Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-05-2011

ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA  AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA.

Adwokat z urzędu Cezary Skrzypczak oskarża swojego byłego klienta Rafała Krzyształowskiego o rzekome publiczne pomówienie go i znieważenie – Tj. o przestępstwa z art. 212 § 1 i 2 kk i art. 216 § 1 i 2 kk.

Szczecinek 4.05.2011r

Rafał Krzyształowski
78-400 Szczecinek

Sygn. akt IIK 1014/10

Sąd Rejonowy II
Wydział Karny
w Wałczu

Odpowiedź

Oskarżonego na prywatny akt oskarżenia adwokata Cezarego Skrzypczaka oraz wezwanie Sądu Rejonowego w Wałczu Wydziału Karnego na posiedzenie pojednawcze, wyznaczone na dzień 9.05.2011 r:

Akt oskarżenia sporządzony przez adwokata Cezarego Skrzypczaka przeciwko Rafałowi Krzyształowskiemu jest całkowicie bezpodstawny i nosi jaskrawe znamiona zemsty osobistej za nagłośnienie przez niego jego wybitnej arogancji i niekompetencji .

W myśl artykułu 213 § 1 kk - Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 §. 1 kk. jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.

W myśl artykułu 213 § 2 kk - Nie popełnia przestępstwa określonego w art. art. 212 § 1 lub § 2 kk., kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu……………

W myśl artykułu 216 § 3 kk – Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Powołując się na przytoczone przepisy i obszerny okolicznościowy materiał dowodowy pozwalający ustalić stan faktyczny, oskarżony nie widzi możliwości pojednania się z fałszywie oskarżającym go adwokatem Cezarym Skrzypczakiem.

W związku z powyższym odmawia swojego udziału w „posiedzeniu pojednawczym”, wyznaczonym przez Sąd Rejonowy w Wałczu na dzień 9.05.2012r domagając się przeprowadzenia pełnego procesu karnego poza okręgiem sądowniczym Koszalina.

W Pile, Poznaniu lub Bydgoszczy.

Na tą okoliczność Oskarżony składa dwa formalne wnioski procesowe:

1. O wyłączenie od rozpoznania niniejszej sprawy Sąd Rejonowy w Wałczu oraz wszystkie pozostałe z okręgu Koszalina i przekazanie jej do rozpoznania równorzędnemu Sądowi Rejonowemu w Pile, Bydgoszczy, lub Poznaniu.

2. Przydzielenie oskarżonemu do pomocy w sprawie nieograniczonego etycznie obrońcy z urzędu, który zapewni mu rzeczywistą a nie tylko formalną obronę.

Rafał Krzyształowski.

Akt oskarżenia adwokata Cezarego Skrzypczaka

Wałcz. dnia 22 grudnia 2010r.

Oskarżyciel prywatny
Cezary Skrzypczak
78-600 Wałcz

Oskarżony:
Rafał Krzyształowski

Szczecinek

Do
Sądu Rejonowego
II Wydział Karny
w Wałczu

Akt oskarżenia

Przeciwko Rafałowi Krzyształowskiemu o przestępstwa z art. 212 par. 1 i 2. k.k i art. 216 par. 1 i 2 k.k

Oskarżam Rafała Krzyształowskiego zam. w Szczecinku przy ul ..............

1/ w na stronie internetowej „ AFERY PRAWA” zamieścił publikację, w której

określił oskarżyciela prywatnego następującymi słowami:

a/ „ kuriozalne działania Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wałczu

Krzysztofa Koczenasza, zainspirowane przez ograniczonego

umysłowo adwokata Cezarego Skrzypczaka”,

b/ „ mojego pseudo obrońcy Cezarego Skrzypczaka”,

c/ „ znowu „ mecenas” zdążył ulotnić się jak kamfora”.

