Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 lutego 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-10-2011

Dwudziesta trzecia odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt II K 174/08 , celebrowanej po stalinowsku w Sądzie Rejonowym w Wałczu.

---------------------------------------------------------------------

Rafał Krzyształowski Szczecinek 19.07.2011r

78-400 Szczecinek
Ul. Wyszyńskiego 67/8

Sygn. akt II K 174/08
Sygn. akt IIK 1014/10

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Mateusz Nowaczyk
64-920 Piła Plac Konstytucji 3 Maja 7

List otwarty

W związku z wyznaczeniem Pana na mojego (siódmego) obrońcę z urzędu w dwóch spreparowanych mi procesach karnych o sygnaturach akt II K 174/08 i IIK 1014/10, rozpoznawanych po stalinowsku w Sądzie Rejonowym w Wałczu Wydziale Karnym, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o zapewnienie mi rzetelnej obrony i wyegzekwowania od sądu jawnego przeprowadzenia tych postępowań z możliwością utrwalenia ich przebiegów za pomocą kamery.

Powody mojego żądania rzetelnie opisane są między innymi w 21 publikacjach „Afer prawa” znajdujących się w obydwóch aktach moich spraw, których kserokopie powierzyłem Panu do wykorzystania procesowego.

W dniu 30. 08. 2011r sporządził Pan w moim imieniu wniosek o wyłączenie od rozpoznania mojej sprawy karnej II K 174/08 sędziów okręgu Koszalina, podnosząc w nim uprawnione zarzuty, które zostały całkowicie zignorowane w wydanym w tej sprawie odmownym postanowieniu.

xxxxxxxxxxxxxx

Piła, dnia 30 sierpnia 2011 roku

Do Sądu Rejonowego
Wydział II Karny

w Wałczu

Sygn. akt: II K 174/08

WNIOSEK OSKARŻONEGO

Jako wyznaczony z urzędu obrońca Rafała Krzyształowskiego, na żądanie oskarżonego, wnoszę o:

O wyłączenie na podstawie art 42 § 1 k.p.k. od orzekania w niniejszej sprawie Sędziego Agaty Marszałek oraz innych sędziów orzekających w okręgu koszalińskim;

ewentualnie

O rozważenie możliwości zwrócenia się w trybie art 37 k.p.k. do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do prowadzenia równorzędnemu Sądowi Rejonowemu spoza okręgu koszalińskiego.

UZASADNIENIE

W toku postępowania oskarżony kilkukrotnie zgłaszał wnioski o wyłączenie poszczególnych sędziów oraz o przekazanie sprawy do rozpoznania przez Sąd spoza okręgu koszalińskiego. Ostatni wniosek o „przekazanie sprawy do innego okręgu i o wyłączenie wszystkich sędziów w całym okręgu koszalińskim i o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu” Rafał Krzyształowski złożył na posiedzeniu w dniu 18 marca 2011 roku.

21 kwietnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowił wyłączyć od orzekania w sprawie Sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu: Koczenasza, Zielińskiego i Kołodzieja, oddalając wniosek oskarżonego w pozostałym zakresie. W uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia wskazano, iż oskarżony nie wskazał okoliczności, które mogłyby wpływać na bezstronność pozostałych sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu oraz innych Sądów z okręgu koszalińskiego, a co za tym idzie stanowić podstawę do ich wyłączenia.

Wobec powyższego oskarżony ponawia swój wniosek wskazując, że podstawą aktu oskarżenia w niniejszej sprawie są treści zawarte w pismach z dnia 25 października i 07 listopada 2006 roku oraz z dnia 11 stycznia 2008 roku.

Przedmiotowe stwierdzenia, które zdaniem oskarżenia miały pokrzywdzić Sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku – Agnieszkę Beatę Froehlich i Katarzyne Mazurkiewicz, odnoszą się także do innych Sędziów orzekających w okręgu koszalińskim, w tym również do Sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie (w tym wymienionych z imienia i nazwiska).

Rafał Krzyształowski w stosunku do tych ostatnich używa nawet sformułowań bardzo zbliżonych do tych skierowanych pod adresem wyżej wymienionych sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Tym samym w niniejszej sprawie istnieją okoliczności mogące mieć wpływ na bezstronność tych Sędziów przy orzekaniu w niniejszej sprawie. Z uwagi na podległość instancyjną, przedmiotowe okoliczności mogą mieć również wpływ na bezstronność sędziów Sądów Rejonowych okręgu koszalińskiego. Orzeczenia wydawane przez tych sędziów podlegają bowiem kontroli instancyjnej przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, co może wywrzeć ujemny wpływ na ich swobodę wyrokowania.

