz zafundowała mi pobyt w pierdlu. Wcześniej zostałem w zasyfiałym policyjnym areszcie skażony toksykologicznie tak, że wylądowałem w marcu 08r prosto z pierdla na stole chirurgicznym. I operacja się NIE udała ale pacjent wytrzymał. Druga operacja zakończyła się powikłaniami (do dnia dzisiejszego). Zaraz ze szpitala wsadzono mnie ponownie do pierdla. Po to by trzymać mnie w końcówce bez dokumentów procesowych w pierdlu. 28-08-2008 do 01-09-2008r. Dzięki mojej dociekliwości ustaliłem, że w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 71 funkcjonuje prywatny interes : SSO J. Skibicki & ppłk. SW K. Wypych, gdzie "leżakuje się" klientelę lokalnej koszalińskiej mafii policyjno-prokuratorsko-sędziowsko-adwokacko-radcowsko-lekarskiej. Pozostaję wierny przysiędze : Służyć Polsce, Narodowi i Ludziom. Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. Kto otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Po „Solidarności” pozostało 21 wyświechtanych do granic NIEmożliwości frazesów postulatów, NIE zrealizowanych do dnia DZISIEJSZEGO. Orzeł dostał koronę ale ma gołą.. INNĄ część ciała. I ostał się "BOLEK" bez twarzy. Co puścił 40mln na bosaka pod "przykrywką" Drugiej JAPONII. Otrzymał za swój wyczyn Nagrodę NOBLA. To jest SZTUKA uwierzyć, że się obaliło nawet mur berliński a z 40 mln zrobić balona. Marek Krasnopolski - emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki, były żołnierz GSP. Panie RAFALE głowa do góry. Tyraliera idzie TYLKO naprzód.
~Marek 777
04-01-2012 / 17:33
Po 04 czerwiec 1989r odrodził się NAZIZM. Pod "przykrywką" rzekomo niszczenia komunizmu NIEPOSPOLITA hołota uzabrojona w Immunitety prokuratorów i sędziów, z pomoca bandytów w policyjnych mundurach - całość da sie określić mianem tepej zgrai MATOŁKÓW buduje swoją REPUBLIKĘ prywatny folwark - pensjonat ORZEŁ w Rzeczypospolitej Polskiej opanowanej epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa. Polska JEST JEDNA. Prawo JEST JEDNO. PRAWDA Materialna JEST JEDNA. Pozostaję wierny przysiędze : Służyć Polsce, Narodowi i LUDZIOM. PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ. emerytowany oficer policji państwowej eksperet kryminalistyki. Były żołnierz GsP. Marek KRASNOPOLSKI. Rafale Krzyształowski. PRAWDA ponad wszystko i TAK jest GÓRĄ. Dzicz magistrów prawa pozbawiona zsad etyczno-moralnych i logiki rozumowania to NAJWIĘKSZA kupa gnoju w Rzeczypospolitej Polskiej, której zdolności polegają NIE na Budowaniu przyszłości RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i NARODU Polskiego a WRĘCZ przeciwnie na JEJ NISZCZENIU i nabijaniu własnej prywatnej kabzy. Stworzyli policyjno-prokuratorsko-sędziowsko-adwokacko-lekarskie perpetum mobile. Na co liczą? Liczą INSUNUACJĄ UROJEŃ WŁASNYCH na to samo, na co liczył Adolf H I T L E R - na CUD !? Panie Krzysztofie wytrwałości i cierpliwości.
~Michal Kupiec
25-10-2011 / 20:53
Hoduja - sory za blad
~Michal Kupiec
25-10-2011 / 20:51
Chodzi o to by ukalad bral kase za nic ... dzieki Pana skargom i zazaleniom sedziowie maja co robic ... a biora niezle pieniadze i nie specjalnie sie wysilaja.... adwokaci dostaja dole od sedziow, jesli nie podskakuja wtedy dostaja wysoka dole, jak czynia zarzuty skutecznie to wtedy dostaja wała ... moze to sie skonczy kiedys, wlasnie dzis trwa Protest grupy pod Parlamentem Europejskim. Do eurodeputowanych wyslane zostaly mailem dokumenty obciazajace krakowskich sedziow ... moze bedzie jakas reakcja... W trybunale w Strasbourgu tez jest uklad ! Polscy prawnicy falszywie tlumacza skargi jakie skladacie. Moje tez tlumaczyli falszywie, tyle tylko ze dobrze znam angielski i nie tylko zreszta ... wlasnie trwa postepowanie wyjasniajace. Moze to cos zmieni ... zobaczymy a ja osobiscie wlasnie jestem w trakcie skladania wniosku o azyl polityczny w USA ;) ciekawe jak sie to potoczy oooooj bedzie sie działo ... \ trzymajmy sie razem - elita siegnie bruku, wtedy trafi za kraty na dozywocie ... stworzymy im chlewy, beda swiniopasami do konca zycia, niech choduja krowy swinie i siedza w odizolowaniu ! zapraszam na facebook.com/normalnapolska
~Stan
25-10-2011 / 13:11
Adwokat z urzędu. Skoro płaci mu Państwo, to po co się ma narażać ludziom orzekającym w miejscu gdzie pracuje. Ot cała polska sprawiedliwość. Ponadto brak nadzoru społecznego nad sądami, powoduje, że sędziowie dokonujący przestępstw czują sie bezkarnie. Polska to taka republika bananowa. Przestępcy są u władzy to co myślec o ich kundlach.
~biała
25-10-2011 / 12:56
Panie Rafale, spokojnie może Pan nagrywać sam rozprawę, nie ma zakazu ;-). Głowa do góry, nie jest Pan sam, a gdzieś jest koniec skur**stwa.
~Teresa Kawiak
25-10-2011 / 10:47
Trzymaj się Pan ! Życzymy powodzenia !!!
~czarny
25-10-2011 / 07:50
Wy nie rozumiecie systemu. Nam za czas poświęcony Wam się płaci a odwrotnie to Wy płacicie podwójnie. I to jest system interesu. Tego nigdy nie pozwolimy zmienić.