2/ w swoim piśmie skierowanym do Sądu Rejonowego w Wałczu karta 1635 akt sprawy II K 174/08 określił oskarżyciela prywatnego słowami:

„ W związku z perfidnym działaniem adwokata Cezarego Skrzypczaka na szkodę interesu prawnego oskarżonego…… oraz „ przydzielenia do pomocy w

sprawie innego nie ograniczonego etycznie adwokata z urzędu” czym pomówił mnie jednocześnie znieważając o takie postępowanie, które poniżyło mnie w

opinii publicznej i naraziło na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata, tj. o czyn z art. 221 par 1 i 2 k.k. z art. 216 par. 1 i 2 k.k:

3/ w swoim piśmie z 17 maja 2010r. karta 1636 – 1638 akt sprawy II K 174/08 określił oskarżyciela prywatnego następującymi słowami:

a/ „ togowego szubrawca”.

b/ „ skorumpowanego adwokata”.

c/ „ jest skorumpowanym impotentem nie posiadającym zdolności honorowej do działania na rzecz interesu prawnego oskarżonego”

czym znieważył mnie w zamiarze by zniewaga do mnie dotarła, tj. o czyn z art. 216 par. 1 k.k.

Na podstawie art. 24 par. 1 , art. 31 par. 1 , art. 469 i art. 485 k.p.k. sprawa polega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Wałczu w postępowaniu uproszczonym z zachowaniem przepisów rozdziału 52 k.p.k.

Uzasadnienie

Zostałem wyznaczony postanowieniem Sadu Rejonowego w Wałczu na obrońcę z urzędu dla oskarżonego Rafała Krzyształowskiego w sprawie II K 174/08.

Początkowo nie miałem kontaktu z oskarżonym pomimo dostępności adresu mojej Kancelarii w książkach telefonicznych, w Internecie i informacjach telefonicznych.

Pierwszy kontakt z oskarżonym miałem przed pierwszą rozprawą na korytarzu sądowym. Podczas tego spotkania próbowałem z oskarżonym rozmawiać przedstawiając mu aspekty prawne sprawy i ocenę jak sąd może ocenić to czy dopuścił się zarzucanego mu czynu czy też nie. Oskarżony nie przyjął do wiadomości moich rozważeń i odebrał je jako uznanie go winnym pomimo przedstawienia mu różnych możliwości rozstrzygnięcia sprawy przez sąd przy uwzględnieniu okoliczności sprawy.

Od tego czasu oskarżony przestał akceptować mnie jako jego obrońcę.

Początkowo czynił to jedynie w sposób taki, iż odnosił się wobec mnie mocno krytycznie. Nie wykraczając poza ramy przyzwoitości. Sprowadzało się to do zalewania mnie potokiem słów pozbawiając mnie możliwości odezwania się. Żądaniem zaakceptowania wszelkich jego koncepcji i żądaniem realizowania jego wytycznych.

W związku z tym, iż nie uzyskał ode mnie akceptacji tego rodzaju działań tj, całkowitego podporządkowania się jego wizji zaczął eskalować swoją niechęć do mnie. Doprowadziło to do zamieszczenia na stronie internetowej „ Afery Prawa” publikacji, w której pomawia mnie o ograniczoność umysłową: o to, iż ulatniam się jak kamfora unikając kontaktu z klientem i określając mnie jako pseudo obrońcę. W mojej ocenie tego typu sformułowania zamieszczone publicznie, poza tym, iż są pozbawione podstaw stanowią oczywiste pomówienie mojej osoby o cechy, które podważają zaufanie potrzebne do wykonywania zawodu adwokata.

Jednocześnie oskarżony na tym nie poprzestał, bowiem w dwóch pismach skierowanych do Sądu Rejonowego w Wałczu do akt II K 174/08 zamieścił sformułowania, które naruszają moją godność osobistą i cześć. Sformułowania te to: „ perfidnym działaniem adwokata Cezarego Skrzypczaka na szkodę interesu prawnego oskarżonego…… oraz „ przydzielenie do pomocy w sprawie innego nie ograniczonego etycznie adwokata z urzędu”. Czym ponownie pomówił mnie i znieważył.

