Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 stycznia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-10-2011

Dwudziesta trzecia odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt II K 174/08 , celebrowanej po stalinowsku w Sądzie Rejonowym w Wałczu.

---------------------------------------------------------------------

Rafał Krzyształowski Szczecinek 19.07.2011r

78-400 Szczecinek
Ul. Wyszyńskiego 67/8

Sygn. akt II K 174/08
Sygn. akt IIK 1014/10

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Mateusz Nowaczyk
64-920 Piła Plac Konstytucji 3 Maja 7

List otwarty

W związku z wyznaczeniem Pana na mojego (siódmego) obrońcę z urzędu w dwóch spreparowanych mi procesach karnych o sygnaturach akt II K 174/08 i IIK 1014/10, rozpoznawanych po stalinowsku w Sądzie Rejonowym w Wałczu Wydziale Karnym, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o zapewnienie mi rzetelnej obrony i wyegzekwowania od sądu jawnego przeprowadzenia tych postępowań z możliwością utrwalenia ich przebiegów za pomocą kamery.

Powody mojego żądania rzetelnie opisane są między innymi w 21 publikacjach „Afer prawa” znajdujących się w obydwóch aktach moich spraw, których kserokopie powierzyłem Panu do wykorzystania procesowego.

W dniu 30. 08. 2011r sporządził Pan w moim imieniu wniosek o wyłączenie od rozpoznania mojej sprawy karnej II K 174/08 sędziów okręgu Koszalina, podnosząc w nim uprawnione zarzuty, które zostały całkowicie zignorowane w wydanym w tej sprawie odmownym postanowieniu.

xxxxxxxxxxxxxx

Piła, dnia 30 sierpnia 2011 roku

Do Sądu Rejonowego
Wydział II Karny

w Wałczu

Sygn. akt: II K 174/08

WNIOSEK OSKARŻONEGO

Jako wyznaczony z urzędu obrońca Rafała Krzyształowskiego, na żądanie oskarżonego, wnoszę o:

O wyłączenie na podstawie art 42 § 1 k.p.k. od orzekania w niniejszej sprawie Sędziego Agaty Marszałek oraz innych sędziów orzekających w okręgu koszalińskim;

ewentualnie

O rozważenie możliwości zwrócenia się w trybie art 37 k.p.k. do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do prowadzenia równorzędnemu Sądowi Rejonowemu spoza okręgu koszalińskiego.

UZASADNIENIE

W toku postępowania oskarżony kilkukrotnie zgłaszał wnioski o wyłączenie poszczególnych sędziów oraz o przekazanie sprawy do rozpoznania przez Sąd spoza okręgu koszalińskiego. Ostatni wniosek o „przekazanie sprawy do innego okręgu i o wyłączenie wszystkich sędziów w całym okręgu koszalińskim i o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu” Rafał Krzyształowski złożył na posiedzeniu w dniu 18 marca 2011 roku.

21 kwietnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowił wyłączyć od orzekania w sprawie Sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu: Koczenasza, Zielińskiego i Kołodzieja, oddalając wniosek oskarżonego w pozostałym zakresie. W uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia wskazano, iż oskarżony nie wskazał okoliczności, które mogłyby wpływać na bezstronność pozostałych sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu oraz innych Sądów z okręgu koszalińskiego, a co za tym idzie stanowić podstawę do ich wyłączenia.

Wobec powyższego oskarżony ponawia swój wniosek wskazując, że podstawą aktu oskarżenia w niniejszej sprawie są treści zawarte w pismach z dnia 25 października i 07 listopada 2006 roku oraz z dnia 11 stycznia 2008 roku.

Przedmiotowe stwierdzenia, które zdaniem oskarżenia miały pokrzywdzić Sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku – Agnieszkę Beatę Froehlich i Katarzyne Mazurkiewicz, odnoszą się także do innych Sędziów orzekających w okręgu koszalińskim, w tym również do Sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie (w tym wymienionych z imienia i nazwiska).

Rafał Krzyształowski w stosunku do tych ostatnich używa nawet sformułowań bardzo zbliżonych do tych skierowanych pod adresem wyżej wymienionych sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Tym samym w niniejszej sprawie istnieją okoliczności mogące mieć wpływ na bezstronność tych Sędziów przy orzekaniu w niniejszej sprawie. Z uwagi na podległość instancyjną, przedmiotowe okoliczności mogą mieć również wpływ na bezstronność sędziów Sądów Rejonowych okręgu koszalińskiego. Orzeczenia wydawane przez tych sędziów podlegają bowiem kontroli instancyjnej przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, co może wywrzeć ujemny wpływ na ich swobodę wyrokowania.

Ostatnia okoliczność daje również możliwość zwrócenia się przez Sąd właściwy, do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy innemu Sądowi równorzędnemu.

Wobec czego wnoszę jak na wstępie.

Mateusz Nowaczyk

adwokat.

Jak Panu wiadomo w dniu 13 września 2011r Sąd Okręgowy w Koszalinie Wydział Karny na tajnym posiedzeniu w jednoosobowym składzie SSO Bogdana Lewandowskiego(w zastępstwie Sądu Najwyższego.) pod sygn. akt V Ko 273/11 wydał niezaskarżalne postanowienie.

Jak na ironię prowadzony przeciwko mnie proces karny o sygn. akt IIK 174/08 obchodzi już pierwszy swój jubileusz, pięciolecie. A sprawa ciągle znajduje się w punkcie wyjścia.

A co ciekawe, żaden z siedmiu adwokatów przydzielonych do pomocy w moich sprawach z urzędu przez sąd nie potrafił udzielić mi odpowiedzi na prozaiczne pytanie - o co faktycznie jestem oskarżony?...

Adwokat Tadeusz Tyka ze Sławna zapytany jakie przestępstwa są przedmiotem postawionych mi zarzutów odpowiedział, że nie umie odpowiedzieć czego oskarżyciele ode mnie chcą. Adwokat Mieczysław Lenart z Wałcza doprowadził do umorzenia sprawy. Wykazał w swoim wniosku o umorzenie, że nie popełniłem żadnego przestępstwa na szkodę oskarżających mnie sędziów ze Szczecinka. Katarzyny Mazurkiewicz i Agnieszki Froeclich. Ale po wznowieniu postępowania na skutek mojego zażalenia nowy adwokat z urzędu Cezary Skrzypczak z Wałcza podczas naszego pierwszego naszego spotkania przesądził o mojej winie zarzucając mi pomówienie i zniesławienie w moich pismach procesowych sędziów Katarzynę Mazurkiewicz i Agnieszkę Froechlich z Sądu Rejonowego w Szczecinku. Ale nie umiał sprecyzować na czym miałoby to w ogóle polegać.