Ostatnia okoliczność daje również możliwość zwrócenia się przez Sąd właściwy, do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy innemu Sądowi równorzędnemu.

Wobec czego wnoszę jak na wstępie.

Mateusz Nowaczyk

adwokat.

Jak Panu wiadomo w dniu 13 września 2011r Sąd Okręgowy w Koszalinie Wydział Karny na tajnym posiedzeniu w jednoosobowym składzie SSO Bogdana Lewandowskiego(w zastępstwie Sądu Najwyższego.) pod sygn. akt V Ko 273/11 wydał niezaskarżalne postanowienie.

Jak na ironię prowadzony przeciwko mnie proces karny o sygn. akt IIK 174/08 obchodzi już pierwszy swój jubileusz, pięciolecie. A sprawa ciągle znajduje się w punkcie wyjścia.

A co ciekawe, żaden z siedmiu adwokatów przydzielonych do pomocy w moich sprawach z urzędu przez sąd nie potrafił udzielić mi odpowiedzi na prozaiczne pytanie - o co faktycznie jestem oskarżony?...

Adwokat Tadeusz Tyka ze Sławna zapytany jakie przestępstwa są przedmiotem postawionych mi zarzutów odpowiedział, że nie umie odpowiedzieć czego oskarżyciele ode mnie chcą. Adwokat Mieczysław Lenart z Wałcza doprowadził do umorzenia sprawy. Wykazał w swoim wniosku o umorzenie, że nie popełniłem żadnego przestępstwa na szkodę oskarżających mnie sędziów ze Szczecinka. Katarzyny Mazurkiewicz i Agnieszki Froeclich. Ale po wznowieniu postępowania na skutek mojego zażalenia nowy adwokat z urzędu Cezary Skrzypczak z Wałcza podczas naszego pierwszego naszego spotkania przesądził o mojej winie zarzucając mi pomówienie i zniesławienie w moich pismach procesowych sędziów Katarzynę Mazurkiewicz i Agnieszkę Froechlich z Sądu Rejonowego w Szczecinku. Ale nie umiał sprecyzować na czym miałoby to w ogóle polegać.

Adwokat Bogusław Radzicki z Wałcza nie przyjął sprawy z powodu na jej nagłośnienie zasłaniając się złym stanem zdrowia. Adwokat Tadeusz Laska odmówił podjęcia się mojej obrony z uwagi na swoją córkę Joannę Chmarę – Laskę mającą współudział w kształtowaniu mojej dramatyczne sytuacji prawnej (wymodziła mi w tym czasie sprawę karną z art. 212 kk. Umorzoną z powodu nagłośnienia jej przekrętów) i z powodu zażyłej znajomości z moimi oskarżycielkami. Adwokat Anna Błaszczyk piły podjęła się roli mojego obrońcy z urzędu ale kiedy domagałem się od niej działań prawnych zmierzających do wyłączenia o rozpoznania moich spraw sądy okręgu Koszalina jak też ustalenia przed jakimi konkretnie zarzutami zamierza mnie bronić zrzekła się sprawy. Nie przybyła na posiedzenie sądu pomimo płonnych zobowiązań. Wyręczyła się swoim substytutem, który zapytany co ustaliła jego mocodawczyni w kwestii zarzucanych mi w akcie oskarżenia czynów, że „pomówiłem sędziów” . W swoim perfidnym wniosku o zwolnienie z funkcji mojego obrońcy pomówiła mnie o działania na jej szkodę uniemożliwiające je pełnienie funkcji mojego obrońcy. Posiada stosowne dowody na tą okoliczność, które zamierzam w wkrótce opublikować. Pan jest siódmym moim obrońcą i jako jedyny adwokat przydzielony mi z urzędu wykazuje inicjatywę procesową z uwzględnieniem mojego stanowiska procesowego i zgodnie z moimi oczekiwaniami.