Ponownie w piśmie, w którym domagał się zmiany adwokata z urzędu datowanym na 17 maja 2010r. użył sformułowań: „ togowego szubrawca”,

„ skorumpowanego adwokata”. „ jest skorumpowanym impotentem nie posiadającym zdolności honorowej do działania na rzecz interesu prawnego oskarżonego”.

Słowami tymi zarzucił mi korupcję, działanie na jego szkodę, znieważył sformułowaniem szubrawiec, skorumpowany impotent i pomówił o brak zdolności honorowej do działania na jego rzecz”. Wszelkie zarzuty zaś oskarżony formułuje na podstawie tego, wobec sprzecznych wypisów szpitalnych oraz opinii biegłych sądowych wyjaśnia wymaga jego stan zdrowia psychicznego co jest niezbędne dla oceny czy działał w warunkach wyłączających winę tj. art. 31 par. 1 i 2 k.k.
Działanie w celu ustalenia tej okoliczności jest przecież konieczne i nie może być zaniechane ani przez obrońcę ani też przez sąd.

W ocenie mojej oskarżony dopuścił się czynów w art. 221 par. 1 i 2 k.k. w zw. Z art. 216 par. 1 i 2 k.k.

Załączniki:

wydruk z Internetu kopie kart 1635 i 1636 – 1638 akt II K 174/08 SR w Wałczu

Lista osób wnioskowanych do wezwania na rozprawę:

  1. oskarżony Rafał Krzyształowski zam.  78-400 Szczecinek
  2. oskarżyciel prywatny Cezary Skrzypczak adres do doręczeń 78-600 Wałcz.

Powyższy akt oskarżenia jest groteskowy. Został wyprodukowany w oparciu o starannie wybrane przez Cezarego Skrzypczaka konteksty wyrwane z obszernych treści publikacji A.P. a następnie zmodyfikowane w taki sposób aby wypaczały ich właściwy sens. W celu upozorowania swojego rzekomego pokrzywdzenia. Pan mecenas zapomniał przy tym opisać swoją własną rozległą rzetelnie udokumentowaną hańbę o której mowa w pozostałych pominiętych przez niego publikacjach Afer prawa i filmach zamieszczonych na You Tobe.

Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.

SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.

„ List otwarty pokrzywdzonego Rafała Krzyształowskiego do wybitnie niekompetentnego adwokata z urzędu Cezarego Skrzypczaka z Wałcza .

http://www.youtube.com/watch?v=EO5F7rvW3nQ

http://www.youtube.com/watch?v=wBkItO5vZhc

A co ciekawsze, Cezary Skrzypczak znając przeszkody stojące na drodze do rozpoznania jego aktu oskarżenia przez kolesi z Sądu Rejonowy w Wałczu domaga się aby to uczynili.

Jednoznacznie wskazują na to przytoczone w jego go w akcie oskarżenia przepisy - „Na podstawie art. 24 § 1, art. 31 § 1 , art. 469 i art. 485 k.p.k. sprawa polega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Wałczu w postępowaniu uproszczonym z zachowaniem przepisów rozdziału 52 k.p.k.”

Czyżby Pan mecenas całkowicie zatracił zdrowy rozsądek?. Zwątpił w siłę swoich argumentów procesowych?. Nie miał zaufania do sędziów z innego okręgu sądowniczego?.

1. Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte”.

3. Publikacja z dnia 31,01.2009r - Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4. Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5. Publikacja z dnia 25.04.2009r – List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6. Publikacja z dnia 2.05.2009r - Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

7. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9. Publikacja z dnia 20.02.2010r – Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10. Publikacja z dnia 8.08.2010r SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11. Publikacja z dnia 10.10.2010r PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.

12. Publikacja z dnia 13.10.2010r – W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon.

13. Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14. Publikacja z dnia 9.12.2010r Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja.