Adwokat Bogusław Radzicki z Wałcza nie przyjął sprawy z powodu na jej nagłośnienie zasłaniając się złym stanem zdrowia. Adwokat Tadeusz Laska odmówił podjęcia się mojej obrony z uwagi na swoją córkę Joannę Chmarę – Laskę mającą współudział w kształtowaniu mojej dramatyczne sytuacji prawnej (wymodziła mi w tym czasie sprawę karną z art. 212 kk. Umorzoną z powodu nagłośnienia jej przekrętów) i z powodu zażyłej znajomości z moimi oskarżycielkami. Adwokat Anna Błaszczyk piły podjęła się roli mojego obrońcy z urzędu ale kiedy domagałem się od niej działań prawnych zmierzających do wyłączenia o rozpoznania moich spraw sądy okręgu Koszalina jak też ustalenia przed jakimi konkretnie zarzutami zamierza mnie bronić zrzekła się sprawy. Nie przybyła na posiedzenie sądu pomimo płonnych zobowiązań. Wyręczyła się swoim substytutem, który zapytany co ustaliła jego mocodawczyni w kwestii zarzucanych mi w akcie oskarżenia czynów, że „pomówiłem sędziów” . W swoim perfidnym wniosku o zwolnienie z funkcji mojego obrońcy pomówiła mnie o działania na jej szkodę uniemożliwiające je pełnienie funkcji mojego obrońcy. Posiada stosowne dowody na tą okoliczność, które zamierzam w wkrótce opublikować. Pan jest siódmym moim obrońcą i jako jedyny adwokat przydzielony mi z urzędu wykazuje inicjatywę procesową z uwzględnieniem mojego stanowiska procesowego i zgodnie z moimi oczekiwaniami.

Dlatego też uprzejmie Pana proszę o rzetelną obronę i dopilnowanie żeby sędzia Agata Marszałek podczas jutrzejszego posiedzenia przestrzegała prawa i w sposób jawny przeprowadziła wszystkie zaplanowane czynności. Chcę mieć zapewnioną możliwość wprowadzenia na rozprawę dwóch niezależnych obserwatorów i utrwalenia wokandy za pomocą kamery. Nie mam nic do ukrycia przed społeczeństwem.

Prawo do jawnego procesu karnego w możliwie krótkim terminie przeprowadzonego przez niezawisły bezstronny sąd gwarantuje mi Konstytucja. Chcę z tego prawa zacząć korzystać.

Z poważaniem
Rafał Krzyształowski.

Stan prawny wszystkich moich spraw cywilnych i karnych, rozpoznanych w okręgu Koszalina w latach 1997/2011.
Nie mający nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością. Wszystkie wyroki sądowe i postanowienia wydane w moich sprawach we wskazanym okresie czasu, w tym również postanowienia prokuratorskie, były produkowane seryjnie po stalinowsku na zlecenie skorumpowanej sitwy a następnie instrumentalnie uprawomocniane. We wszystkich przypadkach czyniono to z barbarzyńskim pogwałceniem kodeksu postępowania karnego i cywilnego. Z rażącym naruszaniem elementarnych norm prawa. Z całkowitym oderwaniem od logiki zebranego w sprawach materiału dowodowego i realiów życiowych. Ponadto dokonywano z premedytacją rozlicznych aktów dywersji i sabotaży procesowych. Całkowicie uniemożliwiających mi obronę moich interesów na płaszczyźnie prawa. W sądach, prokuraturach i na policji. Notorycznie fałszowano protokoły rozpraw. Niszczono dowody. Nie dopuszczano do najistotniejszych czynności dowodowych. Nie ujawniano do protokołu moich rozlicznych wniosków dowodowych. Składanych do akt zarówno w formie pisemnej jak też zgłaszanych ustnie na poszczególnych wokandach. Nie wydawano nawet postanowień co do samej zasady, uznania względnie ich odrzucenia. Notorycznie pozbawiano minie prawa głosu uniemożliwiając tym samym składanie koniecznych wyjaśnień względnie ustosunkowania się do gołosłownych i mijających się z prawdą twierdzeń moich przeciwników procesowych. To samo odnosi się fałszywych zeznań zwerbowanych świadków. Wykasowywano z zapisów komputerowych protokołów korzystne dla mnie zeznania wielu świadków zaraz po opuszczeniu przez nich sali rozpraw. Jednocześnie nie dopuszczono do ich ponownego przesłuchania pomimo iż takie wnioski składałem.

Byłem w nieludzki sposób szykanowany i dyskryminowany podczas wszystkich czynności procesowych

Utajnianie spraw, niszczenie niewygodnych obywateli niesprawiedliwymi wyrokami sądowymi i szpitalami psychiatrycznymi, jawne okradanie z wykorzystaniem układów w sądach i prokuraturze to tylko wierzchołek lodowy w łajnie jakim stał się polski wymiar sprawiedliwości. Tak nie może być – jeśli obywatele nie zaczną na to ostro reagować, to skończyć się to może obozami koncentracyjnymi, bowiem niewiele się to już różni od faszyzmu.

Byłem również trzy krotnie karany karami porządkowymi za tzw. „ciężką obrazę powagi sądu”. ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 1200 ZŁ.

Grzywnę w wysokości 200 zł bezpodstawnie nałożył na mnie sędzia Maciej Foltyniewicz w postępowaniu o sygn. akt I C 20/02, ponieważ ośmieliłem się zwrócić mu uwagę, że w niedozwolony sposób przesłuchuje mojego świadka. Wmawiał mu perfidnie w mojej obecności, że świadek ten zeznał zupełnie coś odwrotnego od okoliczności na jaką został powołany. Szwindler ten ma na swoim koncie wiele innych poważnych przekrętów dokonanych z premedytacją w moich sprawach. Między innymi ponosi pełną odpowiedzialność za wykasowanie z sądowego komputera zapisu kluczowych zeznań czterech moich świadków w chwilę po opuszczeniu przez nich sali rozpraw. Sędzia ten jednego dnia w godzinę czasu negatywnie rozpatrzył cztery moje zażalenia na postanowienia Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o odmowie wszczęcia śledztwa. Między innymi dotyczącego przekrętu asesora sądowego Artura Nowaka, który na wniosek adwokata mojego przeciwnika procesowego Tadeusza Czernickiego zasadził podwójne wynagrodzenie dla mojego obrońcy Radcy Prawnego Andrzeja Jagoszewskiego w kwocie 2.400 zł z tytułu zastępstwa procesowego I 2 X 500 ZŁ

Jak w najgorszych stalinowskich czasach, sprawy kluczowe dla państwa i obywateli odbywają się niejawnie!

Osoby zaś broniące się przed bezprawiem regularnie zamykane są w psychuszkach. Wydaje się do tego, że jest to proceder o skali znacznie większej niż w dawnych Sowietach, nie mówiąc już o PRL.