Dlatego też uprzejmie Pana proszę o rzetelną obronę i dopilnowanie żeby sędzia Agata Marszałek podczas jutrzejszego posiedzenia przestrzegała prawa i w sposób jawny przeprowadziła wszystkie zaplanowane czynności. Chcę mieć zapewnioną możliwość wprowadzenia na rozprawę dwóch niezależnych obserwatorów i utrwalenia wokandy za pomocą kamery. Nie mam nic do ukrycia przed społeczeństwem.

Prawo do jawnego procesu karnego w możliwie krótkim terminie przeprowadzonego przez niezawisły bezstronny sąd gwarantuje mi Konstytucja. Chcę z tego prawa zacząć korzystać.

Z poważaniem
Rafał Krzyształowski.

Stan prawny wszystkich moich spraw cywilnych i karnych, rozpoznanych w okręgu Koszalina w latach 1997/2011.
Nie mający nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością. Wszystkie wyroki sądowe i postanowienia wydane w moich sprawach we wskazanym okresie czasu, w tym również postanowienia prokuratorskie, były produkowane seryjnie po stalinowsku na zlecenie skorumpowanej sitwy a następnie instrumentalnie uprawomocniane. We wszystkich przypadkach czyniono to z barbarzyńskim pogwałceniem kodeksu postępowania karnego i cywilnego. Z rażącym naruszaniem elementarnych norm prawa. Z całkowitym oderwaniem od logiki zebranego w sprawach materiału dowodowego i realiów życiowych. Ponadto dokonywano z premedytacją rozlicznych aktów dywersji i sabotaży procesowych. Całkowicie uniemożliwiających mi obronę moich interesów na płaszczyźnie prawa. W sądach, prokuraturach i na policji. Notorycznie fałszowano protokoły rozpraw. Niszczono dowody. Nie dopuszczano do najistotniejszych czynności dowodowych. Nie ujawniano do protokołu moich rozlicznych wniosków dowodowych. Składanych do akt zarówno w formie pisemnej jak też zgłaszanych ustnie na poszczególnych wokandach. Nie wydawano nawet postanowień co do samej zasady, uznania względnie ich odrzucenia. Notorycznie pozbawiano minie prawa głosu uniemożliwiając tym samym składanie koniecznych wyjaśnień względnie ustosunkowania się do gołosłownych i mijających się z prawdą twierdzeń moich przeciwników procesowych. To samo odnosi się fałszywych zeznań zwerbowanych świadków. Wykasowywano z zapisów komputerowych protokołów korzystne dla mnie zeznania wielu świadków zaraz po opuszczeniu przez nich sali rozpraw. Jednocześnie nie dopuszczono do ich ponownego przesłuchania pomimo iż takie wnioski składałem.

Byłem w nieludzki sposób szykanowany i dyskryminowany podczas wszystkich czynności procesowych

Utajnianie spraw, niszczenie niewygodnych obywateli niesprawiedliwymi wyrokami sądowymi i szpitalami psychiatrycznymi, jawne okradanie z wykorzystaniem układów w sądach i prokuraturze to tylko wierzchołek lodowy w łajnie jakim stał się polski wymiar sprawiedliwości. Tak nie może być – jeśli obywatele nie zaczną na to ostro reagować, to skończyć się to może obozami koncentracyjnymi, bowiem niewiele się to już różni od faszyzmu.

Byłem również trzy krotnie karany karami porządkowymi za tzw. „ciężką obrazę powagi sądu”. ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 1200 ZŁ.

Grzywnę w wysokości 200 zł bezpodstawnie nałożył na mnie sędzia Maciej Foltyniewicz w postępowaniu o sygn. akt I C 20/02, ponieważ ośmieliłem się zwrócić mu uwagę, że w niedozwolony sposób przesłuchuje mojego świadka. Wmawiał mu perfidnie w mojej obecności, że świadek ten zeznał zupełnie coś odwrotnego od okoliczności na jaką został powołany. Szwindler ten ma na swoim koncie wiele innych poważnych przekrętów dokonanych z premedytacją w moich sprawach. Między innymi ponosi pełną odpowiedzialność za wykasowanie z sądowego komputera zapisu kluczowych zeznań czterech moich świadków w chwilę po opuszczeniu przez nich sali rozpraw. Sędzia ten jednego dnia w godzinę czasu negatywnie rozpatrzył cztery moje zażalenia na postanowienia Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o odmowie wszczęcia śledztwa. Między innymi dotyczącego przekrętu asesora sądowego Artura Nowaka, który na wniosek adwokata mojego przeciwnika procesowego Tadeusza Czernickiego zasadził podwójne wynagrodzenie dla mojego obrońcy Radcy Prawnego Andrzeja Jagoszewskiego w kwocie 2.400 zł z tytułu zastępstwa procesowego I 2 X 500 ZŁ

Jak w najgorszych stalinowskich czasach, sprawy kluczowe dla państwa i obywateli odbywają się niejawnie!