15. Publikacja z dnia 13.12.201or – Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16. Publikacja z dnia 16.12.2010r – SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17. Publikacja z dnia 11.01.2011r – POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

18. Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.

19. Publikacja z dnia 23.01.2011r –„ List otwarty pokrzywdzonego Rafała Krzyształowskiego do wybitnie niekompetentnego adwokata z urzędu Cezarego Skrzypczaka z Wałcza .

20. Publikacja z dnia 13.01.2011r WAŁCZ LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA”.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Carlos
24-12-2014 / 08:48
yoka pisze:Ludzie! Obudźcie się! Nareszcie jakiś serial z" rel="nofollow">izcpbfvjd.com"> jmjaai w ktf3rym można pograć. Nie jestem fanką tasiemcf3w, jeśli już oglądam to coś w rodzju Usta usta , ale uważam że w Prosto w serce Ania Mucha i inni aktorzy mogą pokazać co potrafią. Oczywiscie jestem pewna że stać ich na wiele więcej ale role ktf3re dostali choć odrobinę pokazują ich talent. Najgorszym dla aktora jest rola bez wyrazu z ktf3rą pf3źniej przez lata jest utożsamiany.Scenariusz podobny do południowoamerykańskiego Zbuntowanego Anioła ale myślę że przebije tamten serial, tak jak było z naszą wersją Niani .PS. w porf3wnaniu z Majką gdzie gra aktorf3w i akcja ciągnęła się jak flaki z olejem ten serial to mistrzostwo! Dla mnie bomba!
~Laayla
20-12-2014 / 16:58
glajda pisze:Prosto w serce jest jak na razie bardzo fajne, szdkoa, że odcinki są takie krf3tkie Jak na razie najbardziej podoba mi się gra aktorska Gosi Sochy. A jeżeli chodzi o Majkę to cieszę się, że się skończyła. Była to nudna, dłużąca się, telenowela. Ogf3lnie cała ta historia była nieprawdopodobna a aktorzy grali bardzo sztucznie
~komitet obywatelski
15-03-2013 / 00:27
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII PAŃSTWOWOŚCI ***
~jakel
01-05-2012 / 10:40
Prokuratorsko-sędziowski *SAMOGWAŁT* wg MENU z KOSZALINA.> do Mieczysława* w zw. Sąd Najwyższy w roli Poncyliusza Piusa - w odp. List otwarty Rafał Krzyształowski – Szczecinek. *** "Chmara" a "ścierwo"*** może być tylko kompatybilne w jednym powiązaniu do sitwy TOGOWCÓW = *** "Ścierwa chmara" *** *Procesowy SAMOGWAŁT* sędziowsko-prokuratorski * w Koszalińskim CHLEWIE Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI **** W dniu 27-04-2012r byłem w sali Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie ok. 13 : 30 wokanda stawiała sprawę II Kp.787/11/AW - KONTYNUOWAŁA - sprawę z dnia 17-04-2012r o której dał wstęp Czesłąw45. Całe posiedzenie w przedmiotowej sprawie da się ująć jednym stwierdzeniem : cyrk w sądzie pod "batutą" i z udziałem sędziego SSR Anna WALENCIAK & PPR Izabela Paczkowska - ŁABĘDŹ. Poziom intelektu jednego i drugiego osobnika gatunku ludzkiego mniej niż "0". Dwie panie zrobiły sobie zabawę * Gry w palanta * uznając piłką do palanta ***grupę obserwatorów*** : dziennikarz śledczy - www.aferyprawa.eu oraz przedstawicieli reprezentujących Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją. BYŁY też dwie osoby, które zostały poszkodowane przez