Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-08-2013

Adwokat Cezary Skrzypczak z Wałcza pozwany do sądu za bezpodstawne oskarżenie i naruszenie dóbr osobistych swojego klienta.

 Trzydziesta odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt IIK 174/08 procedowanej po stalinowsku siódmy rok w okręgu sądowniczym Koszalina. 

Szczecinek 21.08.2013r

Sąd Rejonowy w Wałczu
Wydział I Cywilny
Powód:
Rafał Krzyształowski
Pozwany:
Cezary Skrzypczak

Wartość przedmiotu sporu: 20.000 zł.

Pozew o ochronę dóbr osobistych.

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Nakazanie pozwanemu złożenia oficjalnych przeprosin mojej osoby, w formie ustnej przed sądem oraz zaprotokołowanie tych przeprosin w protokole rozprawy.

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 20.000 zł.

3. Wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych,

4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów sądowych według norm prawem przewidzianych.

5. Wniosek o uwolnienie od kosztów sądowych i przydzielenie obrońcy z urzędu w osobie adwokata Mateusza Nowaczyka z Kancelarii Adwokackiej w Pile.

Uzasadnienie

Pozwany bezpodstawnie oskarżył mnie o zniesławienie jego osoby na portalu internetowym „Afery Prawa” tj. o czyn z art. 212 § 2 k. k., w związku z art. 214 § 1 k. k. Zainicjowane przez niego postępowanie wiązało się dla mnie z koniecznością dojazdu najpierw do Sądu Rejonowego w Wałczu, a następnie także na badanie psychiatryczne do Koszalina. Oskarżający mnie pozwany nie stawił się na posiedzeniu pojednawczym co zgodnie z treścią art. 491 § 1 k. p. k., skutkowało umorzeniem postępowania.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z dnia 10 października 2012 r. o umorzeniu postępowania karnego przeciwko Rafałowi Krzyształowskiemu, sygn. akt: II K 39/12.

Sam proces naraził mnie więc na liczne przykre konsekwencje i jego zainicjowanie naruszyło moje dobro osobiste prawnie chronione na podstawie art. 23 k. c. Pozwany nie poczuł się dotknięty moimi publikacjami na tyle by wziąć udział w postępowaniu które zainicjował. Naruszenie dóbr osobistych należy oceniać z perspektywy obiektywnej, nie można jednak całkowicie pominąć subiektywnych odczuć osoby, której dobro osobiste zostało naruszone. Wskazał to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 maja 2004 r. o sygn. I CK 636/2003: Przy ocenie, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, nie można zupełnie wykluczyć subiektywnego odczucia osoby żądającej ochrony prawnej. Zależy to m.in. od istoty zdarzenia, na które powołuje się osoba uważająca, że nastąpiło naruszenie jej dóbr osobistych. Moje zaś odczucia związane z wytoczonym procesem o zniesławienie są jak najbardziej negatywne. Należy przy tym nadmienić, że Cezary Skrzypczak odrzucił moją propozycję polubownego załatwienia sprawy.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Rafał Krzyształowski

Szczecinek dnia 21.08.2013r

Sąd Rejonowy w Wałczu
Wydział II Karny
Oskarżyciel prywatny :
Rafał Krzyształowski
Oskarżony :
Cezary Skrzypczak

Akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego 

I. Akt oskarżenia przeciwko Cezaremu Skrzypczakowi oskarżonemu o zniesławienie mnie w opinii publicznej niesłusznym aktem oskarżenia, wniesionym w dniu 22 grudnia 2010 do Sądu Rejonowego w Wałczu, tj. o czyn z art. 212 § 2 Kodeksu karnego.

II. Wniosek o uwolnienie od kosztów sądowych i przydzielenie obrońcy z urzędu w osobie adwokata Mateusza Nowaczyka z Kancelarii Adwokackiej w Pile.