Osoby zaś broniące się przed bezprawiem regularnie zamykane są w psychuszkach. Wydaje się do tego, że jest to proceder o skali znacznie większej niż w dawnych Sowietach, nie mówiąc już o PRL.

Powinien złożyć wniosek o wyłączenie sędziego ze składu sędziowskiego a jak by oddalili to znowu złożyć i tak składać przez 100 lat . Ewidentnie widać wrogość sędziego od samego początku sprawy a sędzia ma być bezstronny . Zachowanie obrońcy kwalifikuje się do skargi na niego do palestry . Mało ,że nie bronił swego klienta a tylko siedział on nie reprezentował klienta !
Masakra co w tej Polsce się wyrabia.

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

LIST OTWARTY FAŁSZYWIE OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO SIÓDMEGO ADWOKATA Z URZĘDU – MATEUSZA NOWACZYKA Z PIŁY .

Dwudziesta druga odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt IIK 174/08, celebrowanej po stalinowsku w skorumpowanym Sądzie Rejonowym w Wałczu.

Rafał Krzyształowski Szczecinek 15.03.2011r

78-400 Szczecinek
Ul. Wyszyńskiego 67/8

Sygn. akt IIK 174/08

Adwokat Mateusz Nowaczyk
64-920 Piła
Pl. Konstytucji 3 Maja 7

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego w Wałczu
II Wydziału Karnego

List otwarty

W związku z tym, że Sąd Rejonowy w Wałczu Wydział Karny wyznaczył Pana na mojego nowego obrońcę z urzędu, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o ustalenie przed wywołaniem sprawy w dniu 18.03.2011r, o co faktycznie jestem oskarżony w moim procesie karnym . Jest to w tej chwili najistotniejsza kwestia, ponieważ żeby mógł mnie Pan skutecznie bronić to przecież musi Pan posiadać wiedzę przed czym. Z lakonicznego aktu mojego oskarżenia nie sposób się tego dowiedzieć. Nie wie tego nawet prowadzący moją sprawę sędzia Krzysztof Koczenasz . Nie wiedzą tego również asystujący na przemian w sprawie prokuratorzy z Wałcza, Piotr Łosiewski i Urszula Kuźbik. Nie wiedzieli również tego trzej poprzedni moi obrońcy z urzędu. Adwokat Tadeusz Tyka ze Sławna, Mieczysław Lenart z Wałcza i Cezary Skrzypczak z Wałcza. Z tego to właśnie powodu Sąd Rejonowy w Wałczu w brew mojej woli, na wniosek mojego obrońcy z urzędu, adwokata Mieczysława Lenarta umorzył prowadzone przeciwko mnie postępowanie. Nie godząc się na umorzenie cuchnącej sprawy przed jej całkowitym wyjaśnieniem, jako ofiara wymiaru sprawiedliwości zaskarżyłem korzystne dla siebie postanowienie. Ale jak wskazują udokumentowane fakty procesowe i bezsporne dowody, moi oskarżyciele i ich togowi poplecznicy z Wałcza, z powodu niemożności sprecyzowania na czym miałyby w ogóle polegać moje przestępstwa o których mowa w lakonicznym akcie oskarżenia, autorstwa prokuratora Piotra Nierebińskiego ze Sławna, chcą doprowadzić do bezwarunkowego umorzenia sprawy w oparciu o nie zachodzące przesłanki z artykułu trzydzieści jeden paragraf jeden kodeksu karnego. W tym celu chcą ponownie poddać mnie nieuzasadnionym badaniom psychiatrycznym w warunkach oddziału zamkniętego, z całkowitym odizolowaniem od rodziny i znajomych. Jak za Stalina.

Powody tej perfidii wyjaśni Panu film załączony do mojego listu otwartego

http://www.youtube.com/watch?v=wBkItO5vZhc

i materiał dowodowy znajdujący się w ponad 2000 stronicowych aktach sprawy.