Powinien złożyć wniosek o wyłączenie sędziego ze składu sędziowskiego a jak by oddalili to znowu złożyć i tak składać przez 100 lat . Ewidentnie widać wrogość sędziego od samego początku sprawy a sędzia ma być bezstronny . Zachowanie obrońcy kwalifikuje się do skargi na niego do palestry . Mało ,że nie bronił swego klienta a tylko siedział on nie reprezentował klienta !
Masakra co w tej Polsce się wyrabia.

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

LIST OTWARTY FAŁSZYWIE OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO SIÓDMEGO ADWOKATA Z URZĘDU – MATEUSZA NOWACZYKA Z PIŁY .

Dwudziesta druga odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt IIK 174/08, celebrowanej po stalinowsku w skorumpowanym Sądzie Rejonowym w Wałczu.

Rafał Krzyształowski Szczecinek 15.03.2011r

78-400 Szczecinek
Ul. Wyszyńskiego 67/8

Sygn. akt IIK 174/08

Adwokat Mateusz Nowaczyk
64-920 Piła
Pl. Konstytucji 3 Maja 7

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego w Wałczu
II Wydziału Karnego

List otwarty

W związku z tym, że Sąd Rejonowy w Wałczu Wydział Karny wyznaczył Pana na mojego nowego obrońcę z urzędu, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o ustalenie przed wywołaniem sprawy w dniu 18.03.2011r, o co faktycznie jestem oskarżony w moim procesie karnym . Jest to w tej chwili najistotniejsza kwestia, ponieważ żeby mógł mnie Pan skutecznie bronić to przecież musi Pan posiadać wiedzę przed czym. Z lakonicznego aktu mojego oskarżenia nie sposób się tego dowiedzieć. Nie wie tego nawet prowadzący moją sprawę sędzia Krzysztof Koczenasz . Nie wiedzą tego również asystujący na przemian w sprawie prokuratorzy z Wałcza, Piotr Łosiewski i Urszula Kuźbik. Nie wiedzieli również tego trzej poprzedni moi obrońcy z urzędu. Adwokat Tadeusz Tyka ze Sławna, Mieczysław Lenart z Wałcza i Cezary Skrzypczak z Wałcza. Z tego to właśnie powodu Sąd Rejonowy w Wałczu w brew mojej woli, na wniosek mojego obrońcy z urzędu, adwokata Mieczysława Lenarta umorzył prowadzone przeciwko mnie postępowanie. Nie godząc się na umorzenie cuchnącej sprawy przed jej całkowitym wyjaśnieniem, jako ofiara wymiaru sprawiedliwości zaskarżyłem korzystne dla siebie postanowienie. Ale jak wskazują udokumentowane fakty procesowe i bezsporne dowody, moi oskarżyciele i ich togowi poplecznicy z Wałcza, z powodu niemożności sprecyzowania na czym miałyby w ogóle polegać moje przestępstwa o których mowa w lakonicznym akcie oskarżenia, autorstwa prokuratora Piotra Nierebińskiego ze Sławna, chcą doprowadzić do bezwarunkowego umorzenia sprawy w oparciu o nie zachodzące przesłanki z artykułu trzydzieści jeden paragraf jeden kodeksu karnego. W tym celu chcą ponownie poddać mnie nieuzasadnionym badaniom psychiatrycznym w warunkach oddziału zamkniętego, z całkowitym odizolowaniem od rodziny i znajomych. Jak za Stalina.

Powody tej perfidii wyjaśni Panu film załączony do mojego listu otwartego

http://www.youtube.com/watch?v=wBkItO5vZhc

i materiał dowodowy znajdujący się w ponad 2000 stronicowych aktach sprawy.

Oczekuję od Pana godnej obrony moich interesów prawnych. Chcę tym razem mieć zagwarantowaną realną a nie tylko formalną obronę.

Gdyby z jakichś powodów sprawa miała być odwołana to proszę mnie o tym powiadomić telefonicznie. Numer mojego telefonu 795 – 743 – 187 .

Moja sytuacja materialna jest dramatyczna i nie stać mnie na kolejne bezcelowe podróże.

Z poważaniem

Rafał Krzyształowski

Załączniki:

1. Płyta CD zatytułowana „Brawurowa szacherka Sądu Okręgowego w Koszalinie”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przesyłam Pani postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie o nieuwzględnieniu mojego wniosku o wyłączenie od rozpoznania mojej sprawy karnej wszystkich sędziów okręgu Koszalina. Proszę zaskarżyć w moim imieniu tą kuriozalną decyzję. (Informacyjnie podaję, że przedmiotowe postanowienie doręczono mi w dniu 2.05.2011r.)

Podstawy prawne do odsunięcia od rozpoznania mojej sprawy karnej znajdzie Pani w pięciotomowych aktach mojej sprawy. Ponadto są one zawarte w 21 publikacjach "Afer prawa" w mojej sprawie oraz 18 filmach dokumentalnych zamieszczonych na You Tobe. Wszystkie publikacje jak też wskazane filmy są złożone na do akt sprawy IIk 174/08 na dowód w sprawie na okoliczność sądowego bezprawia i adwokackiej arogancji i wybitnej niekompetencji. Dla ułatwienia Pani możliwości szybkiego pozyskania wskazanych materiałów dla zrozumienia mojego faktycznego położenia procesowego przesyłam Pani link ostatniej publikacji "Afer prawa" wydanej w dniu wczorajszym, zatytułowanej

AFERY PRAWA - BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA.

Jeżeli po zapoznaniu się z tym materiałem będzie Pani miała jakieś wątpliwości związane z zasadnością zarzutów stawianych przeze mnie "wymiarowi sprawiedliwości" okręgu Koszalina to proszę mnie o tym powiadomić a ja wówczas uzupełnię wskazane przez Panią braki całym pominiętym arsenałem dowodowym pod różną postacią. A mam co pokazać. Jak już Pani dokona rozeznania we wskazanym przez mnie materiale dowodowym podejmie jakieś decyzje procesowe to proszę mnie o tym na bieżąco informować. Chciałby także otrzymywać wszelkie odpisy wszystkich sporządzanych przez Panią pism. procesowych. (Drogą e-mailowa.)

Proszę potwierdzić czy postanowienie dotarło.

Z poważaniem

Rafał Krzyształowski

Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

1. Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte”.

2. Publikacja z dnia 31,01.2009r - Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

3. Publikacja z dnia 13.03.2009r Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

4. Publikacja z dnia 25.04.2009r – List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

5. Publikacja z dnia 2.05.2009r – Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

6. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

7. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

8. Publikacja z dnia 20.02.2010r – Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

9. Publikacja z dnia 8.08.2010r SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

10. Publikacja z dnia 10.10.2010r PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

11. Publikacja z dnia 13.10.2010r – W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” .

12. Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

13. Publikacja z dnia 9.12.2010r Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

14. Publikacja z dnia 13.12.201or – Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

15. Publikacja z dnia 16.12.2010r – SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

16. Publikacja z dnia 11.01.2011r – POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

17. Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.