Uzasadnienie:

W dniu 22 grudnia 2010 r., pozwany zainicjował proces karny, niesłusznie oskarżając mnie o zniesławienie t.j. o czyn z art. 212 § 2 k. k. w związku z art. 214 § 1k.k.. Sam proces naraził mnie na liczne przykre konsekwencje. Postępowanie to między innymi wiązało się dla mnie z koniecznością dojazdu najpierw do Sądu Rejonowego w Wałczu, a następnie na przymusowe badanie psychiatryczne do Koszalina. Natomiast oskarżający mnie Pozwany nie stawił się na posiedzeniu pojednawczym co zgodnie z treścią art. 491 § 1 k. p. k., skutkowało umorzeniem postępowania. Zatem nie poczuł się na tyle dotknięty moimi publikacjami by wziąć udział w postępowaniu, które sam zainicjował. Ja zaś uważam, że Cezary Skrzypczak wytoczył mi proces karny z zemsty za publiczne obnażenie jego niezwykłej perfidii „adwokackiej”. Był głęboko przekonany, że w związku z tym postępowaniem sądowym ponownie będę zmuszony do poddania się badaniom psychiatrycznym przez wyznaczonych przez „sąd” dyspozycyjnych lekarzy sądowych psychiatrów z Koszalina. I w oparciu o nie zachodzące przesłanki art. 31 § 1 kk zostanę wyeliminowany z procesu. Przypisaniem niepoczytalności.

Liczył na to, że sędziowie z kręgu towarzysko zawodowego którym pomagał osiągnąć cel przestępczy, do procesu nie dopuszczą. A to z kolei miało sprawić, że nie będzie musiał konfrontować się z obciążającymi go dowodami szkodzenia moim interesom prawnym podczas pełnienia funkcji obrońcy z urzędu.

Kierował się niskimi pobudkami z zamiarem dokonania zemsty osobistej. Kompromitacji i poniżenia mnie w oczach opinii publicznej, którą swoimi rozlicznymi publikacjami na bieżąco informowałem o sędziowskich szfindlerstwach i jego podłym postępowaniu wobec mojej osoby. Wytoczone postępowanie karne przede wszystkim wiązało się dla mnie z wielką traumą. Z poniżającymi badaniami biegłych „lekarzy” psychiatrów z dala od mojego miejsca zamieszkania. Chciał mnie nimi po raz kolejny upokorzyć żeby nie dopuścić do udrożnienia bezpodstawnie zainicjowanego mi procesu karnego.

Miał pełną świadomość, że nie jest w stanie podważyć bezspornych dowodów swojej rozległej hańby – lekceważenia swojej powinności służbowej wobec mojej osoby i ścisłej współpracy z sędzią Krzysztofem Koczenaszem na szkodę mojego interesu prawnego. A ich wspólnym zamiarem było doprowadzenie do bezwarunkowego uczynienia ze mnie osoby niepoczytalnej. Niezdolnej do uczestniczenia w problematycznych dla koszalińskiego „wymiaru sprawiedliwości” procesach karnych. Między innymi o sygn. akt IIK 174/08 prowadzonym od wielu lat stalinowskimi metodami w skorumpowanym Sądzie Rejonowym w Wałczu.

Dowód akta o sygn. akt IIK 174/08 Sądu Rejonowego w Wałczu.

Dowód: akta sprawy II K 39/12 Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim – dot. aktu oskarżenia autorstwa Cezarego Skrzypczaka.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Rafał Krzyształowski

Załączniki:

1. Odpis aktu oskarżenia.

2. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

xxxXxxx

NIKT NIE MOŻE STAĆ PONAD PRAWEM

1. Publikacja z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski”

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… – z listów i z życia wzięte…”.

3. Publikacja z dnia 31,01.2009r - „Rafał Krzyształowski „gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4. Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5. Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6. Publikacja z dnia 2.05.2009r – „Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych… dzień z życia poszkodowanego Rafała…

7. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9. Publikacja z dnia 20.02.2010r – „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10. Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK – W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA – SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11. Publikacja z dnia 10.10.2010r PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO?……. GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRYWŁADYSŁAWA STERNY Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.

12. Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim „togostanie” ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny – prawo na telefon” .

13. Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – „TOGOWA DINTOJRA – ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14. Publikacja z dnia 9.12.2010r – „Szczecinek – Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

15. Publikacja z dnia 13.12.201or – „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16. Publikacja z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17. Publikacja z dnia 11.01.2011r – „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”.

18. Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

19. Publikacja z dnia 15.03.2011r – „WAŁCZ – LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

20. Publikacja z dnia 4.05.2011r - „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

21. Publikacja z dnia 20.10.2011r – „Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów”.

22. Publikacja z dnia 24.10.2011r - List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu – adwokata Mateusza Nowaczyka.

23. Publikacja z dnia 30-11-2011r „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE”.

24. Publikacja z dnia 01-12-2011r - „ Wałcz – Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi”.

25. Publikacja z dnia 2.01.2012r „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .

26. Publikacja z dnia 18.04.2012r - „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata”

27. Publikacja z dnia 20.06.2012r - „ Skazany ustawami na pastwę togowych przestępców z okręgu Koszalina”.

28. Publikacja z dnia 04-02-2013 „Wałcz – niezawisły sędzia Marcin Myszka wygnany na banicji a SR Piotr Boguszewski los cuchnącej sprawy karnej przekazuje do decyzji SN”.

29. Publikacja z dnia 14-02-2013r -„Szczecinek – dewiacje prawnicze sędziego Katarzyny Brambor-Kwiatkowskiej i adwokata Tadeusza Tyki” .

30. Publikacja z dnia 19.08.2013r - „Czy Sędzia Piotr Boguszewski ze skorumpowanego Sądu Rejonowego w Wałczu będzie miał odwagę spojrzeć prawdzie w oczy i odwzorować niezwykłą postawę Sędziego Marcina Myszki?. Uniewinnić ofiarę wieloletniego togowo-policyjno-psychiatrycznego bandytyzmu.