Oczekuję od Pana godnej obrony moich interesów prawnych. Chcę tym razem mieć zagwarantowaną realną a nie tylko formalną obronę.

Gdyby z jakichś powodów sprawa miała być odwołana to proszę mnie o tym powiadomić telefonicznie. Numer mojego telefonu 795 – 743 – 187 .

Moja sytuacja materialna jest dramatyczna i nie stać mnie na kolejne bezcelowe podróże.

Z poważaniem

Rafał Krzyształowski

Załączniki:

1. Płyta CD zatytułowana „Brawurowa szacherka Sądu Okręgowego w Koszalinie”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przesyłam Pani postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie o nieuwzględnieniu mojego wniosku o wyłączenie od rozpoznania mojej sprawy karnej wszystkich sędziów okręgu Koszalina. Proszę zaskarżyć w moim imieniu tą kuriozalną decyzję. (Informacyjnie podaję, że przedmiotowe postanowienie doręczono mi w dniu 2.05.2011r.)

Podstawy prawne do odsunięcia od rozpoznania mojej sprawy karnej znajdzie Pani w pięciotomowych aktach mojej sprawy. Ponadto są one zawarte w 21 publikacjach "Afer prawa" w mojej sprawie oraz 18 filmach dokumentalnych zamieszczonych na You Tobe. Wszystkie publikacje jak też wskazane filmy są złożone na do akt sprawy IIk 174/08 na dowód w sprawie na okoliczność sądowego bezprawia i adwokackiej arogancji i wybitnej niekompetencji. Dla ułatwienia Pani możliwości szybkiego pozyskania wskazanych materiałów dla zrozumienia mojego faktycznego położenia procesowego przesyłam Pani link ostatniej publikacji "Afer prawa" wydanej w dniu wczorajszym, zatytułowanej

AFERY PRAWA - BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA.

Jeżeli po zapoznaniu się z tym materiałem będzie Pani miała jakieś wątpliwości związane z zasadnością zarzutów stawianych przeze mnie "wymiarowi sprawiedliwości" okręgu Koszalina to proszę mnie o tym powiadomić a ja wówczas uzupełnię wskazane przez Panią braki całym pominiętym arsenałem dowodowym pod różną postacią. A mam co pokazać. Jak już Pani dokona rozeznania we wskazanym przez mnie materiale dowodowym podejmie jakieś decyzje procesowe to proszę mnie o tym na bieżąco informować. Chciałby także otrzymywać wszelkie odpisy wszystkich sporządzanych przez Panią pism. procesowych. (Drogą e-mailowa.)

Proszę potwierdzić czy postanowienie dotarło.

Z poważaniem

Rafał Krzyształowski

Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

1. Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte”.

2. Publikacja z dnia 31,01.2009r - Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

3. Publikacja z dnia 13.03.2009r Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

4. Publikacja z dnia 25.04.2009r – List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

5. Publikacja z dnia 2.05.2009r – Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

6. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

7. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

8. Publikacja z dnia 20.02.2010r – Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

9. Publikacja z dnia 8.08.2010r SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

10. Publikacja z dnia 10.10.2010r PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

11. Publikacja z dnia 13.10.2010r – W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” .

12. Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

13. Publikacja z dnia 9.12.2010r Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

14. Publikacja z dnia 13.12.201or – Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

15. Publikacja z dnia 16.12.2010r – SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

16. Publikacja z dnia 11.01.2011r – POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

17. Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.

18. Publikacja z dnia 23.01.2011r –„ List otwarty pokrzywdzonego Rafała Krzyształowskiego do wybitnie niekompetentnego adwokata z urzędu Cezarego Skrzypczaka z Wałcza” .

19. Publikacja z dnia 15.03.2011r – WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

20. Publikacja z dnia 4.05.2011r – „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

Podane do publicznej wiadomości fakty, poparte są niepodważalnymi dowodami pod różną postacią i jednoznacznie dowodzą, że „wymiar sprawiedliwości” w Szczecinku, Koszalinie, Białogardzie, Sławnie i Wałczu, od co najmniej czternastu lat sprawują bezwzględni notoryczni przestępcy. Stanowiąc stojącą ponad prawem togowo-policyjno-psychiatryczną mafię. Koszalińską Cosa Nostrę.