18. Publikacja z dnia 23.01.2011r –„ List otwarty pokrzywdzonego Rafała Krzyształowskiego do wybitnie niekompetentnego adwokata z urzędu Cezarego Skrzypczaka z Wałcza” .

19. Publikacja z dnia 15.03.2011r – WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

20. Publikacja z dnia 4.05.2011r – „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

Podane do publicznej wiadomości fakty, poparte są niepodważalnymi dowodami pod różną postacią i jednoznacznie dowodzą, że „wymiar sprawiedliwości” w Szczecinku, Koszalinie, Białogardzie, Sławnie i Wałczu, od co najmniej czternastu lat sprawują bezwzględni notoryczni przestępcy. Stanowiąc stojącą ponad prawem togowo-policyjno-psychiatryczną mafię. Koszalińską Cosa Nostrę.

Ponoszącą pełną odpowiedzialność za moje dramatyczne położenie życiowe i prawne.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~komitet obywatelski
13-03-2013 / 17:37
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***
~marek777
05-03-2013 / 08:57
F I K C J A F I K C J I TYDZIEŃ POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25-02-2013 - 02-03-2013r w Ministerstwie (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa Przez LATA w Koszalinie trwa awanturnicze MATACTWO procesowe - NAZIZM - z Konfabulacji insynuacją urojeń własnych przy braku zasad etyczno - moralnych i logiki rozumowania z NIEpoczytalności umysłowej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI. Szumnie zwących się prokuratorami i sędziami. By przez 7dni perfumować gówno procesowe w trybie kuglarskich sztuczek charakterystycznych dla ruchów frykcyjnych polskiej państwowości godnych wyświechtanej polskiej demokracji. PRAWDA MATERIALNA istota dochodzenia i dowodzenia jej w postępowaniach procesowych. Niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów - bezprawny immunitet funkcjonariuszy władzy. D O W Ó D : wprowadzenie w błąd i wykorzystanie błędu celem osiągnięcia korzyści materialnych w K o s z a l i n i e wg. PPR K. KRET & as. PR M. Wilczopolska & T. BODO & B. Wysocka vel NIEDEK cit. “ … NIE JEST to czyn zabroniony …”zaskarżone przez pełnomocnika : otrzymały wymiar wg SSR Anna WALENCIAK cit. “... brak interesu społecznego ...”- 1 Ds. 975/11; II Kp.252/ 12: II Kp. 557/12: II K. 343/12 i I N N E - od roku 2000. Zaskarżone ponownie. Uzbrojone Wnioskiem Dowodowym - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 231 § 1 i 2 kk przez funkcjonariuszy publicznych uzbrojonych w IMMUNITETY prokuratorów i sędziów z Koszalina. Otrzymują w Ministerstwie (NIE)Sprawiedliwości przy pomocy GENIUSZY zespołu 3 x R (Rydzak & Resiak & Rewa) a w Prokuraturze Genetralnej przy pomocy Antonina SUWAŁA NAKAZ administracyjny - POWRÓT – do miejsca wyprodukowania procesowego GNOJU pod IMMUNITETEM. JAK WEKSEL - wraca koszaliński OBORNIK - dokumenty procesowego awanturnictwa do K O S Z A L I N A zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną OBOWIĄZUJĄCĄ w Koszalinie : cit. “... Swobodna ocena dowodów ..” - PPO B. KONDEK & J. OŻÓG i I N N I oraz cit. „ … kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...” - SSR M. WIŚNIEWSKA obecnie PREZES SR Koszalin & J. SROCZYŃSKI & J. C. STEBELSKI & B. LEWANDOWSKI i I N N I. Jak nakazuje warszawka - załatwić we własnym zakresie. DWA magistra prawa z IMMUNITETAMI : PPR Tomasz BODO & SSR Jarosław SROCZYŃSKI w POROZUMIENIU solidarnością zawodową sitwy ZARZĄDZAJĄ badania psychiatryczne Zarządzają badania psychiatryczne pełnomocnika. PROKURATOR Tomasz BODO - NIE odróżniający amputacji kutasa u SPRAWCY ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie : Jerzy BYLICKI – nałogowy alkoholik (ALK> 16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, kryminalista od roku 1964, seksualny zboczeniec (zoo i pedofil) od kupionego zatoru płucnego. POSIADA NIEDOSYT – sporządza do spółki z PPR Beata WYSOCKA vel NIEDEK - Wniosek do prezydenta miasta Koszalina - Piotr JEDLIŃSKI ***Pa -165/12/TB & BW vel NIEDEK.- Cit. „Pełnomocnik jest psychicznie chory i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” Itd itp. KOMU ? przeszkadza *** PRAWDA Niszczenie pracy i dóbr osobistych dziennikarzy i współpracowników – z POMOCĄ pospolitego PRZESTĘPSTWA. NISZCZĄC dokumentowanie PRAWDY przez jej ujawnianie i identyfikowanie spełniając od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM PRZEMOCY na podstawie *** RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Co ze S Ł U Ż E B N O Ś C I Ą ?! Dziennikarze oraz sędziowie mają obowiązek*** służenia społeczeństwu - *** DEMOKRACJA POLEGA NA WOLNOŚCI SŁOWA i WYPOWIEDZI - NIE TYLKO dla sędziów. Aby TO zrozumieć trzeba rozpocząć analizę od konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w kraju. Młodym ludziom startującym w DOROSŁE życie wydaje się, że JEST TO tylko *** „jakiś tam” akt prawny. JAK się nad tym Głęboko zastanowić i uważnie go przeanalizować. TO zaczyna się wyłaniać fundament konstrukcji stanowiącej PODSTAWĘ *** istoty funkcjonowania PAŃSTWOWOŚCI. Pojawia się pytanie. Dlaczego w Polsce tak często zmieniano konstytucję ? Szczególnie po roku 1980 ?! Jeżeli się zmienia *** konstytucję TO musi tego być jakiś POWÓD ? Albo *** kryje się za tym jakiś P O D S T Ę P ? Podstęp *** jaki został wprowadzony przez polityków szczególnie po 1997r. odebrał władzę społeczeństwu i doprowadził do obecnego B A J Z L U (NIE mylić z burdelem. TAM wbrew porzekadłu jest porządek. Tam się łóżek NIE przestawia). W systemie prawnym, w sądownictwie (władza sędziów) DEMOKRACJA *** w prawie już była za komuny. Tylko, że społeczeństwo jej NIE realizowało. ***Władza realizowała swoje widzimisię *** OSZUKUJĄC społeczeństwo. Obecnie demokracja została *** zlikwidowana prawnie. NIE TRZEBA NICZEGO oszukiwać bo władza jest w rękach partyjnych CWANIACZKÓW. Obowiązuje *** ponad 1000LETNIA *** staropolska doktryna : „ …każdy wuj na swój strój …” ponad czasowe polskie NIECHLUJSTWO, ślizgawka, cwaniactwo … żulia … Bez armat i czołgów zachód wziął braci Polaków jak … chłopa w sądzie … Zamienił stryjek … siekierkę na … kijek .. ***Za komuny społeczeństwo miało władzę nad władzą. patrz : Konstytucja PRL 1952r – 7lat po II Wojnie Światowej.