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

 
~coach outlet
11-10-2016 / 03:03
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Purses www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Shoes www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Outlet www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.raybanoutletstore.in.net Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstore.name Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.name Coach Outlet www.coach-outlets.us.org Nike Roshe Run www.tanie-nikerosherun.pl Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Handbags www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.in.net Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbelt.us.org Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net North Face www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Factory Outlet www.louisvuittonfactoryoutletstore.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outlets.us.org Timberland Boots www.timberlandoutletstore.in.net Cheap Timberland Boots www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet www.outlettoryburch.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Shoes www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.outlet-gucci.in.net North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.tiffanycooutlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Cheap Jordans www.cheapjordans.eu.com North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Michael Kors Outlet www.michael-korsoutletstores.us.com Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Handbags www.pradaoutlet.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.toms-shoes.name Hermes Belts www.hermesbelts.us.org Louis Vuitton www.louisvuitton-outletstores.us.com Fendi Handbags www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Michael Kors Outlet www.michael-kors-outlet.us.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Air Max www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutletstore.us.com Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Jimmy Choos www.jimmychoos.in.net Burberry Belt www.burberrybelt.us.com Louis Vuitton Belt www.louisvuitton-belt.com Salvatore Ferragamo www.ferragamo-belt.us.com Marc Jacobs Handbags marcjacobshandbagsoutlet.blog.com Lululemon Outlet www.lululemonsoutlet.us.com True Religion Outlet www.truereligion-outlets.in.net Tommy Hilfiger www.tommyhilfigeroutlet.us.com Michael Kors Outlet www.outletmichaelkors.eu.com Coach Outlet www.outletcoach.eu.com Red Bottoms www.redbottom.in.net Kevin Durant Shoes www.kevindurantshoes.us.org New Balance Outlet www.newbalanceoutlet.in.net Adidas Outlet www.adidasoutlet.in.net Coach Outlet Online www.coachoutlet-online.eu.com Stephen Curry Jersey www.stephencurryjersey.us.com Vans Outlet www.vansoutlet.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlauren-outletstore.in.net True Religion Outlet www.true-religionoutlets.in.net ED Hardy Outlet www.edhardyoutlet.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlet.eu.com UGG Outlet www.uggoutlet.us.org UGG Outlet www.outletugg.in.net North Face Outlet www.northface--outlet.us.com Ugg Boots Sale www.uggbootssale.in.net UGGS For Women www.uggsforwomen.us.com Skechers Go Walk www.skechersgowalk.us.com Adidas Yeezy Boost www.adidasyeezyboost.in.net Adidas Yeezy www.adidasyeezy.us.com Adidas NMD www.adidas-nmd.us.org Coach Outlet www.coachoutletinc.us.com North Face Outlet www.northfaceoutletsale.in.net Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenfactoryoutlet.us.com Puma Shoes www.pumaoutlet.us.com Polo Ralph Lauren www.outletpolo.us.com Stuart Weitzman Boots www.stuartweitzmanboots.us.com Under Armour Outlet www.underarmouroutlet.us.org Under Armour Hoodies www.underarmourhoodies.us.com Herve Leger www.herveleger.eu.com MCM Belt www.mcm-belt.us.com Nike Air Max www.nikeairmaxshoes.com.tw Louboutin Heels www.louboutinheels.us.com Jordan Retro 11 www.jordanretro11.us.com Converse Outlet www.outletconverse.us.com Nike Roshe Run www.nike-rosherun.us.com UGGS Outlet www.outletuggs.us.com North Face Outlet outletnorthface.blog.com Adidas Originals www.adidasnmdshoes.com.tw Ray Ban www.ray-ban.in.net Lebron James Shoes www.lebronjamesshoes.us.com Sac Longchamp www.saclongchamps.fr Air Max Pas Cher www.airmax-paschers.fr Chaussures Louboutin www.louboutinspascher.fr Keds Shoes www.kedsshoes.in.net Asics Shoes www.asicsshoe.in.net Coach Outlet www.outletcoach.us.org Salomon Shoes www.salomonshoes.in.net True Religion Outlet www.outlettruereligion.us.com New Balance Outlet www.new-balanceoutlet.us.com Skechers Shoes www.skechersoutlet.us.com Nike Outlet www.outletnike.us.com Adidas Outlet www.outletadidas.in.net Red Bottom Shoes www.redbottom-shoes.com New Jordans www.newjordans.us.com Air Max 90 www.air-max90.in.net Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstores.com Coach Black Friday www.coachblackfriday.org UGG Boots Black Friday www.uggbootsblackfriday.com Nike Roshe Run www.nikerosherunning.us.com Versace Belt www.versacebelt.us.com Skechers Shoes www.skechersshoes.in.net Hugo Boss www.hugoboss.in.net Guess Factory www.guessfactory.us.com Hollister Jeans www.hollisterjeans.us.com Burberry Scarf www.burberry-scarf.in.net North Face Outlet www.northfaceoutletus.us.com North Face Outlet www.northfacefactoryoutlet.com.co North Face Outlet www.north-faceoutlet.com.co North Face Outlet www.northfaceoutletfactory.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.eu.com The North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.org North Face Jackets www.northfaceoutletco.in.net North Face Outlet www.north-faceoutlet.info UGG Outlets www.ugg-outlets.in.net Uggs Outlets www.uggs-outlets.us.com UGG Outlet Store www.outletugg.us.com Ugg Outlets www.ugg-outlets.us.com UGG Boots Outlet www.outlet-ugg.us.com UGG Bailey Button www.uggoutlet-boots.us.com Michael Kors Outlet www.michael-korsoutlets.in.net Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletstores.in.net Nike Roshe Run Pas Cher www.rosherun.fr Nike Air Max Pas Cher www.airmaxpascheronline.fr Air Jordan Pas Cher www.nike-pascher.fr Cheap Nike Roshe Run www.nikerosheruncheap.co.uk Cheap Nike Air Max 90 www.cheapnikeairmax90.co.uk
~Dedeknaik
24-12-2014 / 10:31
That's not just the best anserw." rel="nofollow">zsukav.com">anserw. It's the bestest answer!
~Sama
20-12-2014 / 14:55
Michał : Znany raper Eminem, został pozwany do sądu, przez własną matkę, ktf3ra zażądała oioaksdowznda 10 mln dolarf3w. matczyna miłość ^^btw ciekawy artykuł10 kwietnia 2012