koszalińskich NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z Immunitetami - patrz Wykaz Imienny koszalińskich Zbrodniarzy zarejestrowany w Council of Europa. Występ Walenciakowej & Paczkowskiej - ŁABĘDŹ NIE przypominał łabędziego śpiewu. Odpowiadał bełkotowi dwóch NIEPOCZYTALNYCH umysłowo osobników uzbrojonych w Immunitety debilizmu którzy dopiero zeszli z drzewa. Cały cyrk procesowy sprawy II Kp. 787/11/AW w wykonaniu WALENCIAK & Paczkowskiej - ŁABĘŹ dnia 27-04-2012r polegał na utajnianiu posiedzenia przez wypraszanie przybyłych z sali na korytarz sądowy. PING – PONG. Takie wprowadzanie i wyprowadzanie przybyłych odbywało się wielokrotnie. Ta, uzbrojonych w IMMUNITETY debilizmu dwóch GÓWNIARZY (WALENCIAK & Paczkowska-Łabędź) zabawa miała na celu przykrycie awanturniczego matactwa w sprawie II Kp. 78/11/AW której początek sprawy rozpoczął się w roku 1994. Zaś cały czas roztrwoniony procesowym awanturnictwem koszalińskiej przestępczości zorganizowanej TOGOWCÓW do roku 2012r polegał na rozcieńczaniu procesowym GÓWNA w którym ubabrana jest koszalińska ferajna prokuratorsko - sędziowska stanowiąca ich pseudo działalność - gospodarczą prywatnego folwarku jaki funkcjonuje pod szyldem resortu (NIE) sprawiedliwości. Zgodnie z przewidywaniami Czesław45 wynik spotkania został ustalony tak jak w PZPN – PRZED meczem. CURIOZUM - I. Paczkowska – ŁĄBĘDŹ aktualnie zaangażowania jest w okradanie Lidii KOZŁOWSKIEJ właścicielki „Willa Aleksander” z Mielna. Wspólnikami SĄ : Tomasz Szantyr & Dariusz Szymczak & Roman Sieracki, & rpr K. Pietruszka wraz z żoną SSR Arletta ANDRUSZKO & adw. J. JURYS wraz mamą oraz matką i siostrą matki Wanda Kiełpińska wraz syn i córka oraz INNI. Na krzyki, na wrzaski prokuratorski pajac prowadzi konwersacje z OFIARAMI okradania. Występ prokuratorskiego DURNIA w dniu 27-04-2012r w toku posiedzenia NIE odbiegał od klasycznej NORMY koszalińskiego standardu. Viwat Prawo, Prawda Materialna. HONOR. Jeszcze Polska NIE zginęła ….
~czesłąw45
18-04-2012 / 09:27
do Rafała. Sądy Obywatelskie to najprostsze rozwiązanie dla wyrzucenia STERTY obornika PROCESOWEGO przez LATA zalegającego w resorcie sprawiedliwości. To jedyne panaceum na degrengoladę TOGOWCÓW - dzicz magistrów prawa pozbawionych zasad etyczno-moralnych, logiki rozumowania i elementarnych zasad ludzi cywilizowanych. Współżycia społecznego. Hołota, czyli pospolite ludzkie świnie. W dniu 17 kwietnia 2012r w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie o godzinie 10 : 30 ( zamiast o g. 10) rozpoczęła posiedzenie SSR Anna WALENCIAK (żona SSO Piotra WALENCIAKA - razem tworzą egzotyczno - toksykologiczny RODZINNY duet sędziowski specjalizujący się w wysokiej jakości – S K A L A "Q" > awanturnictwa i bandytyzmu procesowego jaki odbywa się Koszalinie zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną głoszoną do OFIAR TOGOWCÓW promotor SSR M. Wiśniewska - aktualny wspólnik herszta lokalnej mafii sędziowskiej SSR G. RUDY - Prezes SR K-lin. Poprzedni Prezes J.C.STEBELSKI po wytworzeniu swojej porcji OBOERNIKA zmienił fotel. Zajął się produkcją OBORNIKA w SZWINDLACH procesowych Wydz. Cywilnego > Sąd Rejonowy. Idzie mu to ZNAKOMICIE. Wykończył Jadwigę ŚWIĄTEK z Sarbinowa - patrz - Tyg. SOLIDARNOŚĆ" Nr 47 z dnia 24-11-2006r - "TEMIDA dziwnie stronnicza" (za sprawą ZLECENIA PPO Andrzej SIUCHTA & SSO D. SOKOŁOWSKA & SSO Sławomir PRZYKUCKI - CURIOZUM P R Z Y K U C K I NIE odróżnia amputacji KUTASA od rzekomego zatoru płucnego – dr n.med. E. ZINKA u SPRAWCY ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie - nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin)z objawami schizofrenii maniaklnej. Sprawcy, który seksualnie usiłował gwałcić córki, bowiem nawet hodowane stado owiec NIE spełniało już swojej roli. J.C. STEBELSKI Zabrał sie za UŚMIERCANIE jej męża. Posiedzenie w sprawie Zygmunta CĄKAŁA SSR A. WALENCIAK rozpoczęła od podżegania protokolantki, która jej przekazała, że na sprawę Z.CĄKAŁY- przyszła grupa ludzi – obserwatorów interesujących się mechanizmem „puszczenia” CĄKAŁY „skarpetkach”na kwotę ponad 5 mln złotych przy pomocy koszalińskich TOGOWCÓW. Protokolantka przy każdej bytności przed salą Nr 3 – wywoływanie świadków do poprzedniej sprawy > zapowiadała jak dobrze nakręcona KATARYNA że posiedzenie w spr. Z. CĄKAŁY jest N I E J A W N E. MEGA HIT w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. ŻE T O G O W C Y z Koszalina SA wtórnymi ANALFABETAMI to jest wiadome od 04 cze3rwiec 1989r. ALE, że NIE potrafią Czytać a w szczególności SSR A. WALENCIAK to KTO ? ją zrobił MAGISTREM. Biorąc pod uwagę, że Koszalin S T A Ł się powiatowym Z A D U P I E M od 20LAT co NIE podlega żadnej dyskusji. WOBEC powyższego, jak to się stało, że TOGOWCY z KOSZALINA NIE przestrzegają Postanowień ORZEKANYCH i publikowanych INSTYTUCJĄ Sądu NAJWYŻSZEGO. 28 MARCA 2012r wydane zostało orzeczenie SN , że „wszystkie posiedzenia są jawne a w szczególności dotyczące spraw karnych”. A. WALENCIAK jak przystało na sędziego z ZADUPIA wywaliła GAŁY bowiem NIC jej o tym NIE WIADOME. SSR A. WALENCIAK postanowiła przedmiotowe posiedzenie utajnić. Usiłowała obserwatorów jej SZWIDLU usunąć z Sali Nr 3. Ostatecznie wobec sprzeciwu samego zainteresowanego oraz jego adw. z urzędu postanowiła odroczyć posiedzenie. Za podstawę podała, że w tej kwestii Opinię PISEMNĄ musi wydać prokurator z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. No cóż w końcu ponad 5 mln złotych Zygmunta CĄKAŁY rozpłynęło się między komornikiem Markiem WINNICKIM a prokuratorami i sędziami, z pomocą pośredników. Wesołego A L L E L U J A.
~marek777
05-04-2012 / 02:20
O jakich Prawach Człowieka w Polsce bełkoce Krzysztof Kwiatkowski. W 2000r podjąłem się Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy na podstawie Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku, którego Podstawę prawną stanowią Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawca ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie posiadał Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Przez ponad 11-LAT solidarnością zawodową sitwy kolesie z pracy tej Rodziny (prokuratorzy i sędziowie oraz administracja) z pomocą biegłych lekarzy psychiatrów udowadaniali mi, że mój patriotyzm to choroba psychiczna. Podżeganie