~marek777
06-01-2013 / 20:17
Co Nowego ? w Republice Gawłowskiego ps. DYZMA do specjalności przy użyciu NAZISTOWSKICH METOD : siły i bezprawia pod osłonaq HOŁOT z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów w roku 2012 doszedł Wydział Komunikacji z HERSZTEM degeneratem A. BYSZEWSKI - Dyrektor w UM Koszalin koleś DYZMY, Dr nauk Jolanta Ewa Wyszyńska i jej kolesie, Turek, Rudezińska, Jarych - SKO - Samozadowe KOlegium przy staroście Romaqn SZEWCZYK = koleś DYZMY oraqz ponadw2szelka wątpliwość policyjna zgraja od komedianta W. TYLA. We wrzesniu 2012r w2 mieszkaniu- melina "MAGDY przy ulicy Orlej dokonany został gwałt na kobiecie z udziałem Magdy i Michała S. Mimo podjęcia z urzedu ścigania sprawców. ąo 3-trzech miesiacach umorzono śledztwo. Przez ten czas zmieniło si trzech prokuratorów (B. SZEFLER, I. Jankowska,K. Smoliński pod nadzorem Tomasza BODO i Jerzy Ożóg) Wg starej metody o koszalińskiej tradycji. OFIARĘ wyszydzano w POLCJI - KMP - Jabłońska. NIE przeprowadzono do dnia dzisiejszego żadnych badań identyfikacyjnych. Gwałt stwierdzono w koszalińskim szpitalu. Michał S. to bardzo wpływowa postać, zwłaszcza układy z posidania ośrodków wczasowych Sarbinowo i MIELNO. Dyrektor Byszewski UM Koszalin do spółki z dr nauk Wyszńską - PREZES SKO w porozumieniu z Tomaszem BODO = prokurator wprowaDZILI W RAMACH "DZIAŁALNOŚCI GOSPODArczej" wyłudzanie pieniędzy od swoich ofiar ZA POMOCą "Numeru NA Wariata" tj. STWARZANIE ZAGROŻENIA W bezpieczeństwie DLA RUCHU DROGOWEGO. Do tej pory koszalińscy prokuratorzy i se3dziowie szatali tymi wnioskaMI BY TERRORYZOWAC SWOJE ofiary. POLSKA TO CHORY KRAJ. KRAJ FIKCJI opanowany epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej jej urzędników i prawników. Jeszcze Polska ...
~jakel
20-11-2012 / 23:17
R O D A C Y ! SUPER H I T - HISTORIA P O L S K I się powtarza. Kiedy ABSURDU granice rządzący przekroczą. Wówczas pojawia się „ gumiś” z Krakowa. W PRL – u też był, gdy trzeba było odwrócić uwagę od spraw zasadniczych. Za Gierka „na scenę” wystawiono nawet SZAMANA Kaszpirowskiego. Bracia Polacy w tym całym medialnym „cyrku” NIE GRA. „Coś” brakuje by temat ZAMACHU lub AKT terroryzmu jak go usiłuje zdefiniować DZICZ poselsko-polityczna był realnym. Przedstawiciel ABW w ramach gorączkowego perfumowania gówna NIEWIARYGODNOŚCI zdarzenia by je UZBROIĆ w POWAGĘ podaje, że poddanie się badaniom psychiatrycznym można odmówić. Kosmiczna gówno prawda. W Koszalinie te sprawy załatwia SIĘ bardzo krótko. Prokuratorsko- sędziowska hołota pisze NAKAZ doprowadzenia i bandyci w policyjnych mundurach od Komedianta Miejskiego watażki - Wiesława TYL –a kują w DYBY OFIARĘ i zawożą do OSZUSTÓW lekarzy psychiatrów (B. Bretner, & H. Steć-Matuszewska & E. Kondaków - KONARSKA i I N N I) z NIEPUBLICZNEGO Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Monte Cassino. ZWIĄZEK przestępczy lekarskich błaznów psychiatrów - oszustów z KOSZALINA funkcjonuje w porozumieniu z hołotą uzbrojoną w IMMUNITETY NIEZWISŁOŚCI i BEZKARNOŚCI. Napisze solidarnością zawodową sitwy każdą treść jaką życzą sobie ich kolesie TOGOWCY. OPINIE i ich treść nadają się do PODTARCIA DUPY taka jest ich zawartość formalno merytoryczna. W Koszalinie funkcjonuje prokuratorsko-sędziowsko kupa gnoju. Stworzyli Pod kierownictwem żołnierza PO ps. DYZMA R E P U B L I K Ę gawłowskiego i pod szyldem RZECZPOSPOLITEJ działalność gospodarczą. Kradną grabią na grube miliony ale NIE gardzą drobnicą – www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl & www.aferyprawa.eu Lidię Kozłowską właścicielkę „Willa ALEXANDER” w Mielnie okradli na kwotę : 50 mln. złotych. Jana Myszkier z Manowa na kwotę : 10 mln złotych, Zygmunta Cąkałę 76-024 Krokowo 2 na kwotę 6 mln złotych, Czesław a ŚWIĄTEK z Sarbinowa na kwotę : 360 tys złotych, zamordowali mu żonę Jadwigę. Marka Marzec okradli z kutra rybackiego wartości : 250 tys złotych; Bogdana SALETĘ ograbili z domu, który zlicytowali za 90 …. złotych. FIARĘ PRZEMOCY - Lilę Bylicką z 76-024 Dunowo 23 okradli na kwotę : 300 tys złotych i pomogli wyrzucić z pracy. Sprawca ponad 30-letniej Przemocy nałogowy alkoholik (ALK.16/96 SR Koszalin) seksualny zboczeniec (zoo – pedofil) z objawami schizofrenii maniakalnej posiada Rodzinę pracująca w Sądzie Rejonowym w Koszalinie (Bożena i Małgorzata BARTULEWICZ - matka i córka) Do pierdla wsadzają wg widzimisię ( SSO J. SKIBICKI & SSR J. Sroczyński & J. Matejko i INNI). Trzymają w PIERDLU (wspólnicy : SSO J. SKIBICKI & płk K. Wypych) nawet bez dokumentów – patrz przypadek nadkom. mgr inż. Marek Krasnopolski – ekspert kryminalistyki. Spełniający od 2000 roku Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM Przemocy w oparciu o RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. OFIARA - Stwierdziła w sposób jednoznaczny po ponad 12 LATACH. Postanowienia Konstytucji Rzeczpospolitej Polski służą prokuratorom i sędziom do …. PODTARCIA DUPY. Rzeczpospolita Polska odzyskała Wolność, Niepodległość i DEMOKRACJĘ. Czy aby TAK JEST ?! Czy może się staje wiarygodne stwierdzenie Kanclerza II Rzeszy OTTO von Bismarck ? „Polakom dać Wolność, Niepodległość i Demokrację to TAK jak pijaqnej małpie dać lusterko i brzytwę” Rzecz w tym, że realność czasu Bismarcka w XXI wieku ma się nijak. Jest b. skromne. Polacy na rok 2012 stanowią STADO małp opanowane epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej. Terytorium RP znajduje się pod okupacją hołoty z Immunitetami. Dziczy magistrów prawa. W konkluzji. Amerykanie chcąc wywołać rozpierduchę dla potrzeb własnych interesów załatwiła SKUTECZNIE i wiarygodnie sprawę w dniu 11 września. Pogrzebała kilka tysięcy osób. Stworzyła doskonały PRETEKST dla swoich intersów. Interes USA zaczyna się wszędzie tam gdzie dociera ich coca-cola. No cóż Polacy maja skromniejsze wymagania i „wystarczy”- gumiś dr Bruno K. Czyli osobnik w klasie jako znany nam już „BOLEK”. CURIOZUM stanowi fakt, że zidentyfikowany w Koszalinie „gumiś” lokował swoje bomby w koszach na śmieci. Urzędnik, który zidentyfikował koszalińskiego „gumisia” NIE otrzymał do dnia dzisiejszego kwoty nagrody, którą OBIECYWANO urzędowo. Wesołego Alleluja ! Rodacy Jeden PIC czyli NIC tak wygląda TUSKOLANDIA i jej KRYZYS. KIEDY był DOBROBYT w Polsce. Kto GO WIDZIAŁ. Skoro TUSKOLANDIA ma KRYZYS To za co TUSKOLANDIA milionami rozdaje sama sobie premie, nagrody i podwyżki ?!
~miki
18-11-2012 / 23:47
R O D A C Y !!! K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją z KOSZALINA. Z A P R A S Z A w dniu 03-12-2012r o godz.. 12 sala Nr 16 w2 Sądzie Okręgowym w Koszalinie przy ulicy Waryńskiego 7 na Ż A Ł O S N Y spektakl sprawy V Ka. 763/12 w wykonaniu TOGOWCÓW dziczy magistrów prawa - związku przestępczego V Wydział Karno-Odwoławczy, który będzie rozstrzygał procesowo ponad czteroletnią stertę obornika procesowego - X K.865/08/WW„wyprodukowanego solidarnością zawodową sitwy na folwarku” Sądu Rejonowego w Koszalinie : Made in SSR Wanda Wieczorek & SSR Sylwia Wróbel & SSR Bogna Maria Mazur & PPR Karolina Szymczewska & SSR Małgorzata Plesiewicz & rpr Jerzy SCHWARZ i I N N I na prywatne Z L E C E N I E PPO Andrzej S I U C H T A na korzyść swoich rodzinnych pociotków : ŻAK & Solejko - przynależnych do struktur REPUBLIKI gawłowskiego żołnierza PO ps. D Y Z MA – P I R A M I D A stworzona na lokalne potrzeby kolesiów funkcjonujących w strukturach samorządowych przynależni : np. wójtowie Zbigniew CHOIŃSKI – Mielno; Franciszek SZCZEPANIK gmina Świeszyno i I N N I. OFIARĄ NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI Togowych przestępców jest Czesław Świątek – emeryt z Sarbinowa. Masakrowany hitlerowsko-stalinowskimi metodami znęcania się przez TOGOWCÓW od roku 1995; Za sprawą Sławomira PRZYKUCKIEGO & Danuty Sokołowskiej ( para sędziów - ŻYDÓW) & Tadeusza SZKUDLAREK & Czesława Podgórnego & Mariana Wawrzynkowskiego i I N N Y C H został okradziony z dzierżawy działki (przynależnej legalnie za pisemną zgodą ZARZĄDU GS Mielno od roku 1975) zaś w wyniku procesowego awanturnictwa TOGOWCÓW przy udziale bandytów w policyjnych mundurach zamordowano mu żonę Jadwigę.na zlecenie rpr Januszewskiego za sprawą adwokato - komornika Grzegorz MROWIŃSKI w dniu 13-07-2012r. Przez ponad cztery lata SSR Wanda Wieczorek – psychicznie chory TOGOWIEC – usiłowała udowodnić swojej OFIARZE, że „wielbłąd ma trzy nogi”. Z urojeń insynuacji własnych SSR B.M. Mazur przyjmując KONFABULACJE TOGOWCA > Mazur NIEPOCZYTALNA W. WIECZOREK usiłowała udowodnić, że OFIARA NAZIZMU pobiła sędziego i naruszyła nietykalność cielesną awanturnika rp J. SCHWARZ. Jak mógł pobić sędziego i naruszyć nietykalność rpr J. SCHWARZ skoro w ręku trzymał dokumenty. Zaatakowany od tyłu przez radcę wypuścił z rąk plik dokumentów a schylając się by pozbierać rozrzucone dokumenty podarto mu odzież. Przez cztery lata, czterech lekarzy psychiatrów- rzekomych biegłych sądowych zatrudnionych przez SSR W. Wieczorek usiłowało zrobić z Czesława ŚWIĄTEK – WARIATA. Ostatecznie dr nauk med. G. ŻABA z Poznania i dr n. med. E. KRAMARZ ze Szczecina rozprawiło się z koszalińskim psychiatrami – szarlatanami którzy na życzenie przestępczej zgrai TOGOWCÓW z Koszalina napiszą każdą treść opinii psychiatrycznej wygodną dla koszalińskiej HOŁOTY z IMMUNITETAMI. SUPER CURIOZUM zanosi się na Rekord Guinessa bowiem od ponad szesnastu lat trwa nazistowskie ZNECANIE SIĘ nad Ofiarą. PATRZ : www.aferyprawa.eu Tygodnik : „SOLIDARNOŚĆ” Nr 47 z dnia 24-11-2006r „Temida dziwnie stronnicza” Dz. „Miasto” – Prawo NIE sprawiedliwość” – 2010r; Interpelacja poselska – 2010 r dz. Miasto” i I N N E. Dajmy wyraz swojej pogardy dla TOGOWEJ HOŁOTY z IMMUNITETAMI.
~marek777
29-10-2012 / 07:35