Ponoszącą pełną odpowiedzialność za moje dramatyczne położenie życiowe i prawne.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Czesłąw45
25-03-2012 / 04:24
Jest ponad wszelką wątpliwość WIADOME, że prokuratorzy i sędziowie są osobiście zainteresowani, by kwitło i rozwijał się bandytyzm, awanturnictwo i wszelkiego rodzaju chamstwo. By oni zawsze byli NIEZBĘDNI. Chociaż powszechnie jest wiadomym, że brak im piątej klepki a zamiast mózgów mają gówno. Ich DEWIZĄ JEST : cit. " ...kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce" Nazistowska doktryna głoszona w Koszalinie przez SSR M. Wiśniewska - do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY - obecnie Prezes Sądu Rejonowego. ***od 1973 roku posiadaliśmy dzierżawę działki przylegającej do naszej posesji przy ulicy Bursztynowej 5 w Sarbinowie 76-034 gm. Mielno k/ Koszalina. Do roku 1989 pies z kulawą nogą nie interesował się tą działką, aż nagle w 1995r Prokurator PPO Andrzej SIUCHTA wykazał się w imieniu swoich pociotków - awanturników : Żak & Sobejko zainteresowaniem. Z pomocą wójta : Zbigniew Choiński - były sekretarz PZPR po hitlerowsku okradli nas z dzierżawy. SPALILI nawet archiwum, aby "zniknęła" dokumentacja dzierżaw. Nas kryminalnymi metodami awanturnictwem procesowego matactwa pozbawili dzierżawy i obłożyli karami oraz grzywnami na łączną kwotę ponad 200 tys. PLN i końca NIE widać, bo dwóch złodziei radców prawnych Jagoszewski & Osoś wymuszeniem rozbójniczym dziczy magistrów prawa w awanturnictwie procesowym jeszcze chce wyłudzić 50 tys.PLN. By mnie zastraszyć - 70 letniego ciężko i przewlekle chorego człowieka wsadzono mnie do pierdla ( w Koszalinie funkcjonuje "prywatne" więzienie pod państwową przykrywką, gdzie na "leżakowaniu" prywatnych klientów robią interesy : SSO Janusz Skibicki - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie & płk SW K. WYPYCH. Super CURIOZUM - SSO j. SKIBICKI jest moim sąsiadem w Sarbinowie - zam ul. Słoneczna 6. WCZEŚNIEJ : Psychicznie chora SSR Bogna Maria Mazur insynuacją urojeń własnych stwierdziła, że została przeze mnie pobita w toku przewodu sądowego, co NIE polega na prawdzie. Jej świadkiem rzekomego pobicia był chohsztapler Jerzy SCHWARZ - radca prawny, który w toku przewodu sądowego, gdy demonstrowałem materiały dowodowe napadł mnie fizycznie - odpychając siłą, by wytrącić mi dokumenty. Co mu się udało. Następnie przeszkadzał mi skutecznie zbierać rozrzucone dokumenty. Koleżanka w/w - SSR M. Plesiewicz solidarnością zawodową sitwy nakazała mnie wsadzić do pierdla. Tam pierdlu u Skibickiego poznałem super człowieka. Jego wsadzili do tego pierdla po to, by go wyleczyć z patriotyzmu i spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. CURIOZUM - sprawca przemocy nałogowy alkoholik posiadał rodzinę w Sądzie Rejonowym. Ponieważ wraz z żoną broniliśmy swoich należnych i legalnych praw do dzierżawy awanturnicy : Żak & Sobejko wszelkimi bandyckimi metodami przy pomocy wujka - PPO A. SIUCHTA "umilali" nam życie.Łamane było i jest prawo, zasady prawa, Złamane zostały Prawa Człowieka. Solidarnością zawodową sitwy prokuratorzy, sędziowie i policjanci udowadniali, że Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej służą im wyłącznie do podcierania sobie dupy. Grozili, niszczyli nasady drzew, ogrodzenie, wysypywali gruz, złamali nawet prawo budowlane. Wszystko odbywało się pod ochroną i w majestacie NAZISTOWSKIEGO PRAWA przy pomocy prokuratorsko-sędziowsko-policyjnej dziczy solidarnością zawodowej sitwy. Dążenia koszalińskich bandytów trwające ponad 16 LAT miały jeden CEL. LIKWIDACJA Biologiczna. MORD. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : REWA * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna.