koszalińskich policjantów - bandyci w policyjnych mundurach - spowodowało, że uczynili mnie kaleką. Prokuratorzy Tomasz BODO i Karol Kuszmar insynuacją urojeń własnych sporządzili opinię sądowo - psychiatryczną, że rok czasu przebywałem w Zakładzie psychiatrycznym, byłem leczony psychiatrycznie i jestem groźny dla otoczenia. Takie dokumenty NIE istnieją. BY mnie dobić. !8 lutego 2008r zorganizowaną w porozumieniu solidarności zawodowej sitwy kombinacją ZBRODNIARZE SSR J. Sroczyński, J. Matejko, S. Wróbel, SSO S. Przykucki & D.SOKOŁOWSKA z pomocą SSA G. Chojnowski, A. Mania, T. Haczkiewicz - SA Szczecin wsadzili mnie do pierdla czym skutecznie zerwali terminy procesowe. SUPER CURIOZUM. Adwokaci których mi z urzędu przydzielono NIE kiwnęli palcem w bucie by reprezentować moje sprawy. Robili wszystko by mnie UPIERDOLIĆ. NIE ubiegałem się o tych adwokatów albowiem nawet gdy wziąłem z wyboru. Otrzymali zapłatę. Grube pieniądze. W bezczelny sposób zapominali o kliencie np. Zbigniew Juszkiewicz zapomniał o uzasadnieniu wyroku na piśmie i zamknął drogę do apelacji. Jak się okazało Juszkiewicz to patriota dostał medal bo służył w obronie opozycji. CURIOZUM stanowi fakt, że w sprawie gdzie Ofiara Przemocy została pomówiona o przywłaszczenie rzekomo powierzonego mienia, które było bezczelnym pomówieniem NIE zakończył sprawy. wziął kasę i wypiął się dupą na swoja klientkę. Bo kobieta NIE należała do opozycji lecz pochodziła z policyjnej rodziny a jej matka była żołnierzem -partyzantem w okresie okupacji. O jakich PRAWACH CZŁOWIEKA bełkoce ministerialna HOŁOTA. Pozostaje wierny przysiędze Służyć Polsce, Narodowi i Ludziom. Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Po Solidarności pozostało 21 wyświechtanych do granic niemożliwości postulatów frazesów. NIE zrealizowanych do dnia dzisiejszego. Ostał się „BOLEK” bez twarzy, który pod przykrywką budowy II Japonii zrobił z 40 mln braci Polaków balona i dostał Nagrodę NOBLA. Orzeł dostał koronę ale ma goła d…e. A dalej już bracia POLACY znają. Po NOWEJ IRLANDII zielonej polskiej wyspie nawet smród ZŁUDZEŃ NIE pozostał. Młodzieży będziesz tyrać aż do śmierci, bo emerytura jest na kiju z przedłużonym sznurkiem. O jakich PRAWACH Człowieka bełkocą PRO SOLIDARNOŚCIOWI Rewolucjoniści. W Ministerstwie Sprawiedliwości Prawa Człowieka rozdają : RESIAK * REWA * RYDZAK, a w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA. To proste robią WAŁA z pryncypała. PRYNCYPAŁY przychodzą i odchodzą. Tylko kupa gnoju pozostaje w NIENARUSZNYM składzie. A KWIATKOWSKI bełkoce dla dz. FAKT, że usprawni resort sprawiedliwości. Adwokacina Ćwiąkalski bełkotał, że Przemoc ZBRODNIA OHYDA A Sądy mają nieograniczone możliwości zwalczania zła !? POLSKIE DZIADOSTWO opanowała epidemia syfilisu schizofrenii paranoidalnej. PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ OFIARA NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI lokalnej koszalińskiej mafii policyjno-prokuratorsko-lekarsko-adwokacko-lekarskiej. Emerytowany oficer policji państwowej. Ekspert kryminalistyki. b. żołnierz GSP. Marek Krasnopolski. W koszalińskiej NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI ma swój osobisty udział Marek MOTUK Dyrektor DEPARTAMENTU. Pospolita ludzka świnia.