Koszalińskiej "PIRAMIDY" ojciec chrzestny - ps. DYZMA - BYŁY WICEPREZYDENT MIASTA KOSZALINA , który jako syndyk będąc burmistrzem w Darłowie- sprzedał kuter rybacki wartości 250.000,00 za ... 500,00PLN - patrz "Upadłość na ekranie" - Gł. Koszaliński. program Elżbiety Jaworowicz TVP Wspólnikiem "Geniusza biznesu" była żona koszalińskiego wojewody J. Urbanowicza - SSR Anna JURYS Majewska - Sąd Rejonowy w Koszalinie. SUPER HIT -GWIAZDA ZWIĄZKU Młodzieży Socjalistycznej - Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego w Koszalinie. Członek Egzekutywy KW P Z P R w Koszalinie CURIOZUM Jakub JURYS - adwokat poszedł w ślady oszusta mamusi - pomaga okradać Lidię KOZŁOWSKĄ z "Wilii Aleksander"w Mielnie wartość : 50. 000.000,00PLN ciąg dalszy działalności "DYZMY" uzupełnienie. ~Komitet Obywatelski 20-09-2012 / 22:18 Panie Prokuratorze Generalny. Doborowe towarzystwo wzajemnej adoracji z okręgu Koszalina ciągle czeka na rozliczenie. Pani Urszulo jesteśmy z Panią. www.aferyprawa.eu/Interwencje/Skazany-ustawami-na-pastwe-togowych-pr ~colt 19-09-2012 / 21:29 S.GAWLOWSKI ma niejasne i niewyjaśnione sprawy ze swojej przeszłości – nie wyjaśnił kwestii współpracy z SB - dotycząca tego że GAWLOWSKI był pracownikiem SB o pseudonimie Grobelus - a także jego niejasne powiązania z Młotkowcami napadającymi na jubilerów w zach. Europie – zatrudnił swojego czasu Aleksandrę O. ,która była żona głównego szefa gangu Pawła O. wg. KRIPO Stuttgart napadającego na jubilerów z zegarkami szwajcarskimi w Niemczech – ściganego listami gończymi w Niemczech,( według dokumentów niemieckich jego żona także uczestniczyła w przewożeniu trefnych zegarków przez granice), ( obrót zegarkami szwajcarskimi w PO jest częstym tematem rozmów ich członków na tzw. popijawach), - co do męża Aleksandry O.(byłej pracownicy gabinetu Gawłowskiego i szefowej funduszy na ochronę środowiska w zach.pom) - dostal on w Polsce 5 lat w zawieszeniu bez stawienia się na procesie i ani dnia aresztu ???- obecnie szmuglował fajki do Włoch - głośno było o tym po zatrzymaniu 2 lata temu przedstawiciela włoskiej mafii przez carabinierów w W-wie, Pawła O. chronią dalej politycy i prokuratura w Polsce, zamieszany jest w to były prokurator wojskowy PRL Andrzeja B. orzekającego w stanie wojennym i będący członkiem wywiadu i kontrwywiadu wojskowego PRL - na liście Willsteina wraz ze swoja żoną obecną sędziną – był przez tego prokuratora tak chroniony że włos mu z głowy nie spadł – jak i innemu znajomemu kolegi syna senatora PO z Koszalina – swoją drogą kolegi GAWLOWSKIEGO – robiącego „porządki” w koszalińskim IPN aby żyło się lepiej !,- ale ci panowie nie wiedzą ,że ich kwity były jeszcze w paru miejscach i wszystkiego nie udało się zniszczyć i powoli wyglądają na światło dzienne- pan prokurator Andrzej B. jest obecnie szefem prokuratorem apelacyjnym w Szczecinie i szefem Rady Prokuratorów czyli osobą która rozpatruje zażalenia i kolo się zamyka – CHORY KRAJ , W KTÓRYM SKARGI ROZPATRUJE ten na kogo są pisane – Nie rozumiem jak taki ktoś może być w wolnej Polsce PROKURATOREM APELACYJNYM – a to nie jedyne sprawki tego pana - jest ich o wiele więcej łącznie z korupcją i przyjmowaniem łapówek w postaci samochodów - Są silnie powiązani z politykami i nie ma tu klucza partyjnego to osoby od lewa do prawa strony politycznej, ROWIŃSCY MAJĄ DOKUMENTY NA TEN SPRAWY. – Pani prokurator która prowadziła sprawy Rowińskich obecnie pracuje w Straży Granicznej ,po tym jak wyrzucono ją z prokuratury po zatuszowaniu sprawy jazdy po pijaku i wypadku samochodowego z-cy komendanta Centrum SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ W KOSZALINIE – takich kwiatków przenikania polityków i funkcjonariuszy Panstwa Polskiego w tej sprawie są setki , jaki korupcji w prokuraturze ! RATUSZ KOSZALINSKI z Gawlowskim oszukał Rowińskich, dokonując wielu fałszerstw dokumentów - oszustwo polegające na stwierdzeniu nieprawdy w umowie, że jest właścicielem sklepu który wynajmowali, kiedy się zorientowali że płacą oszustom, którzy nie mają aktu własności - zaczęły się rozmowy – jeden z wysoko postawionych polityków PO kazał Gawlowskiemu umorzyć fikcyjny dług z tego tytułu oraz wszelkie zadłużenia na tym majątku – ale ten wolał swoimi kontaktami zastosować działanie prawa wstecz – gdyż miasto uzyskało dopiero po 3 latach później akt własności – a mimo to skorumpowane sady koszalińskie kazały płacić oszustom-ratuszowi. Każdy inny obywatel gdyby oszukał innego w ten sposób byłby przestępca – ale w Polsce urzędasy i sady są bezkarne ! Reszta długów Rowińskich to oszustwa Straży Granicznej w sprawie najmu lokalu kasyna SG i w tej sprawie też są już założone sprawy sądowe, które już na dzień dzisiejszy są tak czytelne że skończą się na korzyść Państwa Rowińskich, a mimo to skorumpowani i powiązani z politykami pewni pracownicy tzw. wymiaru sprawiedliwości starają się ich załatwić – jednym stwierdzeniem Parada Oszustów rządzi ! W KOSZALINIE jest na ponad 10 lat pracy dla urzędników NIK- podstawa to zająć się oszustwami ratusza i towarzyskim powiązaniami z Sądami i prokuratorami – wielu z nich z rodowodem z PRL jest o tych ludziach dużo info na stronach Siepien 80 Jeszcze Polska NIE zginęła ...
~jakel
27-10-2012 / 23:10
Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ w na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła pisemnym zapewnieniem, że sporawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … ale JEST BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska.
~miki do czesława45
01-09-2012 / 10:59