~NIEPOSŁUSZNY
10-02-2012 / 21:27
~NIEPOSŁUSZNY OBYWATEL
23-01-2012 / 16:53
~NIEPOSŁUSZNY OBYWATEL
23-01-2012 / 16:49
~NIEPOSŁUSZNY OBYWATEL
23-01-2012 / 16:45
~Rafał ze Szczecinka
16-01-2012 / 01:08
Dziękuję wszystkim za duchowe wsparcie i rzeczowe komentarze. Przyjdzie czas, że prawda zatriumfuje. Pozdrawiam.
~Czesłąw 45
12-01-2012 / 17:14
do Rafała ze Szczecinka. Przestudiowałem w miarę solidnie zawartość treści aferyprawa i te pl. I te eu i te com. Zaczyna wyglądać zupełnie kosmiczny obraz stanu resortu sprawiedliwości. *Krzysztof Kwiatkowski usprawnia resort sprawiedliwości, przed nim ** Andrzej Czuma używał NAWET aż swoich wpływów u Pana BOGA *** Zbigniew ĆWIĄKALSKI adwokat wzywał ALERTEM : - Przemoc ... ZBRODNIA ... OHYDA > Sądy mają nieograniczone możliwości zwalczania zła - **** Zbigniew Ziobro znalazł gwóźdź do trumny - v-ce Premiera i uciekł do Brukselii.***** A Kalwas załatwił swoje interesy i zniknął z widowni. Kabaret to, czy niezły interes ? pod parasolem NIEZAWISŁOŚCI, w cieniu komunistycznych IMMUNITETÓW. A może by tak przeanalizować jak to jest z tym komunizmem. Zaczyna to trochę wyglądać jak strach na wróble. KTO ?? widział KOMUNIZM ?! Gdzie on był ? A gdzie się podział ? Zaczynam mieć uzasadnione wątpliwości czy aby to całe awanturnictwo NIE jest przypadkiem przykrywką dla zwykłych pospolitych kryminalnych szwindli w Wykonaniu NIEPOSPOLITYCH złodziei uzbrojonych w Immunitety prokuratorów i sędziów podpartych NIEZAWISŁOŚCIĄ urojeń i insynuacji własnych. Natknąłem się bowiem na arcyciekawe dokumenty w sprawie p-ko bojownikowi „Solidarności” Tadeusz Wołyniec – zaświadczenie IPN Nr 279/03 z dnia 07-02-2003r potwierdzające jego patriotyczny rodowód. Trzech sędziowskich hochsztaplerów : T. Szkudlarek, Cz.Podgórny i M. Wawrzynkowski z mojej sprawy dotyczącej okradania dzierżawy działki na zlecenie PPO A. SIUCHTA Prowadziło okradanie bojownika „Solidarności” z zapłaty za pracę i o przywrócenie do pracy. Jakby było mało w sprawie p-ko T. Wołyniec występuje NIEPOCZYTALNY umysłowo SSO Sławomir Przykucki, który NIE potrafi odróżnić amputacji kutasa u sprawcy przemocy w Rodzinie od zatoru płucnego spreparowanego w naukowy sposób insynuacją urojeń dr n. med. Elżbieta ZINKA > królowa na włościach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Można mnożyć bez liku tych geniuszy pochodnych Przykuckiemu : SSR S. Wróbel, J. Matejko, PPR T. Bodo, PPO J. Ożóg, SSO I. Jóźwiak (felczer, śledczy UB, PPO J. Rychliński i INNI – wszyscy występują p-ko T. Wołyniec nawet por.por. Wicher i Aleksander NOWIŃSKI – myśliwy – por. http :\\ www.13 grudnia 1981r. Ale jakby było mało te same osoby i ich powinowaci występują w sprawach u Marek777 i w „Willa Alexander” Panie Rafale u Pana w sprawie * z dnia 05-12-2011r tez występuje ta sama zgraja. Przecież to świadczy, że na skalę PRZEMYSŁOWĄ prowadzone jest totalitarne PROCESOWE zbrodnicze awanturnictwo w porażający sposób. To jest hitlerowsko-stalinowskimi metodami prowadzone znęcanie się nad OFIARAMI celem ICH zagłady biologicznej. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Panie Rafale od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne Panie albo DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ *
~Czesłąw 45
10-01-2012 / 21:17
Do RAFAŁA ze Szczecinka. Za sprawą hitlerowsko-stalinowskiej zgrai z komunistycznymi IMMUNITETAMI w zw. z II K 174/08 SR Wałcz, w dniu 05-01-2012r sala Nr 16 SO Koszalin ok. g. 10 : 30 Zbrodniarze SSO Przemysław ŻMUDA, Andrzej Jaracz, Sławomir Przykucki oraz N/N prokurator - gruba spasiona baba (na wokandzie brak nazwiska) odbyło się posiedzenie - JAWNE - w sprawie procesowego przerabianian Rafała Krzyształowskiego Grą w DURNIA na WARIATA wobec trwającej od roku 1997 Nazistowskiej ZBRODNI na osobie OFIARY w związku z doktryną w autoryzacji profesorskiej zgrai z Sądu Najwyższego - w trybie absolutnego legalizmu prawnego niszczenie rzekomego komunizmu. Wobec obecności na sali Nr 16 delegatów Komitetu Obywatelskiego ds. Praworządności i Walki z Korupcją posiedzenie w przedmiotowej sprawie zostało utajnione. Panie Rafale jak wynika z Pana dokumentacji procesowej od roku 1997 trwa procesowym awanturnictwem perfumowanie gówna by przykryć widzimisię okradania pana z własności, dóbr materialnych i osobistych. Mój przypadek NAZISTOWSKIEGO okradania mnie i mojej Rodziny z dzierżawy działk w Sarbinowie odbywa sie od 1995 roku. Curiozum stanowi fakt, ze do 04 czerwca 1989r pies z kulawą nogą NIE interesował się dzierżawioną przez Świątków działką. Przeszedłem wraz żoną Jadwigą oraz Rodziną ponad 16 LAT dokonywania hitlerowsko-stalinowskich eksperymentów łamania prawa, Praw Człowieka oraz Postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W lipcu 2011r Komornik G. MROWIŃSKI z pomocą czterech bandytów w policyjnych mundurach na zlecenie szajki złodziei rpr Jagoszewski & Osoś w porozumieniu z pociotkiem awanturników spółki rodzinnej : Sobejko & ŻAK tj. PPO A. SIUCHTA PO Koszalin hitlerowskim wejściem na posesję ŚWIĄTKÓW dokonali MORDU na Jadwidze ŚWIĄTEK. Sam Czesław ŚWIĄTEK trafił w marcu 2008r do więzienia NIEODPOWIEDZIALNEJ spółki ślizgaczy : SKIBICKI & Wypych, z pomocą psychicznie chorej SSR M. Plesiewicz na zlecenie psychicznie chorej SSR B.M. Mazur z udziałem awanturnika rpr J. SCHWARZ. Moja sprawa X K. 865/08/WW SR Koszalin trwa już ponad trzy lata. Czterech psychiatrów szarlatanów ślizgaczy z KOSZALINA za swoje insynuacje i urojenia, wzięli pieniądze. NIE potrafi dokonać oceny kryminalnej działalności prokuratorów i sędziów ponieważ OFIARA NIE jest psychicznie chora a jest po prostu OKRADZIONA z kwoty pieniędzy ponad 300.000,00 PLN. Psychicznie chora SSR W. Wieczorek z uporem maniaka szuka frajera lekarza psychiatry, który przerobi Czesława Świątek na WARIATA. Rafale Krzyształowski TRZYMAJ się. Trzymam KCIUKI. przesyłam w załączeniu plik dot. hitlerowskiego eksperymentu SSR W.Wieczorek w sprawie X K. 865/08/WW
~Magda
07-01-2012 / 22:20
Brawo Panie Marku. Tak trzymać.
~Karolina
05-01-2012 / 02:41
Do Marka 777. Wspaniały komentarz. Tak trzymać Panie Marku. Bezpardonowa walka z urzędniczą mafią to nasz patriotyczny obowiązek. Z tego co mi wiadomo to Pan Rafał również bezinteresownie udziela pomocy ofiarom zbrodniczego systemu. Jest o nim a także z jego udziałem wiele mocnych filmów na yuotobe. W związku z tym, że łączą was wspólne cele - koszaliński okręg sądowniczy - powinniście nawiązać ze sobą kontakt i spróbować połączyć swoje siły. Razem można dużo więcej zdziałać. Pozdrawiam.