~Czesłąw 45
12-01-2012 / 19:31
do Rafała ze Szczecinka. Przestudiowałem w miarę solidnie zawartość treści aferyprawa i te pl. I te eu i te com. Zaczyna wyglądać zupełnie kosmiczny obraz stanu resortu sprawiedliwości. *Krzysztof Kwiatkowski usprawnia resort sprawiedliwości, przed nim ** Andrzej Czuma używał NAWET aż swoich wpływów u Pana BOGA *** Zbigniew ĆWIĄKALSKI adwokat wzywał ALERTEM : - Przemoc ... ZBRODNIA ... OHYDA > Sądy mają nieograniczone możliwości zwalczania zła - **** Zbigniew Ziobro znalazł gwóźdź do trumny - v-ce Premiera i uciekł do Brukselii.***** A Kalwas załatwił swoje interesy i zniknął z widowni. Kabaret to, czy niezły interes ? pod parasolem NIEZAWISŁOŚCI, w cieniu komunistycznych IMMUNITETÓW. A może by tak przeanalizować jak to jest z tym komunizmem. Zaczyna to trochę wyglądać jak strach na wróble. KTO ?? widział KOMUNIZM ?! Gdzie on był ? A gdzie się podział ? Zaczynam mieć uzasadnione wątpliwości czy aby to całe awanturnictwo NIE jest przypadkiem przykrywką dla zwykłych pospolitych kryminalnych szwindli w Wykonaniu NIEPOSPOLITYCH złodziei uzbrojonych w Immunitety prokuratorów i sędziów podpartych NIEZAWISŁOŚCIĄ urojeń i insynuacji własnych. Natknąłem się bowiem na arcyciekawe dokumenty w sprawie p-ko bojownikowi „Solidarności” Tadeusz Wołyniec – zaświadczenie IPN Nr 279/03 z dnia 07-02-2003r potwierdzające jego patriotyczny rodowód. Trzech sędziowskich hochsztaplerów : T. Szkudlarek, Cz.Podgórny i M. Wawrzynkowski z mojej sprawy dotyczącej okradania dzierżawy działki na zlecenie PPO A. SIUCHTA Prowadziło okradanie bojownika „Solidarności” z zapłaty za pracę i o przywrócenie do pracy. Jakby było mało w sprawie p-ko T. Wołyniec występuje NIEPOCZYTALNY umysłowo SSO Sławomir Przykucki, który NIE potrafi odróżnić amputacji kutasa u sprawcy przemocy w Rodzinie od zatoru płucnego spreparowanego w naukowy sposób insynuacją urojeń dr n. med. Elżbieta ZINKA > królowa na włościach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Można mnożyć bez liku tych geniuszy pochodnych Przykuckiemu : SSR S. Wróbel, J. Matejko, PPR T. Bodo, PPO J. Ożóg, SSO I. Jóźwiak (felczer, śledczy UB, PPO J. Rychliński i INNI – wszyscy występują p-ko T. Wołyniec nawet por.por. Wicher i Aleksander NOWIŃSKI – myśliwy – por. http :\\ www.13 grudnia 1981r. Ale jakby było mało te same osoby i ich powinowaci występują w sprawach u Marek777 i w „Willa Alexander” Panie Rafale u Pana w sprawie * z dnia 05-12-2011r tez występuje ta sama zgraja. Przecież to świadczy, że na skalę PRZEMYSŁOWĄ prowadzone jest totalitarne PROCESOWE zbrodnicze awanturnictwo w porażający sposób. To jest hitlerowsko-stalinowskimi metodami prowadzone znęcanie się nad OFIARAMI celem ICH zagłady biologicznej. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Panie Rafale od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne Panie albo DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ *
~dggjfxrz
27-12-2011 / 11:51
~tjytah
26-12-2011 / 20:49
~vrdwgaiyr
26-12-2011 / 11:39