Dobrobyt ?! czyli "CUD gospodarczy wg scenariusza Donalda TUSK -a" Premiera "IMPOTENTA".Ok. godz.10-tej, dnia 31-08-2012r „żołnierz” Donalda TUSKA ps. Nikodem DYZMA. sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Stanisław Gawłowski – poseł PO na SEJM RP (rezerwowy kandydat na PREZESA URM RP – jeden z hersztów zachodniopomorskiej ośmiornicy zajmującej się N A Z I S T OW S K Ą grabieżą dóbr materialnych stanowiących dorobek życia Obywateli np. Krystyny i Zygmunta CĄKAŁA, Jana MYSZKIER, Lilii BYLICKIEJ, Jadwigi i Czesława ŚWIĄTEK i I N N Y C H) – patrz : 1. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe Jadwiga i Czesław ŚWIĄTEK Sarbinowo ul. Bursztynowa 5 2. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe Krystyna i Zygmunt CĄKAŁA Krokowo 2 gm. Świeszyno 3. Zawiadomienie z dnia 15-04-2003r oraz 10-12-2009r do Donald TUSK Prezes URM Rzeczpospolitej Polski - Jan MYSZKIER MANOWO 57 4. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe -Lila Bylicka Dunowo 23 gm. Świeszyno 5. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe - Lidia Kozłowska – „Willa Aleksander” Mielno ul. BOWiD 7 6. Wniosek z dnia 25-11-2010r do Prezydenta RP Bronisław Komorowski o nadanie MEDALU „Za Ofiarność i Odwagę” SSR Piotr CICHOŃ SR K-lin za ujawnienie i zidentyfikowanie procesowo POMÓWIENIA przestępczości zorganizowanej z Urzędu Gminy ŚWIESZYNO pod kierownictwem Jadwiga WAŚKO – sołtys z Dunowa (wspólnik sprawców ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie). i I N N E. 31-08-2012r > wg taktyki i strategii > Stanisław G A W Ł OW S K I – kanapowiec z PO przy pomocy koszalińskiego awanturnika – komornik Marek W I N N I C K I + 2 komorniczych asystentów wzmocnieni siłami plutonu policji pod dowództwem z-cy koszalińskiego komedianta watażki KMP K-lin Wiesława TYL –a. Dokonali PACYFIKACJI posesji Nr 97 przy ul. Piłsudskiego w Koszalinie. Własność : Wiesława i Urszuli Rowińskich - patrz : http : //www.pokrzywdzeniprzezgawłowskiego.pl oraz http : // www.aferyprawa.eu. Bandyci w policyjnych mundurach poturbowali Czesława ŚWIĄTEK i zniszczyli jego PROTEST. Wiesław R O W I Ń S K I - P O to kolega klubowy „DYZMY” . Wątek jest rozwojowy. DYZMA jest w polu udziałów inwestycyjnych afery AMBER GOLD. Wcześniej byli jubilerscy młotkarze z NIEMIEC. Wspólnicy „DYZMY” (wcześniej V-ce prezydent miasta Koszalina) >> c d n. Polska państwo na NIBY ?! Pensjonat „ORZEŁ” ?! NAZIZM > RASIZM > TERRORYZM i co dalej ?! Nikodemie DYZMA z kumplami ? Jeżeli jesteś POLAKIEM z krwi i kości ?! Alternatywa J E S T JEDNOZNACZNA. POLSKA jest JEDNA. PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * DEMOKRACJA * RACJA STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Koniec ŚLIZGAWKI. http : // www.aferyprawa.eu.
~czesłąw45
09-08-2012 / 14:52
Myster GOWIN - profesor filozofii dostał od kolesia Donalda TUSKA prezent i zabawki z Mnisterstwa Sprawiedliwości. Jego poprzednik Krzysztof Kwiatkowski (soczysta wymowa) pobawił się w "usprawnianie resortu" ... poprzestawiał ... łóżka w burdelu … i "poszedł" dalej ... KONFUBULOWAĆ. PO 04 czerwca 1989 KONFUBULACJA zmieniła stan fizjologicznych urojeń i insynuacji PROsolidarnościowych rewolucjonistów. "Orzeł" wprawdzie dostał "koronę" ale po 20LATACH Wolności, Niepodległości i DEMOKRACJI po polskiemu ŚWIECI... GOŁĄ ... dupą. PROsolidarnościowe LARWY konsumują resztki PRL-owskiego trupa. TAK w streszczeniu można crossem opisać to co się dzieje w skali LARGO. Na powiatowych zadupiach R P dzieją się sceny jakie mało kto sobie wyobrażał z tych co stanęli w szranki z poprzednią władzą rzekomego reżimu. Co się wyczynia od 20-lat po odzyskaniu Wolności, Niepodległości i DEMOKRACJI to dokumentują witryny - http :// www.aferyprawa.eu Do meritum profesorze J. GOWIN - KOŃCZ perfumowanie GÓWNA w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bierzesz się do roboty i wybierasz po prostu widłami narosłą wieloletnią stertę GNOJU. Zacznij od początku - od Koszalina. To północna kraina. Na rozgrzewkę akurat. Herszta lokalnej mafii SSO Janusza SKIBICKIEGO - koleś Stanisława GAWŁOWSKIEGO : poseł PO "SUPER S P E C" od Ochrony Środowiska - to pod jego patronatem i pod patronatem PPO J. Ożóga SZEF PO K-lin płynął gówna dniem i nocą od roku 1945 do dnia dzisiejszego. O których to gównach PPO Jerzy OZÓG bełkoce, że cit. "...płynął w krótkich odstępach czasu od roku 2000 ... ." SUPER złodziej HOCHSZTASPLER mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK. Wójt Gminy ŚWIESZYNO za to, że te gówna płynął ... uzbierał pokaźną stertę pucharów i dyplomów w uznaniu zasług. Ale na tym NIE kończy się lista wybitnych zasług "dzielnego wójta" to okradanie Jana Myszkiera z Manowa, okradanie Zygmunta Cąkały z Krokowa przy pomocy kolesia SKRZYPEK, okradanie Lilii Bylickiej z Dunowa i I N N E. Całości patronuje PO Stanisław Gawłowski. On też sprawował mecenat nad Zbigniewem Choińskim - wójtem Mielna, który był pospolitym złodziejem w gminie - patrz Zbrodnia na Rodznie ŚWIĄTEK z Sarbinowa ul. Bursztynowa 5. Dokonany kryminalny MORD na Jadwidze ŚWIĄTEK. TAK wyglądają REFORMY GOWINA i jego poprzedników. TAK też przedstawia się rozprawa z KOMUNIZMEM o którym bełkoce Jarosław Kaczyński - patrz dz. FAKT Nr 208/11 str. 2-3. Herszta lokalnej mafii SSO Janusza SKIBICKIEGO – PREZES SO K-lin zastąpiono już SSO Ewą DIKOLENKO. Kontynuuje, bez zająknięcia się, dzieło swojego kolegi - poprzednika. STERTA Obornika stoi NIENARUSZONA. A produkcja trwa. DOWÓD : X K 865/08/WW - NIEPOCZYTALNA umysłowo SSR Wanda WIECZOREK udowadnia od 4-ech LAT, że wielbłąd ma cztery garby Wesołego Alleluja !
~marek777
05-08-2012 / 21:03
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI .PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.